Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Účtový rozvrh - Konstanty a číselníky

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID42

Editor Účtový rozvrh

Zadání nového čísla účtu do vašeho účtového rozvrhu zadáte z Přehledu Účtový rozvrh z karty Přehled ikonou Nový z panelu nástrojů nebo stiskem tlačítka <F2>.

Tip Pokud již účtový rozvrh máte zadán a chcete přidat pouze analytiku, lze využít funkce Nový účet z označeného, kterou spustíte z karty Akce.
Editor účtový rozvrh - účet

Záložka Základní údaje

Na záložce Základní údaje se zadávají tyto položky:


Hlavní údaje

V této oblasti se zadávají základní informace o daném účtu.


Číslo účtu

Maximálně třicetimístný povinný údaj, číslo účtu účtového rozvrhu.


Název účtu

Povinný údaj – název daného účtu


Druhý účet

Nepovinný údaj, maximálně třicetimístný alfanumerický údaj. Můžete zde zadat např. číslo účtu z jiné účetní soustavy nebo jiný údaj sloužící k zařazení daného účtu do určité skupiny apod. Tyto účty se využívají zvláště při účtování Mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), ale je možno je použít i pro tvorbu manažerských sestav, kde je třeba účty rozdělit na požadované skupiny účtů, které jsou potom sledovány a vyhodnocovány.


Druhý název účtu

Nepovinný údaj, můžete zadat upřesňující specifikaci k danému účtu nebo např. název daného účtu v cizím jazyce


Povaha účtu

Otevřením pole se seznamem vyberete povahu účtu z možností:

 • Podrozvahový
 • Výsledkový
 • Rozvahový

Rozvaha A/P

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro rozvahové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu rozvahových účtu z hlediska postavení v rozvaze z možností:

 • Nesledovat
 • Aktivní
 • Pasivní
 • Dle aktuálního zůstatku - pokud se zůstatek účtu nachází na straně MáDáti, bude zobrazen mezi aktivními účty, pokud se zůstatek účtu nachází na straně Dal, bude zobrazen mezi pasivními účty.
Tip Podle nastavení parametru v položce Rozvaha A/P bude také ovlivněna funkcionalita pro definici řádků na rozvaze – viz kapitola Výkazy.


Výsledovka D/N

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro výsledkové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu výsledkových účtu z hlediska zákona o dani z příjmu (stavy daného účtu ovlivňují nebo neovlivňují základ pro výpočet daně z příjmu).

 • Nesledovat
 • Daňový – zahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu
 • Nedaňový – nezahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu


Účet zůstatku

Standardně nevyplňujete. Zadává se pouze v případě, že je toto číslo odlišné od vlastního čísla účtu, tj. v případě, že chcete zůstatek účtu v novém účetním období otevřít na jiném čísle analytického účtu. Zde zadáváte, na který účet se převede zůstatek tohoto účtu při uzavírání účetních knih. Pokud se toto číslo nebude lišit, účet zůstatku nezadáváte.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Nevyplňují se zde uzávěrkové účty (např. 701, 702, 710 apod.) !!!!


Uz. útvary

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých útvarech.


Uz. zakázky

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých zakázkách.


Uz. n.okruhy

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých nákladových okruzích.


Uz. vozidla

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých vozidlech.


Uz. organizace

Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby se při roční uzávěrce přenesly do počátečních stavů zůstatky daného účtu po jednotlivých organizacích. Pole bude zobrazeno pouze pokud je zakoupen submodul Výkazy pro Příspěvkové organizace


Sledovat CM

Sledovat cizí měnu. Otevřením pole se seznamem vyberete jednu z možností Ano nebo Ne. Volbu Ano zadáte v případě pokud chcete, aby byly stavy daného účtu sledovány i v konkrétní cizí měně. (Týká se např. účtu valutové pokladny nebo bankovního účtu vedeného ve valutách.) Pro účet označený Sledovat cizí měnu Ano uvidíte v přehledu Stavů účtů na formuláři Stavy účtů a středisek na záložce Stavy cizí měny údaje v cizí měně. Pokud je nastaveno sledovat CM na volbu Ano je potřeba vybrat kód CM.


Měna

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro účet, který má zadáno Sledovat CM Ano. V poli se seznamem vyberete příslušnou měnu z přehledu Kódy měn. Pro jeden účet lze zadat pouze jednu cizí měnu. Tyto částky a měny vidíte přímo v saldokontu.

Účtujete-li např. na jednom saldokontním účtu více měn, nevybíráte do tohoto účtu žádnou měnu a ani nenastavujete atribut Sledovat CM na ANO.


