Číselník změn - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11009 BID11219

Popis

Číselník změn patří mezi nejdůležitější číselníky modulu Technická příprava výroby. Jedná se o knihu změn v TPV. Jsou v něm evidovány veškeré změny v technické dokumentaci jako je např. oprava kusovníku, technologického postupu či přecenění tarifních tříd apod. Každá změna je vytvořena v určité řadě změn a má své evidenční číslo. Řada změny současně svým Druhem změny stanovuje, v jakých oblastech změnování dat lze tuto změnu použít.

Důležitým údajem je Datum platnosti, které udává, od kterého okamžiku (při nastavené platnosti změny) budou platit změny v dokumentaci, které byly provedeny pod touto změnou. Pokud je změna platná, má zatržený parametr Platnost.

Změny nelze pořizovat do minulosti - nelze nastavit platnost změny do minulosti. Naopak - lze si změny v dokumentaci připravit takovým způsobem, že se Datum platnosti změny stanoví v budoucnu. Pokud bude nastavena platnost změny k budoucímu datu, v modulu Řízení výroby se změny projeví až od určeného data platnosti.

Pokud z jakýchkoliv důvodů bude vytvořeno několik změn na stejném dílci nebo ve stejné oblasti (např. přecenění tarifů) se stejným datem platnosti, pak v rámci daného dne bude platit poslední platná změna.
Jakmile je změna platná a datum platnosti je menší než aktuální datum - změna naběhla v minulosti, nelze již zrušit platnost takovéto změny. Platnost změny nelze zrušit ani u změny, která naběhla v dnešní den, pokud v dnešní den byl do výroby zadán jakýkoliv Výrobní příkaz.
Jednotlivé změny lze zrušit (smazat) jen tehdy, pokud nejsou platné.

Pro uživatele TPV, kteří pořizují změny dat pod jednotlivými změnami a chtějí si ověřit funkčnost těchto změn ještě před tím, než tyto změny naběhnou v ostrou platnost, existují tzv. Dočasně platné změny.

Pokud si uživatel systému Helios Orange nepřeje používat změnové řízení - nechce při jakékoliv změně dat vytvářet záznam v Číselníku změn, pak k tomuto účelu systém umožňuje založit tzv. Permanentní změnu. Tu je možné založit pro všechny změnované oblasti v TPV nebo jen pro určitou oblast (např. přeceňování tarifů). Permanentní změna je uplatněna v oblastech, dle nastavení Řady změn (Oblast je určena atributem "Druh"). V rámci jedné oblasti může být definována pouze jedna permanentní změna.


Seznam atributů

 • Řada – Řada změn.
 • Číslo změny - Alfanumerické unikátní označení změny v rámci jedné řady.
 • Název – Krátký textový popis..
 • Datum platnosti - Datum, od kterého změna začne platit. Tento údaj nelze měnit, pokud je změna platná nebo dočasně platná.
 • Autor platnosti – Jméno uživatele, který nastavil platnost změny.
 • Datum nastavení platnosti – Skutečné datum nastavení platnosti - časový okamžik, kdy bylo provedeno nastavení platnosti.
 • Platnost – Příznak ostré platnosti změny.
 • Permanentní – Příznak permanentní změny.
 • Dočasná platnost pro aktuálního uživatele - Příznak nastavení dočasné platnosti pro aktuálního uživatele.
 • Blokování dočasnou platností – Příznak toho, že daná změna je využívána jako dočasně platná pro nějakého uživatele.
 • Navrhovatel - Jméno uživatele systému, který pořídil danou změnu do Číselníku změn.
 • Datum návrhu - Datum založení dané změny do Číselníku změn.
 • Zodpovědný zaměstnanec – Zaměstnanec, který zodpovídá za daný protokol o změně. Nepovinný údaj.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.


Funkce

Zrušit

Funkce provede vymazání dané změny. Vymazat lze pouze neplatnou změnu. Pokud je na změně nastavena dočasná platnost, tak na tuto skutečnost systém upozorní a pro smazání takovéto změny požaduje zadání správcovského hesla.
Spolu s aktuálním záznamem o změně, systém vymaže všechny rozpracované údaje v rámci technické přípravy výroby, které byly založeny pod tímto číslem změny.

Schvalovací řízení

Funkce zobrazí záznamy schvalovacího řízení k dané změně.

Nastavení platnosti

Funkce provede nastavení platnosti aktuální změny od "Data platnosti". Datum platnosti můžete opravit před spuštěním funkce přímo v editoru změny.
Datum platnosti nesmí být menší než dnešní datum. Funkce dále kontroluje zachování časové posloupnosti jednotlivých uvolňovaných změn v rámci jednoho dílce. Pokud daná změna má nastavenou dočasnou platnost libovolným uživatelem, tak tato vlastnost bude automaticky zrušena.
Pokud je u dané změny definováno schvalovací řízení, tak nutnou podmínkou pro nastavení platnosti je úspěšné schválení uvnitř schvalovacího procesu této změny.

Zrušení platnosti

Funkce umožňuje zrušení příznaku platnosti aktuální změny. Zrušení platnosti je možné provést pouze u změny, kde "Datum platnosti" je větší nebo rovno dnešnímu dni. Současně musí platit, že na tuto změnu nenavazovala jiná změna v časové posloupnosti změn v dané oblasti změn (např. na jednom dílci).
Platnost změny nelze zrušit ani u změny, která naběhla v dnešní den, pokud v dnešní den byl do výroby zadán jakýkoliv Výrobní příkaz.


Seznam oblastí ovlivněných změnou

BID11042

Funkce zobrazí seznam změnovaných oblastí, které byly ovlivněny aktuální změnou v přehledu.
Mezi změnované oblasti patří:
- Konstrukce a technologie
- - Kusovníkové vazby
- - Technologické postupy
- - Vazby nářadí
- - Vazby OPN
- - Vazby vedlejších produktů
- - Evidence parametrů změn
- - Vazby výrobní dokumentace
- Výrobní dokumentace
- Základní kalkulace
- Evidence cen materiálů
- Evidence cen a životností nářadí
- Ceny vedlejších produktů
- Evidence tarifů
- Evidence režií výrobních středisek
- Náklady na pracoviště
- Sazby OPN

Funkce

 • Zobrazit / Zobrazit ovlivněné dílce - Pro každou nalezenou oblast je možné pomocí této funkce zobrazit přehled konkrétních záznamů z dané oblasti, které byly touto změnou ovlivněny.
 • Zobrazit detailní seznam změn - Tato funkce je dostupná u změnových oblastí Konstrukce a technologie. Funkce slouži k detailnímu zobrazení provedených změn v dané změnové oblasti. Identifikuje nově vzniklé záznamy, záznamy, které byly smazány a záznamy, které byly modifikovány. U záznamů, které byly modifikovány zobrazí seznam změněných atributů a jejich původní i novou hodnotu.

Dočasná platnost

 • Nastavení pro uživatele XY

Funkce provede nastavení dočasné platnosti pro aktuální záznam v Číselníku změn pro aktuálně přihlášeného uživatele systému Helios Orange. Dočasnou platnost lze nastavit pouze pro rozpracovanou, tj. neplatnou změnu.

 • Zrušení pro uživatele XY

Funkce provede zrušení dočasné platnosti změny pro aktuálně přihlášeného uživatele.

 • Seznam uživatelů dočasné platnosti

Tato funkce zobrazí přehled všech uživatelů, kteří mají nastaven příznak dočasné platnosti pro aktuální změnu. Volbou Zrušit je možné odebrat označeným uživatelům dočasnou platnost k této změně. Pokud takto učiníte jiným uživatelům, systém bude požadovat pro tuto akci potvrzení správcovským heslem.


Permanentní změna

 • Nastavit

Funkce provede pro aktuální změnu v přehledu nastavení příznaku - permanentní. Tuto vlastnost lze nastavit pouze na neplatné změně. Po nastavení příznaku se daná změna prohlásí za platnou a současně permanentní.
Permanentní změna je uplatněna v oblastech - dle nastavení Řady změn (Oblast je určena atributem "Druh"). V rámci jedné oblasti může být definována pouze jedna permanentní změna. Pokud se v dané oblasti změn nachází ještě jiná neplatná změna nebo jiná permanentní změna, pak tuto vlastnost nelze nastavit - tento stav popírá logiku používání permanentních změn.
Pro provedení této akce je vyžadováno správcovské heslo systému Helios Orange.

 • Zrušit

Funkce provede zrušení příznaku permanentní změny - změna zůstává i nadále platná, není však již permanentní. Po vypnutí příznaku je možné v dané oblasti změn plně používat funkcionalitu změnového řízení.


další