Úvod - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Modul Leasing je sice nazván krátce Leasing, ale jeho použití je daleko širší než pro samotný leasing. Modul Leasing je určen pro evidenci a práci v oblasti:

  • Leasingu - agenda leasingu z hlediska nájemců
  • Časového rozlišení - časové rozlišení nákladů i výnosů
  • Splátek - splátkový prodej, splátkové kalendáře, úvěry
  • Opakovaných plateb - automatická hromadná fakturace

Na úvod stručné představení jednotlivých oblastí použití modulu Leasing:


Leasing

První z funkcionalit modulu Leasing je evidence leasingu ze strany nájemce - subjektů, které si od leasingových společností pronajímají např. osobní automobily, dopravní prostředky, výrobní technologie, výpočetní techniku, nemovitosti a pod. Kromě vlasní evidence pronajatých předmětů je k dispozici splátkový kalendář s možností jednotlivé splátky účtovat do účetního deníku, vytvářet platební příkazy a sledovat úhrady a sledovat saldokonto. Splátky mohou být i nerovnoměrné. Existuje i možnost vytvářet z jednotlivých pohybů (splátek) faktury a účtování, vystavování platebních příkazů a sledování úhrad je pak možno provádět na úrovni těchto faktur. Evidence je podpořena možností navazování různých dokumentů (nabídek, smluv, splátkovýhch kalendářů atd.) a všech aktivit k předmětu leasingu.

Součástí vygenerovaných pohybů (splátek) jsou samozřejmě i údaje o časovém rozlišení, časové rozlišení je možno též účtovat. Při provádění dokladových inventur (např. při uzávěrce) máte k dispozici veškeré podklady k inventuře účtů závazků nebo pohledávek z pronájmi i účtů časového rozlišení.

Upozornění Modul Leasing není určen v základní verzi pro pronajimatele - leasingové společnosti

Časové rozlišení

Modul Leasing má i možnost generovat časové rozlišení bez vazby na leasingové splátky. Jedná se o obecný nástroj, jak jednotlivé náklady nebo i výnosy pohodlně časově rozlišovat do více období, zejména pokud se jedná o požadavek časového rozlišení s přesností na jednotlivé měsíce. Z jednoho nebo více označených řádků účetního deníku (řádky např. nákladů) se vygeneruje předpis časového rozlišení a jeho rozpouštění do zadaného počtu měsíců. Předpis a rozpouštění časového rozlišení je možno účtovat. Je k dispozici přehled ke každému časovému rozlišení.

Ke každému časovému rozlišení je přesný přehled tvorby, rozpouštění (kolik je rozpuštěno i kolik k rozpuštění zbývá) i zůstatku ke kterémukoli dni. Slouží zároveň jako podklad pro dokladovou inventuru.

Splátky

Modul Leasing podporuje i splátkový prodej, splátkové kalendáře a splátky úvěru. Z vydaných faktur, případně i samostataně, lze vygenerovat splátky pro zadaný počet splátek. Splátky se mohou generovat i nerovnoměrně, splátku lze editovat co do výše i data splatnosti. Toto je postup z hledika prodejců, je možný i opačný režim ze strany společnosti kupující na splátky (z přijatých faktur nebo opět i samostatně). Splátky je možno generovat i později, např. když se smluvní stranny dodatečně dohodnou na splácení podle splátkového kalendáře.

Rozpis splátek je možno doplnit do formuláře zdrojové faktury. O rozpisu splátek lze účtovat pomocí kontací. U každé splátky je informace o úhradách. U každé smlouvy o splátkovém prodeji je k dispozici přehled jednotlivých předpisů splátek, faktura, úhrady i dalších dokumenty (smlouvy, dodatky ke smlouvám, protokoly a poskytovaných službách atd.) i všechna aktivit - vše přehledně na jednom místě.

V případě splátek úvěrů lze sledovat na každé splátce úmor a úrok. O úroku a úmoru lze účtovat pomocí kontací.

Opakované platby (automatická fakturace)

Modul Leasing dále podporuje i opakované platby neboli automatickou hromadnou fakturaci. Může se jednat např. o služby poskytované na základě smlouvy a v pravidelných intervalech fakturované. Například nájmy nemovitostí, operativní leasing, služby účetních a poradenských firem, služby v oblasti IT podpory, služby v oblasti facility managementu, úklidové služby, služby bezpečnostních agentur a další. Předpisy lze generovat na zvolený počet období dopředu, z předpisů lze hromadně generovat faktury. U každé splátky je informace o vystavené faktuře a o úhradách. Je možno fakturovat i další služby, které nejsou pravidelné, např. mimořádný výjezd ať už v rámci pravidelné např. měsíční fakturace nebo mimo ni.

U každé smlouvy je k dispozici přehled jednotlivých předpisů, faktur, splátek, úhrad i dalších dokumentů (smlouvy, dodatky ke smlouvám, protokoly o poskytovaných službách, o provedeném servisu, atd.) i veškerých aktivit - vše přehledně na jednom místě.

Další výhodou je možnost automatické hromadné fakturace - fakturace provedených služeb nebo nájmů v pravidelných intervalech (měsíčně, čtvrtletně nebo třeba i každý den). Stačí pouze označit příslušné splátky vybraných smluv a jediným příkazem se vygeneruje třeba 200 faktur, přičemž údaje, které se fakturují jednorázově - např. jednorázově poskutnuté služby - je možno zadávat průběžně ihned po poskytnutí služby. U smluv na dobu určitou se samozřejmě hlídá konec smlouvy.Tip Postup pro jednotlivé účely - leasing, časové rozlišení, splátky a opakované platby je podrobně popsán v následujících kapitolách. Pro názornost jsou v kapitole Příklady vytvořeny příklady nastavení a použití pro jednotlivé účely - leasing, časové rozlišení, splátky a opakované platby.
Další strana