Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Bankovní výpisy - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Bankovní výpisy

Do přehledu bankovních výpisů vstoupíte ze stromové struktury a vyberete Banka – Bankovní výpisy. V přehledu bankovních výpisů lze importovat bankovní výpisy z vašeho bankovního ústavu nebo pořizovat bankovní výpisy ručně. Na hlavičce i na řádcích je atribut Způsob vzniku, který říká, jak byly zadány - Importem, Ručně či Kombinovaně. Všechny výpisy je možné účtovat do modulu Účetnictví.

Přehled bankovních výpisů


Pás karet


Oprava

Nabídka Oprava, kterou vyvoláte klávesou Enter nebo vyberete z pásu karet akcí Oprava slouží k opravě bankovního výpisu. Můžete zde provádět opravu údajů, které zaúčtování bankovního výpisu podrobněji specifikují (zakázka, nákladový útvar apod.), a dále zde můžete přímo určovat, jak bude bankovní výpis zaúčtován v případě, že Příprava zaúčtování nedohledá potřebné údaje nutné pro zaúčtování. Po potvrzení nabídky se dostanete do detailu bankovního výpisu.

Bankovní výpis je tvořen hlavičkou bankovního výpisu, kde jsou dotaženy základní údaje o bankovní operaci. Údaje jsou přístupné k editaci pouze pokud není výpis zaúčtován. V případě, že je výpis zaúčtován nebo částečně zaúčtován, můžete je pouze prohlížet. Na druhé záložce jsou řádky bankovního výpisu.

Pokud se nastavíte na konkrétní řádek bankovního výpisu a stisknete tlačítko Oprava, dostanete se na záložku Řádek bankovního výpisu. Tato záložka je tvořena jednak údaji, které nelze opravovat a dále údaji, které jsou přístupné editaci. Obecně platí, že pole, která jsou v přehledu šedá, měnit nelze, pole, která jsou bílá, lze opravovat. Údaje v oblasti 4 - Účtování se týkají zaúčtování do modulu Účetnictví. Po provedení Přípravy zaúčtování zde budou předvyplněny údaje, které byly dohledány. Před zaúčtováním jsou tyto údaje přístupné a máte možnost je změnit a doplnit. Po zaúčtování budou údaje nepřístupné. Poslední oblast Poznámka je volně přístupná k editaci a slouží k zaznamenání poznámek týkajících se dané bankovní operace.

Nový

Nabídka Nový, kterou zvolíte z pásu karet nebo klávesou F2, slouží k ručnímu zadání bankovního výpisu. Po jejím potvrzení se zobrazí prázdný formulář bankovního výpisu. Pokud máte více bankovních spojení, otevře se nejprve přehled bankovních spojení a po stisku tlačítka Přenos na vybraném bankovním spojení se otevře formulář bankovního výpisu.

Zrušit

Pomocí nabídky Zrušit lze rušit bankovní výpisy. V přehledech bankovních výpisů se nastavíte na vybraný bankovní výpis, který chcete zrušit, a potvrdíte tlačítko Zrušit. Objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Pokud stisknete tlačítko Ano, bankovní výpis bude zrušen. Stiskem tlačítka Ne nebo Storno zůstane bankovní výpis v přehledu zachován.

Pokud se pokusíte smazat bankovní výpis, který již byl zaúčtován, popř. byly zaúčtovány některé řádky bankovního výpisu, objeví se po stisku tlačítka hlášení:

Varování nebo chybová hláška Na záznam jsou navázány další údaje – nelze mazat !

Toto hlášení vás informuje o tom, že se snažíte smazat bankovní výpis, který již má vytvořenou vazbu v modulu Účetnictví. Pokud byste tento výpis skutečně chtěli smazat, nejdříve je nutné provést akci Odúčtování výpisu z účetnictví.

Tisk

Nabídka Tisk slouží k vytištění bankovního výpisu a k vytištění opisu bankovních výpisů, které můžete prostřednictvím nabídky Nastav uspořádat na základě vašich požadavků (viz kap. Nastav)

Import bankovních výpisů

Tato volba slouží k importu bankovních výpisů pomocí tzv. skriptu. Více o importech bankovních výpisů naleznete zde

Účtování

Pod touto volbou je seskupeno několik funkcí souvisejících s účtováním bankovních výpisů. Popis jednotlivých funkcí naleznete v samostatné kapitole Účtování bankovních výpisů - Banka.

 • Příprava účtování výpisu
 • Test účtování výpisu
 • Účtování výpisu
 • Pohled do účetnictví
 • Zrušit přípravu účtování
 • Odúčtování výpisu z účetnictví
 • Zrušení příznaku účtování

Řádky a úhrady

Řádky aktuálního výpisu/Řádky označených výpisů/Řádky všech výpisů

Po potvrzení nabídky Řádky... se zobrazí nové okno, kde je přehled řádků bankovního výpisu:

 • na kterém byl nastaven kurzor (v případě Ř. aktuálního bankovního výpisu)
 • všech bankovních výpisů, které byly označeny (v případě Ř. označených výpisů)
 • všech bankovních výpisů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě Ř. všech bankovních výpisů)
Upozornění Při potvrzení nabídky ...všech výpisů... jsou zobrazeny řádky za všechna období.


V tomto přehledu máte možnost jednotlivé řádky opravovat a tisknout nebo si zobrazit pohled do účetnictví, jak byl vybraný řádek zaúčtován. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

Úhrady aktuálního výpisu/Úhrady označených výpisů/Úhrady všech výpisů

Po potvrzení nabídky Úhrady... se zobrazí nové okno, kde je přehled úhrad bankovního výpisu:

 • na kterém byl nastaven kurzor (v případě Ú. aktuálního bankovního výpisu)
 • všech bankovních výpisů, které byly označeny (v případě Ú. označených výpisů)
 • všech bankovních výpisů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě Ú. všech bankovních výpisů)

Úhrady v tomto přehledu se týkají závazků a pohledávek z modulu fakturace, tedy bez ohledu nato, jestli jsou zaúčtované. Přehled úhrad máte možnost přehled tisknout. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

Řádky a úhrady společně aktuálního výpisu/Řádky a úhrady společně označených výpisů/Řádky a úhrady společně všech výpisů

Po potvrzení nabídky Řádky a úhrady... se zobrazí nové okno, kde je přehled řádků a úhrad bankovního výpisu:

 • na kterém byl nastaven kurzor (v případě aktuálního bankovního výpisu)
 • všech bankovních výpisů, které byly označeny (v případě označených výpisů)
 • všech bankovních výpisů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě všech bankovních výpisů)

V tomto přehledu máte možnost přehled řádků a úhrad tisknout. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

Automatické přiřazení úhrad

Automatické přiřazení úhrady řádku bankovního výpisu nebo přiřazení faktury a vygenerování úhrady.

Upozornění Pokud spustíte automatické přiřazení úhrad před přípravou účtování, bude účetní účet přiřazen na úhradě.

Kredit a storno kredit nejprve hledá v pohledávkách (faktury vydané, dobropisy přijaté) a pokud nic nenajde, tak hledá i v závazcích (faktury přijaté, dobropisy vydané, např. vrácení přeplatku). Debet a storno debet zase hledá naopak - nejprve v závazcích a pokud se nic nenajde, tak i v pohledávkách.

Na začátku hledání se převezme z detailu (popř. z řádku výpisu) organizace – je potom použita u některých podmínek jako doplňkové kritérium. Pokud není organizace na úhradě, vezme se z řádku. Dále se vytvoří druhý variabilní symbol – vezme se zadaný na úhradě, popř. řádku výpisu a pokud je kratší jak 9 znaků, doplní se nulami zleva na délku 9. Jestliže není variabilní symbol na úhradě, NEpřebírá se z řádku! Další hledání potom pracuje s oběma variabilními symboly – jak se zadaným, tak i s doplněným. Doplněný se používá pro případy, kdy na řádku BV je VS s ořezanými nulami zleva a číslo faktury obsahuje vodící nuly – např. pro faktury v řadě 010.
V případě hledání ve fakturách se variabilní symbol zadaný porovnává s číslem dodavatelské faktury a variabilní symbol vypočtený pak s atributem párovací znak (řada dokladů + číslo faktury).


Postup pro hledání v pohledávkách (kredit, storno kredit):

1. hledání v detailech inkasních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nejsou žádné úhrady na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, SS, KS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur.
2. hledání ve vydaných fakturách a přijatých dobropisech – hledací hlediska: oba variabilní symboly, kód banky, číslo účtu a SS, hledá se podle bankovního spojení organizace navázané na faktuře.
3. v bodě 2 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
4. pokud nebylo nic nalezeno, opakuje bod 2, popř. bod 3 ale bez SS.
5. stále nic nenalezeno – důvodem může být např. nezadané bankovní spojení u odběratele. V tom případě se hledá pouze podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).
6. v bodě 5 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
7. stále nic nenalezeno – systém zkouší hledat ještě v účetním deníku (např. zákazník platí na jiný párovací znak než je číslo faktury), hledá se v záznamech, na které jsou navázány faktury a to podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).


V průběhu procesu akce Automatické přiřazení úhrad je také kontrolováno přeplacení vydané faktury (přijatého dobropisu) a v případě přeplatku je informace zobrazena. Kontrola je prováděna pouze u řádků bankovního výpisu typu Kredit vůči vydané faktuře (přijatému dobropisu). Částka řádku výpisu se porovnává s částkou, kterou by systém vrátil při generování inkasního příkazu. Zda je přeplacená faktura přiřazena nebo ne záleží na nastavení globální konstanty "Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury".

Postup pro hledání v závazcích (debet, storno debet):

1. hledání v detailech tuzemských platebních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nejsou žádné úhrady na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, SS, KS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur.
2. hledání v detailech zahraničních platebních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nemám žádné detaily na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur.
3. hledání v přijatých fakturách a vydaných dobropisech – hledací hlediska: oba VS, kód banky, číslo účtu a SS, hledá se podle bankovního spojení navázaného na faktuře.
4. v bodě 3 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
5. pokud nebylo nic nalezeno, opakuje bod 3, popř. bod 4 ale bez SS.
6. stále nic nenalezeno – důvodem může být např. ručně vystavený platební příkaz. V tom případě se hledá pouze podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).
7. v bodě 6 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.

Na závěr se zkontroluje organizace na bankovním výpisu s organizací na dohledané faktuře. Pokud nejsou shodné, je ohlášena chyba.


JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Průběh procesu automatického párování je zapisován a u každé položky zobrazen. Snadno tedy zjistíte, jak párování proběhlo a pokud vznikl problém, ve kterém kroku k němu došlo. V procesním oknu akce Automatické přiřazení úhrad můžete použít tlačítko Oprava... a tak okamžitě vstoupit do řádku bankovního výpisu a udělat potřebné úpravy.

Parovani.png


Dotaz nebo informativní hláška Akce "Automatické přiřazení úhrad" vynechává z hledání veškerá blokovaná bankovní spojení. Stejně tak i volba "Příprava účtování".


Tip Pokud máte ručně vytvořenou úhradu přímo na faktuře, je zde možnost zaškrtnout volbu Párovat s bankou. Tzn., že jakmile spustíte Automatické přiřazení úhrad (nebo úhradu přiřadíte v bankovním výpisu ručně), tato ručně vytvořená úhrada na faktuře se spáruje s úhradou v bankovním výpisu. Saldo faktury bude nulové.
Pokud ale máte toto zaškrtávátko nevyplněné, pak se k faktuře přiřadí úhrady dvě, jedna ruční, druhá z bankovního výpisu. Saldo dokladu bude vykazovat přeplatek.


Tip

Na hlavičce a na řádcích bankovních výpisů můžete pro kontrolu stavu automatického párování použít nový sloupec "Stav přiřazení úhrad".
Na hlavičce nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno částečně
 • Přiřazeno

Na řádku nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno
 • Přiřazeno z leasingu

Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení

Umožňuje dohledávat faktury přijaté bez ohledu na bankovní spojení na řádku výpisu. Při použití této akce se u debetních operací při párování úhrad nekontroluje vyplněnost čísla účtu. Pokud se nedohledá bankovní spojení nebo je bankovní spojení na řádku bankovního výpisu nezadané, hledá se pouze podle variabilního symbolu..


Sloučení označených výpisů

Zde můžete sloučit několik označených výpisů do jednoho, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • žádný výpis nesmí být účtován
 • na žádný řádek vypisů není navázána úhrada
 • všechny výpisy mají stejné číslo účtu, kód banky, měnu
 • výpisy na sebe musí navazovat - datum výpisu a hodnota zůstatku staršího výpisu (starší podle data výpisu) se musí rovnat datu a hodnotě starého zůstatku výpisu mladšího

Po spuštění akce se objeví stejný přehled, ale zafiltrovaný za označené výpisy. Zde vyberete výpis s požadovaným výsledným číslem pomocí tlačítka Přenos.

Akce sloučí výpisy do jednoho s vybraným číslem a nastaví mu odpovídající datum a hodnotu starého zůstatku dle nejmladšího výpisu. Při slučování je dodrženo pořadí řádků podle pořadí výpisů dle data výpisu.

Akce je určena hlavně pro případ, kdy má zakazník např. týdenní výpisy a jeden výpis se mu rozdělí na několik výpisů se stejným číslem a různým datem výpisu.

Kontrola celistvosti číselné řady

Tato funkce kontroluje číselnou řadu výpisů za jednotlivé bankovní účty. Pokud je nalezena chyba, objeví se tabulka s informací s číslem účtu, kódem banky a číslem výpisu, který nebyl nalezen v číselné řadě.

Zrusit - Banka1.png

Generování bankovního spojení

Pro možnost generování bankovního spojení musí být splněny následující podmínky:

 • Musí být zaúčtováno.
 • Musí být zadáno bankovní spojení na řádku výpisu - kód banky a číslo účtu, nebo IBAN.

(jedná se o bankovní spojení, které se naimportuje nebo zadá ručně, ne to, které se potom případně automaticky dotáhne nebo zadá přes <Ctrl><Enter>

 • Musí být zadán variabilní symbol.
 • Na odpovídajícím řádku v deníku (vznikl zaúčtováním řádku výpisu) musí být zadána organizace.
 • Musí se jednat o saldokontní zápis.
 • Saldo musí být vyrovnané.
 • Bankovní spojení nesmí již existovat. Po splnění těchto podmínek se vytvoří nové bankovní spojení.


Upozornění Tento postup je aplikován na všechny řádky bankovního výpisu

Dokumenty

K bankovnímu výpisu je možné navázat libovolný soubor, který může být uložen v databázi systému Helios Orange a může figurovat ve společném číselníku Dokumenty. V tomto případě se může jednat například o naskenovanou podobu bankovního výpisu.

Zprávy

Tato volba slouží k importu bankovních výpisů pomocí tzv. pluginu. Více o importech bankovních výpisů naleznete zde

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail