Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úvod - Výkazy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20611


Vyhodnocení výsledků hospodaření, ať už z hlediska tvorby a tisku statutárních výkazů jako je výkaz zisku a ztráty a rozvaha, nebo pro potřeby managementu firmy i dalších uživatelů jako obratová předvaha, rozbory nákladů, výnosů atd. lze provádět v přehledu Výkazy. Součástí distribuce je sada předefinovaných finančních výkazů Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty v plném a zjednodušeném rozsahu ve struktuře dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pp.

V přehledu Výkazy je možnost v již definovaných výkazech dynamicky přidávat a ubírat řádky a na úrovni jednotlivých řádků zobrazit rozklad řádku na řádky dle zůstatků jednotlivých účtů. Tento nástroj vyhovuje jak z hlediska požadavku legislativy principu významnosti, tj. možnosti ubírat nevýznamné a vkládat významné řádky bez porušení vzájemných vazeb výkazu a zároveň respektuje současné požadavky uživatelů na možnost rychlé definice výkazu a následného zobrazení stavu majetku a hospodaření firmy.


Samozřejmě je možné vytvářet uživatelsky další výkazy za různým účelem - pro sledování a rozbory nákladů, tržeb, pohledávek, závazků, majetku, zásob, peněžních prostředků atd. až na úroveň jednotlivých analytických účtů. je možno sledovat po jednotlivých útvarech, zakázkách, nákladových okruzích, vozidlech nebo zaměstnancích, případně jejich kombinacích, je možno vyhodnocovat za různá časová období s možnosti srovnání s až dvěma předchozími obdobími. Je možno vyhodnocovat z hlediska datumů případu nebo období stavu. Pokud je účtováno v cizích měnách, lze vyhodnocovat i podle cizí měny.


V případě licence k modulu Datové sklady lze vytvářet i výkazy, které čerpají údaje ze skladů a fakturace (nákupy zboží a materiálu, prodeje zboží a vlastních výrobků) nabo z mezd, případně dalších externích zdrojů dat.


V případě požadavku zobrazení v excelu lze hodnoty výkazů zobrazit v excelu pomocí vzorců Manažerského rozhraní - skupina funkcí HELIOS Controlling:

Schema propojení plánů na excel


Přehled Výkazy a reporty

Přehled Výkazy a reporty je seznam jednotlivých výkazů z hlediska vyhodnocování podle časových údajů. V přehledu Výkazy a reporty lze zadat nové nebo editovat stávající výkazy - z hlediska konkrétného nastavení, zejména výběru definice výkazu a zadání časových údajů. V tomto přehledu se neprovádí vlastní definice struktury výkazů (tj. řádky výkazů, součty a navázané účty) - tyto akce se provádějí v přehledu Definice výkazu.


Z přehledu Výkazy a reporty se též tisknou příslušné formuláře výkazů, zejména statutární výkazy jako Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha. Tisk formulářem se provádí stiskem klávesy <F8>, tlačítka Opis... (po pravé straně) a Tisk formulářem, nabídne se přehled tiskových formulářů, ze kterých vyberete příslušný tiskový formulář a stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Náhled se výkaz vytiskne.


Nový výkaz

zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se editor pro zadání údajů výkazu. Na záložce 1 - Výkaz se zadávají tyto údaje:

Formulář pro zadání údajů výkazu, záložka 1 - Výkaz:

Editor pro zadání údajů výkazu, záložka 1 - Výkaz


V editoru pro zadání údajů výkazu se zadávají tyto údaje:

 • Definice výkazu - (povinný údaj) - stiskem tlačítka Tritecky.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se otevře návazný přehled Definice výkazu, kde je možno vybrat, případně zadat novou definici výkazu. Blíže viz přehled Definice výkazu. Poznámka - když přiřadíte alespoň jednu vazbu řádků výkazů (viz dále), tak již Definici výkazu nebudete moci měnit, protože vazby řádků výkazů jsou vázány na vybranou Definici výkazu.


 • Popisné údaje - (povinný údaj) - stiskem tlačítka Tritecky.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se otevře návazný přehled Popisné údaje, kde jsou zadány aktuální údaje o Vaší organizaci (Název organizace, adresa, IČ atd.). Blíže viz přehled Popisné údaje.


 • Období - (povinný údaj) - stiskem tlačítka Tritecky.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se otevře návazný přehled Období, což je přehled použitých účetních období (kalendářní nebo hospodářský rok). Vybíráte období - rok, který je běžným obdobím pro zobrazovaný výkaz.


 • Je období stavu - způsob vyhodnocení z hlediska časových údajů na dokladech (účetních záznamech).
  • Neoznačeno - vyhodnocení dle data (účetního) případu na účetních záznamech.
  • Označeno - vyhodnocení dle období stavu viz Období stavu.


 • Dle data případu - Datumy Od a Do pro běžné období, příp. minulé období 1 a 2. V případě, že je pole Je období stavy neoznačeno, je nutno zadat datumy od do pro zadání intervalu, pro které se vyhodnocení provádí. Počet zobrazovaných období se nastavuje v poli Minulé období.


 • Minulé období - zadává se, za kolik období se bude vyhodnocovat:
  • Bez minulého období - bude se vyhodnocovat pouze období v rozmezí datumů podle období v poli Období
  • Jedno min. období - bude se vyhodnocovat pouze období v rozmezí datumů podle období v poli Období a jedno období předcházející
  • Dvě min. období - bude se vyhodnocovat pouze období v rozmezí datumů podle období v poli Období a dvě období předcházející
  • Přes období - bez ohledu na zadané období v poli Období se vyhodnocuje pouze podle rozmezí datumů v polích Datum Od a Datum Do. Tento interval může být i v rozsahu více roků. Toto se používá zejména pro vyhodnocování zakázek, které mohou být aktivní více let.
  • Průběžné bez minulého - zejména pro slovenskou legislativu. Pro výkaz zisku a ztráty - průběžné a průběžné - kumulativní. Do pole Počátek 1 nutno zadat počáteční datum celého období, i v případě, že se z hlediska Helios Orange jedná o 2 období, rozdělená z důvodu přechodu na euro. Do pole Datum Od se v tomto případě zadá počáteční datum průběžného období (např. čtvrtletí).
  • Průběžné jedno minulé - zejména pro slovenskou legislativu. Pro výkaz zisku a ztráty - průběžné a průběžné - kumulativní. Do pole Počátek 1 nutno zadat počáteční datum celého období, a do pole Počátek 2 nutno zadat počáteční datum minulého období, i v případě, že se z hlediska Helios Orange jedná o 2 období, rozdělená z důvodu přechodu na euro. Do pole Datum Od se v tomto případě zadá počáteční datum průběžného období (nepř čtvrtletí) a do pole Datum Od 2 se v tomto případě zadá počáteční datum minulého průběžného období (např. čtvrtletí).


 • Nulové řádky - zadává se úroveň, do které se má omezit tisk řádků, kde jsou samé nulové hodnoty:
  • Není - zobrazení a tisk nulových řádků není omezen
  • Do úrovně 0 - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté úrovni (na řádcích, kde jsou navázány účty)
  • Do úrovně 1 - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté a první (součtové) úrovni
  • Do úrovně 2 - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté až druhé (součtové) úrovni
  • ......
  • Do úrovně 9 - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté až deváté (součtové) úrovni
  • Do úrovně 0 - tisíce - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté úrovni, vyhodnocují se údaje zaokrouhlené na tisíce
  • Do úrovně 1 - tisíce - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté a první úrovni, vyhodnocují se údaje zaokrouhlené na tisíce
  • Do úrovně 2 - tisíce - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté až druhé úrovni, vyhodnocují se údaje zaokrouhlené na tisíce
  • ......
  • Do úrovně 9 - tisíce - zobrazení a tisk nulových řádků je omezen na nulté až deváté úrovni, vyhodnocují se údaje zaokrouhlené na tisíce


 • Datum sestavení - datum sestavení výkazu, tiskne se na formulář výkazu.


 • Měna - zadává se měna, ve které budou zobrazeny hodnoty výkazu
  • Hlavní
  • Cizí
  • Bilanční - externí sloupec (používá se ve speciálních případech, viz záložka 2 - Ostatní - Měna UCVY)
  • Bilanční - deník (používá se ve speciálních případech, údaje jsou čerpány ze sloupce Částka v bilanční měně)


 • Aktualizace - způsob nastavení aktualizace
  • Individuální - aktualizovat lze, nikoli však akcí hromadná aktualizace
  • Hromadná - aktualizovat lze jednotlivě i akcí hromadná aktualizace
  • Zakázaná - tento výkaz aktualizovat nelze (používá se k uchování vypočtených hodnot výkazu)
  • Individuální - bez minulých - aktualizovat lze individuálně, neaktualizují se minulá období
  • Hromadná - bez minulých - aktualizovat lze i hromadně, neaktualizují se minulá období


 • Datum schválení - datum schválení výkazu.


 • Druh uzávěrky - pole s výběrem pro určení druhu uzávěrky
  • Řádná
  • Mimořádná
  • Mezitimní
  • Řádná a mimořádná


 • Stav výkazu - pole s výběrem pro určení stavu výkazu
  • Nezahájeno
  • Zahájeno
  • Sestaveno
  • Schváleno
 • Druhý výkaz - pole pro výběr druhého výkazu. POZOR - toto pole většinou není zobrazeno. Zobrazí se pouze v případě slovenských výkazů a to pouze pro súvahu od roku 2014 včetně. V tomto případě se přiřadí druhý výkaz a to výkaz ziskov a strát pro stejné období. Tímto propojením výkazů se umožní společný tisk výkazu a export v XML formátu.


Po zadání nových údajů na formulář Výkaz, případně po opravě údaje uložíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.

Záložka 2 - Ostatní

Formulář pro zadání údajů výkazu, záložka 2 - Ostatní:

Vykaz zalozka2.png


 • Název 1 - název výkazu, nepovinný údaj.


 • Identifikátor - nepovinný údaj. Používá se v případě, že používáte ve vzorcích výkazu odkazy mezi jednotlivými výkazy. Může obsahovat pouze písmena (bez diakritiky) nebo kombinaci písmen a číslic. Max. 10 znaků. Jedná se o unikátní údaj, nesmí se ve výkazech opakovat.


 • Název 2 - další název výkazu, nepovinný údaj.


 • Měna UCVY - Pouze pro správce Helios Orange! Požívá se pouze v případech, že je v deníku externí sloupec se systémovým názvem _HeIQ_UCVYXX, kde XX je pořadové číslo měny, tedy _HeIQ_UCVY01(např. EUR), _HeIQ_UCVY02 (např. USD) až _HeIQ_UCVY10. Pořadové číslo XX odpovídá Příslušné měně Měna 01 až Měna 10, kterou lze vybrat v poli Měna UCVY. Do externího sloupce se systémovým názvem _HeIQ_UCVYXX musí být externí akcí načteny hodnoty deníku přepočtené do příslušné měny, např. do EUR. Pokud je obrat na straně MD, odpovídá částka v příslušné měně z hlediska znaménka částce v hlavní měně, pokud je obrat na straně Dal, má částka v příslušné měně opačné znaménko než částce v hlavní měně (většinou záporné číslo). Pro použití pro příslušnou měnu je třeba na záložce 1 - Výkaz nastavit Měna - Bilanční.


 • Jazyk (pro tisk) - zde lze nastavit jazyk pro tiskový výstup (pouze pro tisk formulářem, nikoli opisem). Pouze pro základní distribuční formuláře - výsledovka, rozvaha, cash-flow, výkaz změn vlastního kapitálu. Lze nastavit jazyk:
  • český nebo slovenský - podle legislativy
  • anglický
  • německý
  • francouzský


 • Délka - pole s výběrem pro nastavení zobrazení výsledných hodnot. Lze zvolit z těchto možností:
  • (výchozí) - výchozí volba
  • Jednotky
  • Desítky
  • Stovky
  • Tisíce
  • Desetitisíce
  • Stotisíce
  • Miliony

Při výchozím nastavení si program automaticky převezme přednastavenou délku z definice výkazu, pomocí dalších voleb si můžete délku změnit. Souvisí i s nastavením v poli Místa. Po provedení změny je třeba výkaz zaktualizovat.


 • Rozpouštění režií - pole s výběrem pro režim výpočtu vzhledem k rozpouštění režií
  • Bez režie - bez režimu rozpouštění režií
  • Režie - pokud je toto pole označeno, je přístupná záložka 3 - Rozpouštění režií a v přehledu na dané záložce je nutno zařadit předpisy režií.
  • Bez přeúčtování - pokud provádíte přeúčtování režií pomocí nástroje přeúčtování režií, tak tato volba účetní doklady přeúčtování ignoruje. Bude vycházet ze stavu, jako by přeúčtování nebylo provedeno. Použijete v případě, kdy je zapotřebí zobrazit hodnoty např. režijních středisek nebo režijních zakázek.


 • Místa - pole s výběrem pro nastavení zobrazení počtu desetinných míst výsledných hodnot. Lze zvolit z těchto možností:
  • (výchozí) - výchozí volba
  • Celá čísla
  • Desetiny
  • Setiny

Při výchozím nastavení si program automaticky převezme přednastavený počet desetinných míst z definice výkazu, pomocí dalších voleb si můžete délku změnit. Souvisí i s nastavením v poli Délka. Po provedení změny je třeba výkaz zaktualizovat.


 • Tisk nuly - při označení tohoto pole dojde k tisku číslice nula (0 nebo 0,00) v poli tiskového formuláře, kde není žádná hodnota nebo je zůstatek účtu nulový. Běžně se nula netiskne, ale v poli tiskového formuláře zůstává prázdné místo.

Poznámka - tato funcionalita se týká pouze některých distribučních formulářů.


 • Rozpad na účty - při označení tohoto pole dojde při zobrazení hodnot výkazu k rozpadu řádků na jednotlivé účty, které jsou na daný řádek navázány.


 • Tisk nezaokrouhleno - při označení tohoto pole dojde k tisku nezaokrouhlených hodnot (tisk "na haléře") v poli tiskového formuláře. Běžně se tisknou zaokrouhlené hodnoty, většinou na celé tis. Kč.

Poznámka - tato funcionalita se týká pouze některých distribučních formulářů.


 • Útvar - v případě vyhodnocení po útvarech je nutno toto pole označit a příslušné útvary navázat akcí Vazba, Útvary. Pokud se bude vyhodnocovat za všechny útvary (za celou organizaci), zůstane toto pole neoznačeno.


 • Zakázka - v případě vyhodnocení po zakázkách je nutno toto pole označit a příslušné zakázky navázat akcí Vazba, Zakázky. Pokud se bude vyhodnocovat za všechny zakázky (za celou organizaci), zůstane toto pole neoznačeno.


 • Nákladový okruh - v případě vyhodnocení po nákladových okruzích je nutno toto pole označit a příslušné nákladové okruhy navázat akcí Vazba, Nákladové okruhy. Pokud se bude vyhodnocovat za všechny nákladové okruhy (za celou organizaci), zůstane toto pole neoznačeno.


 • Vozidlo - v případě vyhodnocení po vozidlech je nutno toto pole označit a příslušná vozidla navázat akcí Vazba, Vozidla. Pokud se bude vyhodnocovat za všechna vozidla (za celou organizaci), zůstane toto pole neoznačeno. (Pouze v modulu Účetnictví.)


 • Zaměstnanec - v případě vyhodnocení po zaměstnancích je nutno toto pole označit a příslušné zaměstnance navázat akcí Vazba, Zaměstnanci. Pokud se bude vyhodnocovat za všechny zaměstnance (za celou organizaci), zůstane toto pole neoznačeno. (Pouze v modulu Účetnictví.)


 • Segment - v případě vyhodnocení po segmentech je nutno toto pole označit a příslušné segmenty navázat akcí Vazba, Segmenty. Pokud se bude vyhodnocovat za všechny segmenty (za celou organizaci), zůstane toto pole neoznačeno. (Pouze v modulu Účetní standardy.)


 • Definice datového skladu - odkaz na příslušnou definici datového skladu, ze které se čerpají data. (Pouze pro modul datový sklad).

Pokud jsou označena úrovně členění, přibydou v definici záložky pro připojení příslušných úrovní členění (např. Útvary)

Pokud je vybráno v poli Rozpouštění režií na Režie, je přístupna záložka 3 - Rozpouštění režií, zde je nutno zařadit příslušné předpisy režií:

Záložka 3 - Rozpouštění režií

Tato záložka je viditelná v závislosti na hodnotě pole Rozpouštění režií´ na záložce č. 2 - Ostatní


Na jednotlivé výkazy se vybírají předpisy režií z přehledu Rozpouštění režií (jeden předpis režie může být použit ve více výkazech). Výběr se provádí tímto způsobem: stiskem tlačítka Nový (nebo klávesa <F2>) se otevře přehled Rozpouštění režií, které nejsou doposud na danou sestavu zařazeny. V tomto přehledu označíte předpisy režií, které chcete na sestavu zařadit a pomocí tlačítka Přenos (nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním myší) je zařadíte na výkaz. Definice předpisů režií v kapitole Rozpouštění režií.

Upozornění Pokud se provádí vyhodnocování za více období, je nutno zařadit předpis pro všechna jednotlivá období.

Pás karet, karta Akce přehledu Výkazy a reporty

BID20617 BID20624 BID20625 BID20649 BID20679 BID20680


Pro přehled Výkazy a reporty jsou specifické tyto akce:

Změna skupiny výkazů

Slouží pro přepnutí pohledu na výkazy jiné, vámi zvolené Skupiny výkazů.

Kopírovat výkaz

Označený výkaz lze zkopírovat. Na zkopírovaném výkaze lze nastavit jiné údaje, např. definice výkazu, období a rozmezí datumů, popisné údaje atd. Kopíruje se pouze nastavení výkau, nikoli vlastní hodnoty.

Hromadné změny

Tato akce slouží pro hromadnou změnu některých údajů na označených výkazech. Jedná se o změny těchto údajů:

  • Období (v případě výkazů v modulu Účetnictví)
  • Období výkazu (v případě výkazů v modulu Účetní standardy)
  • Datum Od - běžné období
  • Datum Do - běžné období
  • Datum Od - minulé období
  • Datum Do - minulé období
  • Datum Od - předminulé období
  • Datum Do - předminulé období
  • Datum sestavení
  • Datum schválení

Po spuštění akce se otevře dialogové okno Hromadné změny výkazů:

Hromadné změny výkazů

Postup: Označíte výkazy, které chcete hromadně změnit, v levém sloupci označíte údaje, které chcete hromadně změnit. Tím se uvolní příslušný řádek k editaci a zadáte požadované údaje. U datumů jsou k dispozici dvě možnosti. Buď zadáte konkrétní datumy a ve sloupci Posun ponecháte 0, nebo ve sloupci Posun zadáte o kolik časových period chcete datum posunout (posun může být kladný nebo i záporný - posun nazpět) a v poli Perioda vyberete časový interval posunu:

  • Den
  • Týden
  • Měsíc (přednastavená volba)
  • Čtvrtletí
  • Pololetí
  • Rok

Po potvrzení tlačítkem OK se program dotáže:

Dotaz nebo informativní hláška Chcete skutečně provést hromadné změny?

Stiskem tlačítka Ano se hromadné změny na označených výkazech provedou, stiskem tlačítka Ne se vrátíte do editačního okna Hromadné změny.


Aktualizace

Touto akcí dochází k vlastnímu výpočtu (aktualizaci hodnot) a zobrazení výkazu. Po ukončení výpočtu se zobrazí přehled Hodnoty výkazu.

Aktualizace po měsících

Touto akcí dochází k vlastnímu výpočtu (aktualizaci hodnot) a zobrazení výkazu po jednotlivých měsících, měsíčně i kumulativně, s mezisoučty za čtvrtletí, pololetí a rok. Po ukončení výpočtu se zobrazí přehled Výkazy po měsících: BID20773

Vykazy po mesicich.png

Hromadná aktualizace

  • Výkazy - tato akce slouží pro spuštění hromadné aktualizace více výkazů najednou. Aktualizují se jen ty výkazy, které jsou označeny k hromadné aktualizaci (viz pole Aktualizace). Pozor - akce může trvat delší dobu v závislosti na objemu vašich dat a počtu aktualizovaných výkazů.
  • Výkazy po měsících - tato akce slouží pro spuštění hromadné aktualizace po měsících více výkazů najednou. Aktualizují se jen ty výkazy, které jsou označeny k hromadné aktualizaci (viz pole Aktualizace) a navíc nesmí být údaj v poli Aktualizace po měsících zakázan. Pozor - akce může trvat i podstatně delší dobu v závislosti na objemu vašich dat a počtu aktualizovaných výkazů.


Přesun výkazů

Označené výkazy přesunete do jiné, vámi zvolené Skupiny výkazů. Pozor, do legislativních výkazů je možno přesunout pouze základní výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Zobrazit hodnoty

Zobrazení přehledu Hodnoty výkazu. Pozor - při této akci nedochází k aktualizaci ! Hodnoty jsou načteny k datu poslední aktualizace - viz sloupec Datum aktualizace v přehledu Výkaz.


Zobrazit po měsících

Zobrazení přehledu výkazu po jednotlivých měsících, měsíčně i kumulativně, s mezisoučty za čtvrtletí, pololetí a rok. Pozor - při této akci nedochází k aktualizaci ! Hodnoty jsou načteny k datu poslední aktualizace - viz sloupec Datum aktualizace v přehledu Výkaz. Aby bylo možné zobrazit hodnoty po měsících, je nutné spustit nejprve funkci aktualizace po měsících. V případě rozsáhlejší databáze tato aktualizace trvá značně dlouho.


Zobrazit hodnoty všech výkazů

Zobrazení přehledu Hodnoty výkazu pro VŠECHNY výkazy. Pozor - při této akci nedochází k aktualizaci ! Hodnoty jsou načteny k datu poslední aktualizace - viz sloupec Datum aktualizace v přehledu Výkaz. Pokud máte např. vypočteny hodnoty výkazu za celou firmu a jednotlivá střediska (zakázky, nákladové okruhy), lze na tyto výkazy zafiltrovat a setřídit podle čísel řádů a čísel středisek (zakázek, nákladových okruhů). Dostanete údaje, kde budete mít hodnotu řádku pro firmu celkem i pro jednotlivá střediska (zakázky, nákladové okruhy).

Popisné údaje

Pokud je přehled Výkazy a reporty prázdný a pořizujete první výkaz (akcí Nový) jste nejprve vyzváni k zadání Popisných údajů.

Vazba na období stavu

Pokud je označeno Je období stavu, je nutno zde zadat období stavu, za která se má provést aktualizace výkazu. Je nutno vybrat všechna období stavu, za která se má vyhodnotit, v běžném období i minulých obdobích, vč. období stavu pro počáteční stav. Potvrzením této volby místního menu se otevře přehled vazeb období stavu. Zde se stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> otevře přehled Období stavu a zde se příslušná Období stavu označí a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesou:

Přehled vybraných Období stavu pro příslušný výkaz

Přehled vybraných Období stavu pro příslušný výkaz

Vazba

Jedná se o vazby na útvar a zakázku:

  • Útvary
  • Zakázky
  • Nákladové okruhy
  • Vozidla
  • Zaměstnanci

Pokud je označeno pole Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo nebo Zaměstnanec je nutno zde zadat útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance, za která se má provést aktualizace výkazu. Je nutno vybrat všechny útvary resp. zakázky nebo nákladové okruhy nebo vozidla nebo zaměstnance, za která se má vyhodnotit. Potvrzením této volby místního menu se otevře přehled vazeb útvarů, zakázek nebo nákladových okruhů. Zde se stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> otevře přehled Organizační struktura (útvary) nebo Zakázky nebo Nákladové okruhy nebo Vozidla nebo Zaměstnanci a zde se příslušné útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnanci označí a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se přenesou.


Vazba řádků výkazu

Umožňuje pro jednotlivé řádky výkazu navázat Útvary, Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla nebo Zaměstnance.

Další možností je sestavovat výkazy nikoli se základní vazbou na účty, ale s vazbou pouze na Útvary, Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla nebo Zaměstnance. Je popsáno v samostatné části, viz Vazby řádků výkazu.


Dokumenty

Přehled dokumentů navázaných k výkazu. Může se jednat o externí dokumenty - soubory navázané k výkazu - např. podklady a vysvětlivky k výkazu nebo zejména vlastní tiskové výstupy v grafické formě - vlastní tisky výkazů uložené akcí přes tlačítko Dokumenty při náhledu před tiskem. Tímto způsobem je možno archivovat všechny tištěné výkazy pro jednotlivá období a jsou tudíž vždy k dispozici přesně ve formě, jak byly vytištěny.

Inbox

Úvod

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění zákona č. 304/2008 Sb.) v § 1 v odstavcích 3 a 4 nově definuje vybrané účetní jednotky, stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů a legislativně definuje Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS).

Prováděcí vyhláškou k těmto ustanovením zákona je vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (dále jen Technická vyhláška) ve znění pozdějších předpisů viz Vyhláška č. 383/2009 Sb..

Tato technická vyhláška je tedy legislativním pilířem CSÚIS (Centrálního Systému Účetních Informací Státu), kterýžto je součástí budovaného systému IISSP (Integrovaného Informačního Systému Státní Pokladny). Ve svém znění vymezuje kdy, jak a v jakém rozsahu vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy, přičemž ve svých přílohách dále specifikuje formát přenášených dat, požadavky na šifrování a zabezpečení dat i jejich přenosů a dále upřesňuje způsob komunikace mezi účetní jednotkou a CSÚIS.

Registrace účetní jednotky, ZO, NZO

Základní informace jsou uvedeny v dokumentu - CSÚIS Technický manuál včetně postupu registrace účetní jednotky, zodpovědné osoby (ZO) a náhradní zodpovědné osoby (NZO) a způsob tvorby osobních přístupových kódů a jejich předávání zodpovědným osobám a náhradním zodpovědným osobám, viz Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

 • Statutární orgán účetní jednotky nebo osoba jím určená zašle správci centrálního systému účetních informací státu informace požadované po vybrané účetní jednotce stanovené v příloze č. 14 k této vyhlášce prostřednictvím formuláře uveřejněného správcem centrálního systému účetních informací státu.
 • Správce centrálního systému účetních informací státu vygeneruje zajišťovací a identifikační soubory podle přílohy č. 12 k této vyhlášce zodpovědným osobám, případně náhradním zodpovědným osobám. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek zprávu účetní jednotce (v případě, že účetní jednotka nemá zřízenu datovou schránku, tak jiným způsobem) pouze při registraci první zodpovědné osoby, případně náhradní zodpovědné osoby k dané účetní jednotce nebo na vyžádání vyplněním bodu 6 v registračním formuláři. Zpráva obsahuje přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo).
 • Účetní jednotka se pomocí údajů podle bodu 2 přihlásí k centrálnímu systému účetních informací státu a stáhne zajišťovací a identifikační soubory, které předá zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě.
 • Správce centrálního systému účetních informací státu zašle každé zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě, listovní zásilku v chráněné obálce zajišťující, aby informace v ní obsažené nemohla zneužít třetí osoba; tato obálka obsahuje informace popsané v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
 • Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba odemkne předepsaným způsobem pomocí zaslaných informací popsaných v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu přihlašovací údaje a šifrovací klíč (klíče) a prostřednictvím svého programového vybavení vygeneruje kontrolní součet. Kontrolní součet zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba předá účetní jednotce, která zašle příslušný formulář správci centrálního systému účetních informací státu způsobem popsaným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
 • Správce centrálního systému účetních informací státu aktivuje přístupy zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě dané účetní jednotky, která zaslala potvrzení podle bodu 5 se správným kontrolním součtem.
 • Při žádosti účetní jednotky o změnu zodpovědné osoby či náhradní zodpovědné osoby se body 1 až 6 použijí obdobně.


Zjednodušený popis postupu

 • Činnost statutárního orgánu účetní jednotky nebo osoby jím pověřené - Odeslání registrační žádosti. Při odeslání informací požadovaných po vybrané účetní jednotce bude statutární orgán nebo osoba jím určená postupovat takto:
  • Na webových stránkách CSUIS (nebo stránkách Účetní reforma veřejných financí) je uveřejněn formulář pro zadání informací požadovaných po vybrané účetní jednotce v rámci registrace ZO a NZO.
  • Formulář se podle pokynů vyplní a uloží do souboru.
  • Soubor je třeba odeslat do datové schránky Ministerstva financí podle pokynů pro každou ZO/NZO zvlášť.
  • Správce CSÚIS zašle do datové schránky žadatele (účetní jednotky) zprávu, která bude obsahovat přístupové kódy (tj. přihlašovací jméno a heslo) pro zástupce účetní jednotky. Přístupové kódy mají časově omezenou platnost, která je uvedena ve zprávě!
 • Činnost statutárního orgánu účetní jednotky nebo osoby jím pověřené - Převzetí ZaIS a jejich předání nově registrované ZO či NZO
  • Vybere z datové schránky (nebo z došlé pošty) dokument s přístupovými kódy
  • Přihlásí se pomocí obdržených přístupových kódů přes Webovou aplikaci CSUIS ke schránce na komunikačním serveru IISSP (Inboxu).
  • Stáhne z Inboxu na počítač soubory se Zajišťovacími a Identifikačními soubory (ZaIS) pro všechny nově registrované ZO a NZO.
  • Předá stažené soubory ZaIS příslušným ZO a NZO.
 • Činnost ZO/NZO – dekódování a kontrola ZaIS
  • Převezme od zástupce účetní jednotky soubory ZaIS (archiv ve formátu ZIP, jehož rozbalením vznikne sada souborů obsahující všechny soubory potřebné k dekódování a vytvoření kontrolního součtu ZaIS)
  • Rozšifruje ZaIS pomocí přístupových dekódovacích kódů (dopis od správce CSÚIS do vlastních rukou) a uloží všechny osobní přístupové kódy (OPK) dle popisu v Technické vyhlášce. K dekódování přístupových údajů buď použije Šifrovací utilitu, která je volně dostupná z webových stránek CSÚIS, nebo rozšifruje ZaIS pomocí nástrojů přímo v Helios Orange, viz dále.
  • Vygeneruje Potvrzovací kontrolní součet postupem stanoveným v Technické vyhlášce a předá ho zástupci účetní jednotky. Může provést pomocí nástrojů přímo v Helios Orange, viz dále.
 • Činnost statutárního orgánu účetní jednotky nebo osoby jím pověřené - Potvrzení kontrolního součtu
  • stáhne z webových stránek CSUIS formulář „Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet“.
  • Vyplní pro každou ZO/NZO formulář Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet a odešle ho stejným způsobem jako v kroku 2 přes Webovou aplikaci do CSÚIS.
 • Činnost statutárního orgánu ÚJ nebo osoby jím pověřené – Kontrola aktivace ZO/NZO
  • Po aktivaci ZO/NZO obdrží účetní jednotka datovou schránkou nebo listovní zásilkou a ZO/NZO e-mailem informativní dopis s údaji o aktivaci konkrétní ZO/NZO:
  • Pokud je vše v pořádku, nebude účetní jednotka konat nic.
  • Pokud účetní jednotka nesouhlasí s aktivací dané ZO/NZO, kontaktuje její statutární orgán nebo osoba jím pověřená správce CSÚIS s reklamací.
 • Poznámka - pokud je již ZO nebo NZO v CSÚIS registrována, realizuje se pouze: Odeslání Registračního formuláře a Kontrola aktivace ZO/NZO.
Tip Další informace viz i dokumenty MF ČR Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO a Popis postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.

Nastavení v Helios Orange

Pouze zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba jsou oprávněné komunikonat jménem účetní jednotky s CSÚIS. Co je zapotřebí pro ZO a NZO v Helios Orange nastavit?


Zodpovědná osoba a náhradní zodpovědná osoba

V nabídce Možnosti, Konfigurace/ Uživatelé v přehledu uživatelů označíte uživatele - zodpovědnou osobu (ZO) a vyplníte tato povinná pole:

 • Plné jméno - jméno a příjmení ZO. Takto zadané jméno a příjmení se bude přenášet do zpráv předaných do CSÚIS !
 • Telefon - pevná linka - telefonní spojení na ZO
 • E-mail - e-mailové spojení na ZO


Nastavení uživatele - zodpovědné osoby

Zodp osoba.png


Stejným způsobem zadáte údaje pro náhradní zodpovědnou osobu (NZO).

Nastavení zpráv

V přehledu Výkazy pro příspěvkové organizace, akce místního menu Zprávy, Generování zpráv. Otevře se přehled definice zpráv. Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se založí nová definice zprávy. Formát zprávy se nastaví na Test - export. Zadáte Název zprávy, doplníte Adresa místa určení zpráv a označíte pole Zprávy po vytvoření odeslat, viz obrázek.

Definice zprávy


V případě, že nebudete zprávy odesílat do CSUIS, ale ukládat na disk např pro JASÚ - MÚZO, tak v definici zpráv tento údaj zrušte.


Definici zprávy uložíte stiskem tlačítka OK.

Nastavení INBOXU

V přehledu Výkazy pro příspěvkové organizace - inbox stiskem tlačítka 'Nový nebo klávesy <F2> založte řadu inboxu. Vyplňte číslo a název a zadejte URL adresu pro přístup do inboxu.


Inbox.png


Na uložené definici schránky inboxu akcí místního menu Zadání ZaIS - Zajišťovací a identifikační údaje. Otevře se tento formulář:


ZaIS


V poli ZIP archiv s ZaIS soubory vyhledáte a označíte zazipovaný soubor se zajišťovacími a identifikačními soubory (ZaIS). Do pole Dekódovací klíč pro ZaIS zadáte dekódovací klíč pro soubor ZaIS.

Stisknete tlačítko Dekódovat. Do oblasti Dekódované údaje se do polí Už. jméno - pro web odeslání, Heslo - pro web odeslání, AES - Šifrovací klíč a Hash - potvrzovací kontrolní součet doplní ze souboru ZaIS příslušné údaje.

Označením pole Zobrazit se zpřístupní i údaje v polích Už. jméno - pro web odeslání a Heslo - pro web odeslání v čitelné formě.

Pro tisk přílohy č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. je nutno ještě doplnit Číslo zásilky. Stiskem tlačítka Tisk přílohy č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb. se zobrazí formulář Tisk přílohy č. 10 vyhlášky č. 383/2009 Sb., tento uložit do souboru nejlépe v PDF, tento soubor musí statutátní orgán doručit přes Webovou aplikaci do CSÚIS.

Stiskem tlačítka Uložení do programu se otevře dialogové okno pro zadání hesla pro uložení údajů ze ZaIS v šifrované podobě do systému. Toto heslo je nutno si zapamatovat, bude vyžadováno při každém odesílání výkazů do CSÚIS!

Zadání hesla uživatele

Do pole Nové heslo zadáte heslo a v poli Potvrzení nového hesla toto heslo potvrdíte.


Upozornění Toto heslo si pečlivě uložte! Ztráta hesla znamená zopakování výše uvedeného postupu!


Tip Toto heslo budete používat při každém odesílání zpráv nebo stažení zpráv z inboxu!


Po stisku tlačítka OK se zobrazí informace:

Informace o uložení zašifrovaných přístupových údajů


Tím jsou údaje potřebné pro odesílání do CSÚIS uloženy a definice zprávy je připravena k použití.


Upozornění Každá ZO nebo NZO musí mít za účelem komunikace s CSÚIS svúj vlastní inbox, protože každá ZO/NZO má vlastní Zajišťovací a identifikační údaje!


Upozornění Každá ZO nebo NZO si musí nadefinovat svůj inbox sama, tj. pod svojím přihlášením do Helios Orange! Doporučujeme do názvu inboxu proto dát i jméno ZO/NZO.


Upozornění Každá ZO nebo NZO si musí s CSÚIS komunikovat pouze pod svým inboxem se svými Zajišťovacími a identifikačními údaji!


Upozornění Každá ZO nebo NZO si musí s CSÚIS komunikovat sama, tj. pod svojím přihlášením do Helios Orange!

Načtení zpráv INBOXU

Stažení zpráv Inboxu provedete v přehledu Helios Controlling - Výkazy pro příspěvkové organizace - Inbox pomocí volby místní nabídky Načtení zpráv. Po zadání hesla dojde ke stažení zpráv Inboxu do přehledu Helios Controlling - Výkazy pro příspěvkové organizace - Inbox - Zprávy Inboxu.


Tip Poznámka k akci Hromadná aktualizace - Pouze pro správce Helios Orange! . Akci Hromadná aktualizace - Výkazy - lze spouštět i nezávisle na programu Helios Orange na MS SQL Serveru pomocí jobu - např. každý pracovní den v určitou dobu. Výkonný příkaz jobu je DECLARE @KodErr INT EXEC dbo.fiaa_VypocetHodnotAktualizace @KodErr. Akci Hromadná aktualizace - Výkazy po měsících - lze spouštět i nezávisle na programu Helios Orange na MS SQL Serveru pomocí jobu - např. každý pracovní den v určitou dobu. Výkonný příkaz jobu je EXEC dbo.fiaa_VypocetHodnotMesiceHrom - bez jakýchkoli parametrů.


Tip Poznámka k akci Aktualizace a Hromadná aktualizace - Pouze pro správce Helios Orange! Ve speciálních případech je možno použít uživatelsky vytvořené procedury dbo.ep_FIAA_Vykaz_01 a dbo.ep_FIAA_Vykaz_02, které před provedením nebo po provedení aktualizace provedou určité další operace s daty. Před akcí Aktualizace nebo Hromadná aktualizace je možno spustit proceduru: dbo.ep_FIAA_Vykaz_01 s parametry @IdFIAAVykazParam INT, @IdFIAAVykaz INT, @TypSestavy TINYINT, @DruhSestavy TINYINT a po akci Aktualizace nebo Hromadná aktualizace je možno spustit proceduru: dbo.ep_FIAA_Vykaz_02 s parametry @IdFIAAVykazParam INT, @IdFIAAVykaz INT. Procedury musí být uloženy v příslušné databázi Helios Orange. Pokud nejsou v databázi uloženy, tak aktualizace probíhá standardním způsobem.

Export slovenských výkazů do xml

Slovenské statutární výkazy lze vyexportovat do souboru ve formátu XML a následně odeslat buď pomocí aplikace eDANE nebo na Portál finanční správy.


 • Zprávy, Generování zpráv Ctrl+Alt+G - akce pro generování zpráv. Standardní funkcionalita v přehledu Legislativní výkazy umožňuje generovat slovenské statutární výkazy Súvaha a Výkaz zisku a stráty. Je nutno nadefinovat definici zprávy, viz obrázek:


Formulář Definice zprávy - Legislativní výkazy SK


Před prvním exportem výkazů do xml je třeba nastavit definici zpráv. Nastavení je společné pro oba výkazy (výkaz ziskov a strát i súvaha) i pro různá období. Definici zpráv nastavíte v modulu Účetnictví v přehledu Legislativní výkazy, na příslušném výkazu akcí místního menu zrávy, Generování zpráv, případně kombinací kláves <Ctrl><Alt><G>, otevřete přehled definice zpráv. Tlačítkem Oprava Oprava otevřete dialogové okno Definice zprávy:

  • Typ zprávy - bude vždy 20742 - Legislativní výkazy, nelze měnit
  • Formát zprávy - vyberete Legislativní výkazy SK
  • Název zprávy - povinný údaj, název zprávy, libovolný textový údaj
  • Adresa místa zdroje zpráv - nelze vyplnit, prázdný údaj
  • Adresa místa určení zpráv - povinné pole, cesta na adresář, do kterého chcete zprávu uložit, např.: C:\ExportovaneVykazy. Cesta musí existovat a uživatel, který bude provádět export, musí mít právo zápisu do vybraného adresáře.
  • Jméno pro export.soubor - doporučujeme ponechat volbu Použít vygenerované
  • Jméno export.souboru - pro volbu Použít vygenerované ponechat prázdné
  • Zprávy po vytvoření odeslat - je nutno mít označeno
  • Zastavit pouze při chybě - doporučujeme ponechat neoznačeno
  • Návazná zpráva - doporučujeme ponechat nevyplněno

Na ostatních záložkách nic nezadávat.

Export výkazů do XML se provádí v modulu Účetnictví v přehledu Legislativní výkazy. Exportovat lze pouze výkazy výkaz ziskov a strát a súvaha platné od roku 2011 včetně.

Seznam exportovatelných výkazů:

 • Výkaz ziskov a strát - generické číslo definice výkazu -4041
 • Súvaha - generické číslo definice výkazu -4043


Upozornění Jiné výkazy exportovat do xml nelze.

V případě pokusu o export jiného výkazu budete upozorněni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Nedohledána verze výkazu pro xml ! Akce zrušena !


Výkaz (výkaz ziskov a strát i súvaha) musí být před vlastním exportem zaktualizován a zkontrolován. Musí být správně nastaven údaje v polích:

 • Druh uzávěrky
  • Řádná
  • Mimořádná
  • Mezitímní - pouze v případě mezitimní - průběžné - uzávěrky. Pro výkaz ziskov a strát musí být v tomto případě správně nastaven údaj v poli Minulé období (Průběžné jedno minulé nebo Průběžné bez minulého)
  • Řádná a mimořádná

a

 • Stav výkazu
  • Nezahájeno - pro export výkazu do xml nesmí být nastaveno
  • Zahájeno - pro export výkazu do xml nesmí být nastaveno
  • Sestaveno
  • Schváleno

Stav výkazu musí být tedy nastaven na Sestaveno nebo Schváleno. Volby Nezahájeno a Zahájeno se používají pouze v průběhu procesu vytváření a kontrol výkazu.


Export výkazů do xml provedete v modulu Účetnictví v přehledu Legislativní výkazy, na příslušném výkazu akcí místního menu zrávy, Generování zpráv, případně kombinací kláves <Ctrl><Alt><G>, otevřete přehled definice zpráv. Označíte definici zprávy pro export výkazů do xml a tlačítkem Přenos Přenos zahájíte vlastní export.

Upozornění V případě, že soubor stejného jména již v adresáři existuje, je bez dotazu přepsán!


Po úspěšném dokončení akce budete informováni v oknu Průběh procesu:


Procesní okno Průběh procesu exportu výkazu do xml


V uvedeném adresáří najdete příslušný xml soubor.

Pokud ponecháte automatické generování jména souboru, což doporučujeme, bude ve jménu souboru označení výkazu a datum ke kterému je výkaz sestaven:

 • UVPOD1 - súvaha
 • UVPOD2 - výkaz ziskov a strát
 • RRRR_MM_DD - datum ve formátu rok, měsíc, den
 • P - buď není uvedeno nebo je uvedeno P. Když je uvedeno P, jedná se o výkaz mezitimní - průběžné - uzávěrky.
Příklad Příklady:
 • UVPOD1-2012_12_31.xml - súvaha k 31.12.2012
 • UVPOD2-2012_06_30-P.xml - výkaz ziskov a strát k 30.6.2012 průběžné uzávěrky


Vygenerovaný soubor vložíte do aplikace eDANE, validujete a odešlete na příslušný daňový úřad, viz následující kapitola.


V případě, že se při generování souboru objeví informativní nebo chybové hlášky v procesním oknu, např.:


Procesní okno Průběh procesu exportu výkazu do xml - chyby


věnujte prosím těmto upozorněním patřičnou pozornost!

Tip Pokud se jedná o propustné chyby, můžete soubor vytvořit stiskem tlačítka Ano. Po načtení do aplikace eDANE podle informativních hlášek nutno údaje doplnit!
Upozornění V případě nepropustné chyby nelze soubor vytvořit. Je nutno chybu napřed opravit a provést export znovu.

Odeslání výkazu prostřednictvím aplikace eDANE

Aplikace eDANE je určena pro daňové subjekty za účelem:

 • Vyplňování a tisku vybraných typů daňových dokumentů.
 • Podpisu vytvořených daňových dokumentů zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podatelny portálu eTax daňové sekce Finančního ředitelství SR v případě komunikace bez využití zaručeného elektronického podpisu.
 • Odesílání podepsaných daňových dokumentů na elektronickou podatelnu FR SR - daňová sekce.
 • Vytváření tiskových souborů daňových dokumentů, krycích listů a potvrzení o podání.

Aplikace eDANE slouží i pro zpracování výkazů súvaha a výkaz ziskov a strát řádné a minořádné uzávěrky (nikoli průběžné uzávěrky).


Instalace aplikace eDANE

Aplikace eDANE je k dispozici na webu Finančního ředitelství SR.


Instalace eDANE


Aplikaci eDANE nainstalujete a otevřete tímto odkazem: eDANE.

Načtení xml souboru do aplikace eDane

Po nainstalování aplikace eDANE uživatelskou příručku otevřete i přímo z aplikace eDANE viz volba Pomocník, Uživatelská příručka, viz obrázek:


eDane - Uživatelská příručka


Postup načtení výkazu vyexportovaného v Helios Orange ve formě xml souboru - volba Daňové dokumenty, Účetní výkazy v podvojném účetnictví, máte na výběr:

 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát


eDane - Výběr výkazu


Dále volba Práce s DP, Načíst z XML souboru:


eDane - Načíst z xml souboru


Vyberete příslušný xml soubor z adresáře, do kterého jste si z Helios Orange uložili, a stisknete tlačítko Potvrdit. Po načtení se objeví hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Údaje jsou koretně vyplněné


eDane - Údaje jsou koretně vyplněné


případně se objeví seznam chyb.

Kontroly a odeslání výkazu

Upozornění Údaje načteného výkazu je nutno pěčlivě zkontrolovat!

Ke kontrole - zobrazení jednotlivých stran výkazu slouží listovací tlačítka |<, <, >,>| nebo lze zadat přímo číslo stránky. Po provední kontroly, zda se naimportoval správný výkaz za správné období se správnými údaji se nutno provést další kontrolu, viz tlačítko Kontrolovat:


eDane - Kontroly a odeslání


Pokud je kontrola v pořádku a je potvrzena hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Údaje jsou koretně vyplněné

je možno poté výkaz pomoní tlačítek:

 • Kontrolovat - provedení kontroly (viz výše)
 • Vytisknout - zobrazení výkazu ve formátu PDF, lze standardně vytisknout nebo uložit jako soubor ve formátu PDF
 • Podepsat - elektronicky výkaz podepsat podle nastavené podpisové politiky (viz uživatelská příručka eDANE)
 • Odeslat - odeslání elektronicky podepsaného výkazu
 • Vytvořit nový - zrušení údajů stávajícího výkazu za účelem načtení a vytvoření nového výkazu


Odeslání výkazu prostřednictvím Portálu finanční správy

Portál finanční správy SR otevřete pomocí tohoto odkazu: Portál finanční správy.

Pomocí tlačítka Přihlásit zahájíte proces přihlašování:

Jiné web - portál finančenej správy


Vyberete typ autentifikace:

Jiné web - portál finančenej správy


Při autentifikaci Identifikátorem a heslem zadáte identifikátor a heslo:

Jiné web - portál finančenej správy


Otevřete odkaz Katalog formulářů:

Jiné web - portál finančenej správy


Vyberete Oblast a Agendu podle obrázku:

Jiné web - portál finančenej správy


Postupně rozkliknete šipky, až se dostanete na súvahu a výkaz ziskov a strát, tyto otevřete přes ikonku dokumentu vpravo:

Jiné web - portál finančenej správy


Zobrazí se formulář súvahy nebo výkazu ziskov a strát.

Tlačítkem Načíst ze souboru načtete súvahu nebo výkaz ziskov a strát z XML souboru vyexportovaného z Helios Orange. Tlačítkem Kontrolovat doporučujeme súvahu nebo výkaz ziskov a strát zkontrolovat z hlediska formálních chyb. Vpravo dole se zobrazí eventuální chyby. Pokud existují, chyby opravte a súvahu nebo výkaz ziskov a strát podepíšete a odešlete předepsaným způsobem:

Jiné web - portál finančenej správy
Další strana