Číselník období DPH - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID87 Číselník období DPH slouží k evidenci a výpočtu DPH a k tisku přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období (kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí) . Umožňuje i zadání řádného opravného, dodatečného, dodatečného opravného přiznání k dani z přidané hodnoty včetně zadání dalších potřebných údajů identifikujících daný daňový subjekt a údaje související s podáním výkazu DPH.

Upozornění Nezapomeňte na prvním přiznání doplnit správný Koeficient evidovaný v %.

Podmínky naplnění účetní evidence
K naplnění daňové evidence dochází z evidence účetní. Účetní zápisy musí být ve fázi Účtováno a musí mít vyplněno pole Uplatnění DPH (přiřazuje se dle DUZP nebo Data doručení). Na řádku základu DPH musí být vyplněn Účet DPH. Naopak v řádku s účtem DPH nesmí být účet DPH vyplněn. Účet DPH v Číselníku účtů musí mít vyplněno pole Účtování DPH jako Ostatní nebo Samovyměření a musí mít vyplněnu Sazbu DPH.

Účetní zápis se zápisem DPHPřehled Číselníku období DPH otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Účetnictví, Číselník období DPH.

Období DPH


Daňové doklady

BID309 Klepnutím pravého tlačítka myši otevřete menu místní nabídky a vyberete ze Sestavy volbu Daňové doklady …
Otevře se přehled Daňové doklady (záznamní povinnost). Jednotlivé sloupce v daňových dokladech jsou plněny podle následujících pravidel:

Sloupce Párovací znak, Organizace
1. Není -li zadán ani u jednoho základu ani u jedné daně (v rámci dokladu, daňového účtu a období) - dotáhne se ze saldokontního účtu (nezávisle na straně účetního dokladu), je-li na dokladu jeden. Není-li obsažen žádný saldokontní účet, nedotahuje se nic.
2. Jsou-li u nějakého řádku základu či daně prázdné a na ostatních řádcích je jen jeden PZ či Organizace, pak se doplní tento do prázdných
3. Jsou-li u nějakého řádku základu či daně prázdné a na ostatních jsou různé - nic se nedoplňuje
4. Jsou všude vyplněny - nic se nedoplňuje

Sloupce Útvar, zakázka, NO, Vozidlo, Zaměstnanec
1. Pokud je u všech daní a základů (v rámci dokladu, daňového účtu a období) stejný údaj, nechá se a tyto řádky se seskupí
2. Pokud není u všech daní a základů (v rámci dokladu, daňového účtu a období) stejný údaj, vynuluje se a tyto řádky se seskupí

V přehledu lze pomocí Nastav zobrazit Datum doručení.

V přehledu Daňové doklady klepnutím na pravé tlačítko myši můžete zobrazit volbu Doklady bez vazby na výkaz DPH. Zde se zobrazí všechny doklady účtů DPH, které nejsou zařazeny na žádném řádku Výkazu DPH.

Neseskupené Daňové doklady

BID130 Klepnutím pravého tlačítka myši otevřete menu místní nabídky a vyberete volbu Neseskupené daňové doklady … Otevře se přehled Daňové doklady neseskupené.
V Přehledu daňových dokladů neseskupených je zobrazen přehled řádků jednotlivých daňových dokladů ve vybraném období DPH podle jednotlivých účtů DPH (v číselníku účtů označených v poli Účtování DPH jako Ostatní nebo Samovyměření). V daňových dokladech jsou potom příslušné řádky sečteny. Jak jsou příslušné řádky sečteny do záznamní povinnosti, nastavujete na Druhu účetního dokladu.
Je - li na příslušném DUD zaškrtnuta volba - Seskupení daňových dokladů i dle Párovacího znaku v deníku, v záznamní povinnosti se zobrazí více daňových řádků k jednomu účetnímu zápisu dle počtu párovacích znaků na řádcích zápisu.
Je - li na příslušném DUD zaškrtnuta volba - Seskupení daňových dokladů i dle popisu v deníku, v záznamní povinnosti se zobrazí více daňových řádků k jednomu účetnímu zápisu dle různých textů na řádcích zápisu.

Přehled neseskupených daňových dokladů

Neseskupene DD.jpg


Hodnoty pro vypořádání
Zde se zobrazí hodnoty pro vypořádání za jednotlivá období DPH. (Je nutno napřed spustit nápočet pro vypořádání.)

Nápočet pro vypořádání označených období DPH
Zde se zobrazí hodnoty pro vypořádání za jednotlivá období DPH. Tento nápočet je nutno spustit před zobrazením hodnot vypořádání.

Pohledávky za dlužníky v insolvenci

Věřitel je povinnen jako přílohu k přiznání k DPH přiložit Evidenci pro daňové účely podle § 44... Vytiskne se pomocí tiskového formuláře systémové číslo -242, název formuláře Evidence pohledávek za dlužníky v insolvenci. Vytištěný formulář Evidence pro daňové účely podle § 44 se uloží jako soubor do databáze, nejlépe ve formátu *.pdf. A ve volbě Dokumenty v přehledu Období DPH se tento dokument vybere a tím se zajistí vložení přílohy k elektronicky odesílanému přiznání k DPH.

Přenesení daňové povinnosti - dodavatel

Tyto přehledy slouží jako podklad pro sestavení Výpisu z evidence k režimu přenesení daňové účely Režim přenesení daňové povinnosti je využíván jako dosud při dodání zlata a u dodání šrotu a odpadu včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů s platností od 1.4.2011. Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je stanoven s platností od 1.1.2012. Týká se dodání v tuzemsku. Dodavatel fakturuje bez daně - dodavatel/poskytovatel fakturuje bez daně a daň neodvádí, pokud je příjemce plátcem daně v ČR. Je povinen uvést sazby daně jednotlivých plnění a na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Výpis z evidence k režimu přenesení pro daňové účely - dodavateli i odběrateli je v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které je nutno uvádět DIČ obchodního partnera, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění. Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.

Přenesení daňové povinnosti - odběratel

Tyto přehledy slouží jako podklad pro sestavení Výpisu z evidence k režimu přenesení daňové účely Režim přenesení daňové povinnosti je využíván jako dosud při dodání zlata a u dodání šrotu a odpadu včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů s platností od 1.4.2011. Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je stanoven s platností od 1.1.2012. Týká se dodání v tuzemsku. Odběratel je povinen daň přiznat a může uplatnit nárok na odpočet daně - jedná se o zavedení režimu tuzemského samovyměření (reverse-charge). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Výpis z evidence k režimu přenesení pro daňové účely - dodavateli i odběrateli je v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které je nutno uvádět DIČ obchodního partnera, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění. Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání na výstupu a na ř. 43 nebo 44 na vstupu, je-li nárok na odpočet.

Vypořádání

Spuštění akce musí proběhnout nad uzavřeným obdobím (vyplněno datum přiznání DPH) a musí být zaškrtnuto Vypořádání. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, budete systémem upozorněni:

Nesplněny podmínky pro výpočet ročního vypořádání /vyplněno datum přiznání DPH, zaškrtnuto vypořádání)

Pokud budou podmínky splněny, systém se nejprve zeptá:

Chcete provést aktualizaci ročního koeficientu a částky vypořádání?

Po potvrzení Ano, se provede vypořádání a budete upozorněni:

Výpočet vypořádání úspěšně dokončen

Současně probíhá kontrola i vazeb účtů na řádky Výkazu DPH, kdy dochází ke kontrole, zda nejsou účty navázány na více řádků DPH. V případě korektního navázání z titulu legislativy (např. ř. 1 a ř.51 ve vzoru 17 Přiznání DPH) tuto vazbu nekontroluje. Jinak zobrazí hlášení: Některé účty jsou navázány na více řádků výkazu DPH. Prosím zkontrolujte navázání účtů. Pokračovat? s volbou Ano/Ne.

Aktualizace daňových dokladů dle kurzů

Po potvrzení této akce budete nejprve dotázáni:

Spustit před aktualizací kontrolu daňových dokladů ?

Pokud odpovíte Ne, bude spuštěna pouze aktualizace. Pokud odpovíte Ano, bude ještě před aktualizací provedena kontrola dokladů na Chyby údajů DPH a na Rozdíl daňové a účetní evidence a zobrazí se okno s výsledky kontroly. Po uzavření tohoto okna následuje dotaz, zda se má opravdu provést aktualizace:

Spustit aktualizaci daňových dokladů pro vybraná období DPH?

Po potvrzení Ano, bude provedena aktualizace dokladů dle kurzů.

Akce přepočítá hodnoty DPH na účetních dokladech spadajících do daného období DPH dle aktuálně vyplněného kurzovního lístku a nastavené konfigurace pro dohledání kurzu DPH. Systém přepočítává buď podle nastavené globální konfigurace (Možnosti - Správa systému... - Účetnictví - Dohledání kurzu pro DPH) nebo dle nastavení na konkrétním Druhu účetního dokladu, do kterého je účetní zápis (daňový doklad) zaúčtován.

 • Řádné přiznání - dle formuláře a zákona jsou vypočteny jednotlivé řádky. Vstupem jsou doklady, které mají vyplněno právě toto řádné období DPH
 • Opravné přiznání - nevytváří se nové období, pouze se u řádného přiznání změní příznak na opravné. Vstupem jsou opět všechny doklady (stejně jako u běžného přiznání), které mají vyplněno toto období DPH.
 • Dodatečné - toto přiznání se generuje volbou Nové dodatečné období DPH. Tímto způsobem se vygeneruje dodatečné období k období, ke kterému toto dodatečné přiznání vytváříme. Na konci názvu období obsahuje vždy písmeno D a číslo, které značí pořadové číslo dodatečného přiznání.

Uzavření období DPH

Tato akce je přístupná pouze v případě, že je vyplněno datum přiznání DPH. Vyplní -li se toto datum, objeví se dotaz:

Chcete provést uzavření období DPH?

Volbou Ano dojde k uzavření období DPH. Volbou NE k uzavření období DPH nedojde. Uživatel musí mít na provedení tohoto kroku přístupové právo.
Pomocí pravého tlačítka myši volbou Uzavření období DPH je možno období uzavřít kdykoliv později. Uzavření období DPH uzavírá období DPH pro zadávání dalších daňových dokladů do tohoto období a současně znemožňuje opravy příslušných daňových dokladů tohoto období.

Při uzavírání vypořádacího období vzoru CZ 15/16 a výše je kontrolováno vyplnění pole pro zadání "Kód zdaňovacího období následujícího roku" - záložka 5 - CZ vzor 15/16/17. V případě, že není pole vyplněno, nepovolí se uzavření období DPH.

Otevření období DPH

Tato akce je přístupná pouze v případě, že je provedeno uzavření období DPH. Uživatel musí znát globální heslo a musí mít k tomuto kroku právo.

Tip Období DPH nelze otevřít, jestliže:
 • existuje jiné otevřené období DPH stejné časové periody a země
 • existuje jiné období DPH stejné časové periody a země, které je uzavřeno později

Kontrola shody nastavení plátce DPH a datumů období

Kontroluje mezní data období DPH ve vazbě na nastavení plátce (měsíční nebo čtvrtletní).

Účtování

Vhodně vytvořenou kontací je možné hlášení DPH zaúčtovat.

Popis Druhu řádku možných řádků kontace:

 • Daňový účet - bere se suma částky DPH pro daný účet, nezaokrouhlená. Jedná se o řádky pouze s nenulovou sumou částky DPH a mající vazbu na řádky pro řádky přiznání DPH < 45
 • Daňová povinnost (odpočet) - daňová povinnost částka na ř. 64 (Dal) ř. 65 (MD), u dodatečného DPH ř. 66
 • Odpočet daně (koef.) - hodnota ř. 46 - (52 + 53)
 • Úprava odpočtu daně - hodnota ř. 60
 • Vrácení daně - hodnota ř. 61
 • Vypořádání daně na výstupu - hodnota ř. 1, 2
 • Zaokrouhlení ztráta
 • Zaokrouhlení zisk

V kontaci se v Druhu řádku = Daňové účty jednotlivé analytické účty nevyplňují, ty se přenesou z příslušné daňové evidence.

Upozornění Není možné účtovat hromadně více období DPH.

Příklad kontace

Kontace DPH.jpg

V případě, máte zakoupen modul Skupinové DPH zaškrtnete na kontaci Období DPH zaškrtávátko Zastupující člen. Potom máte možnost definovat v kontaci nový druh řádku kontace - Daňová povinnost (odpočet) člena. Tento řádek se definuje obvyklým způsobem, navíc je potřeba zadat IČO daného člena. Pro každého člena by se měly definovat 2 tyto řádky, MD a Dal, částky daňové povinnosti se uvádí bez zaokrouhlení. Vytvořený úč.doklad takovou kontací obsahuje oproti standardnímu úč.dokladu, který vznikl účtováním bez skupinové registrace) dvojice úč.řádků s daňovou povinností každého člena. Skládá se tedy ze 3 částí :

 • účtování jednotlivých účtů DPH (za zastupujícího člena)
 • účtování řádků výkazu DPH (za zastupujícího člena)
 • účtování daňové povinnosti (za všechny členy jednotlivě)

Dokumenty

V přehledu období DPH lze standardním postupem k jednotlivému období DPH navázat libovolný počet dokumentů (akce "Dokumenty" v lokálním menu). Všechny navázané dokumenty s povolenou příponou budou přiloženy k elektronickému podání přiznání.

Povolené přípony příloh : DOC, RTF, XLS, PDF, JPG a TXT.

Přiloženy budou vždy všechny dokumenty, uložené i neuložené v databázi. Dokumenty neuložené v databázi musí existovat v udané cestě. U dokumentů je třeba vyplnit pole Popis na záložce 1 Dokumenty část [1] Základní údaje

Kontrola vazeb mezi účty a řádky výkazu DPH

Akci lze spustit pro označená období DPH. Je-li nalezena situace, že je jeden účet DPH navázaný na víc jak jeden řádek výkazu (s výjimkou pro případy, kdy to legislativa povoluje), je zobrazeno hlášení "Některé účty jsou navázány na více řádků výkazu DPH. Prosím zkontrolujte navázání účtů.".

Rozkopírování

Po potvrzení této volby se zobrazí výběr cílových databází a volba, zda rozkopírovat jen aktuální záznam nebo všechny. Stejné záznamy v cílových databázích nelze obnovit, lze jen zakládat nová období DPH. Hromadně rozkopírovat lze jen období DPH se stejnou zemí. Rozkopírování období DPH je možné jen v případě, že v cílové databázi existuje alespoň jedno založené období DPH s danou zemí jako vzor pro přenos údajů jako je název firmy apod.

Při rozkopírování se ze zdrojové databáze do cílových databází kopírují tyto sloupce:

 • hlavička období DPH - Název, DatumOd, DatumDo, Měsíc, Čtvrtletí, Rok, Vyrovnaní, ISOKodZeme, VzorEU, Měna
 • řádky období DPH - všechny kromě ZakladDaneVykaz a CastkaDaneVykaz
 • vazby účtů na řádky období DPH - všechny

Při rozkopírování probíhá kontrola na existenci číselníkových údajů. Není-li číselníkový údaj nalezen v cílové databázi, nepřenese se a je potřeba doplnit ručně. Kontrola se týká těchto číselníkových údajů : hlavička období DPH - ISOKodZeme, Měna vazby účtů na řádky období DPH - Číslo účtu

Karty majetku

Z období DPH je umožněno zobrazit přehled karet obchodního majetku, které byly aktivní v příslušném zdaňovacím období (období DPH) dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty. Systém zobrazí přehled karet majetku aktivních v příslušném zdaňovacím období, kde příslušný typ majetku je označen, že se jedná o obchodní majetek prostřednictvím zaškrtnutí položky "Číselník období DPH" na typu majetku.

Zprávy

Pomocí volby Zprávy - Generování zprávy je možno vytvořit elektronicky hlášení DPH.

Pro elektronické odeslání DPH je nutné mít v Číselníku období doplněný kód hlavní činnosti (číslo první hlavní činnosti). Jako pomůcku pro dohledání kódu hlavní činnosti lze využít tento odkaz: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Pomocí volby Zprávy - Generování zprávy se otevře přehled definic zpráv. Pokud zde již nejsou připravené definice zpráv Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) a Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání), založíte dvě nové definice zpráv:

 • Období DPH:
  • Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání)
  • Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)

V definicích zpráv pro podání je třeba do pole Adresa místa určení zpráv vyplnit adresu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
V definicích zpráv pro dotaz na stav je třeba do pole Adresa místa určení zpráv vyplnit adresu
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Pomocí nových definic zpráv lze podávat přiznání DPH na rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně (Podatelny EPO).

Vlastní podání lze provést na adresu:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani

Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese :

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav


Upozornění Do definice zpráv Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP. V definici zpráv Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání) se podpisový certifikát nedává a neprovádí se zaškrtnutí pole Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu.


Upozornění V definici zpráv DPH na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.


Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:

Pro odeslání a ověření je nutno použít 2 zprávy, jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:

 • Pro odeslání přiznání k DPH se použije definice zprávy: Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání), pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání).
Tip V přehledu Číselník období DPH jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.

Ověření doručení zpráv

Daňový portál umožňuje 2 režimy potvrzení podání. První, pracuje pouze s podacím číslem. Toto číslo je pak možné si v případě potřeby na portálu ověřit. Druhý režim je důslednější v tom, že rovnou při podání převezme potvrzení ve formě souboru ve formátu .p7s. Tento soubor je pak možné uložit přímo k podání.

Editor zprávy přiznání k DPH, SH, PDP obsahuje možnost Uložení el.podepsané zprávy (po stisku tlačítka Akce) Tato akce uloží el.podepsanou zprávu do souboru *.p7s Jedná se o odpovědní zprávu ze serveru EPO, která je el.podepsaná podatelnou EPO, obsahuje data xml : číslo podání a heslo, guid podání, a v elementu Data obsahuje vlastní podávaná data s el.podpisem podávající osoby. Tento soubor lze nahrát na portál EPO pro další informace.

Dotaz nebo informativní hláška Pro úplnost je třeba uvést, že existují ještě jiné způsoby doručení datové zprávy finančnímu úřadu, a to s využitím Daňového portálu, Elektronická podání pro finanční správu nebo odesláním pomocí datový schránky do datové schránky příslušného finančního úřadu.
 • Daňový portál, Elektronická podání pro finanční správu.
  • Datovou zprávu Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání) je v definici zpráv nutno upravit. Místo určení zpráv nasměrovat na určeného adresáře na disku. Nepřiřazuje se ani podpisový certifikát.
  • Při odesílání se datová zpráva pouze uloží na disk ve formátu *.xml.
  • Je nutné mít nainstalován platný kvalifikovaný certifikát a sw/hw vybavení musí odpovídat požadavkům potřebné konfigurační parametry počítače potřebné k vyhodnocení jeho vhodnosti a dostatečnosti pro funkce daňového portálu, viz https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces , Kontrola nastavení počítače.
  • Vlastní elektronický formulář přiznání k DPH otevřete viz https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces , Elektronické formuláře, Daň z přidané hodnoty, Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (resp. pozdější).
  • Pomocí tlačítka Načtení souboru se uložený xml soubor načte, můžete jej ještě zkontrolovat a tlačítkem Odeslat odešlete na společné technické zařízení správců daně (nutný kvalifikovaný certifikát). Po odeslání získáte potvrzovací údaje pro odeslání (podací číslo a heslo).
  • Ověření lze provést opět na https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces , Zjištění stavu podání, vložíte podací číslo a heslo a stiskem tlačítka Zjistit stav podání zjistíte stav podání.
 • Datové schránky
  • Datovou zprávu Výkaz DPH – XML podání je v definici zpráv nutno upravit. Místo určení zpráv nasměrovat na určeného adresáře na disku. Nepřiřazuje se ani podpisový certifikát.
  • Při odesílání se datová zpráva pouze uloží na disk ve formátu *.xml.
  • Uloženou datová zpráva ve formátu xml vložíte do datové schránky a odešlete vašemu finančnímu úřadu. ID datové schránky vašeho finančního úřadu zjistíte na webu finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady .

Kontroly DPH

Před uzavřením, tiskem nebo odesláním přiznání k DPH je zobrazen dotaz "Provést kontrolu úč.dokladů období DPH ?" (Pokud jsou kontroly povoleny v konfiguraci Helios Oragne - Konfigurace. Kontroly dokladů lze spustit také v místní nabídce (pravé tlačítko myši) nad zvoleným obdobím DPH (akce Kontrola dokladů období DPH) Po potvrzení je provedena kontrola dokladů. Nekontrolují se doklady, které jsou v účetním deníku:

 • v počátečním stavu,
 • v koncovém stavu,
 • doklady (řádky dokladů), které vznikly účtováním z Období DPH

V procesním okně jsou zobrazeny případné chyby nebo varování:

- nezaúčtované prvotní doklady (faktury/dobropisy, pokladní doklady, účtenky, leasing) – hláška nalezeny nezaúčtované doklady – prvotní doklady, které jsou standardně v Helios Orange a mohou být daňovými doklady.

- účetní doklady ve fázi pořízeno

- doklady bez vazby na výkaz DPH

- časový nesoulad mezi označeným obdobím DPH, DUZP, příp. i datem doručení

- doklady, které časově patří do období DPH, ale mají jiné období DPH nebo žádné období DPH (kromě zaúčtování DPH, počátečních nebo koncových stavů)

- rozdíl daňové a účetní evidence nad toleranci

- když jsou daňové údaje v CM, kontrolovat zda je přepočteno kurzem

Vzory výkazů DPH

BID809 Tento přehled obsahuje používané vzory pro výpočet. Po instalaci systému jsou zde předvyplněny základní vzory (označené jako systémové).


Pro českou legislativu:

Systémové číslo Typ Země
0 Vzor CZ 10/11 CZ
1 Vzor CZ 12/13/14 CZ
2 Vzor CZ 15/16 CZ
3 Vzor CZ 17 CZ
4 Vzor CZ 18 CZ


Pro slovenskou legislativu:

Systémové číslo Typ Země
400 Vzor SK 2000 SK
401 Vzor SK 2002 SK
402 Vzor SK 2003 SK
403 Vzor SK 2004 SK
404 Vzor SK EU SK
405 Vzor SK EU 2005 SK
406 Vzor SK EU 2007 SK
407 Vzor SK EU 2009 SK
408 Vzor SK EU 2010 SK
409 Vzor SK EU 2012 SK


V přehledu je dále umožněno definovat nové vzory výkazů DPH (CZ i zahraniční) a pružně tak reagovat na legislativní úpravy a další změny ve výkazech DPH. Nápočet do nesystémových výkazů je možno provádět externí uloženou procedurou nebo z externí tabulky.

Z místní nabídky jednotlivých vzorů výkazů lze zobrazit přehled textů výkazu pomocí akce Texty výkazů DPH. Přehled obsahuje texty, vzorce, číslování řádků apod. Všechny podporované systémové vzory mají texty přednaplněné. V přehledu je umožněn import textů z TXT souboru nebo smazání všech textů. Po stisku tlačítka Nový <F2> se otevře nový formulář pro vzor výkazu DPH. V tomto formuláři musíte vyplnit tato povinná pole:

 • Vzor-číslo
 • Název
 • Země
 • Název uložené procedury pro výpočet výkazu DPH
 • Systémový název pipeline
Upozornění Číslo vzoru musí být 100001 nebo větší.

Vracení DPH

Tato volba je přístupná pouze v případě, že má uživatel platnou licenci na submodul Vracení daně. Vrácení daně (refundace)- použití: Poplatník daně má nárok na vrácení daně v členském státě, ve které mu bylo dodáno zboží nebo služby, podáním žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu daňového úřadu ve státě, v kterém má sídlo.

 • Hlavička (žádost) vracení DPH
  • hlavička Vracení DPH určuje datumový rozsah, seznam zemí, koeficient pro krácení daně pro žádost o Vracení DPH a bankovní spojení (vlastní organizace)
  • hlavičku Vracení DPH lze uzavřít, poté do ní nelze již zařadit žádný úč.řádek

Akce v přehledu:

 • Účetní řádky - zobrazí přehled úč.řádků zařazených do Vracení DPH
 • Účetní doklady - zobrazí přehled úč.dokladů, které obsahují řádky zařazené do Vracení DPH
 • Zobrazení přehledu - zobrazení přehledu položek dané Vracení DPH
 • Uzavření hlavičky Vracení DPH
 • Otevření hlavičky Vracení DPH
  • nelze zadat hlavičku Vracení DPH, která by se překrývala s jinou neuzavřenou hlavičkou pro téže země
  • k hlavičce Vracení DPH lze přiřadit země, do Vracení DPH pak budou načítány účetní záznamy s účtem DPH jen pro dané země
  • pro každou zemi lze definovat, zda se jedná o "Žadatele" či "Zástupce" a přiřadit i konkrétní bankovní spojení dané země. Tyto údaje lze editovat použitím akce "Bankovní spojení" v lokálním menu přehledu přiřazených zemí nebo pomocí tlačítka "Bankovní spojení" . Pro nastavení "Žadatel" lze přiřadit bankovní spojení vlastní organizace a pro nastavení "Zástupce" lze přiřadit bankovní spojení ostatních organizací.
 • Položky Vracení DPH
  • lze zobrazit z přehledu hlaviček Vracení DPH
  • položka Vracení DPH obsahuje údaje o konkrétním dokladu Vracení DPH (identifikace dokladu, země, organizace, párovací znak, datum, částky DPH, kód Vracení DPH, dovoz/nákup a popisy)
  • částka odpočtu DPH je určena jako částka DPH * koeficient / 100

Akce v přehledu :

 • Účetní řádky - zobrazí přehled úč.řádků položky Vracení DPH
 • Hromadná změna - umožňuje hromadnou změnu kódu Vracení DPH a dovoz/nákup
 • Kontrola identifikace dokladů - je akce, která zkontroluje, zda není porušena vazba mezi číslem úč.dokladu v deníku a na položkách Vracení DPH (k porušení vazby by nemělo normálním provozem dojít). Akce vedoucí k porušení jsou v lokálním menu deníku zakázány, má-li daný účetní řádek vazbu na Vracení DPH - jedná se např. o akce "Změna čísla dokladu" nebo "Přesun dokladu do jiného DUD"
Upozornění Položky Vracení DPH nelze ručně přidávat, jen přenášet z úč.deníku
 • Položky Vracení DPH lze generovat akcí "Vracení DPH" z přehledu úč.deníku. Opravu některé položky Vracení DPH lze provést tak, že se položka smaže a příslušné opravené úč.záznamy se pomocí akce "Vracení DPH" v účetním deníku přenesou zpět do Vracení DPH.

Vracení DPH v účetním deníku

Vracení DPH lze realizovat pouze akcí "Vracení DPH" v lokálním menu přehledu úč.deníku v účetním deníku. Tato akce vygeneruje z označených úč.řádků položky Vracení DPH.

 • Účetní řádky musí splňovat tyto podmínky :
  • fáze účtováno nebo zaknihováno
  • účet DPH musí mít nastaveno místo plnění Vracení DPH
  • musí mít jednoznačný párovací znak a organizaci
  • musí existovat vhodná hlavička Vracení DPH
 • Před generováním položek Vracení DPH se musí v editoru zadat :
  • Kód Vracení DPH - z číselníku kódů Vracení DPH Dovoz / nákup (toto nastavení bude přiřazeno všem generovaným položkám Vracení DPH)

Při generování může dojít k těmto chybám :

 • Účetní záznam je již do Vracení DPH převeden
 • Účetní záznam je blokován jiným uživatelem
 • Doklad je ve fázi pořízeno
 • Místo plnění na účtu DPH není Vracení DPH
 • Liší se měna na dokladu a měna účtu DPH
 • Nenalezena vhodná hlavička Vracení DPH
 • Nejednoznačná hlavička Vracení DPH
 • Chybí párovací znak
 • Nejednoznačný párovací znak
 • Chybí organizace
 • Nejednoznačná organizace

Kódy vracení DPH

Obsahuje číselné kódy platné pro položky Vracení daně.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail