Číselník strojů - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11166

Popis

Jednotlivé pracoviště lze dále dělit na stroje. Strojem se rozumí pracovní místo, které má definované vlastní výrobní kapacitu danou pracovní dobou. Jednotlivé stroje daného pracoviště musí mít shodné parametry i stejné podmínky pro výpočet režijních nákladů, protože tyto náklady se zadávají přímo na konkrétním pracovišti.
Stroj je elementární jednotka, která vstupuje do kapacitního plánování jako zdroj s omezenou výrobní kapacitou. V technologickém postupu se operace běžně vztahují jen na středisko a pracoviště. Na jednotlivé stroje budou operace rozděleny až v rámci kapacitního plánování a při sledování skutečně zaevidovaných operací.

Stroje se definují přímo v editoru pracovišť na samostatné záložce "Stroje" (viz Číselník pracovišť).

Každý stroj, který bude zahrnut do kapacitního plánování, by měl mít přiřazen plánovací kalendář. Odchylky od standardního plánovacího kalendáře je možné provádět individuálně na každém stroji přímo v editoru stisknutím tlačítka Oprava dne. Provedené úpravy se potvrdí tlačítkem Uložit den. Individuálně opravené hodnoty budou v kalendáři stroje označené šrafováním.
Pokud je nutné takto vytvořené odchylky od původního kalendáře zrušit, tak je možné zrušení provést označením požadovaných dnů a vyvoláním akce Zrušit změnu, která se nachází v místní nabídce grafické podoby kalendáře.
Změnou hlavního plánovacího kalendáře stroje nedojde k přepsání individuálně zadaných hodnot (šrafovaných dnů).

Seznam atributů

  • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, k němuž patří daný stroj.
  • Kalendář - Odkaz na plánovací kalendář.
  • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
  • Kód - Jednoznačné alfanumerické označení stroje v rámci strojů jednoho pracoviště.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Zahrnout do kapacitního plánování - Určuje, zda kapacity daného stroje budou využity v nápočtu kapacitního plánu v Řízení výroby.

Funkce

Dokumenty

Ke každému stroji lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.

Hromadná změna

Funkce u všech označených strojů umožňuje změnit některé údaje. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".

Generuj úkol do údržby strojů

Funkce generuje úkol do agendy Údržba strojů a zařízení. Předpokladem je, že pro daný stroj existuje alespoň jeden záznam v této agendě. V daném případě nabídne seznam takových záznamů k výběru a po zvolení jednoho z nich umožní zadat potřebné údaje pro daný úkol a následně úkol pro daný záznam údržby založí.

další