Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úvod - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Základní vlastnosti modulu

Modul Účetnictví je součástí integrovaného systému Helios Orange. Účetnictví je možno používat samostatně nebo spolu s dalšími moduly systému Helios Orange. Modul Účetnictví zastává vrcholovou funkci při zpracování ekonomických informací v systému Helios Orange.

Modul Účetnictví umožňuje zejména:

 • přímé zadávání účetních dokladů a jejich opravy
 • automatické účtování dokladů z jiných agend
 • nastavení vlastního účtového rozvrhu
 • vlastní členění účetního deníku (druhy účetních dokladů)
 • možnost účtování na útvary (na jednotlivé organizační jednotky organizace – je možné až pěti-úrovňové členění útvarů)
 • možnost účtování na zakázky
 • možnost účtování na nákladové okruhy (dle kalkulačního členění)
 • možnost účtování na zaměstnance
 • možnost účtování na vozidla
 • vlastní nastavení přehledů (zobrazování a tisk sloupců, filtry atd.)
 • přehled o stavu účtu a obratech na účtu
 • uživatelsky definované skupiny stavů
 • evidence stavů a obratů účtů i v cizí měně
 • možnost účtování v cizí měně
 • tisk sestav dle nastavení sloupců
 • jednoduchý export přehledů do MS excelu a MS wordu
 • vedení a tisk saldokonta podle různých kritérií i měn
 • uživatelsky definované saldokontní skupiny
 • tvorba a tisk upomínek a penalizačních faktur
 • tvorba a tisk platebních příkazů
 • evidence o DPH při pořizování dokladu
 • automatické vytvoření podkladů pro DPH – seznam daňových dokladů
 • tisk přiznání k DPH na předepsaném formuláři
 • údržba číselníku organizací (dodavatelů a odběratelů)
 • export dokladů
 • import dokladů do deníku (příjem dat z jiných pracovišť s programem Helios Orange nebo i z jiných programů)
 • vlastní nastavení pracovního prostředí pro jednotlivé uživatele
 • nastavení vnitřních práv pro jednotlivé druhy dokladů a provádění jednotlivých akcí


Helios – Konfigurace

BID95 Základní nastavení konstant modulu Účetnictví se provádí v Konfiguraci. K nastavení je nutno otevřít v hlavním menu okna Helios Orange nabídku Možnosti. Rozvine se menu nabídek, vyberete volbu Konfigurace / Správa systému… Otevře se okno Helios Orange – Konfigurace:

Ve stromové struktuře v levé části okna Helios – Konfigurace vyberete Účetnictví.


Plátce

Nastavení charakteristiky plátce DPH v poli se seznamem:

 • Není
 • Měsíční
 • Čtvrtletní

Standardně přednastavené nastavení je Měsíční. Tuto konstantu je nutno nastavit předtím, než vytváříte období DPH a účtujete doklady.


Konverze párovacího znaku při účtování

Konstanta týkající se účtování z jiných modulů. Z pole se seznamem je možno vybrat:

 • není - PZ se dostane do účetnictví nezměněn
 • odstranit 0 zleva - odstraní všechny nuly zleva (některé banky na výpisech také odstraňují nuly)


Účtování zápočtů

Z pole se seznamem je možno vybrat

 • s editací před zaúčtováním
 • bez editace před zaúčtováním


Kumulované obraty

Určujete, jakým způsobem se mají načítat kumulované obraty účtů. Podle způsobu nastavená budou načítány některé stavy účtů.

 • nejsou - v případě tohoto nastavení bude u všech skupin symbolů pro načítané stavy účtů zobrazeno slovo NENAPOČÍTÁNO a symboly nebudou zobrazovat žádné hodnoty
 • denní - napočítáte stavy k libovolnému dni měsíce
 • měsíční - napočítáte stavy vždy k poslednímu dni měsíce


Kumulované obraty v měsících - zobrazíte si obrat posledního měsíce vybraného období

Zaškrtávací pole.

Podrobnější popis využití těchto konstant naleznete v kapitole Stavy účtů viz Stavy účtů.


Povolení zápisu nevyrovnaných dokladů do fáze účtováno

Konstanta má vliv na ruční pořizování a editaci dokladů. Na jiné vstupy do deníku (účtování z agend, převod dat) NE. Tady platí ostrá kontrola na vyrovnanost dokladů při vkládání do stavu účtováno.

Je-li konstanta nastavena na NE (není zaškrtnuto) -> do stavu účtováno není možné zapsat nevyrovnaný doklad. V případě, že uživatel potřebuje uložit nový nevyrovnaný doklad, je možné po dotazu doklad uložit, ale bude převeden do stavu pořízeno.

Je-li konstanta nastavena na ANO (je zaškrtnuto) -> do stavu účtováno je možné zapsat nevyrovnaný doklad (novou větou i opravou). Na nevyrovnanost je uživatel upozorněn hlášením.

Ve všech hlášeních o nevyrovnanosti dokladu je zobrazován i rozdíl stran MD a Dal.

Povolit nárok na odpočet daně z minulých let Nastavení platí Pro období DPH se zemí DPH = CZ. Pokud se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let ponechá neoznačeno, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH pouze v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně. Když se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let označí, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně a ve všech následujících letech. Nárok na uplatnění odpočtu DPH tudíž program povolí vždy, je však nutno u každého dokladu posoudit, zda nárok na odpočet v daném roce je nebo není zejména s přihlédnutím k §73, odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Informace zjistíte i rozkliknutím ikonky z otazníčkem.


Způsob dohledání kurzu pro DPH

 • přesný denní kurz - je hledán kurz dané měny, který má datum stejné jako DUZP zadané na dokladu a je označen DPH denní.
 • nejbližší předchozí - je hledán kurz dané měny, který má datum stejné nebo nejvyšší nižší než DUZP zadané na dokladu a je označen DPH pevný.
 • denní kurz včetně předchozího - je hledán nejbližší kurz pro danou měnu, který je označen DPH denní
 • kurz předchozího dne - systém dohledává přesný denní kurz předchozího dne, který je označen DPH denní. V případě, že se jedná o sobotu nebo neděli a kurz není zadán, je dohledán páteční kurz.


Způsob dohledání kurzu pro účetnictví

 • přesný denní kurz - je hledán kurz dané měny, který má datum stejné jako datum potvrzení zápočtu
 • denní kurz včetně předchozího - je hledán nejbližší kurz pro danou měnu
 • kurz předchozího dne - systém dohledává přesný denní kurz předchozího dne. V případě, že se jedná o sobotu nebo neděli a kurz není zadán, je dohledán páteční kurz.
Upozornění Při dohledávání kurzu pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni je dohledáván vždy kurz aktuálního dne.

Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů

 • přesný denní kurz - je hledán kurz dané měny, který má datum stejné jako datum potvrzení zápočtu
 • denní kurz včetně předchozího - je hledán nejbližší kurz pro danou měnu
 • kurz předchozího dne - systém dohledává přesný denní kurz předchozího dne. V případě, že se jedná o sobotu nebo neděli a kurz není zadán, je dohledán páteční kurz.


Oddělovač pro export účetních dokladů

Zde máte možnost vybrat typ oddělovače, který se použije při exportu účetních dokladů z účetního deníku. Pokud však chcete vyexportovaná data importovat opět do databáze LCS.Helios funkcí import, musí být jako oddělovač použita čárka!

Penále počítat Jak vypočítat částku penále, na výběr jsou tři možnosti.

 • Z uhrazené částky
 • Z dlužné částky
 • Z částky faktury

Druh dokladu penalizační faktury Druh dokladu, do kterého se má generovat penalizační faktura. Musí být založen v číselníku Druhy účetních dokladu

Nápočet salda celkem k organizaci a k skupinám organizací provádět ze

 • salda 1
 • salda 2

Vybíráte, jaké saldo se bude načítat k organizaci v číselníku organizací do hodnoty Saldo celkem a jaké saldo bude základním kriteriem pro zařazení organizace do skupiny kde podmínkou zařazení je stav saldokonta. Přednastaveno je Saldo 1.


Obnovit úč. deník po nové větě

Po pořízení víceřádkového dokladu do úč.deníku nemusí být řádky dokladu zobrazeny ve správném pořadí. Proto lze v této konstantě nastavit obnovení přehledu vždy po ukončení pořizování nového dokladu. Řádky dokladu v přehledu budou tedy automaticky přetříděny do správného pořadí.

Upozornění Aktivace této volby může zásadně zpomalit práci s účetním deníkem !


Tolerance rozdílu daň. a úč. evidence při kontrole úč. dokladů

Konstanta umožňuje nastavit částku, která bude ještě tolerována při kontrole úč.dokladů na shodu daňové a účetní evidence. Při kontrole totiž mohou vzniknout zaokrouhlovací rozdíly, které chybami nejsou.


Kontrola párovacího znaku při účtování z přededitace

Zaškrtnutím této konstanty je vynucena kontrola párovacího znaku při účtování z jiných modulů.
Pokud je na účtu nastavena povinnost vyplnění párovacího znaku (nastavuje se v Účetnictví -> Účtový rozvrh -> Oprava účtu, záložka 2-Další údaje, zadávání) a z nějakého důvodu se PZ při účtování z jiných modulů do přededitace nedostane, je v něm vyplněn chybový kód "Err". Bez zaškrtnutí této konstanty je považován za párovací znak a doklad je s tímto údajem zaúčtován. Pokud je konstanta zaškrtnuta, tak Err není považován za správný párovací znak a z přededitace nelze doklad zaúčtovat, párovací znak je třeba opravit.

Povolit nevyrovnaný zápočet Pokud označíte, můžete uložit potvrzený zápočet i pokud není vyrovnaný.

Používat druhý párovací znak Tato konstanta je zde pouze informativně a nemůžete ji označit ani odznačit. Zapne se automaticky, pokud na alespoň jedné saldokontní skupině nastavíte používání druhého párovacího znaku. Kliknutím na ikonku s otazníkem zobrzíte nápovědu k této funkci: Používat druhý párovací znak : Pokud je alespoň na jedné saldokontní skupině zvoleno párování za druhý párovací znak, lze druhý párovací znak zadávat v účetním deníku a na prvotních dokladech a je přístupná veškerá funkcionalita párování za druhý párovací znak. Párování za druhý párovací znak lze nastavit buď přímo v editoru saldokontních skupin nebo použitím akce Změna párování z datumu párování na druhý párovací znak v akci přehledu saldokontních skupin.

Typ změny - úhrada pohledávky: Typ změny - úhrada závazku: Nastavení pouze pro příspěvkové organizace - výběr z číselníku Typů změn. Je možno přednastavit

Účetnictví - další Povolit opravu v uzavřeném období

 • Editace textu v uzavřeném období
 • Editace PZ v uzavřeném období
 • Editace organizace v uzavřeném období
 • Editace datumu salda a datumu párování v uzavřeném období

Umožnit spuštění kontroly DPH před aktualizací, uzavřením, tiskem a el. podáním Doporučujeme nechat označené, jedná se o automatické spouštění kontrol DPH. Kontrolní výkaz DPH - SK Pro slovenskou legislativu, pokud organizace má povinnost odevzdávat KV DPH. Kontrolní hlášení DPH - CZ Pro funkcionality spojené s kontrolním hlášením - KH DPH. V následných KH provádět kontrolu všech dokladů Protože v následných KH jsou všechny doklady, které byly i v řádném a tedy byly už zkontrolovány, můžete si nastavit, zda je chcete znovu kontrolovat i v následném KH. Při velkém počtu dokladů může kontrola trvat delší dobu.

Limit pro povinný režim PDP Pro slovenskou legislativu.

Číslo účtu zaokrouhlení - náklad Číslo účtu zaokrouhlení - výnos

Uživatelské konstanty – lokální

Účetnictví

Základní nastavení funkcí modulu Účetnictví pro jednotlivé uživatele se provádí v Helios/Možnosti - Uživatelská lokální - pokud volbu vyberete otevře se okno Uživatelská lokální:


Uct prednastav DUD.png


Ve stromové struktuře v levé části okna Uživatelská lokální vyberete Účetnictví.

Přednastavený druh dokladu Lze druh účetního dokladu, který se při otevření modulu Účetnictví menu Účetní deník automaticky otevře jako první. Nastavení provádíte otevřením číselníku druhů účetních dokladů stiskem tlačítka Tritecky.jpg. V číselníku druhů účetních dokladů si vyberete požadovaný druh účetních dokladů (např. faktury přijaté apod.) a stiskem tlačítka Přenos přenesete číslo přednastaveného druhu účetního dokladu.

Toto nastavení lze měnit i z Účetnictví, akcí Přednastavení druhu účetního dokladu. Tam lze provést i tzv. odnastavení druhu účetního dokladu, tj. nebude přednastaven žádný druh účetního dokladu a při otevření Účetnictví, Účetní deník si pokaždé vyberete požadovaný druh účetního dokladu.

Období

Přednastavené období

Lze vybrat období, které se otevře při vstupu do přehledů, které jsou vázány na období. Nastavení provádíte otevřením číselníku období stiskem tlačítka Tritecky.jpg. Pokud bude nastavení (není), tak se při vstupu do přehledu nabídne přehled všech období a máte možnost vybrat, do kterého období se přepnete.

Uct prednastav obdobi.png

Upozornění Tato konstanta není vázána pouze na modul Účetnictví, ale platí pro všechny přehledy, které jsou vázány na období.

Archivace změn v deníku

BID13

Dle požadavků nového zákona o účetnictví je možné archivovat změny provedené v účetním deníku.

Zapnutí (vypnutí) archivace provedete v nabídce Konfigurace/Správa systému/Žurnál. V menu místní nabídky potvrdíte Archivace změn a zaškrtnete (odškrtnete) Účetní deník. Konstanta je implicitně je vypnutá. Po jejím zapnutí se změny v deníku zapisují do tabulky ZmenovyLOG. Zapnutí/vypnutí této konstanty je zapisováno do žurnálu.

Historie změn deníkového zápisu je přístupná v deníku přes <Alt><B> na záložce "Změny". Zde je uvedeno datum změny, autor, název atributu, původní hodnota a nová hodnota.

Zápis do LOGu způsobí (na fázi rozpracovanosti nezáleží) :
- zrušení záznamu v deníku (generuje se jeden záznam pro každý zrušený záznam v deníku, ve sloupci původní hodnota je seznam atributů a jejich hodnot ze zrušeného záznamu)
- oprava těchto atributů : fáze, stav, druh data, datum případ, splatno, DUZP, organizace, strana, účet, účet DPH, částka, částka CM, měna, kurz, jednotka, kurz Euro, útvar, párovací znak, období stavu a pozastávka (pro každý atribut je generován jeden záznam v LOGu).
- akce nad deníkem : změna fáze rozpracovanosti, změna stavu, doplnění období stavu, pozastaveno

Zápis do LOGu nezpůsobí :
- nová věta (z přehledu, z editoru, import, zaúčtování z agendy, kurz.rozdíl atd.)
- oprava jiných atributů, než je výše uvedeno (číslo dokladu a řádku, DUD, zaměstnanec, vozidlo, útvar, nákl.okruh, uplatnění DPH)
- rozúčtování a kopie dokladu, přiřazení období DPH, aktualizace stavů, salda a DPH

Záznamy v LOG tabulce jsou vázány na "hlavičkový" zápis v žurnálu, kde jsou uvedeny hlavičkové údaje - login_name, číslo počítače, síťové karty, program. V případě spuštěného systému je to zápis o spuštění systému, v případě opravy nebo rušení deníku z venku (analyzer atd.) je generován do žurnálu zápis o spuštění externího programu. Takže v LOG souboru budou záznamy i o operacích provedených mimo systém Helios Orange.

Záznamy v LOG tabulce nelze opravit ani mazat, nelze mazat ani záznamy o spuštění v žurnálu.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail