Číselník ostatních přímých nákladů (OPN) - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11128

Popis

Číselník ostatních přímých nákladů dále jen OPN obsahuje seznam všech možných dalších nákladů, které můžou zatížit kalkulaci výrobků. Mezi OPN můžeme zařadit dodatečné náklady za elektřinu, zapůjčení nářadí, projekt atd.
Pokud tyto náklady předpokládáme již při tvorbě dokumentace, tak je možné při definici konstrukce a technologie definovat ke konkrétnímu výrobku vazby OPN. Tyto nadefinované vazby způsobí, že již při výpočtech kalkulace výrobku je s tímto dodatečným nákladem počítáno a jakmile je uvolněn Výrobní příkaz do výroby s tímto výrobkem, je provedeno automatické zaevidování OPN k danému výrobnímu příkazu.
Pokud se tyto dodatečné náklady objeví až při výrobě dílce, je možné ke konkrétnímu výrobnímu příkazu zapsat konkrétní OPN a tím navýšit skutečné náklady na výrobu.

V tomto přehledu se současně udržuje i sazebník nákladů jednotlivých OPN. Tento sazebník podléhá změnovému řízení.


Seznam atributů

  • Kód - Unikátní alfanumerické označení OPN.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
  • MJ - Měrná jednotka nákladů. K této jednotce se dále vztahuje cena v sazebníku OPN.
  • Automatické generování skutečných nákladů - Konstrukce a technologie vyráběného dílce může obsahovat předdefinované OPN (vazby OPN), které budou zatěžovat výrobu daného dílce. Při zadání výrobního příkazu na tento dílec se tyto OPN přenášejí do OPN výrobního příkazu. Pokud se jedná o záznamy s nastavenou vlastností "Automatické generování skutečných nákladů", tak tyto záznamy ihned po zadání výrobního příkazu zatíží stav nedokončené výroby. Pokud tato vlastnost není nastavena, tak se provede pouze generování předpisu OPN výrobního příkazu s nulovým množstvím.
  • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.

Funkce

Změna sazeb

BID11171

Sazby OPN slouží k ocenění jednotlivých nákladů. Sazba je vztažena k měrné jednotce definované u konkrétního OPN. Sazby podléhají změnovému řízení. V daném okamžiku může být na sazbách OPN rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že historii sazeb OPN nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu, vytvořenou v řadě "Změna sazeb OPN", jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny sazeb". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily sazby OPN. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v sazbách OPN. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v sazbách OPN. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
'Funkce zobrazí stav sazeb OPN k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se data zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, tak se zobrazí poslední rozpracovaný stav sazeb, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny sazeb OPN", tak odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do stavu editace sazby OPN.

Přehled Sazeb OPN zobrazí seznam všech OPN a jejich sazby.

Seznam atributů:

  • Sazba – Cenové ohodnocení jedné měrné jednotky OPN.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.


Funkce:

Historie změn sazeb OPN
Funkce zobrazí pro aktuální OPN všechny změny sazby, které v historii na daném OPN proběhly a současně stav hodnot sazeb k jednotlivým změnám.

Inverzní vazby OPN

Touto volbou se po zadání datumu TPV zobrazí inverzní stromový rozpad aktuálního OPN. V přehledné formě je vidět, při výrobě kterých dílců vzniká daný OPN (1. úroveň stromového rozpadu) a do kterých vyšších celků dané dílce vstupují. Kompletní inverzní strom lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí pouze 1. úroveň inverzního rozpadu.
Zda se při hledání vyšších podsestav využijí alternativní vazby rozhoduje nastavení "Včetně alternativních vazeb", které se nachází v menu. Použité alternativní vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Ostatní přímé náklady – V editoru zobrazí údaje o aktuálním OPN.
- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Vazba OPN - V editoru zobrazí údaje o aktuální vazbě OPN.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.


další