Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Účtování bankovních výpisů - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Potřebná nastavení

Pro úspěšné zaúčtování bankovního výpisu je potřeba mít nastavené údaje k účtování výpisů:


Nastavení základních údajů v Číselníku organizací na vlastní organizaci

U vlastní organizace existuje zadané bankovní spojení, ke kterému se vztahuje bankovní výpis (byl naimportován bankovní výpis např. z Komerční banky, číslo účtu XXXXXXXX, toto číslo účtu musí být přiřazeno u vlastní organizace, existence dalších účtů vlastní organizace není překážkou).

U daného bankovního spojení jsou vyplněna následující pole:


Druh účetního dokladu

Do tohoto pole zadáváte, do jakého druhu účetního dokladu (DUD) v modulu Účetnictví se bankovní výpis zaúčtuje. Do Číselníku druhů účetních dokladů se dostanete pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo prostřednictvím pomocného tlačítka. Opětovným stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> na příslušném druhu dokladu dojde k jeho přenosu do bankovního spojení.


Účetní vazba

Pomocným tlačítkem Tritecky.jpg se můžete přepnout do pomocného číselníku, ze kterého přenesete vybranou účetní vazbu. Pomocí účetní vazby určujete, na jaký účetní účet (banky) se má bankovní výpis zaúčtovat (účet 221XXX) případně jaké další údaje bude zápis obsahovat (útvar, zakázka apod.). viz kap. Účetní vazby

Upozornění Modul Banka umožňuje provádět automatické rozúčtování bankovních výpisů na tolik analytických účtů banky, kolik bankovních spojení firma používá. Každému bankovnímu spojení vlastní organizace lze přiřadit jiný druh dokladu a jiný analytický účet.
Bankovní spojení

Nastavení v číselníku účtů

Pro správné dotahování saldokontních účtů na řádky bankovního výpisu je dobré použít rovněž nastavení v modulu Účetnictví, Účtový rozvrh. V editoru jednotlivého účtu, na záložce 2-další údaje, lze využít editoru Párování plateb z bankovního výpisu. Zde lze vybraz z možností:

 • Účet použít - tato volba je nastavena defaultně, platí tedy pro každý účet, i když není saldokontní.
 • Účet použít prioritně (pouze saldokontní) - tuto možnost využijete v případě, že účet je saldokontní a zároveň se má přednostně používat při účtování výpisu
Příklad Prioritní použití účtu pro banku

Pokud účtujete dodavatelskou fakturu, na které jsou použity dva saldokontní účty, např. 131xxx a 321xxx. Na obou řádcích jsou navíc stejné variabilní symboly. Pro správné zaúčtování bankovního výpisu s použitím účtu 321xxx (prioritně použitým před 131xxx) je vhodné nastavit tento účet (321xxx) s volbou Účet použít prioritně.

 • Účet zakázat - nastavujete u účtů, které by se do banky vůbec neměly dotáhnout, např. nákladové či výnosové účty, u nichž je použit rovněž párovací znak.


Nastavení konstant

Nastavení konstant provedete v nabídce Konfigurace / správa systému. Popis konstant naleznete v samostatné kapitole Konstanty.


Účtování

Tato nabídka se rozpadá na další podnabídky, které souvisí s účtováním bankovních výpisů.


Příprava účtování výpisů

Příprava účtování výpisů provede na základě následujícího algoritmu a na základě nastavení konstant dohledání příslušného účetního protiúčtu, na který se bankovní výpis zaúčtuje.


Z řádku bankovního výpisu je načten kód banky a číslo účtu. Na základě těchto údajů je dohledáno konkrétní bankovní spojení zadané v Helios Orange. Údaje naimportované z banky jsou v Helios Orange porovnávány následovně:

 • číslo účtu a kód banky
 • číslo účtu - alias a kód banky
 • IBAN


V případě, že je nalezeno jedno bankovní spojení k organizaci a v účetnictví je k variabilnímu symbolu nalezena jiná organizace, tak Helios Orange zahlásí upozornění, že nalezenou organizaci zaměnil za tu z účetnictví.

