Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Dovoz - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Každý dovozní případ je rozdělen na 6 záložek - hlavičku, organizace, položky, závěrečné údaje, DCH a záruku.

Hlavička

Formulář JCD pro dovoz záložka č. 1 Hlavička

Dovoz - Celni pripady1.jpg


Při vyplňování doporučujeme začít hlavičkou. Nepřístupné odstavce 2, 8 a 14 vyplníte v záložce organizace, nepřístupný odstavec 5 (počet položek deklarace) program vyplní sám podle skutečného počtu deklarovaných položek v záložce položky.

A - evidenční číslo

Chcete-li vytvořit zjednodušené celní prohlášení, vyplňte odstavec A. Pro vytvoření evidenčního čísla a údržbu číselné řady obsahuje program mechanizmy popsané v Nastavení parametrů - Evidenční čísla. Evidenční číslo se přidělí stiskem tlačítka Tritecky.jpg v poli Ev. č. použité. Ev. č. Orig: - toto pole udává pořadové číslo deklarace bez ohledu na to, jak uživatel používá evidenční čísla. K. číslice - je pole, kde program umožňuje přidělovat modulo celního úřadu.

SPZ

Vyplňujete-li odst. 21, lze kromě volného zápisu využít evidenci vozidel v číselníku vozidel. V tomto číselníku je možné evidovat vozidla, které pravidelně používáte při přepravě a pomocí přenosu z návazného číselníku si zrychlit zadávání deklarace. Navíc číselník vozidel např. umožňuje vyplňovat vozidlo tahače včetně návěsu (viz obrázek Formulář JCD pro dovoz záložka č. 1 Hlavička v úvodu této kapitoly).

22. Měna; Celková fakturovaná částka; 23. Kurz

V odstavci 22. Měna lze použít následující funkcionality: Je-li zadán aktuální celní kurz, tak po zadání kódu měny se odstavec 23. Kurz automaticky vyplní.

Nebude-li odstavec 22. měna vyplněn, a k vyplnění se použije návazný číselník Kurzovní lístek, Odst. 22. Měna se vyplní podle přeneseného záznamu z Kurz. lístku.

Celková fakturovaná částka se automaticky nesčítá z položek. Je třeba ji vyplnit ručně nebo využít tlačítko Tritecky.jpg pro spuštění automatického výpočtu z položek. Při importu z Excelu se údaj napočítává.

Organizace

V záložce organizací vyplníte údaje pro odstavce 2 – odesílatel, 8 – příjemce a 14 – deklarant. Jména a adresy firem lze zapisovat přímo volným textem nebo je přebírat z číselníku organizací, který je sdílen všemi moduly systému Helios Orange. V takovém případě lze podle firem řadit či filtrovat. Totéž platí o odstavci 9 – bankovní spojení deklaranta. Můžete vyplnit i odstavec 28 – bankovní spojení celního úřadu. V praxi však bývá obvyklé, že celník zapíše číslo účtu CÚ otiskem razítka. Použití je obdobné jako např. ve Vývozu.

Položky

Záložka položek skrývá přehled jednotlivých položek zboží. Položky lze klávesou <F2> přidávat, klávesou <Del> rušit. Novou položku lze vytvořit i kopií již zadané položky přes tlačítko Akce. Do položek JCD lze též pomocí místní nabídky (pravé tlačítko myši v přehledu položek) přenést údaje z položky neuzavřeného SCP (máte-li zakoupen modul SCP a zjednodušené postupy) akcí Odpis z SCP.

Přehled je identický jako JCD Vývoz.

Formulář pro vyplnění položky JCD dovoz s výpočtem celního dluhu

Dovoz - Celni pripady3.jpg

31. Značky a čísla - č.kont. - počet a druh

Každá položka obsahuje především popis zboží (odstavec 31), který lze zapsat volným textem nebo načíst z již vyplněných deklarací nebo ze skladových karet a údaj o ekonomické měrné jednotce a množství. Pokud je v nastavení parametrů zaškrtnuto „Automatické předvyplnění odst.31 z EČIT“ a odstavec 31 je prázdný, dojde po vyplnění odst. 33. Zbožový kód a opuštění odstavce pro doplňkový kód k vyplnění odstavce 31 orientačním popisem položky z celního sazebníku.

33. Zbožový kód; DK

Dalším důležitým údajem je celní zařazení zboží (odstavec 33). Při jeho vyplňování můžete nahlédnout do celního sazebníku a případně z něj celní kód převzít. Podrobný popis celního sazebníku najdete v kapitole Celní sazebník.

44. Zvláštní záznamy, doklady a osvědčení s vyplněním zajištění celního dluhu

Zajištění celního dluhu se vyplňuje do odstavce 52. Zajištění celního dluhu v Záložce č. 4 Závěrečné údaje. Tento údaj se přenáší do příslušných pozic ve zprávách pro celní úřad i do tisků formulářů JCD Dovoz. Vyplní-li se údaj zajištění cel. dluhu do odst. 44 do zprávy pro celní úřad se nepřenese.

46. Statistická hodnota

Údaje o ceně zboží se zapisují do odstavců 46 (Statistická hodnota a Čistá cena ve fakturované měně.) Lze zapsat částku ve fakturované měně do pole Čistá cena ve fakt. měně při opuštění tohoto pole se přepočte Statistická hodnota podle čisté ceny a kurzu v hlavičce deklarace.

47. Celní hodnota

Celní hodnota - částka zvýšená o zahraniční dopravné a ostatní náklady vzniklé v zahraničí. O tom, zda je či není nutné zohledňovat zahraniční dopravné v odstavci 47 rozhoduje dodací podmínka, uvedená v odstavci 20 v záložce hlavička.

Odstavec 47 je určen pro výpočet celního dluhu. Podle platné legislativy vyplňuje deklarant pouze kód poplatku, celní hodnotu a sazbu DPH. Pokud platí i spotřební daň, vyplňuje základ a sazbu SPD. Ostatní údaje dopisuje celník při celním řízení. Velmi často se stává, že celníci požadují po deklarantech vyplnění všech částí odstavce 47. Program proto obsahuje algoritmy, které vyplnění odstavce umožní. Deklarant pouze zaškrtne, které části nad rámec povinných chce tisknout. Implicitní nastavení této volby provedete v Nastavení parametrů.

Výpočet celního dluhu

Pokud potřebujete zjistit výši CLA, SPD a DPH pro účely tisku do deklarace nebo pro účely platby předem nebo pro účely evidence nevybrané DPH (viz Evidence nevybrané DPH), můžete využít přímého napojení programu Helios Orange na webovou službu celní správy. Pomocí této služby program zjistí aktuální celní sazbu a sazbu DPH, doplní zjištěné údaje do odstavce 47 a provede další výpočty výše poplatků. Pokud chcete tyto údaje doplněné do odstavce 47 vytisknout, zaškrtněte příslušná políčka vpravo od o.47 (implicitní nastavení hodnoty políček provedete v Nastavení parametrů).

Funkce pro výpočet celního dluhu a zjištění doplňujících informací

Celni pripady dovoz - Celni pripady1.jpg


Funkci výpočtu spustíte tlačítkem „Výpočet CLA“. Pokud ťuknete na šipku vpravo od tlačítka, program Vám nabídne další možnosti. Jedná se o zobrazení XML textu s výsledky výpočtu celního dluhu („Zobrazit XML výsledek - Výpočet CLA“) a zobrazení aktuálních informací o deklarované položce, tedy přípustné přídavné kódy a kódy pro odstavec 36, informace o licencích a kvótách („Doplňující informace“).

Výpočet celního dluhu má následující pravidla a podmínky :

1. Je nutné připojení k internetu.
2. Výpočet spusťte až po vyplnění všech kolonek editoru položky JSD, především kolonek 33, 34, 36, 38, 41 a údajů o ceně.
3. Pokud po výpočtu provedete v kolonkách dle bodu 2. nějaké úpravy (změna ceny, země původu…), spusťte výpočet znovu.
4. Pokud dojde při výpočtu k chybě, program zobrazí chybovou odpověď a k doplnění údajů do o.47 nedojde.

U některých položek může služba výpočtu celního dluhu požadovat uvedení podrobností, především zda máte k dispozici licence, prohlášení o shodě, veterinární atesty a podobné doklady. Podobně se služba může ptát na množství (například počet kilogramů sušiny, procento alkoholu), které je nutné pro výpočet CLA. V takovém případě program zobrazí žádost o informaci, kde je uveden i kód příslušného dokladu.

Otázka bude mít následující tvar:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <TARICCalcQuestion>
 <VerNo>101</VerNo>
 <CertId>C400</CertId>
 <CertText>Předložení příslušného "CITES" osvědčení</CertText>
 </TARICCalcQuestion>

Kód dokladu, na který jste dotazováni, je v tomto případě C400. Tento kód je nutné zadat v záložce Doplňující údaje do kolonky Předložené podklady / osvědčení. Pokud kód příslušného dokladu nenajdete v číselníku, přidejte jej tam sami. Pokud chcete naopak kód dokladu ze seznamu odebrat, stiskněte Ctrl Delete (Ctrl Del).

Kolonka pro zadávání dokladů požadovaných při výpočtu celního dluhu

Celni pripady dovoz - Celni pripady2.jpg
Upozornění Výpočet výše celního dluhu je orientační (bez záruky) a nedoporučujeme podle něj činit právní kroky (uzavírat smlouvy, provádět bankovní převody…). Stejně tak nemůže sloužit plátcům DPH k výpočtu daňové povinnosti.


Výpočet CLA můžete spustit i z přehledu položek JSD pomocí pravého tlačítka myši. Výpočet pak proběhne u všech položek najednou (nebo jen u označených). O průběhu výpočtu Vás informuje procesní okno:

Celni pripady dovoz - Celni pripady3.jpg

V případě, že u některé položky program nemůže zjistit výši celního dluhu, protože je položka chybně uvedena nebo jsou potřeba doplňující informace, vstupte do editoru příslušné položky a zobrazte si výsledek výpočtu pomocí nabídky Výpočet CLA. Podle něj buďto položku opravte nebo doplňte další informace a spusťte výpočet již pouze pro tuto položku.

Poslední funkcí v nabídce Výpočet CLA se můžete dotázat na některé další informace o položce, především na použitelné kódy preferencí do odstavce 36, na licence, kvóty a podobná opatření. Pokud spustíte funkci pro zjištění doplňujících informací o položce, program Vám odpověď zobrazí v okně prohlížeče ve formátu XML (viz obrázek Zobrazení odpovědi na žádost o doplňující informace).


Evidence nevybrané DPH

Od 1.1.2005 nevyměřuje plátcům DPH daň při dovozu celní úřad, ale plátce ji musí sám vypočítat a uvést do svého přiznání k DPH. Evidence nevybrané DPH se tedy týká pouze plátců DPH.

Plátce již nebude do 3. řádku odstavce 47 uvádět kód „DPH“, celník již nebude do tohoto řádku doplňovat údaje. Aby dovozce mohl snadno evidovat nevybranou daň, může si nechat daň vypočíst programem CLA IQ. Výpočet DPH proběhne spolu s výpočtem CLA (viz Výpočet celního dluhu) nebo si může daň spočítat sám a zapsat ji ručně do odstavce 47. Po spočítání či ručním vyplnění daně u všech položek JSD vstupte do záložky Záruka a DPH, kde jsou k dispozici sumární údaje o dani za celý doklad.

PONZ, PONEU, PONT, Odst. 42, Odst. 45

PONZ - Pořizovací obchodní náklady v zahraničí (tím se myslí třetí země na hranice EU)

PONEU - Pořizovací obchodní náklady v Evropské unii (tím je myšleno z hranice EU se třetí zemí na hranice ČR)

PONT - obchodní náklady v tuzemsku (z hranice ČR na místo určení)

O tom, zda je či není nutné zohledňovat zahraniční dopravné v odstavci 46, nebo 45 rozhoduje dodací podmínka, uvedená v odstavci 20 v záložce hlavička. (Funkčně má vliv ale údaj Fakturovaná částka včetně dopravy viz níže). Požadavky na uvádění hodnot pro různé režimy najdete v nápovědě k odstavcům.

Pokud dopravné musíte zohlednit, můžete je zadat ke konkrétní položce do polí PONZ, PONEU, PONT. Částky zde zapsané se dále řídí v dalších propočtech a do dalších údajů podle toho, zda-li je Fakturovaná částka včetně dopravného či nikoliv. (Blíže viz Fakturovaná částka včetně dopravy níže).

Pokud potřebujete rozpustit částky PONZ, PONEU, PONT do všech položek deklarace, máte možnost rozpustit tuto částku přes akci Rozpočet PONx. Kterou najdete pomocí volby Akce, která je umístěna v přehledu všech položek JSD (- tedy záložka Položky v pořizovacím formuláři JSD.)

Celni pripady dovoz - Celni pripady4.jpg


V této funkci máte možnost zvolit Měnu a kurz, ve kterém budete zadávat částky PONZ, PONEU a PONT. Dál si můžete zvolit, jak se částky rozpočtou do položek - zda-li dle ceny na jednotlivých položkách, nebo dle hmotnosti na jednotlivých položkách. Můžete zde i zatrhnout, je-li Fakturovaná částka včetně dopravy či nikoliv (tomu odpovídá stav zaškrtnuto či nezaškrtnuto). To má pak vliv, jak se bude s položkami PONZ, PONEU a PONT pracovat při výpočtu odst. 45, 46 a 47. Blíže viz nápověda (F1 v daném poli)


Upozorňování na Licence, SPD, DPH, Kvóty

Na spodním panelu v editoru položek se zobrazuje upozornění na „komplikované položky“ ve formě vykřičníku na žlutém trojúhelníku, s dvouřádkovým doplňujícím textem.

Varovani.jpg

1ř - vztahující se k CN
2ř - vztahující se k odst.34

Toto upozornění reaguje při odchodu z odstavce 33 nebo 34 na :

  • Licence Dovoz / Vývoz
  • SPD
  • dvojí DPH
  • Kvótní sazbu
  • Smluvní sazbu
  • Preferenční sazbu

další