Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Účetní kódy – kontace - Číselníky

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID31


Účetní kódy, též nazývané kontace, slouží v jednotlivých agendách ekonomického systému HELIOS Orange (Oběh zboží, Fakturace, Pokladna atd.) k označení jednotlivých prvotních dokladů (příjemky, výdejky, faktury, pokladní doklady atd.) účetním předpisem, pomocí kterého je následně prvotní doklad zaúčtován do účetního deníku v modulu Účetnictví. Jedná se o předpis, jak jednotlivé položky prvotního dokladu účtovat na jednotlivé účty, do jakého druhu účetních dokladů a jakým způsobem.

Z hlavní nabídky vyberte Číselníky, Účetní kódy - kontace. Zobrazíte přehled všech definovaných účetních předpisů pro všechny moduly systému.

V přehledu máte k dispozici všechny standardní akce pásu karet karty Přehled. Pořizujete nové kontace, opravujete, rušíte apod. Také si nastavujete zobrazení přehledu, tisknete opis kontací apod. Na kartě Akce jsou specifické akce tohoto přehledu.

Pás karet karta Akce

Kopie kontace

Tato akce slouží k vytváření nových kontací kopírováním a úpravou (např. změnou účtu) stávajících kontací. Kontaci, kterou chcete kopírovat, označíte v přehledu kontací, a zvolíte akci Kopie kontace.

V poli Nový název kontace se nabídne název původní kontace doplněný o slovo „ – kopie“. Tento název lze změnit přepsáním. Změnu názvu uložíte stiskem tlačítka OK.

V poli Druh pohybu můžete případně změnit druh pohybu ale jen v rámci pohybu - např. Faktura vydaná a Dobropis vydaný.

V editoru kopie kontace je dále na výběr Způsob kopie:

 • Prostá kopie - standartní kopie beze změn
 • Obrácená znaménka - kopie obrací příznak "Záporně" z Ano na Ne a obráceně
 • Otočit strany - kopie otočí strany

Kontace se zkopíruje včetně nastavení Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec.

Doplnění údaje Příjmy a výdaje z předchozího období

Pokud zpracováváte výkaz Příjmů a výdajů můžete přenést nastavení údaje Příjmy a výdaje z předchozího období.

Doplnit daňové klíče

Doplnění daňových klíčů.

Zablokování účetní kontace

Slouží k označení kontace příznakem zablokovaná, ve sloupci B – Blokace bude tato kontace označena.

Odblokování účetní kontace

Slouží ke zrušení označení kontace příznakem zablokovaná, ve sloupci B – Blokace nebude tato kontace označena.


Řádky aktuální kontace, Řádky označených kontací, Řádky všech kontací

Po potvrzení vybrané nabídky se zobrazí nové okno, kde je přehled řádků kontace, na které byl nastaven kurzor nebo označených kontací nebo všech kontací nezávisle na označení. Zde uvidíte např. které účty jsou použity na kontaci (kontacích), aniž byste museli otevírat příslušnou kontaci.


JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Tuto funkci využijete například pro kontrolu nastavení jednotlivých řádků kontací. Pro lepší přehlednost lze přehled seskupit např. dle čísla kontace. Rychle vidíte, jak jsou jednotlivé řádky nastaveny. Parametr, který si na kontacích chcete kontrolovat, si zobrazte přes tlačítko NASTAV.

řádky kontací - seskupený přehled

Skupiny účetních kódů

Součástí kontací je také číselník Účetní kódy - kontace, Skupiny kontací. Je určen pro „sdružování“ kontací do skupin. Můžete ho použít pro práci s kontacemi v modulu Sklady zboží (Skupiny účetních kódů).

Rozkopírování

Akce rozkopírování slouží k přenosu kontací do jiných databází HELIOS Orange.

Upozornění Při rozkopírování kontací systém návazné hodnoty z kontací, které nejsou v cílové databázi, nepřenese (vyplní NULL) a je nutno tyto hodnoty ručně doplnit. O této situaci je uživatel informován informativním hlášením na konci procesu rozkopírování, které obsahuje i seznam čísel databází, kde je nutné ruční doplnění údajů.

Jedná se o tyto číselníkové údaje:

 • na hlavičce kontace : DUD, řada dokladů OZ
 • na řádku kontace : sazba DPH, účet, účet DPH, účet recyklace, útvar, organizace, zakázka, nákl.okruh, vozidlo a zaměstnanec''

Editor Kontace

Editor pro údaje kontace je rozdělen na dvě části. Nahoře je část Hlavička kontace, pod ní je přehled Řádky kontace.

Kontace editor.png

Pás karet karta Přehled

Nový

Akcí Nový' otevřete editor pro pořízení údajů nové kontace. Kontace jako taková je definována pro druh pohybu. U modulu Pokladna tedy druh pohybu Příjem do pokladny nebo Výdaj z pokladny. U modulu Sklady ještě k řadě dokladu. Např. Výdej, řada 150. Přiřazení kontace pro konkrétní použití provede v daném modulu. U modulu Pokladna např. k pokladně nebo pokladnímu dokladu. U modulu Sklady např. ke kmenové kartě, ke skladové kartě, ke skupině zboží, k pohybovému dokladu. Nebo k vydané faktuře u modulu Fakturace.

Hlavička kontace

Číslo kontace

Povinný, číselný, max. devítimístný údaj označující danou kontaci. Systém nepovolí uložit kontaci se stejným číslem kontace, které je již v přehledu kontací zadáno. Název

Textový, max. čtyřicetimístný údaj, slovní popis kontace. Doporučujeme zadat výstižný název, aby bylo možno kontace snadno vyhledat.

Druh úč. dokladu

Zadáváte číslo druhu účetního dokladu v účetnictví, do kterého se budou doklady s danou kontací účtovat. Toto číslo můžete zadat buď z klávesnice nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Otevřete přehled Druhy účetních dokladů (Účetnictví - Druhy účetních dokladů). Tam si požadovaný Druh účetního dokladu vyberete a přenesete do formuláře pro pořizování dokladu (poklepáním myši, stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>, popř. stiskem tlačítka Přenes na daném řádku přehledu).

Druh pohybu

Pole se seznamem, kde si můžete vybrat z následujících voleb pro účtování různých druhů dokladů v systému HELIOS Orange:

 • Příjem na sklad (Oběh zboží - Příjemky)
 • Storno příjmu (Oběh zboží – Příjemky - storno příjemky)
 • Výdej ze skladu (Oběh zboží - Výdejky)
 • Storno výdeje (Oběh zboží - Výdejky - storno výdejky, dodacího listu)
 • Výdej v evid. ceně (Oběh zboží – Výdejky - výdejka v evidenčních cenách)
 • Faktura vydaná (Fakturace – faktura odběratelská)
 • Dobropis vydaný (Fakturace – dobropis k odběrateli)
 • Výdaj z pokladny (Pokladna – výdajový pokladní doklad)
 • Příjem do pokladny (Pokladna – příjmový pokladní doklad)
 • Faktura přijatá (Fakturace – faktura dodavatelská)
 • Dobropis přijatý (Fakturace – dobropis dodavatelský)
 • Majetek - účetní pohyby (Majetek – pohyby majetku vč. účetních odpisů)
 • Účetní deník (Účetnictví - Účetní deník - předpis pro rozúčtování)
 • Mzdy
 • Majetek - umístění
 • Saldokonto - kurz. rozdíl k fakturám (Účetnictví - Saldokonta - Stav saldokonta - Účtování - Kurz. rozdíl k fakturám)
 • Saldokonto - kurz. rozdíl k bil. dni (Účetnictví - Saldokonta - Stav saldokonta - Účtování - Kurz. rozdíl k bil. dni)
 • Pokladní prodej (Pokladní prodej - Účtenky)
 • ŘV - Výdej materiálu
 • ŘV - Výdej polotovaru
 • ŘV - Evidence oper. kmen. střediska
 • ŘV - Evidence oper. jiného střediska
 • ŘV - Evidence kooperací
 • ŘV - Ostatní přímé náklady
 • ŘV - Odvedení na sklad
 • ŘV - Odvedení vedlejšího produktu
 • ŘV - Odvedení do zmetků
 • ŘV - Odvedení do úbytku
 • ŘV - Příjem do nadříz. výr. příkazu
 • ŘV - Odvedení z podříz. výr. příkazu
 • ŘV - Inventurní narovnání
 • Saldokonto - dorovnání setin měny (Účetnictví - Saldokonta - Stav saldokonta - Účtování - Dorovnání setin)
 • Stav účtu - kurzový rozdíl (Účetnictví - Číselník účtů -Stav účtu - kurzový rozdíl)
 • Penalizační faktury (Účetnictví - Sdružené penalizační faktury - Účtování)
 • Timesheet
 • Expensheet
 • Kartové centrum (Banka - Kartové centrum - Účtování)
 • Období DPH (Účetnictví - Číselník období DPH - Účtování)
 • Zádržné (Vydané/Přijaté faktury - Zádržné - Uvolněné zádržné - Účtování)
 • Opravné položky (Účetnictví - Saldokonta - Stav saldokonta k datu - Opravné položky - Účtování)
 • Saldokonto - přeúčtování (Účetnictví - Saldokonta - Stav saldokonta - Účtování - Přeúčtování)
 • Leasing


Tip Pokud novou kontaci vytváříte v číselníku kontací, tak nezapomeňte nejprve vybrat správný druh pohybu. Po založení prvního řádku kontace druh pohybu již nezměníte.

Řada dokladu

Pokud definujete kontaci pro druh pohybu k modulu Oběh zboží nebo Fakturace, vybíráte z číselníku Druhy dokladů pohybu zboží řadu dokladů, pro kterou daná kontace platí.

Pokud definujete kontaci pro druh pohybu k modulu Pokladní prodej, vybíráte z číselníku Řady účtenek řadu účtenek, pro kterou daná kontace platí.


Tip Pokud řadu dokladů nevyberete, bude kontaci možné použít na všech řadách daného typu dokladu, např. na všech řadách faktur. Pokud řadu vyberete, tak se kontace nebude nabízet u jiných řad než u řady zadané. Zadáním řad lze vhodně omezit výběr kontací na dokladech při účtování a předcházet omylům.

Způsob výpočtu daně

Pokud definujete kontaci pro Účetní deník, bude zobrazeno toto pole. Volíte z možností:

 • není
 • Ze základu daně
 • Z částky včetně daně

Přededitace

Nastavujete, zda v okamžiku účtování dokladu s touto kontací bude možnost navržený účetní zápis prohlížet a ještě editovat (např. měnit číslo účtu, útvaru apod.) - volba Ano. Pokud chcete, aby se doklady účtovaly rovnou, vyberete volbu Ne. Toto pole není u těchto druhů pohybu: Majetek, Mzdy, Účetní deník, Řízení výroby.


Tip Pokud nastavujete novou kontaci, lze doporučit přededitaci nastavit na ANO. Při účtování dokladu máte optickou kontrolu, jak bude doklad zaúčtován. Až máte ověřeno, že kontace dělá přesně to, co potřebujete a máte ji vyzkoušenou, lze pro urychlení procesu účtování přededitaci nastavit na hodnotu NE.


Neseskupovat stejné řádky

Tento atribut bude zobrazen na kontaci pro pokladní doklady, oběhové doklady, saldokonto - KR k fakturám a dorovnání setin měny, pokladní prodej, řízení výroby, opravné položky, faktury a leasing. Pokud není atribut zatržený, tak se kontace seskupuje. Pokud je zatržený tak nedochází k žádnému seskupování a sčítání řádků, ale každý řádek je účetním dokladu tolikrát, kolikrát se vyskytuje v pokladním dokladu. V případě neseskupování řádků se jako text do účetního dokladu naplňuje popis položky.


Zakázat automatické dotažení účtů

Tento atribut najdete pouze na kontaci faktury, dobropisu a pokladního prodeje. Jeho zatržení způsobí, že účet na řádku kontace bude mít vždy přednost před účtem dohledaným standardním mechanizmem ve skupině kontací zadané ve Zboží a služby, ve Stavu skladu nebo Skupině zboží. Pokud není atribut zatržen, má přednost účet ze skupiny kontací ve Zboží a služby, ve Stavu skladu nebo Skupině zboží (pokud je v jednom ze tří uvedených míst skupina kontací nastaven).

Účtovat seskupeně za hlavní osobní číslo

Zaškrtávátko je přístupné na kontaci pro mzdy. Je-li toto zaškrtávátko zaškrtnuto a zároveň je zaškrtnuta globální konstanta Seskupit zaměstnance za rodná čísla, systém při generování předkontací naplní sloupce PZ Účto a Zam.účto hodnotami, ve kterých použije místo osobního čísla "hlavní" osobní číslo. Tyto hodnoty budou zaúčtovány spuštěním akce Účtování. Je-li na daných kontacích nastaveno dotažení párovacího znaku jako Číslo zaměstnance nebo Rok + osobní číslo zaměstnance nebo Rok + měsíc + osobní číslo zaměstnance nebo Příjmení a číslo, je párovací znak sestaven z hodnot dotažených k hlavnímu osobnímu číslu (ze základní karty zaměstnance).a).

Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady

Zaškrtávátko je přístupné pouze u kontace pro druh pohybu Saldokonto - kurz.rozdíl k fakturám a to jen v případě, že je nastaven současně atribut Neseskupovat stejné řádky.


Řádky kontace

Ve spodní části formuláře, pod hlavičkovými údaji, najdete přehled Řádky kontace. Zadáváte jednotlivé řádky účetního předpisu (kontace). Nastavujete co a jak se bude z prvotního dokladu s danou kontací účtovat.

Nový řádek kontace pořídíte volbou Nový… z místní nabídky přehledu.

Na panelu nástrojů formuláře najdete velmi důležité tlačítko <->. Podle potřeby přepnete tu stranu „účetního zápisu“, pro kterou řádek definujete.


Číslo

Pořadové číslo řádku kontace. Systém nabízí čísla ve vzestupné číselné řadě počínaje číslem 1, v případě potřeby za účelem změny pořadí řádků můžete přepsat, systém kontroluje, zda se v jedné kontaci nevyskytují dva řádky se stejným číslem. Pořadí jednotlivých řádků kontace můžete změnit kurzorovou šipkou nahoru a dolů stisknutou v kombinaci (zároveň) s klávesou <Ctrl>.


Druh řádku

Pole se seznamem, po jehož otevření se nabídne, které položky z formuláře prvotního dokladu lze účtovat. Položky seznamu, ze kterých vybíráte, jsou závislé na tom, co vyplníte do pole Druh pohybu v hlavičce kontace. Základní hodnotu (není) je třeba zaměnit za některou z následujících voleb:


Pro Druh pohybu - Příjem na sklad, Storno příjmu, Výdej ze skladu, Storno výdeje a Výdej v evid. ceně:

 • Evidenční cena na dokladu - suma evidenčních (nákupních, skladových) cen na dokladu. Dokladový symbol, jedná se o sumaci jednotlivých položek dokladu.
 • Evidenční cena na položce (1, 2 nebo 3) - sumace jednotlivých evidenčních (nákupních, skladových) cen položek na dokladu. Použijte pro rozkontování podle jednotlivých položek dokladu. Nezáleží na tom, zda použijete druh řádku Evidenční cena na položce 1, 2 nebo 3, všechny 3 symboly budou mít stejnou hodnotu. Rozlišení číslicí slouží jenom pro možnost opakovaného použití stejné hodnoty na více řádcích (například pro zaúčtování nedokončené výroby).
 • Dopravné
 • Clo
 • Pojistné
 • Související náklady
 • Celkové souv. nákl. za doklad
 • Výroba - materiál
 • Výroba - materiálová režie
 • Výroba - kooperace
 • Výroba - mzda
 • Výroba - režie střediska
 • Výroba - režie provozu
 • Výroba - režie pracoviště
 • Výroba - náklady na pracoviště
 • Výroba - OPN
 • Výroba - Výnos z vedlejších produktů
 • Výroba - opotřebení nářadí
 • Výroba - nespecifikované náklady
 • Celkové souv. nákl. za položku (1, 2 nebo 3) - přenese informace o zaměstnanci z prvotního dokladu


Pro Druh pohybu - ŘV:

 • Výroba - materiál
 • Výroba - materiálová režie
 • Výroba - kooperace
 • Výroba - mzda
 • Výroba - režie střediska
 • Výroba - režie provozu
 • Výroba - režie pracoviště
 • Výroba - náklady na pracoviště
 • Výroba - OPN
 • Výroba - Výnos z vedlejších produktů
 • Výroba - opotřebení nářadí
 • Výroba - nespecifikované náklady
 • Výroba - celková cena


Pro Druh pohybu - Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Faktura přijatá, Dobropis přijatý, Příjem do pokladny a Výdaj z pokladny:

 • Částka k úhradě (hlavička) – částka, která se bude hradit, Částka celkem po odečtení případné Částky zálohy
 • Částka celkem (hlavička) – částka, která je součtem všech základů daně, částek daně, odchylek daně a zaokrouhlení, jinak vyjádřeno, částka k úhradě a případná částka zálohy.
 • Zaokrouhlení zisk (hlavička) – zaokrouhlovací rozdíl, z titulu zaokrouhlení Částky celkem nebo Částky k úhradě na dokladu celkem, pokud jsou tyto částky po zaokrouhlení vyšší než součet jednotlivých položek.
 • Zaokrouhlení ztráta (hlavička) – zaokrouhlovací rozdíl, z titulu zaokrouhlení Částky celkem nebo Částky k úhradě na dokladu celkem, pokud jsou tyto částky po zaokrouhlení nižší než součet jednotlivých položek.
 • Základ DPH – základ daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby DPH z Přehledu DPH. Pokud budete pořizovat Základ daně pro základní, sníženou i nulovou sazbu DPH, musíte tento řádek kontace zadat třikrát s tím, že na položce DPH vyplníte postupně sazby 19%, 9% a 0%. Součet všech základů daně dané sazby na dokladu.
 • Částka DPH - částka daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby DPH z Přehledu DPH. Pokud budete pořizovat částku daně pro základní, sníženou i nulovou sazbu DPH, musíte tento řádek kontace zadat třikrát s tím, že na položce DPH vyplníte postupně sazby 20%, 10% a 0%. Součet všech částek daně dané sazby na dokladu. Po vybrání příslušné sazby daně pro řádek kontace, je výběr účtů už zafiltrován na účty s příslušnou sazbou.
 • Částka včetně daní
 • Ostatní částky - druh řádku pro položky, které nejsou základem žádné sazby daně (DPH).
 • Záloha přijatá
 • Záloha vydaná
 • Záloha - částka celkem
 • Zaokrouhlení zisk (položka) - dle nastavení tohoto řádku kontace dojde k zaúčtování částek "Částka zaokrouhlení HM" a "Částka zaokrouhlení valuty" pro jednotlivé položky pokladního dokladu.
 • Zaokrouhlení ztráta (položka) - dle nastavení tohoto řádku kontace dojde k zaúčtování částek "Částka zaokrouhlení HM" a "Částka zaokrouhlení valuty" pro jednotlivé položky pokladního dokladu.


Pro Druh pohybu - Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Faktura přijatá, Dobropis přijatý dále ještě symboly

 • Základ daně sum.slevy, Částka daně sum.slevy, Ostatní částky sum.slevy a Částka vč.daně sum.slevy - tyto druhy se používají ve spojitosti se sumačními slevami na dokladu.
 • Základ daně - korekce (hlavička), Částka daně - korekce (hlavička), Částka vč. daně - korekce (hlavička), Ostatní částky - korekce (hlavička) - symboly se používají pro zaúčtování korekce DPH vzniklé např. při zaokrouhlení faktury na padesátihaléře
 • Základ DPH (hlavička), Částka DPH (hlavička), Částka včetně daní (hlavička), Ostatní částky (hlavička)
 • Záloha - částka celkem, Záloha - základ DPH, Záloha - částka DPH, Záloha - ostatní částky - symboly se používají při rozúčtování zálohy na základ a daň. Při účtování řádku Záloha - částka celkem faktur je možno zadat druh data úhrada jako "Datum úhrady (párování splatno)". Při tomto nastavení systém datum párování nedohledává v saldu, kde ještě daná saldokontní složka nemusí existovat, ale datum párování se nastaví jako datum splatno.
 • Záloha - korekce částka DPH, Záloha - korekce základ DPH, Záloha - korekce tržeb
 • Záloha - zaokrouhlení zisk, Záloha - zaokrouhlení - ztráta
 • Záloha - kurz. rozdíl základ daně, Záloha - kurz. rozdíl částka daně, Záloha - kurz. rozdíl ostatní částky, Záloha - kurz. rozdíl částka celkem, Záloha - kurz. rozdíl doklad celkem - symboly pro účtování kurzového rozdílu zálohové faktury. Pokud u řádku Záloha – kurz. rozdíl částka celkem není účet vyplněn, doplní se při účtování účet přednastavený u kódu cizí měny, pro stranu MD účet kurzové ztráty, pro stranu Dal účet kurzového zisku
 • Základ bez daní, Částka SD - symboly se používají při samostatném účtování částky spotřební daně
 • Zádržné - symbol pro účtování částky zádržného
 • Skonto maximální, Skonto aktuální, Skonto reálné - symboly pro účtování částek skonta
 • Samovyměření DPH - pro zaúčtování samovyměření či PDP v souvislosti s použitím položkových kontací (tj. při nutnosti rozlišovat analytické účty pro samovyměření při účtování
 • Samovyměření (hlavička) - pro zaúčtování samovyměření či PDP
 • Samovyměření - korekce (hlavička) - pro zaúčtování samovyměření či PDP
 • Samovyměření - není nárok - pro zaúčtování samovyměření, kde není na vstupu nárok na odpočet DPH, pro tento řádek je příznak CM napevno nastaven na NE

V editoru řádků kontace položek faktur a dobropisů je k dispozici nová záložka 3 - Návazné údaje - u druhu řádků Základ DPH, Částka DPH, Částka včetně daní, Ostatní částky, Základ bez daní, Částka SD. Zde lze nastavit, jakou hodnotou návazné informace bude naplněn účetní řádek (platí pro zakázku, nákladový okruh, vozidlo a zaměstnance).

Možné volby jsou :

 • Není - údaj nebude vyplněn
 • Z položky - údaj bude dotažen z položky dokladu (i když není vyplněn)
 • Z dokladu - údaj bude dotažen z dokladu
 • Z položky příp.z dokladu - údaj bude dotažen z položky, jestliže není na položce vyplněn, pak z dokladu


Pro Druh pohybu - Účetní deník:

 • Základ DPH – základ daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby DPH z Přehledu DPH.
 • Částka DPH - částka daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby DPH z Přehledu DPH.
 • Částka včetně daní - částka vč. daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby DPH z Přehledu DPH.
 • Řádek účetního deníku - běžný řádek účetního deníku.


Pro Druh pohybu - