Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Definice výkazu - Výkazy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20609V přehledu Definice výkazu je seznam jednotlivých výkazů, zde se také definuje vlastní struktura výkazů (tj. řádky výkazů, součty a navázané účty). Přehled Definice výkazu se otevře ze stromové struktury programu pod nabídkou Helios Controlling, Konstanty a čísleníky:


ImgIC106.jpg


Novou Definici výkazu zadáte přes volbu Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se editor pro zadání údajů Definice výkazu:


Formulář Definice výkazu


Na formuláři pro zadání údajů definice výkazu jsou 4 záložky:

 • 1 - Výkaz
 • 2 - Další názvy
 • 3 - Řádky
 • 4 - Názvy sloupců


Záložka 1 - Výkaz

V editoru pro zadání údajů definice výkazu - záložka 1 - Výkaz - se zadávají tyto údaje:


 • Číslo výkazu - číslo výkazu generuje systém automaticky, jedinečné číslo, nelze jej změnit


 • Období - (povinný údaj) - stiskem tlačítka (...) nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se otevře návazný přehled Období, což je přehled použitých účetních období (kalendářní nebo hospodářský rok). Vybíráte období - rok, pro který se výkaz definuje - což je důležité pro použité nastavení účtového rozvrhu.


 • Účel - v tomto poli je možno vybrat jednu ze dvou možností:
  • Výkaz - používá se pro běžné výkazy jako výkaz zisku a ztráty, rozvaha, výkaz peněžních toků a pod.
  • Plán / Rozpočet - používá se pro účely práce s plány nebo rozpočty. Pouze takto označené definice výkazu lze použít pro účely plánování. Jedině v případě, že používáte submodul Finanční analýza.


 • Typ datového zdroje - pouze pro datové sklady. pole s výběrem:
  • není - bez propojení na datový sklad
  • Sklady a fakturace - zdroj dat je datový sklad typu Sklady a fakturace
  • Účetní deník - zdroj dat je datový sklad typu Účetní deník
  • Účetní standardy - zdroj dat je datový sklad typu Účetní standardy
  • Mzdy - zdroj dat je datový sklad typu Mzdy
  • Externí - zdroj dat je datový sklad typu Externí - externí zdroj dat
 • Skupiny zboží - pouze pro datové sklady. V případě vyhodnocení podle skupin zboží
 • Registrační čísla - pouze pro datové sklady. V případě vyhodnocení podle skupin zboží a registračních čísel
 • Řady dokladů - pouze pro datové sklady. V případě vyhodnocení podle řad dokladů oběhu zboží nebo druhů účetních dokladů
 • Mzdové složky - pouze pro datové sklady. V případě vyhodnocení podle mzdových složek
 • Název výkazu 1 - (povinný údaj) - název výkazu


 • Název 2 výkazu 1 - případný doplňující název výkazu


 • Automatické doplnění - pokud je označeno, při aktualizaci automaticky doplní v definici sestavy řádky s nově nadefinovanými účty v účtovém rozvrhu


 • Poznámka 1 - zde je možno zadat k výkazu libovolnou poznámku


 • Poznámka 2 - zde je možno zadat k výkazu libovolnou další poznámku


 • Typ sestavy - v modulu účetnictví je vždy přednastaven na Obecná sestava, nelze změnit
 • Druh sestavy - je možno nastavit tyto druhy sestavy:
  • Výkazy - Základní - výkazy výsledovka, rozvaha, cash-flow, rozbory výnosů, nákladů a pod.
  • Výkazy - Změnové - výkaz změn vlastního kapitálu, rozbory pohybu pohledávek, závazků, majetku, zásob, peněz a pod.
  • Obratová předvaha - obratová předvaha - s porovnáním údajů kumulativně od poč. roku a za poslední měsíc
  • Výkazy - Porovnávací - *) výkazy jako výsledovka, rozbory výnosů, nákladů a pod. - s porovnáním údajů kumulativně od počátku roku a za poslední měsíc
  • Výkazy - Kumulativní - *) výkazy jako výsledovka, rozbory výnosů, nákladů a pod. - s porovnáním údajů kumulativně od počátku roku a za poslední měsíc
  • Výkazy - Činnosti - pouze výkaz zisku a ztráty, kde se údaje rozlišují sloupci za hlavní a hospodářskou činnost - pro případ, kdy je hospodářská činnost sledována za určité útvary, nebo zakázky nebo nákladové okruhy.