V případě, že je nalezeno více bankovních spojení a je dotažena organizace či zaměstnanec z deníku, pak se provede test, jestli dohledaná organizace či zaměstnanec jsou v množině nalezených bankovních spojení. Pokud ne, je na toto uživatel upozorněn hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška nalezena jiná organizace (nalezena: 20, na bankovním spojení: ?)

nebo

Dotaz nebo informativní hláška nalezen jiný zaměstnanec (nalezen: 3, na bankovním spojení: ?)


Na základě pevně daných algoritmů a podle nastavení konstant je dohledán odpovídající účetní protiúčet a dosazen do bankovního výpisu.


Upozornění Akce "Příprava účtování" vynechává z hledání veškerá blokovaná bankovní spojení. Stejně tak i volba "Automatické přiřazení úhrad".


Dohledávání účetního protiúčtu

Bankovní spojení s vazbou na organizaci

Pokud existuje bankovní spojení, které má v poli Typ vazby vyplněno Organizace, je postup při dohledávání účetního protiúčtu následující:

1. Program dohledává účetní protiúčet v deníku, a to na základě čísla organizace a variabilního symbolu.

2. Pokud odpovídající zápis v deníku nenajde, dosadí účetní protiúčet z bankovního spojení organizace.

3. Pokud není účetní protiúčet u bankovního spojení vyplněn, program zahlásí chybu a účetní protiúčet nedoplní.


Bankovní spojení bez vazby

Pokud existuje bankovní spojení, které má v poli Typ vazby vyplněno Bez vazby, je postup při dohledávání účetního protiúčtu následující:

1. Program dohledává účetní protiúčet v bankovním spojení.

2. Pokud účetní protiúčet v bankovním spojení nenajde, nahlásí chybu a účetní protiúčet nedoplní.


Bankovní spojení s vazbou na zaměstnance

Pokud existuje bankovní spojení, které má v poli Typ vazby vyplněno Zaměstnanec, je postup při dohledávání účetního protiúčtu podmíněn nastavením konstant.

 • Nehledat

1. Program dohledává účetní protiúčet z bankovního spojení.
2. Pokud účetní protiúčet na bankovním spojení nenajde, nahlásí chybu a účetní protiúčet nedoplní.

 • Podle variabilního symbolu

1. Program dohledává účetní protiúčet v deníku na základě variabilního symbolu.
2. Pokud účetní protiúčet na základě variabilního symbolu v deníku nenajde, hledá účetní protiúčet v bankovním spojení zaměstnance.
3. Pokud jej program nenajde ani tam, nahlásí chybu a účetní protiúčet se do výpisu nedoplní.

 • Podle variabilního symbolu a čísla zaměstnance

1. Program dohledává účetní protiúčet v deníku na základě variabilního symbolu a čísla zaměstnance.
2. Pokud účetní protiúčet na základě variabilního symbolu a čísla zaměstnance v deníku nenajde, hledá účetní protiúčet v bankovním spojení zaměstnance.
3. Pokud jej program nenajde ani tam, nahlásí chybu a účetní protiúčet se do výpisu nedoplní.

Dohledávání účetního protiúčtu u prázdného spojení

V případě, že naimportujete řádek bankovního výpisu, který neobsahuje základní údaje, na základě kterých dochází k dohledávání bankovního spojení (tzn. kód banky a čísla účtu), hledá program rovněž v číselníku bankovních spojení. Pokud zde žádné "prázdné" spojení nedohledá, nedoplní žádné údaje. Pod pojmem "prázdné" spojení je myšleno takové, které je založeno, ale nemá vyplněno Číslo účtu. Může mít tedy vyplněn např. název spojení, organizaci ve vazbě apod. Helios pak spárováním tímto "prázdným" bankovním spojením doplní do řádku bankovního výpisu všechny údaje s ním svázané (např. organizaci). Často se díky tomuto spojení daná platba špatně zaúčtuje.


Hledání podle částky

Pokud je nalezeno více účetních účtů, vyfiltrují se pouze ty saldokontní. Pokud i po zafiltrování je nalezeno více účtů, tak se v takovém případě ještě přidá další filtrace - za částku.
1. všechny účty
2. pouze saldokontní účty
3. pouze saldokontní účty + částka


Hledání podle variabilního symbolu

Pokud je nalezeno bankovní spojení, hledá se podle kombinace ORG+VS nebo ZAM+VS, v případě, že se tato kombinace nenajde, bylo doplněno hledání pouze podle VS.

Přípravu zaúčtování výpisů je možné provést následujícími způsoby:


1. Přes celý bankovní výpis.

Tímto způsobem dojde k tomu, že se program pokusí připravit všechny řádky bankovního výpisu pro zaúčtování. Nastavíte se zvýrazněným řádkem v přehledu bankovních výpisů na požadovaný výpis a z místní nabídky vyberete volbu Příprava účtování výpisů.


2. Po jednotlivých řádcích bankovního výpisu.

Tímto způsobem dojde k tomu, že se program pokusí připravit pro zaúčtování pouze vybrané řádky bankovního výpisu. Nastavíte se na konkrétní bankovní výpis a stisknete tlačítko Oprava. Dostanete se do přehledu řádků, které tvoří bankovní výpis. Příprava zaúčtování probíhá stejným způsobem, jako v bodě 1, pouze s tím rozdílem, že se nastavíte na konkrétní řádek bankovního výpisu a z místní nabídky vyberete volbu Příprava účtování řádků.

Upozornění Pokud spustíte automatické přiřazení úhrad před přípravou účtování, bude účetní účet přiřazen na úhradě.


Pokud jsou zadány úhrady, hledají se účetní údaje na základě informací zadaných na úhradě a pro řádek jako takový se nic nehledá. Na řádek se v takovém případě doplní pouze organizace nebo zaměstnanec v závislosti na dohledaném bankovním spojení. Jestliže nejsou úhrady zadány, hledá se podle údajů na řádku. Řádek bankovního výpisu je připraven k účtování pokud má vyplněn účetní účet nebo jsou vyplněny účetní účty na všech úhradách.

Existují tři druhy stavu bankovního výpisu (řádků bankovního výpisu):

 • Nepřipraveno

Toto je stav bankovního výpisu poté, co provedete jeho import z vašeho bankovního programu. Pokud se při přípravě zaúčtování nepodaří dohledat účetní protiúčet, zůstává i nadále tento stav.

 • Připraveno

Pokud se při přípravě zaúčtování podaří dohledat účetní protiúčet, změní se stav Nepřipraveno na stav Připraveno.

 • Zaúčtováno

Jestliže se bankovní výpis (řádek bankovního výpisu) podaří zaúčtovat do modulu Účetnictví, změní se stav Připraveno na Účtováno.

Upozornění Pokud se při přípravě zaúčtování nepodaří automaticky dohledat účetní protiúčet, lze do řádku bankovního výpisu vstoupit a údaje potřebné pro zaúčtování doplnit ručně. Pokud bude řádek bankovního výpisu obsahovat potřebné údaje pro zaúčtování, změní se jeho stav na Připraveno.


Upozornění Jestliže se dohledání účtu dle měny a částky obratu nezdaří, systém dohledává účet i dle měny a částky transakce.

Doplnění atributu Typ změny a Příjmy a výdaje

Upozornění Políčka Typ změny a Příjmy a výdaje jsou viditelná pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro příspěvkové organizace

Do procesu příprava účtování bankovního výpisu (řádek BV nebo úhrada řádku BV) byla doplněna metodika pro vyplnění pole Typ změny a Přijmy a výdaje a pro případ ručního doplnění účtu:

Typ změny:

Pro případ: Transakce = Storno debet nebo Transakce = Debet a Obratová částka je kladná nebo Transakce = Kredit a Obratová částka je záporná: - na účtu v účtovém rozvrhu je vyplněn Typ změny MD pro dané období -> doplní se Typ změny MD z účtu - na účtu v účtovém rozvrhu není vyplněn Typ změny MD pro dané období -> doplní se Typ změny - debet z konstant banky - když není vyplněn Typ změny ani v konstantách -> Typ změny se nedoplní

Pro opačný případ: Transakce = Storno kredit nebo Transakce = Kredit a Obratová částka je kladná nebo Transakce = Debet a Obratová částka je záporná: - na účtu v účtovém rozvrhu je vyplněn Typ změny Dal pro dané období -> doplní se Typ změny Dal z účtu - na účtu v účtovém rozvrhu není vyplněn Typ změny Dal pro dané období -> doplní se Typ změny - kredit z konstant banky - když není vyplněn Typ změny ani v konstantách -> Typ změny se nedoplní

Příjem/výdaj:

- na účtu v účtovém rozvrhu je vyplněn Příjem/výdaj -> doplní se Příjem/výdaj z účtu - účet doplněn, ale na účtu není vyplněn Příjem/výdaj -> Příjem/výdaj se nedoplní

Účtování - účtují se pouze zadané hodnoty Typ změny, Příjem/výdaj na řádku BV nebo na úhradě řádku BV. Aplikuje se kontrola oproti účtu daného období, zda není Typ změny nebo Příjem/výdaj zakázán. Pokud zakázán, do deníku nebude přenesen.

Respektování zadaných údajů pro účtování

Při automatickém přiřazení úhrad k bankovním výpisům je do úhrad automaticky doplněna organizace. Pak, při přípravě účtování, pokud jsou v oblasti účtování na řádku bankovního výpisu nebo úhradě již zadány nějaké údaje (organizace, útvar, zakázka, NO, zaměstnanec, vozidlo, typ změny, příjem/výdaj) jsou tyto údaje zachovány a nepřepíší se údaji z účetního deníku.

Test účtování výpisu

Před samotným zaúčtováním bankovních výpisů je vhodné spustit z místní nabídky tento test zaúčtování. Program vyhodnotí bankovní výpis, popř. řádek bankovního výpisu na kterém jste nastaveni, popř. ty bankovní výpisy, které jsou označeny, z hlediska připravenosti pro zaúčtování. Výsledkem této akce je protokol, na základě kterého můžete opravit případné chyby.

Účtování výpisu

Účtování výpisu vybíráte z místní nabídky až v okamžiku, kdy jste provedli Přípravu zaúčtování a pustili jste Test účtování výpisu. Pokud jste Přípravu zaúčtování neprovedli, Účtování výpisů provede tuto akci automaticky jako první krok účtování výpisů. Optimální je účtování celého bankovního výpisu najednou, tzn. tehdy, když jsou všechny řádky bankovního výpisu připraveny pro zaúčtování a bankovní výpis je v přehledu označen stavem Připraveno. Program však umožňuje také postupné účtování bankovního výpisu, tzn. účtování po jednotlivých řádcích bankovního výpisu.

Při účtování se postupuje tak, že se berou účetní údaje jednotlivě z úhrady a pokud nejsou vyplněny, vezmou se z řádku výpisu – jedná se o účetní účet, organizaci, zaměstnance, zakázku, nákladový okruh, útvar, vozidlo a text. Nevyplněný variabilní symbol se z řádku výpisu nepřebírá! Převzetí údaje je ohlášeno v procesním okně, a to i v případě, že dojde k použití účetního účtu na detailu, který některý údaj zakazuje. Při přenosu do deníku ale nebude daný údaj přenesen. Příklad: na detailu je účetní účet, který zakazuje použití zakázky. Na detailu není zakázka vyplněna, na řádku ano. Tudíž se doplní zakázka z řádku a ohlásí se to v procesním okně. V přededitaci deníku ale nebude zakázka obsažena, protože účet to má zakázáno.

Potvrdíte nabídku Účtování výpisů (v přehledu bankovních výpisů) nebo Účtování řádku (v detailu bankovního výpisu na konkrétním řádku bankovního výpisu). Objeví se tabulka Příprava účtování:

Příprava zaúčtování

Uctovani vypisu.png


Pokud je příprava v pořádku (o výsledku přípravy zaúčtování jste informováni výpisem, který lze vytisknout), můžete stisknout tlačítko Další. Následuje tabulka Účtování bankovních výpisů (opět máte možnost vytisknout protokol pomocí tlačítka Tisk).

Účtování bankovních výpisů

Uctovani vypisu02.png


Stiskem tlačítka Další se dostanete do tabulky Editace před zaúčtováním.

Editace před zaúčtováním

Uctovani vypisu03.png


Zde vidíte, jakým způsobem bude bankovní výpis zaúčtován do modulu Účetnictví. V tomto okamžiku máte možnost vstoupit do jednotlivých řádků účetního dokladu a provést potřebné úpravy (přiřadit zakázku, nákladový okruh..). Pokud řádky výpisu odpovídají vašim požadavkům z hlediska zaúčtování, vyberete z pásu karet Akce tlačítko Účtování. Teprve tímto posledním krokem dojde k tomu, že bude bankovní výpis zaúčtován do modulu Účetnictví. Pokud jste účtovali celý bankovní výpis, objeví se u tohoto bankovního výpisu stav Účtováno. Pokud jste účtovali pouze řádky bankovního výpisu, objeví se u příslušného řádku stav Zaúčtováno a v přehledu bankovních výpisů stav Účtován částečně (jsou účtovány pouze vybrané řádky bankovního výpisu).

Pohled do účetnictví

Pomocí volby z místní nabídky Pohled do účetnictví máte možnost vstoupit do účetního deníku a podívat se, jakým způsobem byl bankovní výpis zaúčtován do modulu Účetnictví.

Zrušit přípravu účtování

Touto akcí můžete zrušit již provedenou přípravu zaúčtování na výpise, na kterém je nastaven kurzorový řádek nebo označit více výpisů. Po potvrzení této nabídky bude nejprve zobrazen dotaz

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu chcete zrušit přípravu účtování?

Po potvrzení tlačítkem Ano, bude na aktivním výpisu nebo na označených výpisech zrušena příprava účtování. Po stisku tlačítka Ne nebo Storno zůstane zachována příprava účtování.

Odúčtování výpisu z účetnictví

Tato nabídka slouží k odúčtování bankovních výpisů z modulu Účetnictví. Znamená to tedy, že bankovní výpis zůstane zachován v modulu Banka, ale účetní doklad vztahující se k tomuto bankovnímu výpisu bude z modulu Účetnictví zrušen. Po potvrzení této akce jste vyznáni k zadání přihlašovacího jména. Po jeho potvrzení je doklad zrušen z modulu Účetnictví a v modulu Banka je převeden ze stavu Účtováno do stavu Připraveno.

Zrušení příznaku účtování

Pomocí této nabídky máte možnost zrušit příznak účtování u těch bankovních výpisů, které nebyly zaúčtované do deníku, ale byly zaúčtované do souboru s příponou .txt. Jestliže tuto nabídku potvrdíte u bankovních výpisů, které byly zaúčtovány do deníku, objeví se hláška:

Zrušení příznaku zaúčtování

Uctvoani vypisu04.png


Tato hláška vás informuje o tom, že bankovní výpis je již zaúčtován v deníku, a proto nestačí pouze zrušit příznak zaúčtování, ale je nutné provést Odúčtování výpisu z účetnictví.


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail