Daňové klíče a daňové režimy - účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úvod

Stávající způsob tvorby DPH v Helios Orange pomocí účtů DPH je doplněn další variantou a to funkcionalitou daňových klíčů a daňových režimů.


Práce s daňovými klíči a daňovými režimy přináší zjednodušení a variabilitu v následujících bodech:

 • Odpadá nastavení celé nové sady účtů DPH v účtovém rozvrhu při změně sazby.
 • Odpadají následné úpravy kontací.
 • Daňové klíče nejsou závislé na konkrétní sazbě DPH, ale pouze na druhu sazby DPH.
 • Vazba na DPH se vytváří již na hlavičkách dokladů výběrem daňového režimu a konkrétní DPH se jednoznačně identifikuje pomocí Daňových klíčů na položkách dokladů.
 • Je možné již při zadávání dokladů na položkách jednoznačně rozlišit, zda se jedná o plný/krácený nárok na vstupu.
 • Je možné již při zadávání dokladů na položkách jednoznačně rozlišit, o jaké plnění s 0% sazbou DPH se na výstupu jedná.


Upozornění Nejedná se o funkcionalitu tvorby DPH z prvotních dokladů. Stále platí pravidlo, že evidence DPH se vytváří zaúčtováním dokladů. Daňové režimy i klíče lze měnit i na realizovaných dokladech.

Nastavení funkcionality daňových režimů

Funkcionalitu daňových režimů aktivujete v nabídce Možnosti - Konfigurace/správa systému - Firemní zaškrtnutím checkboxu Používat daňové klíče. Postup přechodu na daňové klíče je zpracován v kapitole Postup přechodu na práci s daňovými klíči u stávajících uživatelů Helios Orange.

Nastavení pro použití daňových klíčů
Upozornění Nelze využívat souběžně funkcionalitu DPH pomocí účtů DPH a pomocí daňových klíčů.


Funkcionalitu pro nastavení Daňových režimů a Daňových klíčů najdete v modulu Pomocné číselníkyDaňové režimy a Daňové klíče.

Daňové klíče, Daňové režimy

Daňové klíče

Daňové klíče tvoří základ nové funkcionality. Sadu připravených daňových klíčů je možné společně s daňovými režimy importovat. Daňový klíč určuje jednoznačně plnění ve vazbě na Výkaz DPH.

Záložka 1 - Daňový klíč

Daňový klíč - záložka 1


Na Záložce 1 – Daňový klíč jsou obsaženy následující atributy:


[1] Daňový klíč

Kód daňového klíče – unikátní údaj. Přednastavené Daňové klíče obsahují v názvech OUT pro Výstup, IN pro Vstup, RCH po Samovyměření a POM pro korekci a úpravu odpočtů daně.

Název daňového klíče


[2] Vlastnosti

Druh sazby DPH (jsou připraveny různé volby s ohledem na jinou legislativu i možný budoucí stav CZ legislativy)

Směr plnění

 • Vstup
  • Samovyměření (reverse-charge)
  • Vstup
 • Výstup
  • Výstup
  • Výstup PDP (režim přenesení daňové povinnosti na výstupu)

Směr plnění určuje kromě směru plnění i základní režim DPH:

 • Samovyměření při pořízení služby nebo zboží z EU nebo dovoz zboží ze třetích zemí, kdy je správce daně FÚ, i tuzemské samovyměření v režimu PDP
 • Režim přenesení daňové povinnosti na výstupu
 • Daň na vstupu v ostatních případech
 • Daň na výstupu v ostatních případech


[3] Poznámka

Poznámka – uživatelská poznámka k daňovému klíči

Kód plnění pro SH – kódy plnění používané pro souhrnné hlášení (kódy 0 až 3). Toto pole bude aktivní při zadání Směru plnění = Výstup a Druhu sazby DPH = Nulová.

V případě režimu Reverse Charge se pole Druh sazby DPH změní v názvu na Sazba DPH samovyměření.


Záložka 2 – Sazby DPH

Na této záložce jsou na daňový klíč navázány sazby DPH. Na jeden Daňový klíč může být navázáno více sazeb DPH.

Příklad Příklad navázání sazeb DPH na daňový klíč

Na jednom Daňovém klíči = Základní sazba vstup mohou být navázány všechny existující sazby DPH pro aktuální i minulá období nejen pro zemi CZ, ale i pro všechny země a jejich legislativy – např. CZ19%, CZ 20%, CZ 21%, CZ 22%, SK 19%, SK 20% ... . Tuto variantu zvolíte, pokud jste plátci i v jiné zemi než CZ a nepotřebujete využít všechny varianty plnění pro danou zahraniční legislativu. Pro legislativu SK můžete využít import přednastavených daňových klíčů a daňových režimů v plné šíři.


Na Záložce 2 vybíráte pro tento konkrétní Daňový klíč tlačítkem Přidat nebo pomocí F2 příslušnou sazbu DPH ze seznamu sazeb DPH pro danou legislativu a zemi.

Po výběru sazby DPH jsou na dané sazbě obsaženy následující atributy:

 • Sazba DPH
 • Účet DPH Vstup – jedná se o Povinný údaj pro zaúčtování dokladu se směrem plnění na vstupu (pole Účet DPH na Výstupu je neaktivní). Pro směr plnění = Samovyměření jsou aktivní pole Účet DPH vstup i Účet DPH výstup.
 • Účet DPH Výstup – jedná se o Povinný údaj pro zaúčtování dokladu se směrem plnění na Výstupu (pole Účet DPH na Vstupu je neaktivní)
 • Poznámka


Ilustrativně je na dalším obrázku zobrazen příklad, kdy je platnost sazby ukončena a pro další období je navázána další sazba DPH:

DK 2 ZAL.jpg

Mezi Daňovým klíčem a sazbou DPH je vazba M:N, což znamená, že na jednu sazbu DPH může být navázáno více Daňových klíčů. Např. na sazbu 21% pro CZ je to minimálně Daňový klíč pro Základní sazbu vstup a Základní sazbu výstup.

V případě, že dojde ke změně sazby DPH, uživatel do Daňového klíče přidá pouze novou sazbu a naváže na ni nově vytvořený analytický účet DPH.

Volby Místní nabídky:

Daňové klíče - místní nabídka


Kopie daňového klíče

Zkopíruje daňový klíč. Je nutno vyplnit jedinečný kód a název nového daňového klíče.


Nastavit aktivní

Označí aktivně používané daňové klíče. Slouží jako filtr při volbě „Způsobu použití daňových klíčů…“


Zrušit aktivní

Zruší označení aktivního daňového klíče. Slouží jako filtr při volbě „Způsobu použití daňových klíčů…“


Rozkopírování

Umožní rozkopírování daňového klíče do ostatních databází. Objeví se tabulka, ve které označíte, zda přenášet všechna data nebo pouze vybraná a zda v případě existence Daňového režimu v jiné databázi Daňový režim Nechat být nebo Občerstvit.


Přehled sazeb DPH (F9)

Zobrazí sazby DPH zadané na daném Daňovém klíči.


Způsob použití daňových klíčů pro aktuálního uživatele

Přihlášený uživatel si může výběrem ze zobrazeného okna vybrat daňové klíče, které bude využívat. Jedná se o formu filtru. Uživatel vybere legislativu (přednastavena je CZ) a označí, které skupiny Daňových klíčů bude jako uživatel využívat.


Způsob použití daňových klíčů pro všechny uživatele

Pomocí této volby lze vybrat pro práci v dané databázi ty daňové klíče, které jsou reálně firmou využívány. Jedná se o formu filtru. Uživatel vybere legislativu (přednastavena je CZ) a označí, které skupiny Daňových klíčů bude firma využívat.

Způsob použité daňového klíče


Daňové klíče a Účty DPH

Po zadání sazby DPH na Daňovém klíči musíte pro danou sazbu DPH zadat účet DPH pro Vstup/Výstup, pro Daňový klíč s režimem reverse-charge musíte zadat jak Účet na Vstupu, tak i Účet na Výstupu. Pokud má Daňový klíč vyplněn Směr plnění = Vstup, lze zadat účet DPH na dané sazbě DPH pouze v poli „ˇUčet DPH vstup“. (Totéž platí i pro Výstup.)

Upozornění Pokud nebude účet DPH pro danou sazbu na Daňovém klíči zadán, nelze doklad pomocí kontace zaúčtovat.

Na Daňovém klíči je možno navázat jak již existující účty DPH, tak účty nově vytvořené. Pro zjednodušení práce můžete vytvořit účty DPH nově s nižším rozsahem počtu účtů.

S ohledem na práci s DPH pomocí daňových klíčů není nutno mít vytvořeno ke každému poli Výkazu DPH samostatný účet DPH jako dosud, ale je možno založit jednodušší systém účtů DPH, kde bude na daném účtu DPH v účtovém rozvrhu vyplněno pole Účtování DPH, příslušná sazba a zda se jedná o Vstup/Výstup. Následně budou na tento účet DPH účtována všechna související plnění – např. na vstupu plný i krácený nárok, na Výstupu plnění započítávaná do koeficientu i mimo koeficient. V případě změny sazby DPH postačuje při tomto nastavení založit výrazně nižší počet účtů DPH než při vykazování DPH pomocí analytických účtů jako dosud.

Pomocí volby Nastav si můžete v Účtovém rozvrhu zobrazit, zda je účet 343 zařazen do Daňového režimu či ne.

Na konkrétním účtu pomocí volby Přehled výskytu účtů se Vám zobrazí kromě obvyklých výskytů i vazba tohoto účtu DPH na Daňové klíče.

Účty 343

Daňové režimy

Daňový režim slučuje daňové klíče a usnadňuje tak výběr Daňových klíčů na položkách dokladů. Daňový režim je množina daňových klíčů, které mají vzájemnou logickou souvislost.

Na hlavičce prvotních dokladů doporučujeme zadat vždy v poli Daňový režim potřebný Daňový režim pro konkrétní doklad. Pokud je Daňový režim na hlavičce dokladu zadán, nabízí se pouze Daňové klíče zadané na vybraném daňovém režimu. Pokud není na hlavičce dokladu Daňový režim zadán, vybírají se na položkách Daňové klíče ze všech Daňových klíčů, které jsou na dané řadě povoleny.

Zařazení Daňových klíčů na Daňový režim

Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat je umožněno přiřazování Daňových klíčů do přehledu na záložce 2 – Daňový klíč záznamu Daňového režimu. Jeden z navázaných Daňových klíčů může být označen jako Přednastaveno (preferováno). Pro daný Daňový režim může tedy být označen jako Přednastaveno žádný nebo jeden Daňový klíč pro stejný druh sazby DPH. Volbu Přednastaveno aktivujete stiskem pravého tlačítka myši na příslušném Daňovém klíči výběrem Změna přednastaveno.

Pokud je daňový klíč na daňovém režimu označen jako Přednastavený, tak se na položce dokladu po zadání příslušné sazby vyplní právě tento přednastavený daňový klíč.

DR.jpg
Upozornění Pro zjednodušení nastavení této funkcionality jsou pro uživatele připraveny k importu daňové režimy včetně importu daňových klíčů. Nadále zůstává uživateli možnost si tyto číselníky založit ručně.

Volby Místní nabídky:

Kopie daňového režimu

Zkopíruje daňový režim včetně navázaných daňových klíčů. Je nutno vyplnit jedinečný kód a název nového daňového režimu.


Nastavit aktivní

Označí aktivně používané daňové režimy.


Zrušit aktivní

Zruší označení aktivního daňového režimu.


Rozkopírování

Umožní rozkopírování daňového režimu do ostatních databází. Objeví se tabulka, ve které označíte, zda přenášet všechna data nebo pouze vybraná a zda v případě existence Daňového režimu v jiné databázi Daňový režim Nechat být nebo Občerstvit.


Import daňových režimů a daňových klíčů

Je umožněn import přednastavených Daňových režimů včetně daňových klíčů. Jedná se o Import ze složky SYSTEM výběrem souboru s názvem DANKLICE_*.TXT


Přehled daňových klíčů (F9)

Umožní zobrazení daňových klíčů na daňovém režimu.


Další postup importu daňových režimů a daňových klíčů

Importovat daňové režimy včetně navázaných daňových klíčů lze nejen ze složky SYSTEM, ale i ze Store pomocí pluginu Import daňových režimů a daňových klíčů.


Přehled importovaných daňových klíčů a daňových režimů

Importované daňové klíče je možno rozdělit do několika skupin:

a) Kód DK začínající OUT pro obvyklá plnění na Výstupu b) Kód DK začínající IN pro obvyklá plnění na Vstupu c) Kód DK začínající RCH pro samovyměření ať tuzemské (režim PDP), tak zahraniční d) Kód DK začínající na POM pro Korekci a úpravu odpočtů daně K daňovým klíčům je možné s pomocí NASTAV zobrazit i způsob jejich využití. Toho využívá i funkcionalita nastavení Způsob použití daňových klíčů …

Seznam dělení importovaných daňových klíčů: a) Tuzemsko b) Zahraniční obchod nákup – v NASTAV sloupec zobrazen ZON c) Zahraniční obchod prodej – v NASTAV sloupec zobrazen ZOP d) Použití Koeficientu e) Insolvence f) Vrácení daně

Importované daňové klíče

Rekapitulace základního postupu práce s daňovými klíči:

 1. Provedete import daňových klíčů a daňových režimů.
 2. Nastavíte Způsob použití daňových klíčů pro všechny uživatele.
 3. Daňové klíče, které nebudete využívat, označíte jako Neaktivní volbou „Zrušit aktivní“.
 4. Založíte nové účty DPH v případě, že se rozhodnete pro zjednodušení účtů DPH.
 5. Na Daňové klíče zařadíte sazby DPH.
 6. K sazbám DPH zadáte účty DPH na Vstupu a Výstupu.


Daňové režimy a výkazy DPH

Přiznání k DPH

Povolení režimu DPH s využitím daňových klíčů

Pokud chcete na daném výkazu využívat daňové klíče, musíte na 1.záložce – Období DPH daného výkazu zaškrtnout checkbox Režim daňových klíčů. Při založení dalšího výkazu dalšího období je toto pole již automaticky zaškrtnuto.


Přiřazení daňových klíčů na řádky Výkazu DPH

Na období DPH na 2.záložce - Výkazy DPH je nutno přiřadit na příslušné řádky odpovídající Daňový klíč.

Možné postupy jsou: a) Ručně obvyklým způsobem (podobně jako přiřazení účtů DPH) na příslušném řádku zvolíme nejprve Oprava a potom pomocí tlačítka Přidat b) Automaticky - naimportujete – li sadu připravených daňových klíčů, tak jejich zařazení na řádky provedete spuštěním volby místní nabídky Automat daňových klíčů

Přiřazení DK k řádkům výkazu DPH


Další volby místní nabídky:

Přenos jen vazeb na účty/daňové klíče

Umožní přenos daňových klíčů na řádky Výkazu DPH z jiného Výkazu DPH.


Hromadné zrušení přiřazení účtů/daňových klíčů

Umožní zrušit všechny přiřazené daňové klíče na všech řádcích daného Výkazu DPH.

Kontrolní hlášení

Povolení režimu DPH s využitím daňových klíčů

Pokud chcete na daném výkazu využívat daňové klíče, musíte na 1.záložce – Období DPH daného výkazu zaškrtnout checkbox Režim daňových klíčů. Při založení dalšího výkazu dalšího období je toto pole již automaticky zaškrtnuto.

Přiřazení daňových klíčů k částem KH

Na období KH na 5.záložce - Vazby na daňové klíče je nutno přiřadit na příslušné řádky odpovídající Daňový klíč.

Možné postupy jsou: a) Ručně obvyklým způsobem (podobně jako přiřazení účtů DPH) na příslušném řádku zvolíme nejprve Oprava a potom pomocí tlačítka Přidat vybereme Daňový klíč b) Automaticky - naimportujete – li sadu připravených daňových klíčů, tak jejich zařazení na řádky provedete spuštěním volby místní nabídky Automat daňových klíčů


Souhrnné hlášení

Povolení režimu DPH s využitím daňových klíčů

Pokud chcete na daném výkazu využívat daňové klíče, musíte na 1.záložce – Souhrnné hlášení daného výkazu zaškrtnout checkbox Režim daňových klíčů. Při založení dalšího výkazu dalšího období je toto pole již automaticky zaškrtnuto.

Daňové klíče a modul Pokladna

Číselník Pokladen

Záložka 6 – Daňový režim

V případě používání Daňových režimů na Pokladně, je nutno na daném Číselníku Pokladny na záložce Daňový režim vybrat Daňové režimy přicházející v úvahu pro zadávání dokladů z hlediska DPH. Doporučujeme vybraný Daňový režim pro příjem a Daňový režim pro výdej označit jako Přednastavený. Tyto přednastavené Daňové režimy se budou automaticky doplňovat do Příjmových a Výdajových pokladních dokladů.

K položkám pokladních dokladů se potom po zadání sazby DPH budou automaticky vyplňovat ty Daňové klíče, které jsou v rámci Daňového režimu zadaného na hlavičce dokladu označené jako Přednastavené.

Pokud nebude na dané pokladně žádný Daňový režim přednastaven, bude možno vybírat ze všech Daňových klíčů, které jsou obsaženy na Daňových režimech zadaných na dané pokladně.


Záložka 4 - Konfigurace

Pokud využíváte pro zadávání položek na Pokladních dokladech Texty z Pomocných číselníkůPomocné texty a chcete, aby se z těchto textů přenášely i Daňové klíče, musíte zaškrtnout na záložce 4 – Konfigurace volbu Sazbu DPH a DK podle hodnot u popisu.


Přehled Pomocné číselníky – Pomocné texty

Pokud využíváte Pomocné texty pro zadávání položek a chcete současně výběrem položky vyplnit Daňový klíč, tak ho zadáte do položky do pole Kód daňového klíče. Pokud máte na položce Pomocného textu vyplněnu sazbu DPH, pole Kód daňového klíče není aktivní.

Pomocné texty

Pokladní doklady vytvářené na Hlavičce pokladních dokladů

Na hlavičce Pokladního dokladu musíte vyplnit pole Kód daňového klíče v části DPH v řádku obsahujícím příslušnou sazbu a částky. Pokud je zadán Daňový režim na hlavičce dokladu, vybíráte potom Daňové klíče ze seznamu Daňových klíčů vybraného Daňového režimu.


Pokladní doklady vytvářené s položkami pokladních dokladů

Pokud je zadán Daňový režim na hlavičce dokladu, vybíráte potom Daňové klíče na položkách ze seznamu Daňových klíčů vybraného Daňového režimu. Pokud máte v rámci Daňového režimu pro danou sazbu označený Daňový klíč jako Přednastavený, tento se automaticky vyplní na položce. Pokud vybíráte na položce text v poli Popis z Pomocných textů a v Konfiguraci pokladny máte povolen přenos Daňových klíčů z Pomocných textů, tak se Daňový klíč vyplní dle zadaného daňového klíče v Pomocných textech a z tohoto Daňového klíče se vyplní i příslušná sazba DPH na položce.


Daňové klíče a modul Fakturace

Oběh zboží,Zboží a služby – Druhy dokladů pohybu zboží

Na řadách dokladů na záložce 8 – Daňový režim je nutno nastavit:

Používat daňové klíče

Checkbox, který je přednastaven jako nezaškrtnutý. Pokud chcete Daňové klíče na dané řadě využívat, pole zaškrtněte.


Převádět daňové klíče a režimy

Pokud chcete, aby se doklady s položkami včetně kopií dokladů vytvářely i s Daňovými režimy a Daňovými klíči, je nutno toto pole zaškrtnout. Toto nastavení ovlivňuje funkcionalitu položkových a dokladových převodů. Pokud toto pole není zaškrtnuto, tak se při převodech mezi doklady Daňové klíče převádět nebudou.

Nastavení DK a DR na řadě dokladů

Pomocí tlačítka Přidat přiřadíte na dokladovou řadu ty daňové režimy, které budete na dané řadě využívat. Bude – li to více daňových režimů, můžete jeden z nich označit jako Přednastavený volbou Změna přednastaveno a tento Daňový režim se přednastaví na každou fakturu této číselné řady.


Faktury vydané a přijaté

Pokud je na dané číselné řadě povolena práce s Daňovými klíči, tak se na faktuře objeví:

Záložka 1 – Hlavička – [3] Účetní vazby

Pole Daňový režim

Vyplní se Daňovým režimem označeným jako Přednastavený pro danou číselnou řadu. Lze ručně změnit na jiný daňový režim, jehož využívání je na dané číselné řadě povoleno. Toto pole doporučujeme mít vyplněno, aby se na položkách dokladů mohl zadat příslušný daňový klíč pouze z vybraného daňového režimu. Pokud pole Daňový režim na hlavičce nevyplníte, budete vybírat Daňový klíč pro danou sazbu DPH ze všech Daňových klíčů ze všech Daňových režimů povolených na dané řadě dokladů.

Záložka 3 – Textové položky a Položky

Na položkách textových a položkách skladů a služeb je zobrazeno pole Daňový klíč. Pokud je v Daňovém režimu vybraném na hlavičce dokladu přednastavený Daňový klíč pro danou sazbu, tento daňový klíč se doplní na položku.


Daňové klíče a položkové a dokladové převody

Převody Daňových klíčů mezi doklady fungují pouze v tom případě, že je na číselné řadě dokladů zaškrtnuto Převádět daňové klíče a režimy. Pokud toto pole zaškrtnuto není, tak se Daňové klíče mezi doklady nebudou převádět.

V případě, že je před převodem položek na hlavičce cílového dokladu vyplněn Daňový režim, který je stejný jako na zdrojovém dokladu, daňové klíče se na položky přenesou.

V případě, že není na hlavičce cílového dokladu Daňový režim vyplněn, daňové klíče se na položky přenesou, pokud to Typová řada dokladů povoluje – tj. převáděné Daňové klíče obsahuje některý z Daňových režimů, které jsou na řadě cílového dokladu povoleny. Pokud by tomu tak nebylo, Daňový klíč se nepřenese.


Položky faktur a hromadné změny

Faktury - Textové položky a hromadné změny

Nad označenými textovými položkami můžete provést hromadnou změnu Daňových klíčů přes pravé tlačítko myši výběrem funkce Hromadné změny – pole Daňové klíče.

Hromadné změny nad položkami dokladu


Faktury - Položky zboží a služeb a hromadné změny

Hromadnou změnu Daňového klíče na položkách zboží a služeb neprovádíte přímo nad těmito položkami na záložce 3 – Položky ve faktuře, ale až nad uloženou fakturou po výběru Položky – Přehled položek (F9) a teprve zde lze stejným způsobem jako u textových položek provést hromadnou změnu daňového klíče.


Daňové režimy a modul Účetnictví

Daňové klíče a Druh účetních dokladů

Při používání daňových klíčů je možno na daném Druhu účetního dokladu na záložce 2 – Konfigurace zaškrtnout volbu „Přenášet daňový klíč“, která umožní při ručním zadávání účetního dokladu na dalším řádku účetního dokladu přenést daňový klíč z předešlého řádku.

Daňové klíče a účetní doklad

Při používání daňových klíčů na účetním dokladu se účetní řádek spadající do DPH rozšíří o pole Kód daňového klíče. Pole je buď plněno automaticky při účtování dokladů pomocí kontací, nebo se dá plnit ručně výběrem ze seznamu Daňových klíčů.

Pokud byste doplňovali daňový kód na řádek účetního dokladu ručně, tak vzhledem k tomu, že není zadán na účetním dokladu žádný daňový režim, vybíráte daňový klíč z celého vašeho seznamu Daňových klíčů.

V případě, že se jedná o ruční zadání účetního dokladu v poli Účet pro základ DPH, musíte napřed vyplnit účet základu do pole Účet a teprve následně vybrat Daňový klíč. Pokud by účet nebyl doplněn a byl napřed vybrán daňový klíč, do účtu se doplní účet DPH z vybraného daňového klíče, který nelze opravit – účet je nepřístupný a dotahuje se sem účet DPH zadaný na příslušném daňovém klíči. Pole účet se zaktivní tehdy, když vymažete údaj z pole Daňový klíč.

Účetní doklad


Účetní doklad


Pomocí funkce Změny – Hromadné změny nad Účetním deníkem i Účetním deníkem celkem můžete provádět hromadnou změnu Daňového klíče za předpokladu, že není uzavřené Období DPH.

Daňové klíče a Kontace

Práce s Daňovými klíči musí být promítnuta i do kontací pro jednotlivé moduly, proto řádek kontace obsahuje i nové pole s názvem Kód daňového klíče.


Hlavní zásada pro nastavení hlavičkové kontace s daňovými klíči

Kontace musí obsahovat vždy 2 řádky se stejným Daňovým klíčem a to vždy pro řádky – Základ DPH a Částka DPH.

Vzhledem k tomu, že účty DPH musíte mít nastaveny na jednotlivých daňových klíčích a pokud využíváte pro zaúčtování položkové kontace, tak postačuje nastavit hlavičkové kontace obsahující pouze konkrétní účty pro účet pohledávky/závazku, záloh a zaokrouhlení a ostatní účty nevyplňovat.

Pokud vyplníte na nově vytvořený řádek kontace s Druhem řádku = Účet DPH Kód daňového klíče, pole Účet se zamkne a nejde účet DPH doplnit.

Pokud byste stávající kontaci rozšiřovali o daňové klíče, účet DPH zůstane vyplněn, ale je po vyplnění Daňového klíče uzamčen pro jakoukoliv změnu. Pokud je zadán na kontaci Daňový klíč, tak se k účtu DPH zadaném na řádku kontace vůbec nepřihlíží, účet DPH se vždy dotahuje z Daňového klíče.

Nastavení kontace pro fakturu vydanou


Upozornění Pokud nemáte nastaveny účty DPH na jednotlivých Daňových klíčích, tak se doklad nezaúčtuje a objeví se chybová hláška:
Dotaz nebo informativní hláška Nenalezen účet DPH pro řádek (13) Základ DPH!


Položkové kontace a daňové klíče

Opět je nutno do položkových kontací k řádkům týkajících se DPH vyplnit Kódy daňových klíčů.

Nastavení položkové kontace


Postup přechodu na práci s daňovými klíči u stávajících uživatelů Helios Orange

Na obrázku je graficky znázorněný postup přechodu na daňové klíče pro stávající uživatele Helios Orange.

Garfické znázornění přechodu na práci s DK

Etapa 1

Uživatel nemá k dispozici modul Daňových klíčů => žádná jeho funkcionalita není přístupná.

V úvodní pilotní fázi implementace je používání Daňových klíčů uvolňováno jako samostatný submodul. Pokud tedy stávající uživatel chce používat daňové klíče, musí požádat o nový licenční kód, který po obdržení zadá do Helios Orange obvyklým způsobem v části Nápověda – Rozšíření instalace.

Etapa 2

Po zadání nového licenčního klíče je k dispozici modul Daňové klíče. Není označena konstanta Používat daňové klíče.

Lze nastavit potřebné číselníky, doplňovat Daňové klíče na kontace a pořizovat Daňové klíče na prvotní doklady. Tato 2. fáze umožňuje připravit všechny potřebné číselníky a pořizovat prvotní doklady.


Doporučený postup přípravy pro přechod na práci s Daňovými klíči:

a) Proveďte Import daňových režimů a daňových klíčů (Importovat daňové režimy včetně navázaných daňových klíčů lze ze složky SYSTEM výběrem souboru s názvem DANKLICE_*.TXT, ale i ze Store pomocí pluginu „Import daňových režimů a daňových klíčů“.)

b) Založte případně nové účty DPH v modulu Účetnictví - Účtový rozvrh pro zjednodušení zadání účtů DPH. Postačuje pro danou sazbu založit jeden účet pro vstup a jeden pro výstup. Není třeba řešit účty DPH s ohledem na koeficient, plný a krácený majetek, je nebo není majetek. Pro přechod na daňové klíče nemusíte zakládat nové účty DPH, ale můžete nadále pracovat i se stávajícími účty DPH.

c) V modulu Pomocné číselníky – DPH - Daňové klíče nastavte Způsob použití daňových klíčů pro všechny uživatele. Nepotřebné volby odškrtněte.

d) Na zobrazených Daňových klíčích zrušte volbu Aktivní pro případ, že byste daný Daňový klíč nevyužívali.

e) K aktivním zobrazeným Daňovým klíčům doplňte sazby DPH a ke každé sazbě dále doplňte Účet DPH na Vstupu nebo Výstupu (v případě Samovyměření Účty DPH pro Vstup i Výstup). Pokud účty DPH k Daňovým klíčům nedoplníte, nebudete moci doklady zaúčtovat.

f) Případné nepoužívané Daňové režimy můžete označit jako Neaktivní volbou Zrušit aktivní.

g) V používaných Daňových režimech označte nejčastěji používané Daňové klíče volbou Změna přednastaveno pro každou sazbu DPH. Přednastavené Daňové klíče se budou automaticky předvyplňovat na položkách dokladů při zadání příslušné sazby DPH.

h) Vytvořte nové kontace s využitím Daňových klíčů, popř. upravte kontace stávající. Tzn. že do stávajících kontací doplníte do řádků kontace týkajících se DPH (Základ DPH, Částka DPH, Záloha – základ DPH, Záloha- částka DPH, Částky vč. Daně atd.) příslušné Daňové klíče.

i) Pokud chcete začít využívat Daňové klíče na dokladech, musíte si toto povolit v nastavení číselných řad modulu Oběh zboží – Zboží a služby – Druhy dokladů pohybu zboží. Na 8. Záložce – Daňový režim je nutno povolit využití Daňových klíčů (checkbox = Používat daňové klíče) a následně vybrat k dané číselné řadě potřebné Daňové režimy. Nejvíce využívaný Daňový režim nastavte jako Přednastavený volbou Změna přednastaveno.

j) Využíváte-li pro zadání položek pokladních dokladů Pomocné texty, doplňte do nich Daňové klíče.

k) Na Pokladně nastavíte Daňové režimy – doporučujeme minimálně dva a to pro příjem a výdej.

Etapa 3

Označíte konstantu Používat daňové klíče - Možnosti - Konfigurace/správa systému - Firemní, zaškrtněte checkbox Používat daňové klíče. Na rozdíl od 2. etapy lze navíc účtovat do účetního deníku. Nelze ale ještě vytvořit přiznání k DPH s režimem Daňových klíčů, ale původním postupem pouze podle účtů.

Etapa 4

Označte na období DPH používání Režimu daňových klíčů (označení se následně týká i Souhrnného hlášení). V SK legislativě musíte zaškrtnout používání Daňových režimů i na KV.

Na prvním Období DPH, kde budete používat funkcionalitu Daňových klíče, musíte tyto Daňové klíče zařadit na příslušné řádky DPH. Toto můžete provést volbou Automat daňových klíčů v případě, že jste importovali přednastavené Daňové klíče pluginem nebo ze složky SYSTEM.

Tato etapa zakončuje veškerá nutná nastavení pro Daňové klíče a vytváří zcela plnohodnotnou funkcionalitu daňových klíčů.

Pro správný Výkaz DPH musíte mít na všech řádcích základů DPH a částek DPH v účetním deníku vyplněný Daňový klíč. Doporučujeme nastavit si vhodnou kontrolní sestavu v Účetním deníku celkem.


Upozornění Je nutno provádět systematickou kontrolu od tvorby prvotních dokladů až po jejich zaúčtování včetně sestavení Výkazu DPH a seznamu daňových dokladů, až po tvorbu Souhrnného hlášení a Kontrolního výkazu.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail