Číselník pracovišť - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11022

Popis

Pracovištěm se rozumí skupina podobných strojů, pracovní místo, případně samostatný stroj. Tento číselník se využívá při tvorbě technologického postupu a při evidenci mezd. Pracoviště je nejnižší jednotka z organizační struktury, na kterou lze specifikovat výrobní operace. I když pracoviště můžeme dále dělit na stroje (viz Číselník strojů), nelze při definici výrobních operací specifikovat, na kterém stroji se má daná operace provádět.
Každé pracoviště musí být přiřazeno ke konkrétnímu výrobnímu středisku (viz Výrobní a nákladová střediska). Nelze zadat pracoviště bez určení střediska. Jednoznačné určení pracoviště se skládá ze střediska a označení pracoviště.

U každého pracoviště lze nastavit hodnotu Režie pracoviště a Náklady pracoviště. Tyto hodnoty se uplatní při evidenci operací, kdy z každé zaevidované operace se na daném pracovišti napočítá režie a náklady pracoviště dle nastavení. Tyto vypočtené částky zatíží kalkulaci celého výrobku. Údaje Režie pracoviště a Náklady pracoviště podléhají změnovému řízení (viz Změny nákladů na pracovištích).

Seznam atributů

 • Středisko - Číslo střediska z číselníku výrobních středisek.
 • Pracoviště – Alfanumerický kód pracoviště. Spolu se střediskem tvoří jednoznačnou identifikaci pracoviště.
 • Název - Krátký popis pracoviště.
 • Barva - Barevné označení pracoviště. Barva je využita při zobrazování úkolů v modulu Pokročilé plánování výroby.
 • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
 • Směnnost - Směnnost pracoviště. Udává maximální počet hodin práce na daném pracovišti v rámci jednoho dne. Zadává se v hodinách.
 • Počet zaměstnanců - Počet zaměstnanců na daném pracovišti.
 • Počet strojů - Zobrazuje počet strojů, které jsou definovány pro dané pracoviště.
 • Plnění [%] - Procentické plnění plánu (norem) na daném pracovišti.
 • Příplatek - Koeficient mzdového navýšení daného pracoviště. Pouze informativní údaj.
 • Kapacita [sec/min/hod] - Zobrazuje denní kapacitu pracoviště. Jedná se o vypočtený údaj: "Směnnost" * "Plnění [%]" * "Počet strojů" * "Počet zaměstnanců" v dané časové jednotce.


Přednastavení pro operace postupu:

 • Tarif - Přednastavení výrobního tarifu. Přednastavení se uplatní při založení nové operace technologického postupu na daném pracovišti.


Přednastavení pro mzdy:

 • Typ mzdy – Může nabývat dvou hodnot: Normovaná nebo Časová. Tato hodnota slouží jako výchozí nastavení "Typu mzdy" při odvádění operací na daném pracovišti v přehledu Evidence výrobních operací v Řízení výroby.
 • Platit přípravný čas - Přednastavení pro Evidenci výrobních operací v Řízení výroby.
  • Neplatit - Pokud se eviduje operace na tomto pracovišti, tak je automaticky zrušeno zaškrtnutí, že se platí přípravný čas - součástí mzdy tedy nebude mzda za přípravný čas.
  • Platit vždy - Pokud se eviduje operace na tomto pracovišti, tak je automaticky zaškrtnuto, že se platí přípravný čas - součástí mzdy bude i mzda za přípravný čas.
  • Platit pouze jednou - Stejně jako v předešlém bodě s tím rozdílem, že se tak stane u konkrétní operace pouze jednou. Pokud se tedy eviduje daná operace dvakrát, tak pouze v prvním případě bude přednastavena vlastnost "Platit přípravný čas".
 • Platit ukončovací čas - Přednastavení pro Evidenci výrobních operací v Řízení výroby - pokud se eviduje operace na tomto pracovišti, tak je automaticky zaškrtnuto, že se platí ukončovací čas - součástí mzdy bude i mzda za ukončovací čas.
 • Platit zmetky - Přednastavení pro Evidenci výrobních operací v Řízení výroby - pokud se eviduje zmetek na tomto pracovišti, tak je automaticky zaškrtnuto, že se zmetky mají platit - zmetkové kusy mají být součástí mzdy.
 • Mzdová složka pro úkolovou mzdu - Přednastavení pro Evidenci výrobních operací v Řízení výroby. Při evidenci výrobní mzdy na tomto pracovišti se zadaná mzdová složka upřednostní před mzdovou složkou nastavenou v globáloní konfiguraci systému Helios.


Přednastavení pro přehled odvedených výrobních operací:

 • Automatické generování přehledu odvedených výrobních operací – Volba se uplatní při volání přehledu "Odvedené výrobní operace". Dojde k automatickému vygenerování přehledu s tím, že se zobrazí všechny uživatelské atributy právě aktuálního pracoviště. Pokud volba nastavena není, zobrazí se přehled podle výchozího nastavení.


Plánování výroby:

 • Zahrnout do kapacitního plánování - Určuje, zda operace probíhající na daném pracovišti budou kapacitně plánovány a nebo zda budou z procesu kapacitního plánování vyřazeny.

Základní kapacitní plánování:

 • Způsob vyrovnání kapacit - Přednastavený způsob vyrovnání kapacit (operací probíhajících na daném pracovišti) pro potřeby výpočtu kapacitního plánu, který je nadřazený globálnímu nastavení.
 • Způsob zaplánování - Přednastavený způsob zaplánování (operací probíhajících na daném pracovišti) pro potřeby výpočtu kapacitního plánu, který je nadřazený globálnímu nastavení.

Pokročilé plánování výroby:

 • Způsob blokování kapacit pracoviště/kooperace, Způsob použití TBC, Způsob použití TEC, Přerušení transportní dávky, Přerušení operace, Paralelní zpracování transportních dávek, Maximální čas blokování zdroje mezi transportními dávkami - Toto nastavení je využito v modulu Pokročilé plánování výroby. V popisu tohoto mudulu se nachází i detailnější vysvětlení těchto parametrů.
  Nastavení se uplatní u operací probíhajících na daném pracovišti a toto nastavení je nadřazeno globálnímu nastavení jednotlivých kapacitních plánů.


Na záložce Stroje se definuje seznam strojů daného pracoviště a jejich pracovní kalendář (viz Číselník strojů). Správně vyplněné stroje jsou základem pro modul "Kapacitní plánování" v Řízení výroby.

Funkce

Dokumenty

Ke každému pracovišti lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.

Uživatelské atributy pracoviště

BID11121

Aktivací této funkce se zobrazí Uživatelské atributy pracoviště definované pro aktuální pracoviště.

Funkce:

Přidat
Volbou "Přidat" můžete k danému pracovišti přiřadit již existující uživatelské atributy z Číselníku uživatelských atributů. Zobrazí se Vám seznam všech dostupných uživatelských atributů. Volbou "Přenos" přiřadíte označené atributy k danému pracovišti.

Odebrat
Pomocí této volby odeberete z aktuálního pracoviště konkrétní uživatelský atribut. Atribut jako takový zůstane v globálním "Číselníku uživatelských atributů"

Přidání atributů z jiného pracoviště
Funkce provede kopii přiřazení uživatelských atributů z jiného pracoviště. Zobrazí se seznam všech pracovišť. Po výběru jednoho z nich se jeho přiřazené uživatelské atributy přiřadí i k právě editovanému pracovišti.

Změna pořadí - Nahoru / Dolů
Pomocí této volby je možné měnit pořadí jednotlivých uživatelských atributů. Atribut "Pořadí" určuje posloupnost zadávání uživatelských atributů při odvádění operace v Řízení výroby.

Přednastavení pro operace postupu

BID11053

Potvrzením této volby se otevře přehled "Přednastavení pro operace postupu" pro aktuální pracoviště v přehledu - to znamená že zobrazí všechny všeobecné přednastavení (bez vazby na konkrétní pracoviště) a přednastavení určené jen pro aktuální pracoviště. Přednastavení lze následně využít pro rychlejší definici technologického postupu (viz Přednastavení pro operace postupu).

Přiřazení kódů závad

BID11262

V modulu Řízení výroby se provádí evidence provedených operací. Při evidenci zmetkových kusů je možné specifikovat druh závady pomocí Číselníku závad. Pokud chceme stanovit, že na daném pracovišti můžou vzniknout zmetkové kusy jen určitých druhů závad, tak provedeme výběr těchto závad právě pomocí této funkce.
Po aktivaci se zobrazí seznam závad, které jsou povoleny pro aktuální pracoviště. Pokud je seznam prázdný, tak jsou povoleny všechny druhy závad. V daném seznamu je možné jeden z druhů závad označit jako přednastavený. Takto označený druh závady se pak automaticky přednastaví při evidenci zmetkových kusů.

Atributy:

 • Přednastaveno - Označuje druh závady, který se bude automaticky přednabízet při evidenci zmetkových kusů.
 • Číselník závad - Druh závady z Číselníku závad, který je povolen u daného pracoviště.

Funkce:

Přednastavit / Zrušit přednastavení
Pomocí této volby se provádí přednastavení konkrétního druhu závady.

Kopie

Načtení
Pomocí této volby je možné načíst seznam druhů závad z jiného již nadefinovaného pracoviště/kooperace.

Rozkopírování
Funkce umožní rozkopírovat označené druhy závad na jiné pracoviště/kooperace.

Změna nákladů na pracovištích

BID11095

Číselník pracovišť se používá při evidenci operací technologického postupu. Z každé zaevidované operace na pracovišti se do celkové kalkulace výrobku započítává režie pracoviště a náklady pracoviště. Tyto hodnoty režií podléhají změnovému řízení. V daném okamžiku může být nad těmito hodnotami rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že historii režií nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu, vytvořenou v řadě "Změna režie", jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny nákladů na pracovištích". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily hodnoty nákladů. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v hodnotách nákladů pracovišť. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v hodnotách nákladů pracovišť. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
Funkce zobrazí stav hodnot nákladů pracovišť k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se data zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, tak se zobrazí poslední rozpracovaný stav hodnot, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny režie", tak odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do stavu editace režií a nákladů na pracoviště.

Přehled "Nákladů na pracoviště" zobrazí seznam všech pracovišť a jejich hodnot režií a nákladů.

Seznam atributů:

 • Režie pracoviště– První režie pracoviště, která ze zaevidované operace na daném pracovišti zatíží kalkulaci výrobku.
 • Režie pracoviště (Typ)– Definuje typ hodnoty zadané v poli Režie pracoviště. Hodnotu je možné definovat jako procento z ceny operace a nebo hodinovou sazbou z evidovaného strojního času operace.
 • Náklady pracoviště– Druhá režie pracoviště, která ze zaevidovaného času na daném pracovišti zatíží kalkulaci výrobku.
 • Náklady pracoviště (Typ)– Definuje typ hodnoty zadané v poli Náklady pracoviště. Hodnotu je možné definovat jako procento z ceny operace a nebo hodinovou sazbou z evidovaného strojního času operace.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.


Funkce:

Historie změn nákladů na pracoviště
Funkce zobrazí pro aktuální pracoviště všechny změny, které se ho dotkly a současně stav hodnot režií k jednotlivým změnám.

Alternativy

BID11245

Alternativy pracoviště slouží k definici náhrad pracoviště za jiné pracoviště. Tato náhrada se uplatní v Řízení výroby u každé výrobní operace, která je definovaná nad daným pracovištěm. Náhrada je definována pouze v jednom směru. Pokud chci, aby náhrada byla oboustranná, je nutné dogenerovat i alternativu z druhé strany a to buď ručně nebo funkcí "Generování zpětných alternativ".
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled náhrad pro aktuální pracoviště v přehledu.

Seznam atributů:

 • Pracoviště – Aktuální pracoviště, pro které chci definovat náhrady.
 • Pracoviště - náhrada - Pracoviště, který může být použito namísto původního pracoviště.
 • Priorita - Priorita náhrady (1 nejvyšší).
 • Oboustranná - Zobrazuje informaci, zda dané pracoviště je nahraditelné z obou stran = pracoviště A je nahraditelné pracovištěm B a pracoviště B je nahraditelné pracovištěm A.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý text.

Funkce:

Generování zpětných alternativ
Funkce pro označené záznamy v přehledu dogeneruje náhrady z druhé strany. Pokud vytvoříme nový záznam o náhradě, daný záznam říká, že pracoviště A je nahraditelné pracovištěm B, ale ne naopak. Pokud chceme, aby bylo i pracoviště B nahraditelné pracovištěm A, je zapotřebí právě touto funkcí dogenerovat náhradu i z druhé strany.

Změna priority (Zvýšení/Snížení)
Funkce mění prioritu náhrady u právě označeného záznamu.

Hromadná změna

Funkce u všech označených pracovišť umožňuje změnit některé údaje. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


Přehledy

Inverze pracoviště

Touto volbou se po zadání datumu TPV zobrazí inverzní stromový rozpad aktuálního pracoviště. V přehledné formě je vidět, v kterých operacích při výrobě konkrétních dílců je použito aktuální pracoviště (1. úroveň stromového rozpadu) a do kterých vyšších celků dané dílce vstupují. Kompletní inverzní strom lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí pouze 1. úroveň inverzního rozpadu.
Zda se při hledání vyšších podsestav využijí alternativní vazby rozhoduje nastavení "Včetně alternativních kusovníkových vazeb", které se nachází v menu. Použité alternativní vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Pracoviště – V editoru zobrazí údaje o aktuálním pracovišti.
- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Technologický postup - V editoru zobrazí údaje o aktuální operaci.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.

Inverzní alternativy pracoviště

Tato sestava zobrazuje seznam všech pracovišť, které mohou být nahrazeny aktuálním pracovištěm v přehledu. Jedná se o inverzní pohled na alternativní náhrady pracovišť. Viz přehled alternativ.

Výrobní operace

Zobrazí se přehled všech výrobních operací modulu Řízení výroby, které mají odkaz na dané pracoviště.

Fronta práce

Přehled zobrazuje seznam všech výrobních operací zadaných ve výrobě, které mají odkaz na dané pracoviště a ještě nebyly odvedeny - jsou živé. Zde je navíc možné prohlížení samotných operací, editace, záměna alternativ editace profesí apod.

Odvedené výrobní operace

Zobrazí seznam všech zaevidovaných operací v Řízení výroby, které jsou definovány nad aktuálním pracovištěm (viz Evidence výrobních operací). V přehledu je možné zobrazit i uživatelské atributy daného pracoviště, které bylo možné při evidenci operací naplnit.


další