Číselník kooperací - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11005

Popis

Číselník kooperací obsahuje seznam typů externích kooperací (dále jen kooperací), které může firma využívat v technologii. Jednotlivé operace typu kooperace v technologickém postupu pak při své definici musí být svázány s jedním typem kooperace právě z tohoto číselníku.
Kooperace je jednoznačně určena řadou a kódem kooperace. Může se na ní definovat konkrétní dodavatelská firma, ocenění pro výpočet kalkulací a jiné parametry svázané s kooperací. ! Kooperace nepodléhají změnovému řízení.

Každá kooperace, která bude zahrnuta do kapacitního plánování, musí mít přiřazen plánovací kalendář. Odchylky od standardního plánovacího kalendáře je možné provádět individuálně na každé kooperaci přímo v editoru stisknutím tlačítka Oprava dne. Provedené úpravy se potvrdí tlačítkem Uložit den. Individuálně opravené hodnoty budou v kalendáři kooperace označené šrafováním.
Pokud je nutné takto vytvořené odchylky od původního kalendáře zrušit, tak je možné zrušení provést označením požadovaných dnů a vyvoláním akce Zrušit změnu, která se nachází v místní nabídce grafické podoby kalendáře.
Změnou hlavního plánovacího kalendáře kooperace nedojde k přepsání individuálně zadaných hodnot (šrafovaných dnů).


Seznam atributů

 • Řada - Řada kooperace slouží k uživatelskému určení druhu kooperace (viz Řady kooperací).
 • Kód - Alfanumerický kód kooperace. V rámci dané řady se jedná o unikátní označení kooperace.
 • Název – Název kooperace.
 • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
 • Dodavatel – Aktuální dodavatel kooperace. Odkaz do číselníku organizací. Nepovinný údaj.
 • Barva - Barevné označení kooperace. Barva je využita při zobrazování úkolů v modulu Pokročilé plánování výroby.
 • Poznámka – Libovolně dlouhý textový popis.
 • Měrná jednotka – Určuje v jakých měrných jednotkách je stanoveno kooperační množství operace v technologickém postupu a k jaké jednotce se vztahují ocenění kooperace.
  Při výrobě kotlů vyžaduji jejich speciální nátěr, který mi provádí externí firma. Tato firma obecně provádí nátěr a jejich ceny se odvíjí od m2, které natírají. To znamená, že naše kooperace bude definována na m2 a při vzniku našeho požadavku na nátěr jednoho kotle pomocí "kooperačního množství" (zadává se při definici operace technologického postupu) určuji o kolik m2 se jedná.
 • Přepravní dávka – Maximální množství v "měrných jednotkách", které lze přepravit v rámci jedné přepravní dávky. Používá se při výpočtu ceny za přepravu.
 • Cena přepravy - Cena za přepravu jedné "Přepravní dávky" ke kooperující organizaci a zpět. Pokud máte náklady na dopravu započteny do ceny 1 ks kooperace, nemusíte tento údaj evidovat. Cena přepravy je spíše informativní údaj - není zahrnuta v kalkulaci výrobku.
 • Doba přepravy – Doba přepravy jedné "Přepravní dávky" ke kooperující organizaci a zpět. Tento údaj je využit při zaplánování operace typu kooperace v kapacitním plánování.
 • Kalkulační dávka – Velikost dávky v "měrných jednotkách", která slouží k výpočtu "ceny dávky".
 • Cena dávky – Fixní cena za jednu "kalkulační dávku" kooperace.
 • Cena za MJ – Cena za 1 "měrnou jednotku" kooperace.
  Výsledná kalkulační cena je součtem ceny dávky a ceny za MJ. Pokud potřebuji zpracovat N měrných jednotek, tak nejdříve zjistím, z kolika "Kalkulačních dávek" se můj požadavek skládá NDávek = (N / "Kalkulační dávka") zaokrouhleno na celé čísla nahoru.
  Výsledná cena pak bude rovna N * "Cena za MJ" + NDávek * "Cena dávky"
 • Zpracovatelská dávka – Informativní údaj pro výpočet doby zpracování dávky.
 • Doba zpracování dávky – Doba výroby "zpracovatelské dávky". Z této informace vychází kapacitní plánování při výpočtu doby trvání operací typu kooperace.
 • Platit zmetky - Přednastavení pro Evidenci kooperací v Řízení výroby - pokud se eviduje zmetek na této kooperaci, je automaticky zaškrtnuto, že se zmetky mají platit - zmetkové kusy mají být součástí ceny (viz Evidence kooperací).
 • Fakturovaná služba - Přednastavená službová karta, pomocí které se bude provádět fakturace za dodané služby. viz Generování faktury přijaté
 • Kalendář - Odkaz na plánovací kalendář.
 • Zahrnout do kapacitního plánování - Určuje, zda operace navázané na tuto kooperaci, budou kapacitně plánovány a nebo zda budou z procesu kapacitního plánování vyřazeny.

Základní kalacitní plánování:

 • Způsob vyrovnání kapacit - Přednastavený způsob vyrovnání kapacit (operací probíhajících v dané kooperaci) pro potřeby výpočtu kapacitního plánu, který je nadřazený globálnímu nastavení.
 • Způsob zaplánování - Přednastavený způsob zaplánování (operací probíhajících v dané kooperaci) pro potřeby výpočtu kapacitního plánu, který je nadřazený globálnímu nastavení.

Pokročilé plánování výroby:

 • Způsob blokování kapacit pracoviště/kooperace, Přerušení transportní dávky, Přerušení operace, Maximální čas blokování zdroje mezi transportními dávkami - Toto nastavení je využito v modulu Pokročilé plánování výroby. V popisu tohoto mudulu se nachází i detailnější vysvětlení těchto parametrů.
  Nastavení se uplatní u operací probíhajících na dané kooperaci a toto nastavení je nadřazeno globálnímu nastavení jednotlivých kapacitních plánů.

Funkce

Přednastavení pro operace postupu

BID11054

Potvrzením této volby se otevře přehled "Přednastavení pro operace postupu" pro aktuální kooperaci v přehledu - to znamená že zobrazí všechny všeobecné přednastavení (bez vazby na konkrétní kooperaci) a přednastavení určené jen pro aktuální kooperaci. Přednastavení lze následně využít pro rychlejší definici technologického postupu (viz Přednastavení pro operace postupu).

Přiřazení kódů závad

BID11262

V modulu Řízení výroby se provádí evidence provedených operací. Při evidenci zmetkových kusů je možné specifikovat druh závady pomocí Číselníku závad. Pokud chceme stanovit, že na dané kooperaci můžou vzniknout zmetkové kusy jen určitých druhů závad, tak provedeme výběr těchto závad právě pomocí této funkce.
Po aktivaci se zobrazí seznam závad, které jsou povoleny pro aktuální kooperaci. Pokud je seznam prázdný, tak jsou povoleny všechny druhy závad. V daném seznamu je možné jeden z druhů závad označit jako přednastavený. Takto označený druh závady se pak automaticky přednastaví při evidenci zmetkových kusů.

Atributy:

 • Přednastaveno - Označuje druh závady, který se bude automaticky přednabízet při evidenci zmetkových kusů.
 • Číselník závad - Druh závady z Číselníku závad, který je povolen u dané kooperace.

Funkce:

Přednastavit / Zrušit přednastavení
Pomocí této volby se provádí přednastavení konkrétního druhu závady.

Kopie:

Načtení
Pomocí této volby je možné načíst seznam druhů závad z jiného již nadefinovaného pracoviště/kooperace.

Rozkopírování
Funkce umožní rozkopírovat označené druhy závad na jiné pracoviště/kooperace.

Hromadná změna

Funkce u všech označených kooperací umožňuje změnit některé údaje. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


Přehledy

Inverze kooperace

Touto volbou se po zadání datumu TPV zobrazí inverzní stromový rozpad aktuální kooperace. V přehledné formě je vidět, v kterých operacích při výrobě konkrétních dílců je použita aktuální kooperace (1. úroveň stromového rozpadu) a do kterých vyšších celků dané dílce vstupují. Kompletní inverzní strom lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí pouze 1. úroveň inverzního rozpadu.
Zda se při hledání vyšších podsestav využijí alternativní vazby rozhoduje nastavení "Včetně alternativních kusovníkových vazeb", které se nachází v menu. Použité alternativní vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Kooperace – V editoru zobrazí údaje o aktuální kooperaci.
- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Technologický postup - V editoru zobrazí údaje o aktuální operaci.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.

Výrobní operace

Zobrazí se přehled všech výrobních operací modulu Řízení výroby, které mají odkaz na danou kooperaci.

Fronta práce

Přehled zobrazuje seznam všech výrobních operací zadaných ve výrobě, které mají odkaz na danou kooperaci a ještě nebyly odvedeny - jsou živé.

Položky kooperační objednávky

Zobrazí seznam všech položek kooperačních objednávek z Řízení výroby, které jsou definovány nad aktuálním typem kooperace (viz Kooperační objednávky).

Odvedené kooperace

Zobrazí seznam všech zaevidovaných operací typu kooperace v Řízení výroby, které jsou definovány nad aktuálním typem kooperace (viz Evidence kooperací).


další