Číselník kódů sdružení operací - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11415

Popis

Jedná se o číselník kódů, pomocí kterých se může provádět sdružení různých operací technologických postupů. Sdružení je možné připravit již na úrovní TPV při definici technologického postupu a nebo provést sdružení konkrétních výrobních operací ručně až v modulu Řízení výroby. Pokud je sdružení předpřipraveno již v TPV, tak se při zadání výrobních příkazů do výroby provádí automatické vytvoření Sdružení výrobních operací. Tento automat je možné vypnout pomocí volby "Automatické generování sdružených výrobních operací".

Sdružovat operace má význam tehdy, pokud se má určitá skupina operací provádět společně. Rozlišujeme sdružení sériové a paralelní. Při sériovém sdružení se operace "pouze" zřetězí a provádí se jedna za druhou bez přerušení. Při paralelním se operace provádí současně. V jeden okamžik začnou a v jiný okamžik společně skončí. Příklady sdružení:

  • Lisování levých a pravých dílů - Tyto díly vznikají jedinou společnou operací - lisování, kdy při jednom pracovním cyklu lisu vznikne levý i pravý díl. Levý i pravý díl má definovaný vlastní technologický postup. V každém z těchto postupů je uvedena operace lisování. V tomto případě s polovičním časem skutečné operace. Toto je příklad paralelního sdružení, kdy obě operace lisování (levého i pravého dílu) budou probíhat současně. Doba trvání těchto operací v paralelním sdružení bude rovna součtu časů jednotlivých operací.
  • Seřízení stroje - Jsou operace, které nelze rozdělit. Příkladem je samostatná operace na seřízení stroje a operace soustružení. Tyto operace musí jít hned po sobě a nelze na daný stroj mezi tyto operace nic vložit. Jedná se o sdružení sériové.

Seznam atributů

  • Kód sdružení – Jednoznačný identifikátor sdružení.
  • Způsob zaplánování – Stanovuje způsob, jakým operace sdružené tímto kódem budou zaplánovány v modulu Pokročilé kapacitní plánování. Lze vybrat z následujících možností:
    • Paralelní - Sdružené operace budou probíhat současně. Ve stejný okamžik začnou a ve stejný okamžik budou i ukončeny. Například současné lisování levého a pravého dílu jedním lisem. (Pozn.: operace stejného vyráběného dílce budou vždy zaplánovány sériově)
    • Sériové - Sdružené operace budou zaplánovány jedna po druhé hned za sebou (bez mezer). Například přípravná operace seřízení stroje a operace lisování.
  • Automatické generování sdružených výrobních operací - Stanovuje, zda z operací označených tímto kódem na úrovni TPV budou při zadání výrobního příkazu do výroby automaticky vytvořeny Sdružené výrobní operace.
  • Popis - Textový popis.


další