Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Členy ukazatele - Finanční analýza a plánování

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20604 BID20631 BID20639 BID20638 BID20640 BID20683 BID20684


Přehled Členy ukazatele

Přehled Členy ukazatele je aktivní pouze na záložce 2 - Členy ukazatele daného ukazatele, který má nastaven způsob ukazatele na Členy ukazatele:

Formulář Ukazatel, záložka 2 - Člen ukazatele

Formulář Ukazatel, záložka 2 - Člen ukazatele


Nový Člen ukazatele zadáte stiskem tlačítka Nový (klávesa <F2>), Otevře se formulář Člen ukazatele:

Formulář Členy ukazatele

Záložka 1 - Člen ukazatele

Na záložce 1 - Člen ukazatele se zasávají základní údaje Členu ukazatele. Jsou to:


 • Číslo Členu ukazatele - jedinečné číslo členu ukazatele, toto číslo generuje program.


 • Koeficient - číslo, kterým se vynásobí výsledek výpočtu (default 1). Např. se jedná o poměrový ukazatel vyjádřený v procentech, je možno zadat koeficient 100 a pod.


 • Konstanta - pokud má mít člen ukazatele konstantní hodnotu, zadá se do pole Konstanta. Pokud není Člen ukazatele konstantní, v poli Konstanta se zadá hodnota 0 (default).


 • Způsob - velice důležité pole, určuje chování členu ukazatele:
  • Člen ukazatele - klasický způsob s přímou vazbou na účty
  • Select - speciální způsob s možností zadání jednoduchého SQL dotazu
  • Řádek definice výkazu - způsob, kdy je člen ukazatele navázán na definici řádku výkazu - tzn. na účty, které jsou nadefinovány na řádku výkazu.
  • Filtr - způsob s možností zadání využití obecného nástroje Nastav - filtru, kterým se určí konkrétní přehled, sloupec a podmínka
  • Externí akce - speciální způsob s možností výpočtu hodnot do jednotlivých sloupců a řádků pomocí uživatelsky vytvořené externí akce. Blíže viz Záložka 3 - Poznámky ,Externí akce.
  • Řádek hodnot výkazu - způsob, kdy je člen ukazatele je navázán na hodnoty z výkazu - v tomto případě musí být v sestavě (této nebo jiné) zařazen i ukazatel způsob Výkaz a v tomto ukazateli musí být vybrán výkaz, na který se odkazuje tento ukazatel.


 • Typ datového zdroje - pro přiřazení se určuje typ datového zdroje
  • Není - výchozí nastavení. Údaje jsou čerpány z účetnictví.
  • Sklady a fakturace - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Sklady a fakturace
  • Účetní deník - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Účetní deník
  • Účetní standardy - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Účetní standardy
  • Mzdy - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Mzdy


 • Počítaná hodnota - pole je přístupno pouze pro přižazený datový sklad. Volí se, z jakého sloupce se mají data napočítat.
  • Hodnota - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota
  • Hodnota 2 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota 2
  • Množství - napočítávají se údaje ze sloupce Množství
  • Hodnota režie 1 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota režie 1
  • Hodnota režie 2 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota režie 2
  • Hodnota režie 3 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota režie 3


 • Název členu 1 - Název členu ukazatele, povinný údaj


 • Název členu 2 - Další název, nepovinný údaj, označení ukazatele


 • Povaha účtu - pole s výběrem, na kterém se vybírá, jaké číselné hodnoty z údajů se budou do příslušného členu ukazatele napočítávat.
  • Zůstatek účtu vč. počátečního stavu
  • Obrat na straně MD, vč. počátečního stavu
  • Obrat na straně Dal, vč. počátečního stavu
  • Zůstatek účtu bez počátečního stavu
  • Obrat na straně MD bez počátečního stavu
  • Obrat na straně Dal bez počátečního stavu
  • Počáteční stav
  • Obrat MD počáteční stav
  • Obrat Dal počáteční stav


 • Kumulace - způsob výpočtu ukazatele:
  • Bez kumulace - hodnoty členu ukazatele jsou vypočteny pouze za jedno období zobrazení (obvykle za 1 měsíc)
  • Kumulace - hodnoty členu ukazatele jsou vypočteny za období zobrazení (měsíce) od počátku roku do daného období zobrazení (např. za leden až červen)
  • Celé období - hodnoty členu ukazatele jsou vypočteny za všechna období zobrazení za celý rok (tj. vždy za leden až prosinec vč. poč. stavu). Používá se pouze pro speciální případy.


 • Měna - zadává se měna, ve které budou zobrazeny hodnoty ukazatele
  • Hlavní měna - údaje v hlavní měně
  • Cizí měna - údaje v cizí měně - má smysl pouze v případě, že se ukazatel odkazuje na účty, na které je účtováno ve stejné cizí měně, např. v EUR


Tip Je možno nadefinovat dva stejné členy ukazatele, např. vývoj stavu devizového účtu (vedeného v EUR), v jednom ukazateli je možno zobrazit údaje v cizí měně a ve druhém v hlavní měně.


 • Podmínka - určuje podmínku pro vyhodnocení vzhledem k výsledné hodnotě (kladná, záporná).
  • Není - výsledná hodnota je zobrazena vždy
  • Kladná - výsledná hodnota je zobrazena pouze tehdy, když je výsledkem kladné číslo, jinak se zobrazí 0 (nula).
  • Záporná - výsledná hodnota je zobrazena pouze tehdy, když je výsledkem záporné číslo, jinak se zobrazí 0 (nula).


 • Zaokrouhlit - počet desetinných míst, na který se výsledek zaokrouhlí (default 2)


 • Odkaz na ukazatel - v tomto poli je možno zadat odkaz na jiný, dříve založený ukazatel. Toto slouží k vytváření pyramidové struktury ukazatelů. Pokud je v poli Odkaz na ukazatel vybrán jiný ukazatel, není výpočet prováděn dle vazby na účty.


 • Útvary - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané útvary


 • Zakázky - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané zakázky


 • Nákladové okruhy - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané nákladové okruhy


 • Vozidla - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázaná vozidla


 • Zaměstnanci - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané zaměstnance


 • Skupiny zboží - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané skupiny zboží


 • Registrační čísla - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázaná vybraná registrační čísla


 • Řady dokladů - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané řady dokladů


 • Mzdové složky - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané mzdové složky


 • Textové položky - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat i z textových položek


Stiskem tlačítka OK se údaje uloží.

Záložka 2 - Účty

V přehledu pod touto záložkou se k členu ukazatele přiřazují příslušné účty a nastavuje koeficient (má hodnoty 1 a -1).

Formulář Člen ukazatele, záložka 2 - Účty

Formulář Člen ukazatele, záložka 2 - Účty


Jednotlivé účty se přiřazují takto:. Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se otevře návazný číselník - účtový rozvrh:

Přehled návazný číselník - účtový rozvrh

Přehled návazný číselník - účtový rozvrh


Zde vyhledáte a označíte jeden nebo více účtů a stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Přenos účty přenesete do přehledu na záložce 2 - Účty. V přehledu na záložce 2 - Účty je možno obdobným způsobem doplňovat další účty, můžete označený účet (účty) zrušit stiskem klávesy <Delete> nebo tlačítka (X).

Pokud budete zadávat účty (např. účty výnosů nebo pasiva) se záporným koeficientem, použije se funkce místního menu Nový mínus. Tato akce provede přiřazení účtů, tak jak je popsáno v předchozím odstavci a zároveň nastaví koeficient na -1.

Pro změnu koeficientu z 1 na -1 a naopak z -1 na 1 se použije funkce místního menu označená +/- (lze použít i kombinace kláves <Alt><Insert>).


Záložka 3 - Poznámky

Formulář Člen ukazatele, záložka 3 - Poznámky


Formulář Člen ukazatele, záložka 3 - Poznámky


Záložka 3 - Poznámky slouží jednak k zadání nepovinných údajů Popis a Poznámka, dále je možno v polích:


 • Sestava finanční analázy - pro způsob členu ukazatele Řádek hodnot výkazu je přístupné toto pole. Stiskem tlačítka (...) se otevře přehled sestav finanční analázy. Požadovanou sestavu označíte a přeneseme do formuláře Členu ukazatele. Člen ukazatele se způsobem Řádek hodnot výkazu bude brát hodnoty z přiřazené sestavy, z vybrané definice výkazu a řádku výkazu. Když necháte prázdné, musí být ukazatel výkaz s výkazem, na nějž se odkazuje na stejné sestavě.


 • Definice řádku - pro způsob členu ukazatele Řádek definice výkazu nebo Řádek hodnot výkazu je přístupné toto pole. Je třeba v prvním kroku vybrat - označit - definici výkazu z a pak přenést. Otevře se další přehled řádků příslušného výkazu a tento řádek přeneseme do formuláře Člen ukazatele. Hodnoty se pro tento ukazatel budou napočítávat pro účty a další nastavení na řádku výkazu, případně pro hodnoty z vypočteného ukazatele - výkazu.


 • Koeficient účtu - lze přednastavit příslušný koeficient (hodnoty 1 a -1). Tento koeficient se použije akcí Definice - doplnění vazeb.


 • Definice - doplnění vazeb - Textové pole, kde lze přednastavit masku účtů. (Např. 501% - doplní se pouze účty začínající na 501, 60[12]% doplní se pouze účty, které začínají na 60 a na třetím místě mají buď 1 nebo 2.) Tyto údaje slouží opět pro akci Definice - doplnění vazeb, která se spouští z přehledu Ukazatel.


 • Externí akce

Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází. Pro speciální případy složitějších výpočtů! Použije se pokud je nastaven Způsob členu ukazatele na Externí akce. Otevřením návazného přehledu se otevře přehled externích akcí a vyberete příslušnou externí akci. Uložená procedura příslušné externí akce musí mít tyto parametry v uvedeném pořadí:

  • @IdClen - ID členu ukazatele (INT)
  • @IdObdobiZobrazeni - ID období zobrazení (INT)
  • @TextSelect1 - Textově vypsaná ID období stavu oddělená čárkou, v případě, že je vyhodnocováno podle období stavu (VARCHAR). Např. '12,13,14'
  • @MesicOd - Datum měsíc od (DATETIME). Např. '20060101'
  • @MesicDo - Datum měsíc do (DATETIME). Např. '20061231'
  • @JeObdobiStavu - Údaj, zda se vyhodnocuje podle období stavu (hodnota 1) nebo nikoli (hodnota 0). Jiné hodnoty nejsou povoleny. (BIT)
  • @IdSestava - ID sestavy (INT)
  • @IdUkazatel - ID ukazatele (INT)
  • @Hodnota OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou členu ukazatele pro daný člen ukazatele, období (rok) a období zobrazení (měsíc). (NUMERIC 19,6)


Pomocí externí akce se prostřednictvím uložené procedury a vstupních parametrů pro jednotlivé řádky neboli Členy ukazatele navázaných na Ukazatele a podle Období (roků) a pro jednotlivé sloupce neboli Období zobrazení (měsíce) spočítá hodnota Členu ukazatele pro příslušný řádek a sloupec. Tuto hodnotu (jedno číslo) nutno vrátit jako výstupní parametr procedury (@Hodnota OUT).


Upozornění Bližší informace podá dodavatel systému. Použití předpokládá znalost jazyka T-SQL a struktury příslušné databáze.
Příklad Ukázka hlavičky procedury:


CREATE PROCEDURE dbo.Ukazka
@IdClen INT,
@IdObdobiZobrazeni INT,
@TextSelect1 NVARCHAR(255),
@MesicOd NVARCHAR(16),
@MesicDo NVARCHAR(16),
@JeObdobiStavu BIT,
@IdSestava INT,
@IdUkazatel INT,
@Hodnota NUMERIC(19,6) OUT
AS
SET @Hodnota = -- Vaš kód, který s využitím výše uvedených parametrů provede výpočet návratového parametru @Hodnota


Samozřejmě procedura i jednotlivé parametry mohou být nazvány jinak, ale jejich význam, pořadí a datový typ jsou dané. I když při výpočtu nebudete potřebovat všechny parametry, je nutno je v hlavičce proceduru všechny v uvedeném pořadí nadefinovat. Hodnoty parametrů procedury se při aktualizaci doplňují automaticky, návratový parametr @Hodnota je požadovaná číselná hodnota ukazatele pro příslušné období zobrazení. Nutno naprogramovat v proceduře.

Záložka 4 - Query

Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází.

Tato záložka se používá pouze ve speciálních případech, kdy je nutno zobrazit údaje z datového zdroje (buď tabulka databáze SQL systému Helios Orange nebo tabulka jiné databáze nebo externí datový zdroj). Údaje v tabulce musí mít atribut času - datum, případně lze využít u některých tabulek systému Helios Orange i IdObdobiStavu. Výsledkem dotazu musí být jednoznačná číselná hodnota.


Formulář Člen ukazatele, záložka 4 - Query


Formulář Člen ukazatele - Query


 • Select - výraz za SELECT - povinný údaj
 • From - výraz za FROM - povinný údaj
 • Where - výraz za WHERE
 • Where Od - Do - název atributu, pro který se vyhodnocuje přiřazení k Období zobrazení (pro případ, že Období zobrazení nejsou dle Období stavu)
 • Where ID období - název atributu, pro který se vyhodnocuje - přiřazení k Období (roku)
 • Where ID období stavu - název atributu, pro který se vyhodnocuje - přiřazení k Období zobrazení (pro případ, že Období zobrazení jsou dle Období stavu)
 • Group by - pro případ využití klausule TOP 1 v SELECT, GROUP BY a HAVING výraz za GROUP BY
 • Having - pro případ využití klausule TOP 1 v SELECT, GROUP BY a HAVING výraz za HAVING
 • Order by - pro případ využití klausule TOP 1 v SELECT výraz za ORDER BY


Příklad Jako jednoduchý příklad pro ilustraci je uvedeno zadání SQL dotazu podle obrázku. Program v tomto případě spočítá pro jednotlivé období zobrazení (měsíce) počet řádků dokladů v účetním deníku pořízených uživatelem Nováková Jana. Časovým kritériem je datum fyzického pořízení doklady do systému Helios. Podle zadání SQL dotazu podle obrázku se např pro období července 2010 vypočte počet dřádků dokladů tímto SQL dotazem:


(SELECT ISNULL(ROUND(COUNT(*), 2), 0)
FROM TabDenik AS D
WHERE D.Autor = N'novakovajana'
AND D.DatumPorizeno BETWEEN CONVERT(DATETIME, N'20100701')AND CONVERT(DATETIME, N'20100731'))


Tip V Členu ukazatele SELECT je možno používat i proměnné:

:IdUkazatel - Systémové číslo ukazatele

:IdClen - Systémové číslo členu ukazatele

:IdObdobiZobrazeni - Systémové číslo období zobrazení

:IdSestava - Systémové číslo sestavy finanční analýzy


Upozornění Bližší informace podá dodavatel systému. Použití předpokládá znalost jazyka T-SQL a struktury příslušné databáze.


Upozornění Délka jednotlivých polí je omezena na 255 znaků. V případě požadavku na složitější členy ukazatele doporučujeme použít externí akci!


Upozornění Z hlediska funkcionality je nutné, aby byl jeden z údajů Where Od - Do nebo Where ID období stavu zadán. Mohou být zadány i údaje dva - Where ID období a Where Od - Do nebo Where ID období a Where ID období stavu - to v případě, že je nutná kontrola na Období (rok).
Upozornění Výsledkem dotazu musí být jednoznačná číselná hodnota, pouze jeden řádek. Dotaz nesmí vrátit více řádků, proto doporučujeme používat TOP 1 nebo sumační funkce.

Záložka 5 - Filtr

je aktivní pouze v případě, že je nastaven Způsob členu ukazatele na Filtr.

Používá se v případech, kdy je nutno zobrazit údaje z jiných částí programu Helios než ze stavů a obratů na jednotlivých účtech. Způsob Filtr se používá pro nadefinování členu ukazatele vracející číselné hodnoty z libovolného přehledu (včetně Definovaného přehledu). Např. vyhodnocování Poklady, Pokladního prodeje, Dokladů na skladu i pohybu zboží, Fakturace, Majetku, Výroby, Dopravy atd. Využití pro potřeby podpůrných ukazatelů finanční analýzy, přehledů o vývoji tržeb, nákladů, marží, stavu a obratu zásob, majetku, podklady pro controlling atd.

K definici Členu ukazatele - způsob Filtr se využije nástroj Nastav, který každý přehled obsahuje. V nástroji nastav se nadefinuje a uloží příslušný filtr (viz dále) a tento filtr se vybere v poli Filtr záložky 5 - Filtr:

Formulář Člen ukazatele, záložka 5 - Filtr

Formulář Člen ukazatele, záložka 5 - Filtr
 • Filtr - vyberete filtr, který musí být předem nadefinován a je určen pro použití pro Členy ukazatele, viz dále. Tento údaj musí být zadán. . (Pozor, výběr může trvat určitou dobu)
 • Operátor - zvolíte operátor pro výpočet hodnot z následující nabídky:
  • Součet (SUM) - přednastaveno - suma všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Průměr (AVG) - průměr všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Počet (COUNT) - počet všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Maximum (MAX) - maximální hodnota ze všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Minimum (MIN) - minimální hodnota ze všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Jeden (TOP 1) - jedna hodnota ze všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení - používá se v kombinaci s nastavením třídění ve filtru.
 • Where ID období - název sloupce (atributu), pro který se vyhodnocuje - přiřazení k Období (roku) - nepovinný údaj
 • Where Od - Do - název sloupce (atributu), pro který se vyhodnocuje přiřazení k Období zobrazení (pro případ, že Období zobrazení nejsou dle Období stavu) - nepovinný údaj.
 • Where ID období stavu - název sloupce (atributu), pro který se vyhodnocuje - přiřazení k období zobrazení (pro případ, že Období zobrazení jsou dle Období stavu) - nepovinný údaj.
 • Další podmínka - do tohoto pole můžete doplnit další podmínky. Nutná znalost jazyka T-SQL a struktury databáze. Nepovinný údaj.


Upozornění V některých případech se v nabídkách pro Where ID období, Where Od - Do a zejména Where ID období stavu nemusí nabídnout žádné údaje. To se stane v případě, že byl pro tvorbu Filtru vybrán přehled, který příslušné sloupce s vazbou na ID období, časový údaj Od - Do a ID období stavu nemá. Takový filtr nemá smysl používat. Například přehled Země neobsahuje žádnou vazbu na Období, časový údaj ani vazbu na období stavu.


Upozornění Z hlediska funkcionality je nutné, aby byl jeden z údajů Where Od - Do nebo Where ID období stavu zadán.Mohou být zadány i údaje dva - Where ID období a Where Od - Do nebo Where ID období a Where ID období stavu - to v případě, že je nutná kontrola na Období (rok).


Postup definice Členu ukazatele, způsob Filtr

 • Vyberete příslušný přehled (např. Faktury vydané)
 • Otevřete nástroj Nastav stiskem tlačítka Nastav
 • Na záložce 1 - Zobrazení ze zobrazení odstraníte všechny sloupce kromě jediného, jehož hodnoty chcete, aby se v členi ukazatele počítaly. Tento sloupec musí mít číselné hodnoty (před názvem sloupce je příznak 5,10 nebo 123). Z hlediska požadavků na člen ukazatele musí jít většinou o sloupec, kde lze hodnoty sumovat - např. Fakturovaná hodnota celkem po zaokrouhlení. Vybraný sloupec smí být jen jeden! (např. Kč celkem po zaokrouhlení druhové).

Nástroj Nastav, záložka 1 - Zobrazení

Nástroj Nastav, záložka 1 - Zobrazení
 • Na záložce 2 - Třídění ve většině případů nevybíráte žádné sloupce. Pouze pro operátor Jeden (TOP 1) zadáte příslušné sloupce pro třídění. Pro výpočet se potom použije první hodnota podle nastaveného třídění, např. hodnota faktury s největší fakturovanou částkou v daném období zobrazení.
 • Na záložce 3 - Podmínky - filtr nastavíte vlastní filtr neboli omezení na řádky přehledu, které chcete, aby se do členu ukazatele počítaly - např. zajímají nás pouze odběratelé se sídlem v Praze - organizace, místo sídla začíná na text Praha, viz obrázek poslední řádek. Pro doplnění je přidána podmínka na druhy pohybu - pouze faktury vydané nebo dobropisy vydané viz obrázek první dva řádky.

Nástroj Nastav, záložka 3 - Podmínky - filtr

Nástroj Nastav, záložka 3 - Podmínky - filtr
 • Po nastavení vlastností filtru viz výše je nutno filtr uložit pod vlastním názvem. Na záložce 4 - Uložená nastavení do pole Název uloženého nastavení napíšete váš název, např. Faktury odběratelské a stiskem tlačítka uložit nastavení filtru uložíte.

Nástroj Nastav, záložka 4 - Uložená nastavení

Nástroj Nastav, záložka 4 - Uložená nastavení
 • Takto nadefinovaný filtr vyberete na záložce 5 - Filtr Členu ukazatele.
 • Vyberete Operátor - zvolíte operátor pro výpočet hodnot z následující nabídky:
  • Součet (SUM) - přednastaveno - suma všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Průměr (AVG) - průměr všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Počet (COUNT) - počet všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Maximum (MAX) - maximální hodnota ze všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Minimum (MIN) - minimální hodnota ze všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení
  • Jeden (TOP 1) - jedna hodnota ze všech hodnot odpovídající filtru za dané období zobrazení - používá se v kombinaci s nastavením třídění ve filtru.
 • Vyberete Where ID období - název sloupce (atributu), pro který se vyhodnocuje - přiřazení k Období (roku)
 • Vyberete Where Od - Do - název sloupce (atributu), pro který se vyhodnocuje přiřazení k Období zobrazení (pro případ, že Období zobrazení nejsou dle Období stavu)
 • Vyberete Where ID období stavu - název sloupce (atributu), pro který se vyhodnocuje - přiřazení k Období zobrazení (pro případ, že Období zobrazení jsou dle Období stavu)


 • V některých případech můžete zadat Další podmínku - do tohoto pole můžete doplnit další podmínky.

Pouze pro správce Heliosu. Nutná znalost jazyka T-SQL a struktury databáze.

Podrobný postup je uveden na příkladu viz Příklad definice členu ukazatele - Filtr


Upozornění Pokud po zařazení Filtru na Člen ukazatele následně změníte nastavení tohoto filtru, nezmění se automaticky způsob výpočtu na členu ukazatele. Pokud byste chtěli způsob výpočtu na členu ukazatele přizpůsobit novému nastavení přiřazeného filtru, je nutno filtr odstranit, člen ukazatele uložit a poté filtr znovu přiřadit.


Upozornění Systém použití členů ukazatele filtr je založen na standardních vazbách mezi pevnými tabulkami. V některých speciálních případech je však vazba definována pomocí tzv. dočasné tabulky, například jako tvorba sestavy v pohybech zboží postupem zobrazení přehledu pohybů zboží z přehledu faktur, akce Položky, Přehled položek. Dočasná tabulka např. #TabEFE0E7A9FF3341A4A97E64BB658A4FA9 má při každém použití jiné jméno. Proto NELZE ZARUČIT, že všechny vámi nadefinované filtry bude možno skutečně použít pro členy ukazatelů. V konkrétních případech se prosím obraťte na vašeho dodavatele systému. Poznámka: v uvedeném případě je nutno sestavu pro použítí na členu ukazatele nadefinovat přímo v přehledu Položky na záložce 3 - Položky dialogového okna faktury, příjemky, výdejky nebo obdobného dokladu.


Upozornění Z technologických důvodů nelze požívat při výběru sloupců na záložkách 1 až 3 tzv. počítané sloupce. Jejich hodnoty nejsou v databázi fyzicky uloženy. Počítané sloupce poznáte je podle toho, že jsou při výběru v nástroji Nastav názvy těchto sloupců hnědé nebo modré. Pokud jsou názvy těchto sloupců černé (většina běžných sloupců) nebo zelené (takzvané externí sloupce), tak se používat dají.


Upozornění V uloženém filtru není v případě dokladů oběhu zboží a faktur informace o jaký dokladů oběhu zboží a faktur se jedná, protože se jedná o stejnou tabulku. Proto doporčujeme do filtru tuto podmínku přidat. Viz obrázek výše: Nástroj Nastav, záložka 3 - Podmínky - filtr, kde jsou přidány podmínky, že se jedná a faktury nebo dobropisy vydané, viz první dva řádky podmínek. Tato funkcionalita je záměrná, abyste mohli zároveň vyhodnotit např. nákupy a prodeje z faktur přijatých i vydaných nebo zároveň z příjemek a z výdejek.

Místní nabídka

Pro nabídku místního menu přehledu Členy ukazatele jsou specifické tyto akce:

Nabídka místního menu Členy ukazatele

Nabídka místního menu
 • Vazba - jedná se o vazby na útvar, zakázku, nákladový okruh, vozidlo nebo zaměstnance:
  • Útvar
  • Zakázka
  • Nákladový okruh
  • Vozidlo
  • Zaměstnanec

Pokud je označeno pole Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo nebo Zaměstnanecje nutno zde zadat útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance za která se má provést aktualizace ukazatele. Je nutno vybrat všechny útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance, za která se má ukazatel vyhodnotit. Potvrzením této volby místního menu se otevře přehled vazeb útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zaměstnanců. Zde se stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> otevře přehled Organizační struktura (útvary), Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla nebo Zaměstnanci a zde se příslušné útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnanci označí a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se přenesou.


 • Kopie členu - kopírování definice členu ukazatele - tj. vlastního člen ukazatele
 • Kopie členu vč. vazeb - akce kopírování definice členu ukazatele viz výše, navíc se zkopírují příslušné vazby na účty, útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance.


další