Řady výrobních příkazů - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11089

Popis

Řady výrobních příkazů slouží k rozlišení různých typů výroby. Každý výrobní příkaz má přiřazenou konkrétní řadu, kde tato řada definuje chování daného příkazu v určitých situacích.


Seznam atributů

 • Řada - Unikátní textové označení.
 • Název - Krátký textový popis.


Záložka "Pořízení příkazu"

 • Skupina účetních kódů - Tento údaj slouží k přednastavení "Skupiny účetních kódů" u nových výrobních příkazů.
 • Nákladový okruh - Tento údaj slouží k přednastavení "Nákladového okruhu" u nových výrobních příkazů.
 • Upřednostnit nákladový okruh z požadavku - Při zaškrtnutí volby systém u nových výrobních příkazů nejprve hledá nastavený Nákladový okruh na dokladu oběhu zboží, z kterého vzešel daný výrobní požadavek. Pokud na dokladě není Nákladový okruh nastaven, tak je použit přednastavený Nákladový okruh z Řady příkazů.
 • Přednastavit vlastnost - Zahrnout do kapacitního plánování - Tento údaj slouží k přednastavení vlastnosti "Zahrnout do kapacitního plánování" u nových výrobních příkazů.
 • Tiskový formulář výrobního příkazu - Tiskový formulář, který se bude automaticky aktivovat při tisku Výrobního příkazu.
 • Kontrolovat zadání účetního kódu - Zaškrtnutí této volby způsobí, že při generování jakéhokoliv přírůstku či úbytku nedokončené výroby bude provedena kontrola, zda pro daný pohyb existuje nadefinovaný "Účetní kód" v dané "Skupině účetních kódů" z výrobního příkazu. Pokud účetní kód není nalezen, tak daný pohyb bude stornován a nepůjde tedy provést.
 • Dotazovat se na nastavení příznaku tisku - Tato volba způsobí, že při aktivace funkce "Tisk" nad výrobním příkazem bude uživatel dotázán, zda si přeje nastavit příznak tisku. Při kladné odpovědi se u daného příkazu nastaví příznak "Vytištěno", "Autor tisku" a "Datum tisku". Stejná pravidla platí i pro tisk nad přehledem Dílce výrobního příkazu, Materiály a polotovary pro výrobu, Výrobní operace, Vedlejší produkty z výroby.

Záložka "Předzpracování příkazu"

 • Aktualizovat dílce výrobního příkazu při předzpracování - Při předzpracování výrobního příkazu provede nový nápočet montážních dílců.
  Standardně tento seznam dílců vzniká při pořízení výrobního příkazu.
 • Kontrola stavu blokovaných záznamů - Při předzpracování nebo zadání výrobního příkazu může systém provést kontrolu na čistotu dat. Může prověřit, jestli se při výrobě nepoužívají blokované materiály, zakázaná střediska, zastavené zakázky apod. Zda se kontrola provádí a zda prověřuje i alternativní vstupní požadavky na výrobu se řídí právě tímto nastavením.

Záložka "Zadání příkazu do výroby"

 • Kalkulační vzorec pro výpočet plánovaných nákladů - Při zadání výrobního příkazu do výroby je proveden nápočet plánovaných nákladů. Jedná se vlastně o nápočet plánované kalkulace z výrobních požadavků, kde při výpočtu bude použit právě tento kalkulační vzorec. Tento údaj musí být vždy vyplněn.
 • Aktualizace výrobního příkazu při zadání do výroby - V okamžiku, kdy výrobní příkaz je převeden do stavu "Předzpracováno", tak jsou vygenerovány všechny výrobní požadavky. V tomto stavu lze objednávat materiál, provádět odchylkové řízení v požadavcích atd. V okamžiku, kdy předzpracovaný příkaz je zadán do výroby (změna stavu na Zadáno) , tak máme na výběr dvě možnosti. Buď všechny již napočtené požadavky ponecháme ve stavu v jakém se momentálně nachází nebo všechny výrobní požadavky smažeme a provedeme jejich opětovný nápočet podle momentálně aktuálních dat v TPV. Druhá varianta se provede, pokud je tato volba zaškrtnuta. !!! V tomto případě přijdeme o všechny provedené změny v požadavcích.
 • Aktualizovat včetně dílců výrobního příkazu - Při aktualizaci výrobního příkazu provede i nový nápočet montážních dílců výrobního příkazu.
 • Kontrolovat zadání kmenového střediska - Tato volba způsobí, že do výroby nepůjde zadat výrobní příkaz, který nebude mít vyplněné kmenové středisko.
 • Kontrolovat zadání zakázky - Tato volba způsobí, že do výroby nepůjde zadat výrobní příkaz, který nebude mít vyplněnou zakázku.
 • Kontrolovat stav zakázky - Tato volba způsobí, že do výroby nepůjde zadat výrobní příkaz, který bude obsahovat blokovanou nebo uzavřenou zakázku.
 • Zahrnout režijní operace mezi odváděcí operace - Pokud není v TPV stanoveno jinak, tak při generování výrobních operací je vždy poslední operace označena jako odváděcí. Zda při hledání poslední operace máme hledat i mezi režijními operacemi určuje právě tato volba.
 • Kontrolovat existenci kusovníku - Pokud je tato volba nastavena, tak systém kontroluje, zda dílec na výrobním příkaze obsahuje v kusovníku alespoň jednu položku. V případě, kdy kusovník není definován, tak systém nepovolí zadat výrobní příkaz do výroby.
 • Kontrolovat existenci technologického postupu - Pokud je tato volba nastavena, tak systém kontroluje, zda dílec na výrobním příkaze obsahuje v technologickém postupu alespoň jednu operaci. V případě, kdy technologický postup není definován, tak systém nepovolí zadat výrobní příkaz do výroby.
 • Kontrolovat pokrytí materiálů a polotovarů pro první operaci - Pokud je vybrána volba "Kontrolovat" nebo "Upozorňovat", tak systém provádí kontrolu, zda materiálové a polotovarové požadavky potřebné na 1. operaci mají na přednastavených skladech dostatečné množství. Pokud sklad není přednastaven, tak se provádí kontrola množství na všech skladech.
  V případě, kdy toto množství je nedostatečné a je vybrána volba "Kontrolovat", tak daný příkaz nepůjde zadat do výroby. V případě volby "Upozorňovat" bude zobrazena pouze informativní zpráva o daném stavu.
  Při výběru volby s "Respektovat požadavky ostatních příkazů" se při kontrole množství zohlední i požadavky ostatních živých příkazů.
 • Maska pro generování výrobních čísel - Tato maska určuje způsob automatického generování výrobních čísel při zadání příkazu do výroby. Způsob psaní masky je zobrazen po aktivaci tlačítka "???".
 • Načíst výrobní čísla z požadavku - Pokud je tato volba zaškrtnuta, tak při zadání příkazu do výroby jsou do výrobních čísel příkazu načteny výrobní čísla z požadavku, z kterého daný příkaz vznikl. Pokud výrobní příkaz vznikl např. funkcí "Požadavky z expedičních příkazů" a daná položka expedičního příkazu má přiřazena výrobní čísla, tak tato výrobní čísla se načtou do výrobních čísel daného příkazu.
  Tato volba je nadřazená zadané masce pro generování výrobních čísel.

Záložka "Materiály a polotovary pro výrobu"

 • Zdroj nákladového střediska pro výdej - V této volbě se specifikuje, z jakého místa se má přednastavit nákladové středisko na nově vygenerovaných výdejových dokladech pro výrobu. Jsou k dispozici tyto volby:
  • Není - Nákladové středisko nebude vyplněno.
  • Kmenové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží kmenové středisko z příkazu.
  • Kmenové nákladové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží nákladové středisko definované v kmenovém středisku z příkazu.
  • Výrobní středisko operace - Do nákladového střediska dokladu se vloží výrobní středisko operace, na které je vyžadován daný materiál/polotovar.
  • Nákladové středisko operace - Do nákladového střediska dokladu se vloží nákladové středisko definované na výrobním středisku operace, na které je vyžadován daný materiál/polotovar.
 • Vždy generovat hlavičky dokladů (výdejky/vratky) na sklad - Při generování pohybových dokladů z výroby se hlavičky dokladů standardně generují na skladě, který odpovídá položkám daného dokladu. Pomocí této volby je možné systém donutit, aby hlavičky dokladů vznikaly vždy na konkrétním skladě.
 • Řada dokladu pro výdej materiálu - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat výrobní výdejky/rezervace pro nakupované materiály - funkce Generování rezervace/výdejky.
 • Řada dokladu pro výdej polotovaru - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat výrobní výdejky/rezervace pro vyráběné polotovary - funkce Generování rezervace/výdejky.
 • Řada dokladu pro vratky materiálu - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat materiálové vratky z výroby - funkce Generování vratky.
 • Řada dokladu pro vratky polotovaru - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat vratky polotvarů z výroby - funkce Generování vratky.
 • Předvyplnit výrobní čísla při výdeji do výroby - Tato volba definuje, zda a jak se bude provádět automatické přednabízení výrobních čísel při generování výrobní výdejky. Na výběr je:
  • Ne - Výrobní čísla se nebudou přednabízet.
  • Ano (FIFO) - Výrobní čísla se budou přednabízet od nejstaršího po nejnovější. Rozhodující parametr výrobního čísla je Datum vstup. Pokud není vyplněn, tak Datum pořízení karty výrobního čísla.
  • Ano (FEFO) - Výrobní čísla se budou přednabízet podle data expirace. Výrobní čísla s nejbližším termínem expirace se budou vydávat první.

*Předvyplnit výrobní čísla při generování rezervace/exp. - Při zaškrtnutí této volby se provede při generování rezervace/expedičního příkazu na materiálové požadavky i předgenerování výrobních čísel na daném rezervačním dokladě.

 • Generovat výdejky v evidenčních MJ - Při zaškrtnutí této volby bude množství na vygenerovaných materiálových výdejkách v evidenčních měrných jednotkách. V opačném případě se materiálové výdejky budou generovat ve výstupních měrných jednotkách.
 • Předvyplnit výrobní čísla při generování vratky - Při zaškrtnutí této volby se provede při přípravě materiálové vratky předgenerování výrobních čísel.
 • Generovat vratky v evidenčních MJ - Při zaškrtnutí této volby bude množství na vygenerovaných vratkách v evidenčních měrných jednotkách. V opačném případě se vratky budou generovat ve vstupních měrných jednotkách.
 • Nekontrolovat vydané množství materiálů a polotovarů - Při nastavení této volby systém povolí výdej většího množství materiálů a polotvarů do výroby, než bylo požadováno. V případě, že volba není zatržena, systém nepovolí zrealizovat výdejku do výroby, pokud množství na položce výdejky překročí množství požadované výrobním příkazem.

Záložka "Evidence operací"

Podzáložka 1:

 • Kontrolovat ukončení předchozí operace - Při zaškrtnutí této volby systém kontroluje, zda na předchozí operaci byl zaevidován minimálně stejný počet dobrých kusů, jako na právě odváděné operaci. Pořadí operací je určeno číslem operace technologického postupu v rámci evidovaného dílce. Tato kontrola se neuplatňuje při evidenci první operace technologického postupu.
  Operace označené příznakem "Vyřadit z kontroly posloupnosti operací" jsou touto kontrolou vynechány.
 • Kontrolovat vydání materiálů a polotovarů na operaci - Při zaškrtnutí této volby systém kontroluje, zda na danou operaci bylo vydáno odpovídající množství materiálů a polotovarů. Pokud na materiálech a polotovarech není specifikováno číslo operace, tak systém předpokládá, že tyto požadavky náleží k 1. operaci daného dílce.


Podzáložka 2:

 • Přednastavený stav vlastních operací - Hodnota tohoto pole slouží jako přednastavení pro atribut "Stav" při evidenci vlastních výrobních operací. Určuje, zda nové záznamy budou hned realizované nebo jen pořízené.
 • Zdroj tarifu pro normovanou mzdu - Pomocí této volby je možné změnit způsob výpoču mzdy, který je nastaven v globálních parameter systému - parametr Zdroj tarifu pro normovanou mzdu.
 • Zdroj tarifu pro časovou mzdu - Pomocí této volby je možné změnit způsob výpoču mzdy, který je nastaven v globálních parameter systému - parametr Zdroj tarifu pro časovou mzdu.
 • Zdroj nákladového střediska evidence operací - V této volbě se specifikuje, z jakého místa se má přednastavit nákladové středisko při evidenci výrobních operací. Jsou k dispozici tyto volby:
  • Provádějící pracoviště - Nákladové středisko bude převzato ze střediska pracoviště, na kterém probíhá operace.
  • Útvar zaměstnance - Nákladové středisko bude převzato z útvaru zaměstnance, který provedl danou operaci.
  • Kmenové středisko - Do nákladového střediska se vloží kmenové středisko z příkazu.
 • Mzdová složka pro úkolovou mzdu - Jedná se o výchozí mzdovou složku výrobních příkazů dané řady, která se přednabízí při evidenci výrobních operací.
 • Nekontrolovat počet odvedených operací - Při nastavení této volby systém povolí při evidenci výrobních mezd odvést libovolný počet kusů na operacích. Je tedy možné vykázat mzdy na více kusů, než je zadáno na výrobním příkaze. V opačném případě, kdy tato volba není zaškrtnuta, systém striktně hlídá maximální množství zaevidovaných kusů.
 • Povolené stavy pracovního poměru zaměstnance - Tato volba stanoví, zda se má při evidenci vlastních operací provádět kontrola na stav pracovního poměru zaměstnance. Kontrola se provádí k danému dni evidence. Stav pracovního poměru se definuje v modulu Mzdy a personalistika.
 • Přednabízet živé množství při evidenci operace - Samostatně lze nastavit pro kooperace a vlastní operace (jednicové/režijní).

Podzáložka 3:

 • Přednastavený stav kooperačních operací - Hodnota tohoto pole slouží jako přednastavení pro atribut "Stav" při evidenci operací typu kooperace. Určuje, zda nové záznamy budou hned realizované nebo jen pořízené.
 • Nekontrolovat počet odvedených kooperačních operací - Při nastavení této volby systém povolí při evidenci kooperací odvést libovolný počet kusů na kooperačních operacích. V opačném případě, kdy tato volba není zaškrtnuta, systém striktně hlídá maximální množství zaevidovaných kusů.
 • Řada dokladu přijatých faktur na kooperace - V tomto poli je možné přednastavit řadu dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat faktury přijaté za provedené kooperace - funkce Generování faktury přijaté.


Podzáložka 4:

 • Automatické ocenění zmetků - Tato volba definuje chování systému při evidenci zmetkových kusů. Na výběr jsou následující možnosti:
  • Jen "V ceně" - Systém automaticky stanoví u materiálů, operací a vedlejších produktů, zda jsou součástí ceny zmetku či nikoliv.
  • Jen "Nepoužito" - Systém automaticky stanoví u materiálů, operací a vedlejších produktů jejich nadbytečnost z důvodu vyzmetkování.
  • Kompletní - Kombinace voleb Jen V ceně a Jen Nepoužito.
  • Neoceňovat - Nastavení informací o zmetku se musí provést ručně. Systém nebude provádět automatické nastavení.
 • Zdroj nákladového střediska pro příjem zmetků na sklad neshod - V této volbě se specifikuje, z jakého místa se má přednastavit nákladové středisko na nově vygenerovaných příjmových dokladech při příjmu zmetků na sklad neshod. Jsou k dispozici tyto volby:
  • Není - Nákladové středisko nebude vyplněno.
  • Kmenové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží kmenové středisko z příkazu.
  • Kmenové nákladové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží nákladové středisko definované v kmenovém středisku z příkazu.
  • Výrobní středisko operace - Do nákladového střediska dokladu se vloží výrobní středisko operace, na které vznikl daný zmetek.
  • Nákladové středisko operace - Do nákladového střediska dokladu se vloží nákladové středisko definované na výrobním středisku operace, na které vznikl daný zmetek.
 • Vždy generovat hlavičky dokladů (příjem zmetků) na sklad - Při generování pohybových dokladů z výroby se hlavičky dokladů standardně generují na skladě, který odpovídá položkám daného dokladu. Pomocí této volby je možné systém donutit, aby hlavičky dokladů vznikaly vždy na konkrétním skladě.
 • Řada dokladu pro příjem zmetků na sklad neshod - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat příjemky neopravitelných zmetků na sklad neshod - funkce Odvedení neopravitelných zmetků na sklad neshod.
 • Předvyplnit výrobní čísla při příjmu zmetku - Při zaškrtnutí této volby se provede při přípravě příjemky zmetků přednastavení výrobních čísel. Výrobní čísla se přednastaví z evidence zmetků.
 • Generovat příjem zmetků v evidenčních MJ - Při zaškrtnutí této volby bude množství na vygenerovaných příjmových dokladech v evidenčních měrných jednotkách. V opačném případě se doklady budou generovat ve vstupních měrných jednotkách.

Záložka "Vedlejší produkty"

 • Kalkulační vzorec pro odvádění dle skutečných nákladů - Odkaz na kalkulační vzorec, který je použit při výpočtu ceny vedlejšího produktu. Aplikuje se u těch vedlejších produktů, které mají nastavený způsob výpočtu ceny "Dle skutečných nákladů".
 • Respektovat datum případu při výpočtu ceny vedlejšího produktu - Tato volba upravuje chování systému při výpočtu úbytku nedokončené výroby při výpočtu ceny vedlejšího produktu. Pokud je volba zaškrtnuta, tak stanovuje, že úbytek nedokončené výroby bude vypočítán pouze z těch nákladů, které se ve výrobě nacházeli k zadanému datumu případu. V opačném případě je úbytek počítán ze všech nákladů, které jsou evidovány v systému bez ohledu na zadané datumu případu.
 • Zdroj nákladového střediska pro odvedení vedlejšího produktu - V této volbě se specifikuje, z jakého místa se má přednastavit nákladové středisko na nově vygenerovaných příjmových dokladech vedlejších produktů z výrobu. Jsou k dispozici tyto volby:
  • Není - Nákladové středisko nebude vyplněno.
  • Kmenové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží kmenové středisko z příkazu.
  • Kmenové nákladové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží nákladové středisko definované v kmenovém středisku z příkazu.
  • Výrobní středisko operace - Do nákladového střediska dokladu se vloží výrobní středisko operace, na které vzniká daný vedlejší produkt.
  • Nákladové středisko operace - Do nákladového střediska dokladu se vloží nákladové středisko definované na výrobním středisku operace, na které vzniká daný vedlejší produkt.
 • Vždy generovat hlavičky dokladů (příjem vedlejších produktů) na sklad - Při generování pohybových dokladů z výroby se hlavičky dokladů standardně generují na skladě, který odpovídá položkám daného dokladu. Pomocí této volby je možné systém donutit, aby hlavičky dokladů vznikaly vždy na konkrétním skladě.
 • Řada dokladu pro příjem vedlejšího produktu - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat příjemky vedlejších produktů z výroby - funkce Odvedení na sklad.
 • Generovat odvedení vedlejších produktů v evidenčních MJ - Při zaškrtnutí této volby bude množství na vygenerovaných dokladech v evidenčních měrných jednotkách. V opačném případě se doklady budou generovat ve vstupních měrných jednotkách.
 • Nekontrolovat počet odvedených vedlejších produktů - Při nastavení této volby systém povolí odvést větší množství vedlejších produktů z výroby, než bylo stanoveno. V případě, že volba není zatržena, systém nepovolí zrealizovat příjemku vedlejšího produktu, pokud množství na položce příjemky překročí množství stanovené výrobním příkazem.

Záložka "Výrobní čísla"

 • Kontrolovat maximální množství zadaných výrobních čísel na příkaz - Při zaškrtnutí této volby systém neumožní zadat větší množství výrobních čísel na výrobním příkaze, než jsou kusy zadané na tomto příkaze. V opačném případě počet výrobních čísel není omezen.
 • Kontrolovat odvedené množství výrobních čísel - Volba určuje, zda je či není možné odvést větší množství výrobního čísla na sklad nebo přímým převodem na nadřízený výrobní příkaz než jaké bylo původně zadáno. Při zaškrtnutí této volby systém neumožní odvést větší množství.
 • Kontrolovat množství výrobních čísel v evidenci výrobních operací - Pokud se provádí evidence výrobních operací s informací o výrobním čísle dílu, tak tato volba rozhoduje, zda se bude kontrolovat množství evidovaných kusů výrobního čísla či nikoliv. Při zaškrtnutí volby bude možné evidovat na každé operaci pouze zadané množství každého výrobního čísla.
 • Kontrolovat množství odebrané na výrobních číslech materiálů a polotovarů - Výrobní čísla příkazů lze svázat s výrobními čísly materiálů a polotovarů (viz přehled Výrobní čísla na příkaz). Pomocí této funkcionality je možné v budoucnu dodatečně dohledávat z jakých konkrétních materiálů se skládá daný kus výrobku. Pokud tato volba je zaškrtnuta, tak je možné toto provázání provést na základě jen skutečně vydaných materiálů a polotvarů. V opačném případě je možné napojit výrobní čísla materiálů aniž by byly skutečně vydány do výroby.

Záložka "Odvedení příkazů"

Podzáložka 1:

 • Způsob odvedení z výroby - Pomocí této volby se definují povolené způsoby odvádění dílců z výroby. Případné nastavení v parametrech dílců je nadřazené tomuto nastavení.
  Na výběr je z těchto možností:
  • Sklad/Přímý převod - U výrobních příkazů v dané řadě je povolen jak přímý převod do nadřízeného výrobního příkazu, tak i odvedení na sklad.
  • Pouze sklad - Dílec může být odveden pouze na sklad.
  • Pouze přímý převod - Dílec může být pouze převeden do nadřízeného výrobního příkazu.
 • Pohyb výrobních čísel - Tato volba určuje, zda se při odvádění dílce výrobní příjemkou na sklad nebo při odvádění přímým převodem polotovaru se automaticky přednabídnou k odvedení i výrobní čísla daného výrobního příkazu.
  • Negenerovat - Výrobní čísla se nebudou přednabízet.
  • Generovat - Budou se přednabízet výrobní čísla, která doposud nebyla odvedena - tzv. živá výrobní čísla.
  • Generovat s respektováním evidence operací - Budou se přednabízet jen ty výrobní čísla, která byla zaevidována v evidenci operací na odváděcí operaci a doposu nebyla odvedena.
 • Povolit změnu dílce při odvedení z výroby - Po zaškrtnutí této volby systém umožní při odvádění dílce z výroby odvést libovolný dílec. V opačném případě je povoleno odvést pouze dílec, který je definován výrobním příkazem a nebo jeho varianty.
 • Typ odvedení (na sklad) - Nastavení této volby stanovuje způsob výpočtu ceny, za kterou se provede příjem hotového výrobku na sklad.
  Při odvádění systém vygeneruje pohyb typu úbytek nedokončené výroby. V tomto pohybu je zakonzervováno dílčí množství a ceny jednotlivých výrobních požadavků, které se odvádějí z nedokončené výroby (výrobní operace, materiály a polotvary, atd.). Jedná se o úbytek skutečných nákladů na daném výrobním příkaze. Současně systém podle nastavené volby provede výpočet ceny, za kterou se provede příjem výrobku na sklad.
  • Dle plánované kalkulace výrobního příkazu - Tato volba stanovuje, že cena bude vypočítána z plánovaných nákladů, které jsou zakonzervovány na výrobním příkaze.
  • Dle pevné základní kalkulace - Tato volba stanovuje, že cena bude vypočítána ze základních kalkulací daného výrobku v TPV platných k aktuálnímu dni.
  • Dle kalkulačního vzorce - Tato volba stanovuje, že cena bude vypočítána pomocí zadaného kalkulačního vzorce. To znamená, že jednotlivé složky ceny je možné napočítat ze základních kalkulací nebo ze skutečných cen, které jsou zakonzervovány v úbytku nedokončené výroby.
 • Typ odvedení (přímý převod) - Nastavení této volby stanovuje způsob výpočtu ceny stejně jako v předešlém případě, ale s tím rozdílem, že stanovuje cenu, za kterou se provede převod polotovaru při přímém převodu polotovaru na nadřízený příkaz.
 • Kalkulační vzorec pro odvádění dle kalkulačního vzorce - Odkaz na kalkulační vzorec, který je použit při výpočtu odváděcí ceny, pokud volba "Typ odvedení" je nastavena na hodnotu "Dle kalkulačního vzorce".
 • Respektovat datum případu - Tato volba upravuje chování systému při výpočtu úbytku nedokončené výroby při odvádění výrobku. Pokud je volba zaškrtnuta, tak stanovuje, že úbytek nedokončené výroby bude vypočítán pouze z těch nákladů, které se ve výrobě nacházeli k zadanému datumu případu. V opačném případě je úbytek počítán ze všech nákladů, které jsou evidovány v systému bez ohledu na zadané datumu případu.
 • Generovat odvedení výrobku na sklad v evidenčních MJ - Při zaškrtnutí této volby bude množství na vygenerovaných dokladech v evidenčních měrných jednotkách. V opačném případě se doklady budou generovat ve vstupních měrných jednotkách.
 • Zdroj nákladového střediska pro příjem - V této volbě se specifikuje, z jakého místa se má přednastavit nákladové středisko na nově vygenerovaných příjmových dokladech z výroby při odvádění na sklad. Jsou k dispozici tyto volby:
  • Není - Nákladové středisko nebude vyplněno.
  • Kmenové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží kmenové středisko z příkazu.
  • Kmenové nákladové středisko - Do nákladového střediska dokladu se vloží nákladové středisko definované v kmenovém středisku z příkazu.
 • Cíl přímého převodu polotovarů - Při odvádění hotového polotovaru přímým převodem na nadřízený výrobní příkaz se musí stanovit cílový nadřízený příkaz. Tato volba definuje, zda a jak se mají cílové výrobní příkazy přednabízet. Na výběr je:
  • Nepřednabízet - Systém cílové příkazy nepřednabídne. Obsluha musí cíl převodu stanovit ručně.
  • Přednabízet - Cílové příkazy budou přednabídnuty. Při hledání nadřízených příkazů budou využity vazby mezi příkazy, vazby na výrobní plán či vazby na zakázku.
  • Přednabízet pouze z vazeb příkazů - Cílové příkazy budou přednabídnuty. Při hledání nadřízených příkazů budou využity pouze vazby mezi příkazy.
 • Řada dokladu pro příjem dílce na sklad - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat příjemky hotového dílce z výroby na sklad - funkce Generování skladových dokladů.
 • Vždy generovat hlavičky dokladů (příjem dílce) na sklad - Při generování pohybových dokladů z výroby se hlavičky dokladů standardně generují na skladě, který odpovídá položkám daného dokladu. Pomocí této volby je možné systém donutit, aby hlavičky dokladů vznikaly vždy na konkrétním skladě.


Podzáložka 2:

 • Kontrola na výdej materiálů a polotovarů při odvádění příkazů - Pomocí tohoto nastavení je možné provádět kontroly týkající se výdeje materiálových/polotovarových požadavků. Tyto kontroly se uplatní při odvedení hotového dílce na sklad nebo při odvedení přímým převodem polotovarů na nadřízený příkaz. Pokud kontrola zahlásí chybu, tak odvedení hotového dílce nepůjde provést. Jedná se o následující kontroly:
  • Nekontrolovat - Kontrola je vypnutá.
  • Kontrolovat - Systém prověří, zda je vydáno odpovídající množství materiálů a polotovarů potřebné k výrobě právě odváděného dílce z příkazu. Pokud odvádím 6. kus z 10, tak systém prověří, zda bylo vydáno alespoň 6/10 celkového požadavku.
  • Kontrolovat (včetně úbytku NV) - Při odvádění se generuje pohyb typu úbytek nedokončené výroby. V tomto pohybu je zakonzervováno dílčí množství a ceny jednotlivých výrobních požadavků, které se odvádějí z nedokončené výroby. Systém prověří, zda součástí tohoto úbytku je i odpovídající množství materiálů a polotovarů, které je potřebné k výrobě právě odváděného dílce z příkazu.
 • Kontrola odvedení vedlejších produktů při odvádění příkazů - Pomocí tohoto nastavení je možné provádět kontroly týkající se odvedení vedlejších produktů. Tyto kontroly se uplatní při odvedení hotového dílce na sklad nebo při odvedení přímým převodem polotovarů na nadřízený příkaz. Pokud kontrola zahlásí chybu, tak odvedení hotového dílce nepůjde provést. Jedná se o následující kontroly:
  • Nekontrolovat - Kontrola je vypnutá.
  • Kontrolovat - Systém prověří, zda je odvedeno odpovídající množství vedlejších produktů z daného příkazu, které mělo vzniknout při výrobě právě odváděného dílce z příkazu. Pokud odvádím 6. kus z 10, tak systém prověří, zda bylo odvedeno alespoň 6/10 celkového požadavku.
  • Kontrolovat (včetně úbytku NV) - Při odvádění se generuje pohyb typu úbytek nedokončené výroby. V tomto pohybu je zakonzervováno dílčí množství a ceny jednotlivých výrobních požadavků, které se odvádějí z nedokončené výroby. Systém prověří, zda součástí tohoto úbytku je i odpovídající množství vedlejších produktů, které mělo vzniknout při výrobě právě odváděného dílce z příkazu.
 • Kontrola odvedení výrobních operací při odvádění příkazů - Pomocí tohoto nastavení je možné provádět kontroly týkající se zaevidování výrobních operací. Tyto kontroly se uplatní při odvedení hotového dílce na sklad nebo při odvedení přímým převodem polotovarů na nadřízený příkaz.
  Operace označené příznakem "Vyřadit z kontroly posloupnosti operací" jsou z této kontoly vynechány.
  Pokud kontrola zahlásí chybu, tak odvedení hotového dílce nepůjde provést. Jedná se o následující kontroly:
  • Nekontrolovat - Kontrola je vypnutá.

   Následuje skupina kontrol, která prověří, zda je realizováno odpovídající množství výrobních operací daného příkazu, které mělo být zaevidováno při výrobě právě odváděného dílce z příkazu. Pokud odvádím 6. kus z 10, tak systém prověří, zda na každé operaci daného příkazu je realizováno alespoň 6/10 celkového požadavku.
  • Kontrolovat - Kontrola proběhne na všech operacích.
  • Kontrolovat mimo režijních operací - Kontrola proběhne na všech operacích mimo operací režijních.
  • Kontrolovat pouze odváděcí operaci - Kontrola proběhne pouze na odváděcí operaci.

   Při odvádění se generuje pohyb typu úbytek nedokončené výroby. V tomto pohybu je zakonzervováno dílčí množství a ceny jednotlivých výrobních požadavků, které se odvádějí z nedokončené výroby. Následuje skupina kontrol, která prověří, zda součástí tohoto úbytku je i odpovídající množství výrobních operací, které mělo být zaevidováno při výrobě právě odváděného dílce z příkazu.
  • Kontrolovat (včetně úbytku NV) - Kontrola proběhne na všech operacích.
  • Kontrolovat mimo režijních operací (včetně úbytku NV) - Kontrola proběhne na všech operacích mimo operací režijních.
  • Kontrolovat pouze odváděcí operaci (včetně úbytku NV) - Kontrola proběhne pouze na odváděcí operaci.
 • Kontrolovat cenu při realizaci - Při nastavení této volby systém kontroluje, zda uživatel nezměnil vygenerovanou cenu na příjemce hotového dílce. To znamená, že systém vyžaduje, aby příjem byl realizovaný za cenu, kterou vygeneroval při odvádění. Pokud tuto cenu někdo dodatečně změní, tak příjemka nepůjde zrealizovat.
 • Nekontrolovat počet odvedených kusů - Při nastavení této volby systém povolí odvést větší množství hotových dílců, než kolik bylo původně požadováno. Je tedy možné odvést více kusů, než je zadáno na výrobním příkaze. V případě, že volba není zatržena, systém nepovolí odvést z výroby hotový dílec, pokud množství požadavku na odvedení překročí množství zadané na výrobním příkaze.
 • Nepovolit zatížení ukončeného výrobního příkazu - Pokud je volba nastavena, nelze na ukončený výrobní příkaz dodatečně evidovat žádné náklady (mzdy, zmetky, výdejky na materiály apod.). Výrobní příkaz také nelze ukončit, pokud se na něm nacházejí neodvedené náklady. Pokud volba není zaškrtnuta, systém povolí evidovat mzdy a zmetky, výdejky na materiály a polotovary atd. i na ukončené výrobní příkazy. Takto zaevidované finanční náklady se načítají do atributu "Neodvedené náklady po ukončení" na výrobním příkaze.
  Pokud je výrobní příkaz převeden do stavu Uzavřeno, nesmí na něm již existovat žádné neodvedené náklady a tedy nelze na uzavřeném příkaze ani již žádné dodatečné náklady zaevidovat.
 • Kontrola převodu opravitelných zmetků při uzavření příkazu - Při zaškrtnutí této volby se bude při uzavření příkazu kontrolovat, zda všechny opravitelné zmetky zaevidované na tomto výrobním příkazu byly převedeny na opravu na návazný výrobní příkaz. Pokud bude existovat nepřevedený opravitelný zmetek, tak uzavření příkazu nepůjde provést.
 • Kontrola odvedení neopravitelných zmetků na sklad neshod při uzavření příkazu - Při zaškrtnutí této volby se bude při uzavření příkazu kontrolovat, zda všechny neopravitelné zmetky zaevidované na tomto výrobním příkazu byly odvedeny na sklad neshod. Pokud bude existovat neodvedený neopravitelný zmetek, tak uzavření příkazu nepůjde provést.

Funkce

Kopie

Pomocí této funkce lze založit novou řadu výrobních příkazů. Nový záznam vzniká jako kopie aktuálního záznamu z přehledu.

další