Účtování DPH

Přepínač Účtování DPH slouží k výběru následujících možností

 • Není DPH – takto budou označeny všechny účty kromě účtů, na které se účtuje DPH.
 • Ostatní – účty, na které se účtuje DPH. Výjimkou je účtování DPH při dovozu (při použití těchto účtů se účtuje i základ daně i daň s použitím tohoto účtu) – např. účet DPH na vstupu, tuzemsko, základní sazba nebo účet sloužící k označení základu daně u osvobozených plnění na výstupu (s 0% sazbou) nebo účet sloužící k označení základu daně u plnění při exportu zboží (s 0% sazbou) apod.
 • Dovoz - účty, na které se dříve účtovalo DPH při dovozu. (Při použití těchto účtů se neúčtuje o základu daně, účtuje se pouze přímo daň s použitím tohoto účtu. Pro sestavu daňových dokladů program základy daně dopočítá.) Používalo se např. při účtování JCD.
 • Není nárok - slouží pro identifikaci nákladů, u kterých není možnost odpočtu DPH. Tyto účty by měli být používány jen jako účty tzv. označující základ DPH. Proto je v editoru účetního deníku můžete zadat jen jako účet DPH.
 • Samovyměření - použije se pro účty, kde bude účtováno o samovyměření daně (systém reverse charge - při pořízení zboží z jiných zemích EU od plátců DPH je nutno DPH přiznat na výstupu a uplatnit - pokud to zákon umožňuje - na vstupu). Samovyměření se bude týkat účtů na vstupu i na výstupu. Tyto účty se budou v deníku používat při použití tlačítka "Samovyměření". Výsledkem účetního záznamu je (pro každý účet, uplatní se vždy dvojice účtů) řádek, ve kterém jsou údaje o základu daně i vlastní DPH. Účtuje se o výši DPH. DPH se počítá z částky bez daně ("zespoda").
 • Vracení daně- když má poplatník daně nárok na vrácení daně v členském státě, ve které mu bylo dodáno zboží nebo služby. U této volby je následně povinné zadat sazbu DPH, zemi a měnu refundace (hlavní nebo cizí).

Následující pole jsou viditelná pouze u účtů, které mají v poli Účtování DPH jiný údaj než Není DPH.

Země

Zadáváte zemi, pro kterou budete DPH účtovat. Podle této položky pak budou filtrovány účty při zadávání na Výkaz DPH, tj. podle toho, jaká země je zadaná na výkazu, budou nabízeny pouze ty účty, které zde mají zadanou totožnou zemi. viz Číselník DPH
Vyplnění položky Země má vliv na zadání položky Sazba DPH. Sazbu DPH lze zadat pouze v případě, že je země zadána. Dojde-li ke změně země, je sazba DPH vyprázdněna. Dojde-li ke smazání země, je sazba DPH vyprázdněna a pole nepřístupné.


Směr plnění

V případě označení Účtování DPH – Není DPH nejsou tyto položky přístupné. Přepínač Směr plnění DPH slouží k výběru následujících možností.

 • Vstup – k označení DPH na vstupu
 • Výstup - k označení DPH na výstupu


Odečítat

Volba odečítat umožní tisk přehledu daňových dokladů tiskovým formulářem tak, že se základ daně a částka daně bude odečítat u účtů, které mají údaj Odečítat zaškrtnut a rozdíl se bude rovnat daňové povinnosti/nadměrnému odpočtu. Logicky tedy je vhodné parametr odečítat u účtů, které má smysl odečítat, tedy u účtů na vstupu.

V účtovém rozvrhu je možné zobrazit sloupec "Nastavení odečítat". Může nabývat hodnot "není", "Podle směru plnění", "Odečítat" a "Neodečítat". Toto pole lze editovat v editoru účtu. Zaškrtávací sloupcet "Odečítat" lze zobrazit, ale je nastavován systémem a nelze ručně editovat v editoru účtu - zde je zobrazen pouze pro informaci.

Způsob nastavení volby odečítat :

 • pro nedaňové účty je "Nastavení odečítat" vždy nastaveno na "není" a nelze editovat a "Odečítat" není zaškrtnuto
 • pro daňové účty lze "Nastavení odečítat" ručně nastavit na jednu z hodnot : "Podle směru plnění", "Odečítat" a "Neodečítat".

Podle tohoto nastavení je nastaveno i pole "Odečítat" takto :

 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Podle směru plnění" a "Směr plnění" je "Vstup", pak "Odečítat" je zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Podle směru plnění" a "Směr plnění" je "Výstup", pak "Odečítat" není zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Odečítat", pak "Odečítat" je zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Neodečítat", pak "Odečítat" není zaškrtnuto


Sazba DPH

V případě označení Účtování DPH – Není DPH nejsou tyto položky přístupné. Pole se seznamem slouží k zadání procentní sazby daně. Otevřou se vám sazby daně zadané v přehledu Pomocné číselníky, DPH. Sazby se nabízí podle platnosti ve vybraném období. Zadáte příslušnou sazbu daně podle toho, zda se bude jednat o základní nebo sníženou sazbu DPH, případně vyberete nulovou sazbu DPH (u DPH na vstupu pro označování základů DPH u nákupů osvobozených nebo u nákupů od neplátců DPH, na výstupu pro označování základů DPH u plnění osvobozených nebo exportu služeb, zboží, příp. mezinárodní přepravě).

Upozornění Pole "Účtování DPH" a "Povaha účtu" v editoru účtového rozvrhu jsou přístupná pouze tehdy, není-li účet navázán na řádky výkazu DPH.


Kód plnění

Týká se odeslání zboží do jiných zemí EU - souvisí s tvorbou Souhrnného hlášení. Jako jeden z údajů tohoto hlášení je nutno uvádět kód plnění:

 • 0 - Dodání zboží - při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona),
 • 1 - Přemístění zboží - při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona)
 • 2 - Třístranný obchod - při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona). Tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba.

K rozlišení pro účely Souhrnného hlášení je nutno pro každý kód plnění zadat samostatný účet DPH.

Režim One Stop Shop Pouze pokud používáte režim One Stop Shop nastavíte jiné než není:

 • Není OSS
 • OSS všechny - doporučeno při evidenci DPH pomocí daňových klíčů
 • Režim EU
 • Dovozní režim

Více k tomuto nastavení Zvláštní režim jednoho správního místa - Změny v legislativě

Uzávěrkový charakter

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet zisků a ztrát
 • Konečný účet rozvážný
 • Počáteční účet rozvážný
 • Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

U většiny účtů bude nastavení (není), toto pole vyplňujete u účtů uzávěrkových (např. 701, 702..)

Uzávěrkový charakter pro podrozvahové účty

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet uzavření podrozvahových účtů
 • Účet otevření podrozvahových účtů
 • Účet uzavření i otevření podrozvahových účtů

U většiny účtů bude nastavení (není). Toto pole vyplníte pouze u účtů, pomocí kterých se provádí uzavírání období a převod podrozvahových účtů do nového období.

Záložka Další údaje

Uct rozvrh 2.png

Zadávání

V této části vybíráte, jak se bude chovat daný účet při pořizování dokladu z hlediska zadávání dalších údajů k účtu:

 • Útvaru
 • Zakázka
 • Okruh (nákladový okruh)
 • Vozidlo
 • Zaměstnanec
 • Organizace
 • Párovací znak
 • Typ změny (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Organizace 2 (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Údaj příjmy a výdaje (pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace)
 • Druhý párovací znak

V těchto polích se seznamem vybíráte z těchto možností.

 • Bez kontroly – při pořizování účetního dokladu pro daný účet program nebude program kontrolovat, zda zadáte údaj na doklad nebo nikoli
 • Povinné - při pořizování účetního dokladu pro daný účet program bude program kontrolovat povinnost zadání výše uvedených údajů na doklad. Pokud bude tento údaj chybět, program nepovolí doklad uložit.
 • Zakázané - při pořizování účetního dokladu pro daný účet program bude program kontrolovat zákaz zadání výše uvedených údajů na doklad. Pokud bude tento údaj uveden, program nepovolí doklad uložit.
 • Upozornění - při pořizování účetního dokladu pro daný účet program upozorní, že údaj chybí, ale dovolí účetní doklad uložit i bez tohoto údaje. U kontroly DIČ Organizace funguje toto upozornění pouze u ručního pořízení dokladu do deníku.

Pro účetní doklady počáteční/koncový stav je upravena kontrola těchto povinností. Organizace, Párovací znak a Zaměstnanec nejsou kontrolovány vůbec. Útvar, Zakázka, Nákladový okruh a Vozidlo jsou kontrolovány jen v případě, že uzávěrka daného období proběhla s rozpadem na útvary, resp.zakázky atd.

 • Prioritně použít při generování zápočtu ve fakturaci - Pokud používáte vzájemné zápočty ve fakturaci, je možno zvolit, zda tento účet bude v zápočtu použit prioritně. ( Obvyklým příkladem může být účetní zápis faktury přijaté, kde jsou standardně vedeny 2 saldokontní účty - 321 a 131. při pořizování vzájemného zápočtu je třeba, aby byl do účtování přednabídnut účet 321.)

Intercompany

Účet peněz Výchozí hodnota je neoznačeno. Pokud je označeno, urychlujea aktualizaci Výkazu peněžních příjmů a výdajů. Používat pouze v případě, že aktualizace Výkazu peněžních příjmů a výdajů trvá dlouho.

Tip {{{1}}}


 • Kontrola duplicity PZ

Kontrola - Párovací znak nebo Párovací znak a organizace

 • Párování plateb z bankovních výpisů - V případě, že máte instalovaný modul Banka, je zobrazený přepínač, který je možno použít pro přípravu účtování banky. (Obvyklým příkladem může být účetní zápis faktury přijaté, kde jsou standardně vedeny 2 saldokontní účty - 321 a 131. Při přípravě účtování bankovního výpisu je třeba, aby příprava účtování proběhla na účet 321. Na tomto účtu 321 je třeba zatrhnout přepínač.)
 • Třetí účet - údaj vyžadovaný při sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP). Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.
 • Nepřenášet cizí měnu při uzávěrce - bude-li zaškrtnuto, nebude se u těchto účtů v zápisech otevření účetních knih doplňovat kód cizí měny a částka v cizí měně. Tento atribut vznikl v souvislosti s přechodem na euro na Slovensku. Lze ho využít i v jiných případech avšak nutno vždy uvážit, zda nedojde k porušení principu bilanční kontinuity !
 • Splatnost - lze využít u účtů, u kterých je třeba rozlišt jejich "dlouhodobost", resp. "krátkodobost". (Např. ve Výkazu Rozvahy v plném či zjednodušeném rozsahu do části krátkodobých, či dlouhodobých pohledávek (závazků).
Tip Pro definici rozvahy - rozlišení pohledávek a závazků dlouhodobých nebo krátkodobých - se využívá funkcionality Splatnost v Účtovém rozvrhu

V účtovém rozvrhu v účetnictví je sloupec Splatnost, kde je možno vybrat ze 3 možností:

 • Nerozlišeno (výchozí)
 • Dlouhodobé
 • Krátkodobé

Toto nastavení účtového rozvrhu zohledňuje akce Definice - doplnění vazeb účtů.

Tip Pro definici Cash flow - parametr splatnost má vliv i na výkaz Cash flow, kdy u účtů třídy 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky musí být pro správný výpočet splatnost také rozlišena.


 • Kód výkazu PKP - zařazení účtu do výkazu PKP - pouze pokud máte povinost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled
 • Číslo položky PKP - - zařazení účtu do výkazu PKP - pouze pokud máte povinost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled
 • Organizace (PAP) - umožňuje předvyplnit partnera transakce nebo partnera Aktiva/Pasiva pro případ pořizování dokladu v účetním deníku. Pole viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. V případě spuštění funkce kontroly PAP v účetním deníku se v případě, že organizace není zadána přímo na deníkovém záznamu, načte organizace z tohoto pole (dle čísla účtu a období). Také se načte IČO a ID partnera. Tyto hodnoty dále vstupují do všech následných kontrol.

Lze využít také ve specifických případech pokud sestavujete výkaz PKP. Např. pro bankovní účty se zde přiřazuje z číselníku organizací příslušná banka.


 • Typ změny MD - výběr z číselníku "Typy změn". Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.
 • Typ změny Dal - výběr z číselníku "Typy změn". Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.
 • Příjmy a výdaje - výběr z číselníku "Příjmy a výdaje". Pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Upozornění

Typ změny: - Když bude přednastaven, tak při přípravě účtování a účtování bude doplněn tento Typ změny na řádek účetního dokladu. - Při účtování přímo v účetním deníku bude přednabídnut Typ změny nastavený na účtu. - Když bude v kontaci zadán Typ změny, má přednost před Typem změny na účtu. - Systém je automaticky účtuje s nejnižší prioritou (pouze v případě, že údaje nejsou zadány na zdrojovém dokladu nebo na řádku kontace)

Přijem/výdaj z číselníku Příjmy výdaje: - Když bude přednastaven, tak při přípravě účtování a účtování banky bude doplněn tento Přijem/výdaj na řádek i protiřádek (když bude nastaveno účtování bankovního výpisu s protiřádkem). - Při účtování přímo v účetním deníku bude přednabídnut Přijem/výdaj nastavený na účtu. - Systém je automaticky účtuje s nejnižší prioritou (pouze v případě, že údaje nejsou zadány na zdrojovém dokladu nebo na řádku kontace)


Automatické účtování typu změny je zapojeno do účtování : - rozúčtování účetního deníku - všechna účtování nad saldokontem (kurzový rozdíl, dorovnání, přeúčtování) - faktury a dobropisy - příjemky a výdejky - bankovní výpisy - pokladní doklady - penalizační faktury - majetek - účetní pohyby - mzdy

Automatické účtování údaje Příjmy a výdaje je zapojeno do účtování : - rozúčtování účetního deníku - bankovní výpisy - pokladní doklady

Záložka Saldokonta

BID55 Na této záložce vidíte přehled saldokontních skupin, do kterých je zobrazený účet zařazen.

Záložka saldokonta

Z karty Přehled z ikony Nový nebo klávesy F2 se otevře přehled Saldokonta – viz kapitola Saldokonta. Z tohoto přehledu si vyberete příslušný druh saldokonta poklepáním myši na řádek přehledu s požadovaným saldem, případně ikonou Přenos.

Upozornění K jednomu saldokontnímu účtu je možno přiřadit více saldokontních skupin. Při účtování na tomto účtu se výsledky účtování na tomto účtu přenesou do všech vybraných saldokontních skupin na tomto saldokontním účtu.

Záložka Stavy účtů

BID327


Na této záložce vidíte přehled skupin stavů, do kterých je zobrazený účet zařazen.

Po prvním spuštění systému Helios Orange je automaticky vytvořena skupina 001 pro všechny účty a všechna střediska a skupina 002 pro všechny účty a žádná střediska.

Pro zařazování účtů do jednotlivých skupin je důležitý režim nápočtu stavů, který se nastavuje v přehledu Pomocné číselníky, Období hlavní nabídky stromové struktury

Stav ON-LINE - stavy se aktualizují automaticky po zaúčtování každého účetního dokladu. Na nově otevíraný účet budou zařazeny všechny existující skupiny stavů, které mají v poli Účty výběr nastaveno Všechny.

Stav OFF-LINE - stavy se nepočítají při účtování dokladů, ale až na vyžádání uživatele. Na nově otevíraný účet budou automaticky zařazeny pouze ty skupiny, které mají v poli Účty výběr nastaveno Všechny. Zobrazený účet můžete zařadit i do dalších skupin a to po stisku tlačítka Nový. Otevře se přehled Skupiny stavů, vybranou skupinu zařadíte stiskem tlačítka Přenos.

Vytváření Skupin stavů a práce s nimi je podrobně popsána v kapitole Skupiny stavů.

Záložka Aktualizované období

Na této záložce určujete, do kterých období se mají promítnout změny na účtu.

Pokud si otevřete účet pro opravy a provedete změnu,tak se po uložení změny promítnou do aktuálního období (toto období je vidět ve spodní části okna). Budete-li chtít, aby se změny projevily i v jiných obdobích, musíte před uložením opravy na této záložce zaškrtnout ta období, do kterých se má provedená změna promítnout (do aktuálního se provede vždy, proto zde toto období není).

Pás karet - Karta Přehled

Tisk

V přehledu Účtový rozvrh je specifická i funkce Tisk – není možno tisknout formulář jednoho účtu (Tisk - <F8>), ale jsou zde funkce pro tisk Obratové tabulky a Hlavní knihy.


Tisk – Obratová tabulka CTRL + O

Funkce Tisk – Obratová tabulka slouží k tisku obratové předvahy daného účtu. Nastavíte se na řádek požadovaného účtu a klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete nabídky místního menu a vyberete volbu Obratová tabulka nebo stisknete kombinaci kláves <Ctrl><O> - otevře se dialogové okno Tisk obratové tabulky.

Zde je možno vybrat Období (Účetní období), vybíráte stiskem tlačítka () nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>, otevře se přehled Období. Zde si vyberete požadované období a přenesete stiskem tlačítka Přenos nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. V položkách Od a Do je pro informaci zobrazen první a poslední den vybraného období. Standardně se přednabízí období, se kterým pracujete. Pokud je daný účet sledován i v cizí měně, bude aktivní i oblast Měna účtu, kde označíte, zda chcete tisknout obratovou tabulku v hlavní měně nebo v cizí měně. Pokud zaškrtnete pole Maska účtů, zpřístupní se i Číslo účtu, zde můžete zadat např. tisk obratové tabulky pro celou syntetiku (př. 211% nebo stačí 211). Obratovou tabulku můžete tisknout za období stavu - po zaškrtnutí pole Za období stavu.

Vlastní tisk zahájíte stiskem tlačítka OK. Vytiskne se obratová tabulka daného účtu.


Tisk – Hl. kniha

Funkce Tisk – Hl. kniha slouží k tisku jednotlivých dokladů účtu na vybraném řádku (Vybraných účtů). Klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete nabídku místního menu a vyberete volbu Hl. kniha… . Nabídne se dialogové okno pro zadání časového rozmezí dle vybraného období.

Časové rozmezí můžete upravit dle vašich požadavků. Standardně je nabízeno časové rozmezí od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Pod polem "Datum od" je tlačítko "Počáteční stav", které po stisku doplní do "Datum od" počáteční datum období. "Datum do" - v tomto poli se aktuální datum snadno doplní použitím kombinace kláves Ctrl+D.

Vlastní tisk zahájíte stiskem tlačítka OK. Vytiskne se hlavní kniha – jednotlivé doklady vybraného účtu (vybraných účtů).

Pás karet - Karta Akce

Na kartě Akce naleznete v Pásu karet akce k přehledu Účtový rozvrh.

Pás karet - Akce - Účtový rozvrh

Nový účet z označeného

Akce - "Nový účet z označeného" se otevře jako nový záznam v Účtovém rozvrhu. Editor se naplní údaji z účtu, na kterém je kurzor, je nutno změnit číslo účtu.

Stav účtu - kurzový rozdíl

Tato akce je přístupná pouze u účtů, které mají nastaveno sledovat cizí měnu Ano a kód měny. Pomocí této nabídky zaúčtujete kurzový rozdíl zvoleného účtu k vybranému datu.

Podmínky pro úspěšné zaúčtování:

 • v editoru musíte vybrat kontaci, ve které budete mít tyto řádky
  • Kurzová ztráta
  • Kurzový zisk
  • Řádek účetního deníku (nepovinný)
Tip Pravidla pro řádky a doplňování účtů jsou stejná jako u kontace ke kurzovému rozdílu v saldokontu, tzn. pokud nejsou uvedeny účty pro zisk a ztrátu v kontaci, jsou hledány na cizí měně sledované na účtu, pokud na této měně nejsou vyplněny, jsou hledány na hlavní měně CZK.
Pokud řádek účetního deníku není v kontaci zadán, je automaticky vytvořen ke kurzovému rozdílu protiřádek, kde je použit účet, pro který rozdíl generuji.
 • v editoru musíte vybrat datum případu
 • kurz bude dohledán podle nastavení konstanty "Způsob dohledání kurzů pro účetnictví". Varianty : přesný denní kurz/denní kurz včetně předchozího
 • při vytváření kontace, lze na řádku kontace "Kurzový zisk/Kurzová ztráta" na záložce 2 Návazné údaje zadat organizaci a DIČ. Organizace a DIČ jsou při účtování přeneseny na účetní doklad v deníku.


Algoritmus výpočtu kurzového rozdílu:

 1. výpočet probíhá vždy v rámci jednoho období (toho aktuálního);
 2. je-li zaúčtováno v tomto období pro daný účet i na jinou cizí měnu, než je na účtu, výpočet skončí s chybovým hlášením;
 3. určí se suma částek v hlavní měně (sumaHM1) a suma částek v cizí měně (sumaCM) ze všech účetních řádků v daném období, které
  • mají datum případu menší nebo rovno než zadané datum případu v editoru,
  • jsou ve stavu účtováno nebo uzavřeno,
  • jsou v běžném a počátečním stavu,
  • a to již bez ohledu na kód cizí měny na těchto úč.řádcích;
 4. částka v cizí měně se přepočte kurzem k zadanému datumu případu na hlavní měnu (sumaHM2)
 5. je-li sumaHM1 = sumaHM2 -> není kurzový rozdíl (stav účtu v cizí měně je vyrovnaný)
 6. je-li sumaHM1 > sumaHM2 -> kurzová ztráta (účtováno na stranu MD)
 7. je-li sumaHM1 < sumaHM2 -> kurzový zisk (účtováno na stranu Dal)
 8. dále dojde k naplnění vazebních atributů (útvar, organizace,...) a dojde k účtování -> je generován úč.doklad o 2 řádcích (řádek kurzového rozdílu a řádek úč.dokladu)

Po potvrzení akce dojde k zobrazení procesního okna, ve kterém je vidět, jaký kurz byl použit.

Účetní řádky

Po potvrzení této volby nebo použitím klávesové zkratky CTRL+U se otevře nové okno Pohled do účetního deníku, kde je přehled pouze těch řádků, které obsahují účet, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem (nebo označené účty). Doklady jsou z období, ve kterém je otevřen účtový rozvrh.

Účetní doklady

BID160 Po potvrzení této volby se otevře nové okno Pohled do účetního deníku, kde je přehled všech dokladů obsahujících účet, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem (nebo označené účty). Doklady jsou z období, ve kterém je otevřen účtový rozvrh.

V obou těchto přehledech máte možnost s přehledem dále pracovat (opravovat, rušit apod.), možnosti práce s tímto přehledem si zobrazíte v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši nebo tlačítko Akce).

Stav aktuálního účtu

BID486 Potvrzením této volby místní nabídky se otevře formulář Stavy účtů pro účet, na kterém jste byli nastaveni kurzorovým řádkem.

Stavy účtů a útvarů

BID93 Potvrzením této volby místní nabídky se otevře přehled Stavy účtů a útvarů, zafiltrovaný pro daný účet:

Stavy účtů

Stavy uctu utvaru.jpg


V tomto přehledu jsou zobrazeny základní údaje o stavu daného účtu pro jednotlivé dny, kdy bylo na daný účet účtováno (viz podrobněji kapitola Skupiny stavů).

Poklepáním na požadovaný řádek přehledu Stavy účtů a středisek se otevře formulář Stavy účtů.

Formulář Stavy účtů

Sumacni stav uctu utvaru.jpg


V tomto formuláři jsou vidět detaily počátečních stavů, obratů a zůstatku účtu k danému datumu, číslu účtu a středisku. Další podrobnosti k Stavům účtů viz kapitola Skupiny stavů.

Stavy účtů dle masky …

Potvrzením této volby místní nabídky se otevře dialogové okno Maska účtů.

Nabídne se vám číslo účtu, na kterém byl nastaven kurzorový řádek. V případě potřeby můžete zadat jiné číslo účtu, nebo jen část účtu (např. pouze syntetiku účtu 343XXX nebo jen účtovou třídu 3XXXXX nebo první dvě místa analytiky XXX02X apod.). Místo znaků X můžete použít i znaky x nebo příslušný počet mezer.

Stiskem tlačítka Zpět se akce zruší a vrátíte se zpět do Účtového rozvrhu. Stiskem tlačítka OK se otevře přehled Stavy účtů a středisek (maska).

Jedná se o přehled Stavy účtů a středisek za účet (účty) dle zadané masky (např. syntetika účtu 343, který je seskupen podle sloupce Datum. V jednotlivých řádcích je zobrazeno datum stavu a v závorce je počet účetních zápisů (vět), který se vztahuje k danému datumu. Stiskem tlačítka + , případně klávesy + pro aktivní řádek (označený šipkou v levém sloupci) se rozvine pod tímto řádkem přehled jednotlivých účetních zápisů (vět), který se vztahuje k danému datumu. Tlačítko + se změní na tlačítko -. Tímto tlačítkem - , případně klávesou tento přehled jednotlivých účetních zápisů zase zavřete. Stiskem tlačítka Tisk se vytiskne přehled všech účtů.

Přehled hlavní kniha

Po spuštění se objeví editor pro zadání parametrů hlavní knihy (podobná jako před tiskem hlavní knihy), kde lze zadat časové rozmezí (buď datumy nebo období stavu) a zda se má zobrazit detail počátečního stavu a koncový stav. Po potvrzení se zobrazí přehled "Hlavní kniha" s označením časového rozmezí v názvu. Detailní řádky jsou zobrazeny standardně, součtové řádky jsou podbarveny světle modrou barvou, oddělovací řádky pro jednotlivé účty tmavě modrou barvou. Přehled lze zobrazit pro 1 účet nebo všechny označené. Upozornění : Systém automaticky počítá součtové řádky (podbarvené světle modrou barvou). Proto není vhodné používat systémové akce přehledu Nastav Podmínky - Filtr a Třídění, stejně tak Rychlý filtr. Aby součtové řádky odpovídaly skutečnosti, zanechte vždy výchozí nastavení přehledu !

Změny

Toto velké tlačítko obsahuje dvě nabídky:

Hromadné změny

Umožní provést hromadné změny na označených účtech. Zaškrtnutím si zvolíte pole, jehož údaje si potřebujete změnit a vyberete si příslušnou hodnotu. Pole, které se mají měnit, je potřeba zaškrtnout v bílém čtverečku u vybraného atributu, tím se zpřístupní nastavení toto atributu a vy volíte, na co se má změnit. Posledním řádkem určujete, zda se má změna promítnout pouze na aktuálním řádku (pole zaškrtnuto) nebo zda bude změna aplikována na všechny označené druhy účetních dokladů.

Nahrazení čísel řádků úč.výkazů podle syntetických účtů

Platí pouze při volbě, že máte v konfiguraci zaškrtnutu volbu Povolit staré výkazy. Po spuštění této akce budou původní čísla řádků výkazů (na označených účtech) nahrazeny čísly, která jsou zadána u syntetických účtů. Jsou přenášeny čísla řádků účetních výkazů a atributy povahy účtu - Povaha účtu, Rozvaha a Výsledovka.


Zablokování vybraných záznamů

Tlačítko obsahuje dvě nabídky

Zablokování

Slouží k označení vybraných účtů, jsou potom označeny (zatrženo) ve sloupci B (Blokováno). Pro potvrzení akce je nutno zadat heslo. Na tento příznak lze zafiltrovat, viz kapitola Nastav.

Zakázání

Slouží k zakázání vybraných účtů, jsou potom označeny (zatrženo) ve sloupci Z  Stav Zakázáno znamená, že tento účet nelze zadat na deníkový zápis. Tento stav není kontrolován na žádném místě, kde se zadávají účty, ale až ve chvíli zápisu deníkového řádku do databáze. Řádek se zakázaným účtem nelze uložit a ani naimportovat apod... Na tento příznak lze též zafiltrovat, viz kapitola Nastav.

Odblokování vybraných záznamů

Odblokování

Slouží k odznačení vybraných účtů, jsou potom nejsou označeny (nezatrženo) ve sloupci B (Blokováno). Pro potvrzení akce je nutno zadat heslo.

Povolení

Slouží ke zrušení zákazu použití účtu (zruší stav Zakázáno).


PAP,PKP

Kontroly PAP

Funguje pro aktuální záznam. Kontroluje účetní řádky, na kterých je účet použit z pohledu PAP (tj. typ změny, IČ partnera). Je k dispozici pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Doplnění údaje Příjmy a výdaje z předchozího období

Pomocí této akce lze doplnit Příjmy a výdaje na účty dle převodního můstku z předchozího období.

Nastavení struktury PKP

Tato funkce je vázána na instalaci modulu "Pomocný konsolidační přehled" V případě její instalace, jsou v účtovém rozvrhu dva údaje: "Kód výkazu PKP" a "Číslo položky PKP". Lze je zadat v editoru na záložce 2 - Další údaje.

Funkce pak umožňuje pro označené účty hromadně nastavit údaje PKP, jsou-li jednoznačné. Lze zvolit buď pouhé doplnění údajů nebo jejich přepis.


Číselník syntetických účtů

Přehled Číselník syntetických účtů je přehledem všech syntetických účtů ve smyslu Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro dané subjekty (např. pro podnikatele) a slouží zejména jako podpora rychlého zadávání účtů do Účtového rozvrhu. Důsledkem je, že se Vám při zadání nového analytického účtu předvyplní např. zda je účet Rozvahový nebo Výsledkový atd.

Přehled Číselník syntetických účtů otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Účetnictví, Účtový rozvrh, Číselník syntetických účtů.

Číselník syntetických účtů


V přehledu Číselník syntetických účtů jsou uvedeny: číslo syntetického účtu, jeho název podle výše citovaného Opatření, druhý název účtu, jeho povaha (Rozvahový,Výsledkový, Podrozvahový), umístění účtu v rozvaze - Rozvaha A/P (Aktivní, Pasivní, Nesledovat, Dle aktuálního zůstatku), povaha účtu ve výsledovce - Výsledovka (Daňový, Nedaňový, Nesledovat), uzávěrkový charakter, uzávěrkový charakter pro podroz. účty. Přehled číselník syntetických účtů je uživatelsky přístupný, tj. údaje uvedené na jednotlivých syntetických účtech lze editovat, v případě legislativních změn lze zadávat nové účty, případně lze nepotřebné účty rušit.

V případě potřeby je možné Číselník syntetických účtů naimportovat z adresáře SYSTEM, který se nachází v instalaci systému Helios Orange. Importovat je možné Číselník syntetických účtů pro podnikatele (vytvoří se automaticky při vygenerování databáze), pro příspěvkové organizace, pro nepodnikatelské subjekty a pro bankovní sektor. Rovněž je možné naimportovat Číselník syntetických účtů např. pro země Slovensko a Německo.

Editor syntetického účtu

Formulář pro pořízení syntetického účtu v přehledu číselníku syntetických účtů otevřete v přehledu číselník syntetických účtů stiskem tlačítka Nový záznam nebo stiskem klávesy <F2> případně klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu číselníku syntetických účtů a výběrem volby Nový…


Editor syntetického účtu


Hlavní údaje

V této oblasti se zadávají základní informace o daném syntetickém účtu.


Číslo účtu

Maximálně třímístný povinný údaj, číslo syntetického účtu směrného účtového rozvrhu.


Název účtu

Povinný údaj – název daného syntetického účtu – dle směrného účtového rozvrhu.


Druhý název účtu

Nepovinný údaj, můžete zadat upřesňující specifikaci k danému účtu nebo např. název daného syntetického účtu v cizím jazyce.


Povaha účtu

Otevřením pole se seznamem vyberete povahu účtu z možností:

 • Podrozvahový
 • Výsledkový
 • Rozvahový


Rozvaha A/P

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro rozvahové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu rozvahových účtu z hlediska postavení v rozvaze z možností:

 • Nesledovat
 • Aktivní
 • Pasivní
 • Dle aktuálního zůstatku

Dle aktuálního zůstatku – pokud se zůstatek účtu nachází na straně MáDáti, bude zobrazen mezi aktivními účty, pokud se zůstatek účtu nachází na straně Dal, bude zobrazen mezi pasivními účty.

Tip Podle nastavení parametru v položce Rozvaha A/P bude také ovlivněna funkcionalita pro definici řádků na rozvaze – viz kapitola Výkazy. Když je nastaveno Nesledovat, nelze zadávat číslo řádku rozvahy. Pro nastaveni Aktivní je přístupná definice pro definování řádku v části aktiv rozvahy, pro nastaveni Pasivní je přístupná definice pro definování řádku v části pasiv rozvahy a při nastavení dle aktuálního zůstatku je přístupná definice pro definování řádku v obou částech rozvahy.


Výsledovka D/A

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro výsledkové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu výsledkových účtu z hlediska zákona o dani z příjmu (stavy daného účtu ovlivňují nebo neovlivňují základ pro výpočet daně z příjmu).

 • Nesledovat
 • Daňový – (zahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu)
 • Nedaňový – (nezahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu)


Uzávěrkový charakter

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet zisků a ztrát
 • Konečný účet rozvážný
 • Počáteční účet rozvážný
 • Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

U většiny účtů bude nastavení (není), toto pole vyplňujete u účtů, pomocí kterých se provádí uzavírání období (701, 702..)


Uzávěrkový charakter pro podrozvahové účty

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet uzavření podrozvahových účtů
 • Účet otevření podrozvahových účtů
 • Účet uzavření i otevření podrozvahových účtů

U většiny účtů bude nastavení (není), vyplníte pouze u účtů, pomocí kterých se provádí uzavírání období a převod podrozvahových účtů.


Analytiky PAP

Přehled Analytiky PAP zobrazuje seznam analytik PAP, který je možné importovat, případně ručně zakládat. Import lze provést volbou import z místní nabídky a následným výběrem *.TXT souboru ANALPAP_CZ_2013xx.TXT, který se nachází ve složce SYSTEM adresáře Helios Orange. Soubor je součástí distribuce.

Přehled se zobrazí pouze v případě, že je zakoupen modul Výkazy pro Příspěvkové organizace.

Další akce

Aktualizace DPH v deníku dle účtu

Provedení akce je nutno potvrdit heslem. Po potvrzení se zobrazí okno, kde se zobrazuje probíhající proces a po jeho ukončení jsou zobrazeny výsledky akce, které si můžete vytisknout.

Akce znovu napočte Základ DPH, Částku DPH, Odchylku DPH a Sazbu DPH v účetním deníku. Akce se provede pro doklady, které obsahují vybrané (označené) účty v účetní osnově a spadají do aktuálně vybraného účetního období, i uzavřeného, a nespadají do uzavřeného období DPH.

Import

tato volba slouží pro Import účetního rozvrhu.

Pás karet - Akce

Převod označených dokladů

Přehled výskytu účtů

BID643 Akce zobrazí pro jeden nebo vybrané účty přehled výskytu těchto účtů v přehledech :

 • účtový rozvrh (účet zůstatku a pro SK i účet pro DPH)
 • účetní deník (účet a účet DPH)
 • položky pokladny (účet)
 • položky bank.výpisů (účetní účet)
 • DUD (účet MD a účet Dal)
 • položky kontací (účet a účet DPH)
 • účetní vazby (účetní účet)

Takto lze najít výskyt jakéhokoliv účtu, v případě výskytu zakázaných účtů lze přehled použít pro opravu nalezených dokladů s daným účtem (přehled lze vytisknout, oprava dokladů je možná pouze ručně po jejich vyhledání dle Identifikace v přehledu výskytu).

Výkazy

BID757 Zobrazí přehled sestav výkazů ve kterých je vybraný účet zařazen. Pomocí nabídky Nový, můžete též účet na vybraný výkaz zařadit. Po volbě Nový <F2> se zobrazí přehled definic účetních výkazů, zvolený výkaz potvrdíte pomocí akce Přenos <Ctrl><Enter>, bude zobrazen přehled jednotlivých řádků definice výkazu. Zvolíte řádek do kterého má účet patřit. Musíte zvolit řádek typu účty, pokud zvolíte řádek typu součty, nelze na něj výkaz zařadit, budete upozorněni hlášením:

Součtový řádek nelze použít

Pokud zvolíte řádek typu účty, budete dotázáni:

Jakým způsobem má být účet na výkaz vložen?

Volbu potvrdíte tlačítkem Účet brutto nebo Účet korekce, tlačítkem Storno bude akce ukončena a účet do definice vložen nebude.

Rozkopírování

Pokud zvolíte akci Rozkopírování, můžete všechny nebo jen vybrané účty přenést i do jiných databází.

Lze zvolit zda Cílová data v případě existence

 • nechat být
 • občerstvit - možnost vyplnit Datum období, toto datum určuje, v kterém období v cílové databázi dojde k občerstvení účtů. V ostatních obdobích k občerstvení nedojde. Zůstane-li datum nevyplněno, dojde k občerstvení ve všech obdobích
další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail