Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úseky jízdy - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10504 "Úsek stazky" H6207

Druhá záložka formuláře, která je detailním přehledem úseků jízdy. Protože během jedné jízdy můžete realizovat několik dílčích úseků, máte zde možnost jejich odděleného sledování a následně i fakturování. Máte zde tedy možnost jejich rozpracování v čase podle míst nakládky, vykládky a přepravovaných nákladů. Jednotlivé úseky jízdy však na jedné stazce na sebe nemusí navazovat. Na stazce ani nemusí být rozepsány všechny úseky jízdy, ale pouze ty, které chcete sledovat

Úseky jízdy mohou být využity jako nezávislé statistické podklady (viz přehled úseků). Hlavní využití jednotlivých úseků je však jako podklad pro automatickou fakturaci. Po prvním otevření této záložky je přehled úseků jízdy prázdný. Nový úsek vytvoříte stiskem klávesy <F2> nebo tlačítekm Nový. Otevře se formulář pro zadání údajů potřebných pro záznam nového úseku jízdy.

Počátek výkonu

Datum a čas prvního úseku jízdy, který chcete zapsat. Pro první úsek jsou přednastaveny hodnoty shodné s počátkem celé jízdy. Máte možnost hodnoty měnit. Nesmí však být v rozporu s dobou celé jízdy. Systém na tuto skutečnost upozorní.

Konec výkonu

Datum a čas ukončení prvního úseku jízdy (při stisku kombinace kláves CTRL+K se předvyplní datum konce stazky).

Číslo zakázky

Zadáváte číslo zakázky pro kterou byl tento úsek jízdy uskutečněn. Můžete tak během jedné jízdy splnit několik zakázek. Zadáváte přímo nebo pomocí číselníku Zakázky.

Kód

Z číselníku fakturačních vzorců lze zvolit, podle kterého vzorce by měl být úsek fakturován. Pole má informativní charakter, může sloužit k filtrování úseků a následnému vyfakturování pomocí volby Fakturace podle předpisu.

Místo nakládky

Textová položka pro záznam místa naložení přepravovaného nákladu. Můžete opět vyplnit ručně nebo využít číselník Místa nakládek a vykládek.

Místo vykládky

Textová položka pro záznam místa vyložení přepravovaného nákladu. Opět zadáváte ručně nebo pomocí číselníku Místa nakládek a vykládek.

Vezený náklad

Textová položka určená pro popis přepravovaného nákladu. Opět můžete zadat přímo nebo využít číselník Substráty, který je vytvořen pro evidenci typů přepravovaných nákladů.

Počet měrných jednotek

Číselná položka pro označení počtu přepravovaných měrných jednotek. Zadáváte přímo nebo pomocí vytvořené kalkulačky.

Měrná jednotka

Textová položka pro popis měrné jednotky konkrétního typu nákladu. Pokud vezený náklad zadáváte pomocí číselníku, ve kterém máte vyplněnou i měrnou jednotku, bude toto pole vyplněno automaticky.

Tuny

Číselné pole pro označení celkové hmotnosti nákladu.

Organizace

Číslo organizace pro kterou uskutečňujete jízdu. Zadáváte z návazného číselníku Organizace nebo ručně. Pokud vyplníte číslo organizace, která není evidována v číselníku, systém nedovolí záznam úseku uložit. Tento údaj je třeba vyplnit, pokud chcete využít automatickou fakturaci podle předpisů.

Středisko

Pole je přístupné pouze u vlastní organizace, kde máte nadefinovanou organizační strukturu. Na toto středisko budou posílány faktury.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud použijete fakturaci podle předpisu nad úsekem, potom Organizace resp. Středisko budou adresátem faktury.


Číslo fakturačního příkazu

Je-li úsek vyfakturován pomocí akce Fakturace podle předpisu, vznikne fakturační příkaz, jehož číslo je automaticky uvedeno do tohoto pole. Je-li fakturační příkaz smazán, vymaže se i údaj v tomto poli. Je-li úsek svázán pomocí akce Napáruj úsek(y) na externí hlavičku dokladu s vydanou fakturou, obsahuje toto pole číslo faktury. Pole lze v přehledu úseků zobrazit pomocí Nastav zobrazením řady dokladu a pořadového čísla z Hlavičky dokladu pohybu zboží.

KM celkem

Celkový počet kilometrů ujetých během úseku.

KM s nákladem

Počet kilometrů ujetých s naloženým nákladem.

KM s vlekem

Počet kilometrů ujetých s vlekem.

Jízda

Pole pro záznam celkového počtu hodin jízdy během daného úseku.

Nákl.

Pole pro záznam délky doby nakládky. Zadává se v hodinách.

Vykl.

Pole pro záznam doby vykládky.

Tech.z.

Pole pro záznam délky doby zastávek z technických důvodů.

Bezp.p.

Doba bezpečnostních přestávek během jízdy.

Ost.prost.

Doba prostojů z jiných než technických nebo bezpečnostních důvodů.

Poznámka

Textové pole pro záznam textu k danému úseku.

Smluvní cena

Toto číselné pole je určeno pro záznam smluvní ceny. Můžete zadávat přímo nebo využít vestavěnou kalkulačku.

Měna, Kurz

Měna, ve které je vykázána smluvní cena a kurz.

za MJ

Je-li pole zatrženo, je smluvní cena zadána za měrnou jednotku.

MTH celkem

Celkový počet motohodin vozidla během úseku. Pole je přístupné, pokud máte na kartě vozidla nastaveno sledování motohodin.

Fakturační předpis

Pokud je vyplněn fakturační předpis na úseku, bude tento předpis implicitně využit při fakturaci pomocí akce Fakturace podle předpisu. Pro úseky, které fakturační předpis na úseku zadaný nemají, se před vytvořením fakturačního příkazu zobrazí číselník fakturačních předpisů. Fakturace za tyto úseky pak proběhne podle zvoleného fakturačního předpisu.

Ve spodní části formuláře jsou pole, která nejsou přístupná. Jsou určena pro informace o celkovém počtu kilometrů a počtech kilometrů, které jsou rozepsány do úseků a které naopak ještě zbývá rozepsat.


Akce

Fakturavat podle předpisu

Na základě vyplnění úseků jízdy máte v systému Helios Orange možnost automaticky fakturovat podle předpisů. Tuto akci vyvoláte v přehledu úseků jízdy ve stazce. Otevře se přehled Fakturační předpisy, kde vyberete vytvořený fakturační předpis. Tvorba a účel fakturačních předpisů bude vysvětlena v kapitole Fakturace.

Napáruj úsek(y) na externí hlavičku dokladu

Označené úseky lze svázat s konkrétní vydanou fakturou (z pohledu dopravy externí doklad), avšak pouze za předpokladu, že úsek nebyl vyfakturován pomocí akce Fakturace podle předpisu (v tomto případě je prioritní vzniklý fakturační příkaz a vazba na něho, propojení s vydanou fakturou se neprovádí). Po zvolení této akce v přehledu úseků stazky se zobrazí dosud vydané faktury pro organizaci, která je uvedena v úseku. Číslo vybrané faktury se zapíše do pole Číslo fakturačního příkazu. Je-li faktura zrušena, vymaže se i informace v tomto poli.

Zruš vazbu na externí hlavičku dokladu

Akce smaže číslo navázané vydané faktury (z pohledu dopravy externího dokladu) v poli Číslo fakturačního příkazu. Je-li vytvořen fakturační příkaz pomocí akce Fakturace podle předpisu, je tato volba neúčinná (číslo fakturačního předpisu se v tomto případě automaticky maže po zrušení vygenerovaného fakturačního příkazu na záložce Fakturace).

PHM

Záložka PHM slouží pro podrobnou evidenci čerpání pohonných hmot a pro výpočet průměrné spotřeby pohonných hmot ze zadaných údajů. Dále zde můžete srovnávat průměrnou spotřebu skutečnou se spotřebou vypočtenou podle norem spotřeby litrů na 100 km nebo s normou vytvořenou včetně spotřeby na motohodinu a topení. Tato záložka se zpřístupní až po zadání vozidla na záložce Základní údaje.

Při prvním otevření je okno přehledu PHM prázdné. Pro záznam nového čerpání během jízdy stiskněte tlačítko Nový nebo klávesu <F2>. Otevře se vstupní formulář pro záznam jednotlivých čerpání.

Ve formuláři jsou některá pole automaticky vyplněna podle údajů ze záložky základních údajů a z karty vozidel. V poli data čerpání je přednastaveno datum prvního dne jízdy. V případě zahraniční jízdy volíte měnu, za kterou jste čerpali. Tato měna však musí být uvedena v číselníku Kódy cizích měn.

PHM do nádrže

Vyberte druh nádrže, do kterého jste čerpali PHM. Automaticky se předvyplní Hlavní.

Upozornění Kontrola výběru povolené nádrže probíhá až při ukládání záznamu !!!

Množství [mj]

Počet jednotek PHM, které jste načerpali.

PHM

Kontrolní zobrazení typu PHM podle zvolené nádrže.

Stav tachometru

Stav tachometru v okamžiku čerpání.

Dotaz nebo informativní hláška Tento údaj má pouze informativní charakter a není s ním kalkulováno v žádných přehledech modulu Doprava.

Celková cena bez daní (valuty)

Zadáváte celkovou cenu nákupu pohonných hmot v zahraniční měně. Pole není přístupné pro čerpání pohonných hmot v domácí měně.

Celk.cena

Toto pole vyplňujete pokud nakupujete pohonné hmoty v domácí měně. U nákupu v zahraniční měně pole není přístupné a automaticky se dopočte z hodnoty Celková cena bez daní (valuty) a z příslušného kurzu cizí měny.

Kurz

Zadáváte kurz cizí měny. Pokud zadáte typ měny uvedený v kódech měn a máte pro ni definován kurzovní lístek, doplní se tento kurz automaticky. V ostatních případech je třeba ručně doplnit kurz na jednotku cizí měny.

Platební karta

Číslo použité platební karty. Zadáváte z číselníku Platební karty PHM.

Typ čerpání

Textový popis způsobu čerpání. Zadáváte pomocí číselníku Typy čerpání.

Číslo dokladu

Do tohoto pole zadáváte označení dokladu příslušného čerpání.

Pokud již máte zaevidovány všechny čerpání pohonných hmot během jízdy, na záložce PHM se objeví přehled těchto čerpání.


Na obrazovce máte možnost počítat a nastavovat údaje týkající se spotřeby jednotlivých pohonných hmot. Některé hodnoty jako Norma/100 km, Norma-Hybridní, Norma/MTH, Nor.topení, jsou při otevření nastaveny podle hodnot z karty příslušného vozidla. Tam je také uveden jejich popis. V poli Norma/100 můžete kromě běžné normy spotřeby, která se nabízí, vybírat navíc pomocí číselníku Typy norem některou alternativní normu, kterou si můžete nadefinovat např. pro spotřebu PHM ve městě, zimě atd. Hodnota Nádrž PS je převzata z hodnoty koncového stavu nádrže po minulé jízdě. Tyto hodnoty však máte možnost dále opravovat.

Po doplnění hodnoty do pole Nádrž KS se vypočtou hodnoty skutečné průměrné spotřeby (Litr /100km), hodnota spotřeby podle normy PHM (Norma PHM celkem) příslušného vozidla a z jejich rozdílu hodnota Nadspotřeba v %.

Upozornění Přístupnost počátečních a koncových stavů nádrží závisí na definici závislostí spotřeb z jednotlivých nádrží v kartě vozidla !!!
Upozornění Celková spotřeba i norma PHM celkem mohou být v některých specifických případech tvořeny spotřebou PHM během jízdy vozidla, chodem přídavného agregátu popř. topením během stání vozidla. 

Plná

Pokud zaškrtnete tento údaj, systém automaticky "natvrdo" doplní do koncových stavů nádrží kapacitu jednotlivých nádrží, které jsou definované v kartě vozidla !!!

Spárování s FAD

Tuto akci nelznete v přehledu čerpání PHM. Lze pomocí ní spárovat označná čerpání s přijatými fakturami.

Náklady

Další záložka při tvorbě nové stazky, která je určena pro evidenci ostatních přímých nákladů vzniklých při jízdě. Po kliknutí na tuto záložku se otevře přehled nákladů vzniklých během realizace jízdy. Při prvním otevření je tento přehled prázdný. Pokud stiskněte tlačítko Nový nebo klávesu <F2>, otevře se formulář pro vyplnění údajů potřebných pro specifikaci nákladu.

Některá pole jsou opět automaticky předvyplněna. Ostatní pole je třeba doplnit ručně.

Kód nákladu

Vybíráte z číselníku Kódy nákladů, který je v nabídce Doprava, Konstanty a číselníky, Kódy nákladů.

Popis

Textová položka pro slovní popis nákladů. Výběrem kódu nákladu se automaticky doplní i jeho popis, pokud ho však máte vyplněn. Máte možnost text popisu nákladu měnit.

V ostatních polích zadáváte opět hodnoty o měně vzniklých nákladů, jejich výši a měnovém kurzu. Po výběru měny, kterou máte evidovanou v kurzu měn, se opět hodnota kurzu doplní automaticky. Cena celkem se u cizí měny automaticky vypočte. Pokud náklad vznikl v domácí měně, cenu celkem doplníte. Dále doplníte údaje o způsobu platby a v případě platby kartou i pomocí číselníku platebních karet vyberete příslušné číslo karty.

BID10525 "Fakturační příkazy" H6233

Fakturace

Pomocí této záložky můžete ručně vystavovat fakturační příkazy pro výkony vzniklé na základě dané stazky.

Upozornění Formulář tvorby nové stazky obsahuje tuto záložku pouze v případě, pokud máte v Možnosti, Konfigurace/Správa systému v systémových konstantách pro Sklady, nákup a prodej nastaveno příslušné středisko služeb.

Pro tvorbu podkladu pro fakturaci na základě stazky zvolíte tlačítko Nový, příp. klávesu <F2>. Otevře se číselník Druhy dokladů pohybu zboží. Vyberete vhodný druh (dopravní služby) a otevře se formulář pro zadání hlavičky fakturačního příkazu. Formulář obsahuje dvě záložky.

Základní údaje

Na této záložce vyplňujete některé obecné údaje o fakturovaných skutečnostech. V horní části vyplňujete odběratele, nákladové středisko, formu úhrady, datumy vystavení, DUZP a splatnosti, měnu a kurz. Charakter a význam polí byl již popsán předchozích kapitolách.

Po vyplnění hlavičky fakturačního příkazu ve spodní části formuláře zvolíte opět tlačítko Nový a otevře se okno, do kterého zadáte kód poskytované služby, kterou chcete fakturovat. Můžete vyplnit přímo z klávesnice nebo využít návazný Číselník služeb, ve kterém evidujete jednotlivé druhy poskytovaných služeb. Číselník služeb je podnabídkou Doprava, Fakturace, Číselník služeb.

Po zvolení služby se otevře další formulář, ve kterém zadáváte jednotlivé položky fakturačního příkazu.

Registrační číslo

Číselné pole evidence poskytovaných služeb. Doplní se automaticky po předchozí volbě kódu služeb.

Název

Textové pole pro popis služby. Také se automaticky doplní po volbě kódu služby. Je však zachována možnost tento popis editovat.

Množství

Číselné pole pro záznam počtu měrných jednotek pro fakturovaný výkon. Tento počet násobený jednotkovou cenou je podkladem pro cenu celkovou.

Množstevní jednotka

Textové pole pro označení měrné jednotky fakturovaného výkonu. Pole se vyplní automaticky při výběru služby a pokud máte pro tuto službu vyplněnou používanou měrnou jednotku.

JC bez daně v Kč

Číselné pole pro záznam jednotkové ceny fakturovaného výkonu. Spolu s množstvím je základem pro kalkulaci celkové ceny.

Sazba DPH

Pole s výběrem sazby DPH. Vybíráte ze sazeb DPH, které jsou definované v nabídce Evidence k DPH, Konstanty a číselníky, Sazby DPH v hlavní nabídce systému.

Poznámka

Textové pole pro záznam případných poznámek k fakturovanému výkonu.

Doplňující údaje

Na této záložce jsou uvedeny některé další důležité údaje, které je třeba vyplnit pro úplnou evidenci a správnou fakturaci.

Bank.spojení

Textové pole pro zadání názvu bankovního spojení odběratele. Zadáváte pomocí návazného číselníku Bankovní spojení.

Číslo účtu

Číslo účtu zákazníka. Toto číslo se automaticky vyplní po zadání bankovního spojení.

Místo určení

Číselné pole pro zadání místa určení fakturovaných služeb, které se nemusí shodovat s místem odběratele. Zadáváte přímo číslo organizace, systém kontroluje existenci organizace, nebo pomocí návazného číselníku Organizace.

Příjemce

Číselné pole pro zadání příjemce fakturovaného výkonu, které se opět může lišit od odběratele. Zadáváte přímo číslo organizace příjemce nebo využijete návazného číselníku Organizace.

Výnosové středisko

Textové pole pro zadání výnosového střediska, na které chcete účtovat tuto fakturu. Zadáváte pomocí návazného číselníku Organizační struktura, nebo přímo z klávesnice. Systém kontroluje existenci čísla zvoleného střediska.

Číslo zakázky

Číselné pole pro zadání čísla zakázky na jejímž základě provádíte fakturované služby. Zadáváte opět přímo, systém kontroluje existenci čísla zakázky, nebo pomocí návazného číselníku Zakázky.

Číslo nákladového okruhu

Textové pole pro záznam nákladového okruhu. Zadáváte opět přímo číslo nákladového okruhu nebo pomocí návazného číselníku Nákladový okruh.

Poznámka

Textové pole pro záznam možných poznámek k fakturovanému výkonu.

Cena celkem

Celková cena fakturační položky.

Ve spodní části záložky Fakturace dále vidíte pole:

Tržby celkem

Pole, které není přístupné. Vidíte zde tržby za všechny fakturační příkazy na dané stazce.

Zadané tržby celkem

Pokud je toto číselné pole vyplněno, potom se tato hodnota objeví ve všech přehledech jako hodnota tržeb na dané stazce. Pokud toto pole není vyplněno, bude se v přehledech objevovat hodnota Tržby celkem. Existuje-li vazba mezi stazkou a objednávkou z přepravních služeb, je hodnota tohoto pole při změně nákladů v objednávce automaticky přepočítávaná.

Fakturace

V případě vystaveného fakturačního příkazu toto pole zaškrtnete. Pak se bude objevovat u seznamu stazek u dané stazky příznak již vytvořené fakturace.

Po stisknutí tlačítka OK se položky přenesou na fakturační příkaz. Seznam takto vytvořených faktur je v přehledu Doprava, Fakturace. Tyto doklady můžete dále převést do modulu Fakturace a na jejich základě dále pracovat. Pokud vlastníte modul Fakturace i Účetnictví můžete tyto faktury jednoduše zaúčtovat.

Akce nad položkami fakturačního příkazu

V některých případech nelze úseky stazky využít pro fakturaci a je nutné fakturační příkaz vytvořit ručně. Obsluha tedy může zadat fakturační příkaz kompletně ručně nebo lze využít připravené nabídky. Pokud se obsluha rozhodne využívat přednastavené nabídky, je vhodné si tyto nabídky připravit pod střediskem dopravy. Sada akcí pro dokladový převod z nabídky do položek fakturačního příkazu je rozdělena do dvou kategorií - bez editace a s postupnou editací převáděných položek.

Převod všech položek z vybrané nabídky … po výběru vzorové nabídky se všechny její položky převedou do fakturačního příkazu. Tyto položky lze následně upravovat.

Převod všech položek z vybrané nabídky k aktuálnímu vozidlu … po výběru vzorové nabídky se převedou do fakturačního příkazu pouze ty položky nabídky, které mají vazbu na vozidlo uvedené ve stazce. Tyto položky lze následně upravovat.

Převod položek z vybrané nabídky s editací … po výběru vzorové nabídky se všechny její položky převedou do fakturačního příkazu a je automaticky spuštěna postupná editace jednotlivých položek.

Převod položek z vybrané nabídky k aktuálnímu vozidlu s editací … po výběru vzorové nabídky se převedou do fakturačního příkazu pouze ty položky nabídky, které mají vazbu na vozidlo uvedené ve stazce a je automaticky spuštěna postupná editace jednotlivých položek

Mzdové podklady - doprava

Je-li instalován modul Mzdy, zobrazí se na stazce záložka Mzdové podklady – doprava. Přehled mzdových podkladů je po vytvoření stazky prázdný. Po vyvolání akce Předvyplnit z úseků se vytvoří mzdové podklady ze zadaných úseků stazky. Vytvořené záznamy lze libovolně editovat, rušit, lze vytvářet i nové. Záznamy se současně stávají součástí samostatného přehledu Mzdové podklady – doprava v hlavním menu. Teprve z tohoto přehledu je možné generovat mzdové složky do předzpracování mezd.

Ve formuláři je možné vytvářet 2 typy údajů

a) docházkové – slouží k evidenci docházky; pokud hodiny obsažené v docházce nepřevyšují měsíční fond pracovní doby daný osobním kalendářem, nezpůsobí tyto záznamy generování přesčasových mzdových složek do předzpracování

b) mzdové – údaje na základě kterých dojde ke generování mzdových složek v závislosti na Nastavení parametrů do předzpracování mezd


Číslo zaměstnance

Můžete zadávat číslo přímo z klávesnice nebo využít návazný číselník Zaměstnanci.

Typ

Typ Práce je automaticky generován ze stazek na základě údajů vyplněných v jednotlivých úsecích. Zpřístupňuje pole pro evidenci příplatků (noc, prostředí, ostatní – uživatelsky definovaný příplatek).

Typ Ostatní lze zadat v případě ručního zadávání mzdových podkladů. Při výběru tohoto typu se zpřístupní pole pro zadání čísla mzdové složky.

Mzdová složka

Toto pole je přístupné pouze pro typ mzdových podkladů Ostatní. Je možné zadat jakoukoli mzdovou složku, která má nastaven parametr Použít v předzpracování.

Datum od

Datum, ke kterému se vztahují další údaje formuláře.

Datum do

Je-li vyplněno toto pole, slouží interval Datum od – Datum do k evidenci docházky a do předzpracování se generují pouze případné přesčasové, příplatkové a ostatní mzdové složky nastavené v Nastavení parametrů.

Počet hodin

Pole je přístupné je-li zadaný pouze Datum od a Datum do je nevyplněný. Přesahuje-li počet hodin úvazek nastavený v osobním kalendáři, generuje se odpovídající přesčasová mzdová složka. Není-li přístupné, obsahuje počet hodin, který je zjištěn z osobního kalendáře daného pracovníka.

Noc[hod]

Počet hodin, pro které bude generována mzdová složka pro noční přípatek (zadaná v Nastavení parametrů) do předzpracování mezd.

Prostředí[hod]

Počet hodin, pro které bude generována mzdová složka pro přípatek za prostředí (zadaná v Nastavení parametrů) do předzpracování mezd.

Ostatní - xxxxxx [hod]

Počet hodin, pro přípatek definovaný uživatelem v Nastavení parametrů názvem xxxxxx a číslem mzdové složky. Název se zobrazí na formuláři v popisu Ostatní – xxxxxx a do předzpracování mezd bude vygenerována odpovídající mzdová složka.

Ostatní - xxxxxx1 [hod]

Počet hodin, pro přípatek definovaný uživatelem v Nastavení parametrů názvem xxxxxx1 a číslem mzdové složky. Název se zobrazí na formuláři v popisu Ostatní – xxxxxx1 a do předzpracování mezd bude vygenerována odpovídající mzdová složka.

Tržby[hl.měna]

V případě, že je mzdový podklad generován ze stazky, je zde předvyplněna fakturovaná částka. Tato částka je při převodu do předzpracování mezd násobena procenty zadanými v poli Tržby% v Nastavení parametrů. Vypočtená částka je vložena do mzdové složky určené pro prémie. Pokud je mzdový podklad vytvářen ručně, lze zadávat prémie, které nejsou vázány na podíl z tržeb, ale jsou zadávány jako absolutní částka – pole Tržby% obsahuje 100, pole Tržby ve mzdových podkladech obsahuje výši prémie.

Diety[hl.měna]

V případě, že je mzdový podklad generován ze stazky a v Nastavení parametrů je zadána mzdová složka pro Cestovní náhrady, je zde předvyplněna částka. Lze ji ručně upravovat a tato částka je převedena do předzpracování mezd na odpovídající mzdovou složku.

Středisko

V případě, kdy chcete účtovat jednotlivé mzdové složky na různé útvary, vyplníte zde číslo útvaru. Můžete zadávat číslo přímo z klávesnice nebo využít návazný číselník Organizační struktura. Po zaúčtování si potom příslušný účetní doklad nese informaci o útvaru.

Směna

Numerické pole pro označení směny (např. 1 = ranní, …)

Ev.číslo a SPZ vozidla

Vazba na vlastní vozidlo. Pokud se podklady pro mzdy generují podle úseků stazky, údaj se automaticky předvyplní.

Číslo zakázky

Pokud chcete jednotlivé mzdové složky zaměstnance účtovat na různé zakázky, je třeba v tomto poli vyplnit číslo zakázky. Můžete vyplnit buď přímo z klávesnice nebo využít návazného číselníku Zakázky.

Mzdové období

Mzdové období, do kterého budou generovány odpovídající mzdové složky. Mzdový modul připouští vytvářet mzdové složky v předzpracování do aktuálního období, případně do období následujícího za aktuálním.

Akce

Předvyplnit z úseků

Akci lze vyvolat v místní nabídce záložky stazky Mzdové podklady - doprava. Na základě údajů z úseků se vygenerují mzdové podklady. Vytvořené záznamy lze libovolně editovat, rušit, lze vytvářet i nové.


BID10575 "Stazka -> Cestak" H6653

Cestovní příkaz

Na této záložce je možné evidovat přechody hranic. Informace o datumu, času a zemi slouží jako podklad při generování cestovního příkazu/náhrady pomocí akce Vytvoření cestovních příkazů/náhrad. Pokud není země vyplněna, jedná se o tuzemský úsek.

Ukončení cestovní náhrady - Konec výkonu

Tento údaj má zásadní vliv na výpočet cestovních náhrad ze stazek. Pokud datum není uvedeno, implicitně se předpokládá, že datum ukončení výkonu pro výpočet cestovních náhrad je totožný s koncem stazky.


další