Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Bankovní spojení - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID104

Tato nabídka je určena k zadávání bankovních spojení. Nejčastěji se bude jednat o bankovní spojení organizací, popř. bankovní spojení zaměstnanců. Do přehledu bankovních spojení vstoupíte z hlavní nabídky a vyberete BankaKonstanty a číselníky - Bankovní spojení.


Editor bankovního spojení

Nové bankovní spojení založíte tlačítkem Nový. Přes tlačítko Oprava otevřete již založené bankovní spojení k editaci.

Formulář Bankovní spojení

Bank spojeni.png

1 - Bankovní spojení

[1] Číslo účtu

Název spojení - 100místný údaj, do kterého zadáváte název bankovního spojení, např. název banky, popř. blíže specifikovaný název.


Číslo účtu - Vyplňujete číslo účtu, bez kódu banky. Pozor na pomlčky v čísle účtu, platné jsou pouze některé. (Staré formy čísel účtů např. obsahovaly "dlouhé" předčíslí, pomlčku a "krátké" číslo účtu - 123456-123/0600. Tato podoba už v současné době není bankou tolerována).


Měna - Zadáváte měnu, ve které je bankovní účet veden.


IBAN - elektronický formát/písemný formát - Zadáváte číslo účtu v mezinárodně platném tvaru IBAN (International Bank Account Number).

Upozornění Při založení nebo opravě bankovního spojení, tj. po zadání čísla účtu a kódu banky se do editoru pro účty u českých a slovenských bank automaticky založí IBAN, pokud validace bankovního spojení na modulo 11 proběhne s výsledkem OK.


Blokováno - Pokud je zaškrtnuto, nelze bankovní spojení použít. Pokud je bankovní spojení již použito a je zablokováno, kontrola platebních příkazů tuto skutečnost oznámí.

[2] Vazba

Typ vazby - Výběr typu vazby má zásadní význam pro zaúčtování bankovních výpisů. Zadáváte, o jaký typ bankovního spojení se jedná (viz Příprava zaúčtování a Účtování výpisů). V tomto poli máte možnost vybrat ze seznamu:

 • Bez vazby - Nevyplňujete žádnou vazbu (nejedná se o bankovní spojení organizace ani zaměstnance).
 • Organizace - Zpřístupní se pole Číslo organizace a Název organizace. Pomocí těchto polí přiřadíte bankovní spojení konkrétní organizaci. Výběr organizace provádíte pomocí tlačítka Tritecky.jpg.
 • Zaměstnanec - Zpřístupní se pole Os. Číslo, Příjmení a Jméno. Pomocí těchto polí přiřadíte bankovní spojení konkrétnímu zaměstnanci.
Upozornění Po uložení bankovního spojení se pole znepřístupní pro další editaci. Nelze tedy doplnit např. vazbu na organizaci dodatečně.


[3] Peněžní ústav

Kód ústavu

Vyplňujete kód banky. Kód banky vybíráte z číselníku Peněžní ústavy pomocí tlačítka Tritecky.jpg.

Pokud peněžní ústav není v číselníku, můžete ho založit a přenést do bankovního spojení. Pokud pouze ručně vyplníte kód bankovního ústavu, který není zadán v číselníku, otevře se číselník bankovních ústavů a musíte ho založit. Pokud číselník bez výběru uzavřete, ručně vypsaný kód zmizí.


Název ústavu, Název pobočky, Místo sídla - Tato pole se vyplní automaticky na základě vybraného kódu ústavu.


[4] Symboly platby

Specifický symbol - Údaj, ve kterém vyplňujete specifický symbol platby.


Variabilní symbol - Údaj, ve kterém vyplňujete variabilní symbol platby. Vyplňuje se především u spojení, které není navázáno na přímý účetní zápis (např. u bankovního spojení zdravotních pojišťoven apod.).


Konstantní symbol - Čtyř místný údaj, ve kterém vyplňujete konstantní symbol platby. Konstantní symbol platby můžete vyplnit vypsáním přímo z klávesnice nebo pomocí tlačítka Tritecky.jpg vyberete z číselníku. Na tento symbol lze navázat účetní vazbu.


[5] Účtování výpisu

 • Číslo účtu - alias - Pokud není alias prázdné, hledá se bankovní spojení při přípravě účtování výpisů i podle tohoto údaje.
 • Text pro účetnictví
Z bankovního výpisu (default)
Z faktury a bankovního výpisu
 • Text pro účetnictví na bankovní výpisu
Text (default)
Účel platby 1
Účel platby 1 až 4
Název protistrany
Uživatelský sloupec položky
Uživatelský sloupec úhrady

Uživatelský sloupec musí mít název _TextDoUctaUziv:

položky - v tabulce TabBankVypisR;
úhrady - v tabulce TabBankVypisRUhrady.

Při nastavení textu pro účetnictví Z faktury a bankovního výpisu, sestaví se text podle nastavení na řadě faktury pokud se jedná o úhradu faktury nebo dobropisu, jinak dle nastavení na bankovním spojení.

Tyto dvě pole (Text pro účetnictví a Text pro účetnictví na bankovním výpisu) jsou pouze pro bankovní spojení vlastní organizace (číslo organizace 0).

 • Napočítat do peněžních toků - Zaškrtávací pole, kterým stanovujete, že zaúčtované výpisy se budou napočítávat do peněžních toků. K tomuto musíte mít zakoupen modul Řízení peněžních toků.


 • Druh účetního dokladu - Toto pole se vyskytuje pouze v bankovním spojení vlastní organizace (č. organizace 0). Vyplňujete do něj číslo druhu účetního dokladu, do kterého se budou účtovat bankovní výpisy. Výběr provádíte prostřednictvím pomocného tlačítka nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter>. Obecně se doporučuje mít pro každé vlastní bankovní spojení jeden druh účetního dokladu.


 • Prioritní - Toto pole se vyskytuje u bankovního spojení ostatních organizací (tedy vašich obchodních partnerů).

Když se účtuje výpis, dohledá se nejdříve bankovní spojení, pak se hledá účetní účet v deníku. Pokud se účetní účet nenalezne, tak se teprve bere z bankovního spojení. Příznak Prioritní umožňuje přeskočit hledání účetního účtu v deníku. Pokud je příznak nastaven, vezme se účetní účet z bankovního spojení okamžitě a v deníku už nehledá. Samozřejmě musí být nalezeno nebo zadáno odpovídající bankovní spojení. Pokud není nalezen k bankovnímu spojení a variabilnímu symbolu účetní účet, převezme se z bankovního spojení. Pokud je zadána účetní vazba i na konstantním symbolu, v případě aktivního zaškrtnutí pole Prioritní, má přednost účetní vazba z bankovního spojení před vazbou z konstantního symbolu. Toto platí, pokud neexistuje účetní zápis, podle kterého by se dotáhl účetní účet.


 • Účetní vazba - Pomocí tlačítka Tritecky.jpg máte možnost vstoupit do číselníku a přenést účetní vazbu. Podle účetní vazby se budou účtovat bankovní výpisy, viz Číselník účetních vazeb.

2 - Platební příkazy

[1] Export

Název příjemce pro export - Zde máte možnost si vybrat s jakou vazbou se přenese bankovní spojení v případě exportovaných záznamů.


[2] Zahraniční příkazy

Zde přednastavujete atributy povinné pro zaslání zahraniční platby.

Číselník Cílová země je editovatelný v modulu Číselník zemí. Zde se vybírá země, do které jsou zasílány peněžní prostředky. Číselníky Platebni tituly ,Úhrada poplatků Úhrada domácích poplatků jsou editovatelné přímo z této záložky s použitím tlačítka Tritecky.jpg nebo jako samostatné přehledy v menu modulu Banka.


[3] Zprostředkující peněžní ústav

Vyplňujete v případě, že posíláte platbu, kterou má zprostředkovat na účet vlastníka bankovního spojení jiný peněžní ústav.


Takto vyplněný formulář uložíte pomocí tlačítka OK. Při ukládání formuláře bankovního spojení se můžou objevit následující hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaný účet neprošel kontrolou na modulo 11. Uložit?

Tímto hlášením vás program informuje o tom, že účet, který jste na bankovním spojení vyplnili, neodpovídá kontrole na modulo 11, ale v případě, že na dotaz odpovíte Ano, bankovní spojení se uloží. V současné době existují na českém trhu banky zahraničního původu a tato kontrola tedy může hlásit chybu i v případě, že účet je platný. Tyto bankovní účty jsou platné, protože formáty účtů zahraničních bank jsou jiné.

Upozornění V případě, že se objeví toto hlášení, doporučujeme vždy zkontrolovat správnost zadání účtu.


Dle ČNB je formát čísla tuzemského bankovního spojení 6 číslic předčíslí - 10 číslic hlavního čísla účtu, pokud máte k dispozici IBAN - pro ČR je IBAN CZxx99991111118888888888, kde xx - kontrolní číslice, 9999 - kód banky, 111111 - předčíslí, 8888888888 - hlavní číslo. Více informací též http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/


Kontrola IBAN CZ na www.cnb.cz. Pomocí tohoto odkazu na internetové stránky ČNB máte možnost zkontrolovat platnost IBAN kódu zadaného bankovního spojení, případně si ho zde nechat vygenerovat na základě čísla účtu.


Kontrola IBAN Zahraničí na www.nbs.sk. S tímto odkazem kontrolujete platnost IBAN kódu zahraničního bankovního spojení. Na rozdíl od předchozího odkazu zde však nelze IBAN kód generovat dle čísla bankovního účtu.


[4] Ostatní (denní limit)

Sekce je uvedena pouze na bankovním spojení vlastní organizace.

Kontrolovat denní limit
Hodnota denního limitu

Je zde možnost nastavit kontrolu denního limitu plateb. Limit se uvádí v měně bankovního spojení. Při vytvoření platebního příkazu celková suma platebních příkazů za jeden den splatnosti nesmí překročit nastavený limit.


3 - Přiřazení úhrad

Nastavujete jakým způsobem se při automatickém přiřazení úhrad dohledává organizace/zaměstnanec - a to pro debet i kredit zvlášť:

Dohledávat podle org./zam. debet

 • podle organizace/zaměstnance
 • podle organizace/zaměstnance, případně bez vazby
 • vždy bez ohledu na organizaci/zaměstnance

Dohledávat podle org./zam. kredit

 • podle organizace/zaměstnance
 • podle organizace/zaměstnance, případně bez vazby
 • vždy bez ohledu na organizaci/zaměstnance

4 - Externí informace

 • Bankovní spojení Roger

Pokud používáte plugin Roger, je důležité toto nastavení: U vlastní organizace, tj. organizace číslo 0, lze bankovní spojení označit jako Bankovní spojení Roger. Pro označení slouží externí atribut (zaškrtávátko) Bankovní spojení Roger na záložce 4 - Externí informace. Označení je důležité v případě, že organizace (odběratel), jehož faktury budou předmětem postoupení, má nastaven Způsob postoupení Účet Rogera i cesní doložka nebo pouze Účet Rogera, bez cesní doložky. V tomto případě při akci Kontrola financovatelnosti bude kontrolováno, že bankovní spojení nastavené na faktuře vydané, je označeno jako Bankovní spojení Roger. Upozornění Při instalaci pluginu budou k vlastní organizaci, tj. organizaci s číslem 0, doplněna bankovní spojení Roger pro měnu CZK a EUR. Tato bankovní spojení budou označena Bankovní spojení Roger. Tip Pokud se předpokládá, že budou všechny nebo většina faktur vydaných k jedné organizaci předmětem financování, pak je vhodné na organizaci (odběrateli) přednastavit bankovní spojení pro faktury vydané právě takové, které je označeno Bankovní spojení Roger.

Více o pluginu zde Platba ROGER - Rozšiřující moduly

Pás karet - Přehled

Přehled Bankovní spojení obsluhujete pomocí tlačítek v Pásu karet, případně vyvoláte volby místní nabídky stiskem pravého tlačítka myši


 • Nový - Po spuštění této funkce se zobrazí editor pro zadání bankovního spojení.
 • Oprava - Tato nabídka je určena k prohlížení již existujících bankovních spojení a k jejich případné opravě. Opravovat lze pouze ta pole, která jsou bílá, tzn. jsou přístupná k editaci. Přístupnost polí je ovlivněna také tím, o jaký typ organizace se jedná (zda se jedná o vlastní organizaci nebo organizaci cizí) a dále tím, jaký typ vazby je vyplněn u bankovního spojení.


 • Zrušit - Pro zrušení bankovního spojení vyberete z místní nabídky volbu Zrušit. Program vám umožní smazat pouze ta bankovní spojení, která nejsou aktivně zapojena v systému. Po stisku volby Zrušit se zobrazí hlášení:
Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde ke zrušení bankovního spojení, stiskem tlačítka Ne nebo Storno zůstane bankovní spojení v přehledu zachováno.

V případě, že je již bankovní spojení použito (je použito na platebním příkazu), program vás při jeho rušení na tuto skutečnost upozorní hlášením:

Varování nebo chybová hláška Na záznam jsou navázány další údaje - nelze mazat!


 • Tisk - v tomto přehledu se nevyužívá


Pás karet - Akce

 • Změna přednastaveno - V případě, že organizace má více bankovních spojení, máte možnost pomocí této volby z místní nabídky přednastavit častěji používané bankovní spojení, které se bude na místech, která s bankovním spojení souvisí, a kde není nastaveno jinak, předvyplňovat.
 • Zajištění DPH - funkce, která souvisí s problematikou "Zajištění DPH". Umožňuje u vybraných účtů "ručně" nastavit, že se jedná o "zveřejněný" bankovní účet nebo naopak, že se jedná o "nezveřejněný" bankovní účet.
  • Zveřejněný bankovní účet - Nastavit
  • Zveřejněný bankovní účet - Zrušit
  • Log použití - tato volba v případě zapnutého logování (Možnosti - konfigurace a správa systému - DPH - Zajištění DPH) zobrazí případy použití bankovního účtu.
 • Import - volba zobrazí importní tabulku, kterou lze využít pro import bankovních spojení.
 • Práva na vlastní bankovní spojení - funkce je aktivní pouze u bankovního spojení, které má vazbu na organizaci s číslem "0" (vlastní organizaci). Umožňuje nastavení práv k bankovnímu spojení. Dokud v přehledu není přiřazen žádný uživatel, mohou s bankovním spojením disponovat všichni uživatelé (generovat platební příkazy, otevírat bankovní výpisy, editovat bankovní spojení).
 • Konverze IBAN - funkce, která umožní doplnění čísla účtu, popř. IBANu podle již zadaných údajů (IBANu, popř. čísla účtu). Konverze se provede pouze pro účty u českých a slovenských bank.
  • Doplnit IBAN - doplní IBAN. Pouze v případě, že je vyplněno číslo účtu a kód ústavu bankovního spojení
  • Doplnit číslo účtu - doplní číslo účtu. Pouze v případě, že je vyplněn údaj IBAN

Akce přehledu

 • Archiv změn - zobrazí přehled, ve kterém jsou zachyceny změny provedené na označeném bankovním spojení.
 • Přechod na nové bankovní spojení - Akce Přechod na nové bankovní spojení provede kopii bankovního spojení se starým peněžním ústavem a ten potom v kopii nahradí novým. Pokud bylo staré bankovní spojení přednastaveno, tak změní přednastavení na nové bankovní spojení. Dále změní vazby na bankovní spojení v Paušálech a srážkách a Definici platebních příkazů (oboje ve mzdách) a v Nastavení parametrů pro Dopravu. Po spuštění se zobrazí okno s informací co přesně tato akce dělá a výběrem dvou peněžních ústavů - starého a nového. Akci je nutno potvrdit přihlašovacím jménem, po ukončení se zobrazí okno s výsledky.

* Kontrola správnosti bankovních spojení Provede kontrolu označených bankovních spojení. Kontroluje délku čísla účtu, vyplněnost údajů - kód banky.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail