Dílce výrobního příkazu - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11240

Popis

Podstatou každého výrobního příkazu je dílec, který se má vyrobit. Součástí příkazu jsou dále i montážní podsestavy, z kterých se skládá kusovník daného dílce. Hlavní dílec příkazu a jeho montážní podsestavy označujeme jako Dílce výrobního příkazu. U těchto dílců je zakonzervováno jejich vzájemné propojení. Tento strom dílců je napočítán v okamžiku pořízení výrobního příkazu.
Požadavky příkazu (materiálové požadavky, výrobní operace, vedlejší produkty a OPN) se tedy skládají z jednotlivých požadavků daných dílců výrobního příkazu.

Strom montážních dílců je možné uživatelsky měnit. Jednotlivé dílce můžete přidávat, odebírat nebo měnit jejich množství.


Seznam atributů

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému náleží daný dílec.
 • Kmen zboží - Specifikace daného dílce výrobního příkazu.
 • Kmen zboží - vyšší - Odkaz na nadřízený dílec daného dílce ve stromě dílců výrobního příkazu.
 • Konstrukční a technologická dávka - Stanovuje velikost dávky, na kterou jsou definovány požadavky daného dílce (viz Dávka TPV).
 • Vnoření - Úroveň vnoření dílce ve stromě dílců. Hlavní dílec má hodnotu vnoření rovno nule.
 • Pořadí - Pořadí daného dílce v rámci stejného nadřízeného dílce ve stromě dílců.
 • Následuje vyjádření množství dílce v evidenčních měrných jednotkách tak jak je známe z definice kusovníkových vazeb - tedy množství na jednu Dávku TPV (zde "Konstrukční a technologická dávka nadřízeného dílce") vyšší sestavy:
 • Konstrukční a technologická dávka nadřízeného dílce - viz Dávka TPV
 • Fixní množství - Množství dílce, které je zapotřebí k výrobě pouze jedenkrát bez ohledu na velikost výrobní dávky.
 • Množství - Množství dílce, které je zapotřebí k výrobě jedné Dávky TPV nadřízeného dílce.


Následuje vyjádření celkového množství dílce v evidenčních měrných jednotkách, které je zapotřebí k výrobě celé zadané dávky hlavního dílce z výrobního příkazu:

 • Celkové fixní množství - Celkové fixní množství dílce, které je zapotřebí k výrobě pouze jedenkrát bez ohledu na velikost výrobní dávky. Tento údaj je vypočten z hodnot: "Celkové fixní množství z nadřízeného dílce" * "Množství" + "Fixní množství"
 • Celkové množství - Celkové množství dílce potřebné k výrobě celé zadané dávky hlavního dílce z výrobního příkazu. Tento údaj je vypočten z hodnot: "Celkové množství z nadřízeného dílce" * "Množství"


Vzhledem k tomu, že daný dílec se může ve stromě dílců jednoho výrobního příkazu nacházet několikrát, tak požadavky na stejné dílce jsou seskupeny a jsou uvedeny u dílce, který bude zapotřebí nejdříve - ve stromě dílců se nachází na nejnižší úrovni:

 • Množství zadané - Součet atributů "Celkové množství" a "Celkové fixní množství" ze stejných dílců daného příkazu.
 • Pozice KV - Číslo pozice daného dílce na výkrese sestavy. Nepovinný údaj. Zarovnání se děje dle nastavení v konfiguraci.
 • Operace - Číslo operace technologického postupu. Určuje, na kterou operaci postupu bude daný montážní polotovar požadován.
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů
 • Strom - Zobrazuje stromové uspořádání jednotlivých dílců výrobního příkazu.
 • Vytištěno - Informuje, zda daný dílec výrobního příkazu má nastaven příznak "Vytištěno".
 • Autor tisku - Zobrazuje uživatele, který provedl nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Datum tisku - Zobrazuje čas nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Vytištěna související dokumentace - Informuje, zda je nastaven příznak "Vytištěno" u daného příkazu nebo na daném dílci nebo u některé související dokumentace tohoto dílce. Mezi související dokumentaci patří Materiály a polotovary pro výrobu, Výrobní operace, Vedlejší produkty z výroby.

Funkce

Většina níže popsaných funkcí jsou aktivní pouze tehdy, když je tento přehled volán pro konkrétní výrobní příkaz (viz funkce Dílce výrobního příkazu v přehledu výrobních příkazů).


Tisk - Nastavení/Zrušení příznaku tisku

Pomocí této funkce je možné u označených dílců výrobních příkazů nastavit/zrušit příznak "Vytištěno". Tento příznak je možné nastavovat i automaticky při tisku dokumentace. Tento automat se aktivuje na Řadě výrobních příkazů.


Aktualizace

Tato funkce provede u všech označených dílců aktualizaci jejich požadavků dle platné dokumentace TPV.
Po aktivaci funkce se zobrazí dialog pro zadání "Datumu TPV". K tomuto datu se provede dohledání platné dokumentace ve změnovém řízení TPV. Dále je nutné pomocí jednotlivých voleb specifikovat oblasti, které si přejete aktualizovat. Jedná se o Podřízené dílce, Materiály a polotvary pro výrobu, Výrobní operace, Vedlejší produkty z výroby.
Aktualizace dané oblasti probíhá tím způsobem, že daná oblast je vymazána (včetně případných odchylek) a je znovu vygenerována. Z toho plyne, že aktualizovat danou oblast lze jen v případě, že v této oblasti nebyla zahájena evidence (výdej materiálů, evidence operací, atd.).


Podřízené dílce

Pomocí této funkce je možné zobrazit přehled všech přímých podřízených dílců aktuálního dílce v přehledu. Teprve v tomto přehledu je možné přidávat na uživatelské úrovni nové montážní podsestavy.


Podklady pro evidenci

Materiály a polotvary pro výrobu

Tato funkce umožňuje přístup k materiálovým a polotovarovým požadavkům jednotlivých dílců výrobního příkazu. Potvrzením této volby se otevře přehled Materiály a polotovary pro výrobu, který bude zobrazovat materiálové/polotovarové požadavky od všech vybraných dílců z přehledu.


Výrobní operace

Tato funkce umožňuje přístup k výrobním operacím dílců výrobního příkazu. Potvrzením této volby se otevře přehled Výrobní operace, který bude zobrazovat všechny výrobní operace od všech vybraných dílců z přehledu.


Vedlejší produkty z výroby

Tato funkce umožňuje přístup k vedlejším produktům, které budou vznikat pří výrobě dílců výrobního příkazu. Potvrzením této volby se otevře přehled Vedlejší produkty z výroby, který bude zobrazovat všechny vedlejší produkty od všech vybraných dílců z přehledu.


Evidence

Evidence výrobních operací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence výrobních operací, který bude zobrazovat zaevidované výrobní operace aktuálního dílce z přehledu.


Evidence kooperací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence kooperací, který bude zobrazovat zaevidované výrobní operace typu kooperace aktuálního dílce z přehledu.


další