Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Ceníky - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10551 "Ceníky" H6226

Pomocí ceníku můžete přiřadit jednotlivým službám jednotkové ceny. Ceník může obsahovat ke každému kódu služby právě jednu jednotkovou cenu. Seznam ceníků je dostupný volbou Doprava, Fakturace, Ceníky.

Při vlastním vystavování fakturačního příkazu v dopravě, je pak podle zákazníka nebo vozidla na faktuře, vyhledán příslušný ceník pro fakturovanou službu a na fakturu se doplní jednotková cena z tohoto ceníku

Každý ceník se skládá ze dvou částí:

  1. hlavička ceníku,
  2. definice položek ceníku.

První částí tvorby ceníku je tvorba hlavičky. Tlačítkem Nový v přehledu použitých ceníků otevřete jednoduchý vstupní formulář pro vyplnění hlavičky nového ceníku.

Cenová úroveň

V tomto čtyřmístném číselném poli jednoznačně definujete kód ceníku.

Název

Textové pole pro logický název cenové úrovně služby.


Druhým krokem po vyplnění hlavičky ceníku, je definice jeho položek (určení služeb a jim příslušných jednotkových cen). V přehledu cenových úrovní označíte tu, ke které chcete definovat položky ceníku, a zvolíte akci Definovat ceník. Otevře se přehled Nabídkové ceny, resp. přehled služeb a jim vytvořených jednotkových cen, které jsou vytvořeny pro daný ceník. Pokud chcete vytvořit novou položku ceníku, opět tlačítkem Nový otevřete formulář pro vytvoření nové položky.

Formulář Ceník obsahuje následující pole, které je třeba vyplnit:

Registrační číslo

Číselné pole pro kód služby. Po jeho vyplnění se automaticky doplní Název. V rámci jednoho ceníku se může každá služba vyskytovat pouze jednou.

Cena v HM

Číselné pole pro vyplnění jednotkové ceny za službu v hlavní měně. Měrné jednotky jsou uvedeny u konkrétní služby v přehledu Číselník služeb.

Měna 1 až 5

Volitelná pole, kde lze zadat až 5 měn, které se mohou vyskytnout ve fakturační příkazu.

Cena valuty 1 až 5

Volitelná pole, která jsou párově spojena s příslušným polem Měna x. Obsahují cenu služby v dané měně.

Upozornění Pokud u zákazníka ani vozidla nemáte definovaný žádný ceník, program při vystavování faktury nabídne jednotkovou cenu podle standardní cenové úrovně, kterou definujete v Nastavení parametrů. Pokud je definován ceník jen pro vozidlo nebo jen pro zákazníka, doplní se automaticky jednotková cena podle tohoto ceníku. V případě, že máte definován rozdílný ceník pro zákazníka a použité vozidlo, nabídne se jednotková cena podle ceníku u vozidla.

Sazby dle vstup.parametru

Nad přehledem položek ceníku je k dispozici akce Sazby dle vstup.parametru, která slouží k definování doplňkového ceníku pro danou služnu v dané cenové úrovni. Tento doplňkový ceník se uplatní v případě kdy je potřeba stanovovat cenu ne na základě pevné ceny pro konkrétní úroveň, ale na základě progresivního či degesivního mechanismu, např. při ujetých kilometrech v pásmu do 100 km se má uplatnit sazba 15 CZK/km, do 200 km sazba 12 CZK/km atd.. Ceník se vytváří standardním postupem pomocí tlačítka Nový.


Vstup nad

Pole obsahuje spodní hranici intervalu vztaženého k údaji, který se uplatní při fakturaci stazky prostřednictvím fakturačního předpisu. Fakturační předpis obsahuje vazbu na fakturační vzorec, jenž má v poli Vstupní parametr pro sazbu uveden příslušný údaj. Do intervalu budou vybrány hodnoty větší než tato hranice.

Vstup do

Pole obsahuje horní hranici intervalu vztaženého k údaji, který se uplatní při fakturaci stazky prostřednictvím fakturačního předpisu. Fakturační předpis obsahuje vazbu na fakturační vzorec, jenž má v poli Vstupní parametr pro sazbu uveden příslušný údaj. Do intervalu budou vybrány hodnoty menší nebo rovné této hranici.

Výstup

Obsahuje sazbu, která se má uplatnit při hodnotách (např. počtu ujetých kilometrů) spadajících do intervalu Vstup nad až Vstup do.

Měna

Pole umožňuje určit pro kterou měnu bude sazba uplatněna.


další