 • Přiřazená sestava - nepovinný údaj. Lze přižadit sestavu (filtr, pohled) vytvořený v přehledu Hodnoty výkazu. Po přiřazení se bude zobrazovat při otevření přehledu Hodnoty výkazu vždy sestava, která je přiřazena pro příslušnou definici výkazu.


 • Tiskový formulář - každé definici výkazu lze přednastavit příslušný tiskový formulář výběrem z tiskových formulářů pro výkazy


 • Maska - při akci Definice obratových sestav nebo spuštění akce Definice obratových sestav - obnovení nebo při aktualizaci sestav s automatickým doplněním při doplňování řádků účtů respektuje masku účtů. (Např. 501% - doplní se pouze účty začínající na 501, 60[12]% doplní se pouze účty, které začínají na 60 a na třetím místě mají buď 1 nebo 2.)


Tip Druh sestavy: Výkazy - Porovnávací a Výkazy - Kumulativní - tyto výkazy jsou stejné - liší se pouze rozdílným zaokrouhlením ve sloupcích Z1 (běžné období), Z4 (minulé období) a Z7 (předminulé období). Jedná se o sloupce, kde se vykazují měsíční hodnoty - hodnoty za poslední měsíc (období stavu) zvoleného období.

Ve Výkazy - Porovnávací se výše zmíněné sloupce zaokrouhlují samostatně z příslušných měsíčních hodnot.

Ve Výkazy - Kumulativní se výše zmíněné sloupce počítají jako rozdíl mezi kumulativní hodnotou (ve sloupcích Z2, Z5 a Z8) a kumulativní hodnotou za období o měsíc menší.


Záložka 2 - Další názvy

V editoru pro zadání údajů definice výkazu - záložka 2 - Další názvy - se zadávají tyto údaje:

Definice výkazu - Záložka 2 - další názvy


V editoru pro zadání údajů definice výkazu - záložka 2 - Další názvy - se zadávají tyto nepovinné údaje:

 • Název výkazu 2
 • Název 2 výkazu 2
 • Název výkazu 3
 • Název 2 výkazu 3
 • Název výkazu 4
 • Název 2 výkazu 4

Tyto další názvy slouží zejména pro případné zadání názvů výkazu v jiných jazycích.


Záložka 3 - Řádky

Na záložce 3 - Řádky je přehled jednotlivých řádků výkazu. Tyto řádky jsou u distribučních výkazů předdefinovány, lze je v případě potřeby rozšířit o další řádky. U Vámi definovaných sestav se v tomto přehledu definují všechny řádky.

Definice vykazu - Vykazy a Financni analyza4.jpg


Na záložce 3 - Řádky je přehled jednotlivých řádků výkazu. Pro jednotlivé řádky se definuje zejména vlastní text řádku (ten je možno nadefinovat v různých jazycích) a označení. Nastavuje se zde i číslo řádku, určující pořadí řádku na výkazu. Pořadí řádku lze v případě potřeby změnit, vložit další řádek nebo naopak řádek zrušit. Přímo na řádcích, které jsou součtem zůstatků nebo obratů na určitém účtu případně více účtech, se tyto účty definují. Pro řádky, které jsou mezisoučtem nebo součtem jiných řádků, se přímo na těchto řádcích tyto součtové vazby definují.

Blíže viz záložka 3 - Definice řádku


Záložka 4 - Názvy sloupců

Na záložce 4 - Názvy sloupců je možno zadat uživatelské názvy sloupců:

Editor definice výkazu - záložka 4 - Názvy sloupců (příklad pro rozvahu)

Editor definice výkazu - záložka 4 - Názvy sloupců (příklad pro rozvahu)


Na záložce 4 - Názvy sloupců je možno zadat nepovinné údaje názvy jednotlivých sloupců.

Standardně jsou sloupce v přehledu hodnot označovány jako Sloupec 01 až Sloupec 12 (nezaokrouhlené hodnoty) nebo Sloupec Z 01 až Sloupec Z 12 (zaokrouhlené hodnoty na celé tisíce Kč), viz též přehled sloupců.

Pokud pro příslušné sloupce zadáte uživatelský název pro Sloupec 01 až Sloupec 12 nebo Sloupec Z 01 až Sloupec Z 12, bude se v přehledu Hodnoty výkazu zobrazovat tento uživatelský název místo obecného označení Sloupec 01 až Sloupec 12 nebo Sloupec Z 01 až Sloupec Z 12.


Blíže viz Sloupce výkazu.

Tip Názvy sloupců výkazu se při zadání nového výkazu samy doplní. Stejně tak se doplní i při změně Druhu sestavy.


Pás karet přehledu

V přehledu Definice výkazu najdete na pásu karet na kartě Akce specifické volby pro práci s přehledem:

Definice vykazu volby.jpg


 • Přiřadit období - akce pro hromadné přiřazení období do označených definic výkazů. Po spuštění akce se otevře přehled Období (roků), označíte požadované období a tlačítkem přenos přenesete. Zobrazí se dotaz


Dotaz nebo informativní hláška Skutečně přiřadit nebo změnit Období?


Stiskem tlačítka Ano akci potvrdíte.


 • Další, Definice - doplnění vazeb účtů - pokud máte na jednotlivých řádcích výkazu, záložka 2 - Poznámky, pole Účet brutto nebo Účet korekce přednastaveny účty (ve formátu výčtu účtů např. 501001, 501002 nebo např. 511%, 512%, 518% pro syntetiky), touto akcí dojde k automatickému přiřazení uvedených účtů z vašeho účtového rozvrhu k příslušným řádkům). Pokud zadáte pole Účet brutto nebo Účet korekce se znaménkem mínus, např. -602%, doplní se automaticky při přiřazení koeficient -1.


 • Další, Kopie definice výkazu - kopírování definice výkazu - tj. vlastního výkazu, všech řádků výkazu, navázaných účtů nebo součtových vazeb a uživatelských názvů sloupců.


 • Další, Kopie textů výkazů - zkopíruje ze zdrojového výkazu texty na všech řádcích výkazu do cílového výkazu pro označený sloupec Text 1 až Text 4. Pokud v cílovém výkazu ve zvoleném sloupci nějaké texty již jsou, tak budou přepsány. Texty lze kopírovat pouze pro výkazy, kde má zdrojový i cílový výkaz stejná počet řádků, co se týká distribučních výkazů, tak se navíc musí jednat o stejný výkaz. Texty se budou kopírovat z označeného výkazu, otevře se dialogové okno:
Kopie textů výkazů


V poli Cílový výkaz tlačítkem (...) nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> otevřete přehled ostatních výkazů a vyberete cílový výkaz. Dále nutno označit některou z voleb Text 1Text 4 (lze i více najednou) podle toho, který (-é) sloupec chcete kopírovat.


 • Další, Definice obratových sestav- Pro nový výkaz, která ještě nemá nadefinované řádky, je možno vygenerovat příslušné řádky pro jednotlivé účty, navázané účty a součtové řádky. Po spuštění této akce se nabídne dialogové okno:

Definice obratových sestav

Definice obratových sestav


 • V poli s výběrem Rozsah sestavy lze zvolit tyto výkazy:
  • Obratová předvaha - v rozsahu všech účtů - výsledkové, rozvahové i podrozvahové
  • Výsledovka - pouze pro výsledkové účty
  • Rozvaha - pouze pro rozvahové účty
  • Bez podrozvahy - jako obratová předvaha, ale bez podrozvahových účtů
  • Pouze podrozvaha - pouze pro podrozvahové účty


 • V poli s výběrem Mezisoučty - od počtu míst účtu zleva lze zvolit úroveň mezisoučtů:
  • Pouze celkové součty - pouze mezisoučty celkem a případně za účty výsledkové, rozvahové a podrozvahové
  • Účtové třídy - navíc mezisoučty za 1 místo účtu zleva
  • Účtové skupiny - navíc mezisoučty za 2 místa účtu zleva
  • Syntetiky - navíc mezisoučty za 3 místa účtu zleva
  • 4 místa zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 5 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 6 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 7 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 8 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 9 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva


 • V poli s výběrem Maximální délka účtu lze nastavit maximální délku účtů. Pokud bude nastaveno, maximální, bude každý účet zobrazen na samostatném řádku. Pokud bude délka účtu kratší - např. syntetiky - tak budou na jednom řádku přiřazeny všechny analytické účty pro daný syntetický účet:
  • Maximální - každý účet bude zobrazen na samostatném řádku
  • Účtové třídy - navíc mezisoučty za 1 místo účtu zleva
  • Účtové skupiny - navíc mezisoučty za 2 místa účtu zleva
  • Syntetiky - navíc mezisoučty za 3 místa účtu zleva
  • 4 místa zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 5 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 6 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 7 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 8 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva
  • 9 míst zleva - navíc mezisoučty za příslušný počet míst účtu zleva


 • V poli s výběrem Výsledovka D/N lze nastavit pro výsledovku účty podle toho, zda se jedná o účty vstupující do základu pro výpočet daně z příjmů (daňové účty) nebo nikoli (nedaňové účty). Toto pole je aktivní pouze pro rozsah sestavy výsledovka:
  • Všechny účty - všechny výsledkové účty, daňové i nedaňové
  • Daňové účty - výsledovka pouze za daňové účty
  • Nedaňové účty - výsledovka pouze za nedaňové účty

Zároveň se respektuje případné omezení při použití masky.


 • Další, Definice obratových sestav - obnovení - pro sestavy nadefinované předchozí akcí Definice obratových sestav se spuštěním této akce provede aktualizace příslušných řádků pro jednotlivé účty, navázané účty a součtové řádky. Pokud by byly provedeny dodatečné úpravy definice, budou touto akcí zrušeny!


 • Zruš přiřazené účty - hromadné zrušení všech přiřazených účtů ze všech řádků označeného výkazu


 • Systémový - Pouze pro správce Helios Orange! - touto akcí lze změnit systémové číslo výkazu. Systémová čísla distribučních výkazů jsou záporná a jsou dána dodavatelem systému Helios Orange. Nedoporučujeme tato čísla měnit. Vaše vlastní výkazy mají systémová čísla kladná. Systém je automaticky přiděluje, touto akcí je možné je změnit. Pro provedení akce je nutno zadat globálně platné heslo. Poté zadáte příslušné systémové číslo výkazu. Tyto čísla nesmí být duplicitní, program duplicitu systémových čísel kontroluje.


 • Export - slouží k exportu definic výkazů do souboru - přípona HIC


 • Import - slouží k importu definic výkazů ze souboru - přípona HIC.

Pokud již existují definice výkazů stejného distribučního čísla, nabídne se okno Seznam duplicitních sestav:


Okno Seznam duplicitních sestav


Pokud chcete stávající definici výkazu přepsat, zaškrtnete ji. V opačném případě se naimportuje jako nová definice s jiným (kladným) distribučním číslem.


V průběhu importu se zobrazí procesní okno:


Procesní okno Import definic výkazů


Upozornění Nenaimportují se definice výkazů, pokud již stejná definice výkazů existuje a existuje k ní výkaz s načtenými hodnotami výkazů nebo pokud je řádek definice výkazu zařazen do definice Ukazatele nebo Členu ukazatele ve finanční analýze.


 • Rozkopírování - akce pro hromadné rozkopírování definic výkazů do jiných databází Helios Orange. Akce má tyto submenu:
  • Označit (Ins) - Označíte definice výkazů pro rozkopírování a použijete akci označit, případně klávesu <Insert>. Tyto definice výkazů se ve sloupci Pro rozkopírování označí.
  • Zrušit označení - akce pro hromadné zrušení příznaku pro rozkopírování na označených definicích výkazu.
  • Rozkopírovat (Ctrl+R) - touto akcií se spouští rozkopírovaání označených definic výkazů. Hotkey <Ctrl><R>. Otevře se přehled databází pro rozkopírování. to přehledu je opět místní menu:
   • Označit (Ins) - Označíte cílové databáze a použijete akci označit, případně klávesu <Insert>.
   • Zrušit označení - akce pro hromadné zrušení příznaku pro rozkopírování na označených databázích.
   • Rozkopírovat vč. přiřazených účtů (Ctrl+R) - spustí se vlasní akce - rozkopírují se definice výkazů vč přiřazených účtů. Hotkey <Ctrl><R>. Pokud účet v cílové databázi není, z definice se automaticky zruší. Použijete zejména, pokud se účtové rozvrhy neliší, příp liší minimálně.
   • Rozkopírovat bez přiřazených účtů (Ctrl+Alt+R) - spustí se vlasní akce - rozkopírují se definice výkazů, avšak bez přiřazených účtů. Hotkey <Ctrl><Alt><R>. Použijete zejména, pokud se účtové rozvrhy liší.

Po spuštění akce rozkopírování se zobrazí dotaz:

Dotaz nebo informativní hláška Označené definice výkazů se rozkopírují do označených databází. Akce může trvat delší dobu. Pokračovat?

Stiskem tlačítka Ano akci potvrdíte. O skončení akce budete informováni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Rozkopírování ukončeno.

Ve sloupci výsledek budete informováni o výsledku akce pro každou databázi. Ve sloupci Počet výkazů bude zobrazen počet rozkopírovaných výkazů do příslušné databáze.

Upozornění Rozkopírování se neprovede, pokud jsou rozdílné verze zdrojové a cílové databáze Helios Orange.
Tip Pokud v cílové databázi existuje stejná definice výkazů, rozkopírování se provede s tím, že nová definice bude mít vyšší číslo definice výkazu.
Upozornění Rozkopírování může v závislosti na počtu rozkopírovávaných definic výkazů, jejich složitosti a počtu cílových databází trvat delší dobu!

Verze výkazů

Vzhledem k změnám legislativy mohou existovat definice výkazů a vzory textových příloh v různých verzích. Z hlediska správné identifikace definice výkazů a vzory textových příloh jsou důležité dva údaje:

 • Generické číslo - základní údaj, jednoznačně identifikuje distribuční definici výkazu nebo přílohu. U distribučních definic výkazů a příloh je Generické číslo vždy záporné. Při kopírování definice výkazu nebo přílohy je generické číslo je stejné jako generické číslo zdrojové definice výkazu a přílohy.
 • Verze - verze definice výkazu a přílohy. Označuje verzi definice výkazu a přílohy. Poslední (aktuální) verze definic výkazů a příloh jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pokud není uvedeno jinak, lze používat i předchozí verze.

Česká legislativa

Do konce roku 2015 se rozlišovaly výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Od roku 2016 vč. se rozlišují výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném nebo ve zkráceném rozsahu, přičemž rozvaha ve zkráceném rozsahu má dva formáty. Některé účetní jednotky podléhají od roku 2016 povinnosti zveřejňovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinnost použití jednotlivých formátů výkazů je dána těmito faktory:

 • kategorie účetní jednotky
 • povinnost auditu
 • zda je účetní jednotka obchodní společností

Kategorie účetní jednotky

Od roku 2016 jsou definovány 4 kategorie účetních jednotek: mikro, malá, střední a velká účetní jednotka:

Kategorie účetní jednotky Aktiva netto celkem Čistý roční obrat Počet zaměstnanců
mikro 9 18 10
malá 100 200 50
střední 500 1 000 250
velká více více více

Aktiva celkem netto a čistý roční obrat jsou uvedeny v mil. Kč, počet pracovníků je průměrný roční přepočtený stav.


Velkou účetní jednotkou je vždy subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka.

Pokud účetní jednotka překročí dvě z tří uvedených kritérií, patří do další kategorie. Pro určení kategorie pro rok 2016 se vychází z údajů roku 2015. Pro další léta se posuzuje překročení dvou kritérií ve dvou předchozích účetních obdobích.

Nově vzniklé účetní jednotky si zvolí kategorii podle výše uvedené tabulky a předpokladu dosažení uvedených kritérií.

 • Subjekty veřejného zájmu jsou účetní jednotky se sídlem v ČR:
  • obchodní společnosti s emitovanými cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu
  • banky, spořitelní a úvěrní družstva
  • pojišťovny a zajišťovny
  • penzijní společnosti
  • zdravotní pojišťovny
 • Vybranými účetními jednotkami jsou:
  • organizační složky státu
  • státní fondy
  • územní samosprávné celky
  • dobrovolné svazky obcí
  • regionální rady regionů soudržnosti
  • příspěvkové organizace
  • zdravotní pojišťovny

Povinnost auditu

Povinnost ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem se vztahuje na účetní jednotky: kterým to stanoví zvláštní předpis velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu střední účetní jednotky malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy, pokud přesáhly alespoň jednu z hodnot v následující tabulce ostatní malé účetní jednotky, pokud přesáhly alespoň dvě z hodnot v následující tabulce:

Aktiva celkem netto Čistý roční obrat Počet pracovníků
40 80 50

Aktiva celkem netto a čistý roční obrat jsou uvedeny v mil. Kč, počet pracovníků je průměrný roční přepočtený stav.


Posuzování hodnot v tabulce se vztahuje k účetnímu období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetnímu období bezprostředně předcházejícímu.

Obchodní společnost

Obchodní společnosti jsou:

 • akciové společnosti
 • společnosti s ručením omezeným
 • veřejné obchodní společnosti
 • komanditní společnosti

Formáty výkazů

Formáty výkazů jsou dány těmito pravidly podle příloh vyhlášky č. 500/2002 Sb.

 • Rozvaha
  • v plném rozsahu (obsahuje všechny položky podle přílohy č. 1)
   • velká účetní jednotka
   • střední účetní jednotka
   • malá účetní jednotka s povinností auditu
   • mikro účetní jednotka s povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny a římskými číslicemi a položky C.II.1. a C.II.2.)
   • malá účetní jednotka bez povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny)
   • mikro účetní jednotka bez povinností auditu
 • Výkaz zisku a ztráty
  • v plném rozsahu (obsahuje všechny položky podle přílohy č. 2)
   • všechny obchodní společnosti (bez ohledu na kategorii účetní jednotky)
   • velká účetní jednotka
   • střední účetní jednotka
   • malá účetní jednotka s povinností auditu
   • mikro účetní jednotka s povinností auditu
  • ve zkráceném rozsahu (obsahuje položky označené písmeny, římskými číslicemi a výpočtové položky)
   • malá účetní jednotka bez povinnosti auditu, která není obchodní společností
   • mikro účetní jednotka bez povinnosti auditu, která není obchodní společností
 • Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou povinny sestavit
  • velká účetní jednotka, která je obchodní společností
  • střední účetní jednotka, která je obchodní společností


Tip Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. To ovšem neznamená, že uvedené účetní jednotky nemusí výkaz zisku a ztráty sestavit. I v případě, že je účetní jednotka zproštěna povinnosti zveřejnit ve sbírce listin výkaz zisku a ztráty, není tím nijak dotčena povinnost daňového subjektu - poplatníka daně z příjmů právnických osob podat daňové přiznání včetně všech příloh, které jsou jeho součástí (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Verze definic výkazů

Verze definic výkazů pro subjekty účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (podnikatelské subjekty), viz přehled Definice výkazu:


Pro rok 2018 a následující:
Rok Výkaz Generické číslo Poslední verze Datum zveřejnění
2018 Rozvaha v plném rozsahu -413 2018010900 19.01.2018
2018 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu -411 2018010900 19.01.2018
2018 Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá úč. jednotka bez povinnosti auditu) -414 2018010900 19.01.2018
2018 Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro úč. jednotka bez povinnosti auditu) -415 2018010900 19.01.2018
2018 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu -412 2018010900 19.01.2018
2018 Přehled o peněžních tocích (nepovinné pro malé a střední ÚJ) -416 2018010900 19.01.2018
2018 Přehled o změnách vlastního kapitálu (nepovinné pro malé a střední ÚJ) -407 2016111800 18.11.2014

Na základě zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí ze dne ze dne 17. ledna 2017 došlo ke změnám povinností ve vykazování příspěvkových organizací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí zřízených ČR a ekonomických subjektů sektoru vládních institucí, příp. dalších subjektů podle uvedeného zákona.

Seznam výkaznických povinností:

Subjekt Výkaz peněžních příjmů a výdajů Roční údaje o poskytnutých garancích Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
státní příspěvková organizace X X
veřejná vysoká škola X X
veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou X X
příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy X
jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. j zákona X
jiný ekonomický subjekt dle §2 písm. k zákona X X X


Seznam výkazů podle zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí:

Rok Výkaz Generické číslo Poslední verze Datum zveřejnění
2018 Výkaz peněžních příjmů a výdajů -12005 2017120700 07.12.2017
2018 Roční údaje o poskytnutých garancích -1000014 2018091400 25.09.2018
2018 Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru -1000015 2018091400 25.09.2018

Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru ostatní subjekty odesílají jako samostatné výkazy. Tyto výkazy naleznete v nabídce Helios Controlling, Výkazy a reporty, Dokument. Jedná se o roční výkazy. Jedná se o výkazy v tabulkové formě, kde je nutno pro každou sledovanou garanci nebo projekt PPP vyplnit požadované údaje dle vyhlášky č. 272/2017 Sb.


Pro rok 2016 a 2017:
Rok Výkaz Generické číslo Poslední verze Datum zveřejnění
2016 Rozvaha v plném rozsahu -403 2016110700 07.11.2016
2016 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu -401 2016020900 11.02.2016
2016 Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá úč. jednotka bez povinnosti auditu) -404 2016112800 11.02.2016
2016 Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro úč. jednotka bez povinnosti auditu) -405 2016021800 11.02.2016
2016 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu -402 2016020900 11.02.2016
2016 Přehled o peněžních tocích (nepovinné pro malé a střední ÚJ) -406 2016120500 07.12.2014
2016 Přehled o změnách vlastního kapitálu (nepovinné pro malé a střední ÚJ) -407 2016111800 18.11.2014

Slovenská legislativa

Verze definic výkazů pro podnikatelské subjekty, viz přehled Definice výkazu. Doporučujeme použít poslední verzi definic výkazů uvedenou v tabulce:

Rok Výkaz Generické číslo Poslední verze Datum zveřejnění
od 31.12.2014, 2015, 2016 Súvaha - Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve -4053 2015070200 20.01.2015
od 31.12.2014, 2015, 2016 Výkaz ziskov a strát - Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve -4051 2015070200 05.03.2015
od 31.12.2014, 2015, 2016 Súvaha - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky -4054 2014120100 01.12.2014
od 31.12.2014, 2015, 2016 Výkaz ziskov a strát - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky -4052 2014112100 21.11.2014
2014, 2015, 2016 Prehľad peňažných tokov - nepríma metóda -4035 2014073000 30.07.2014


Další strana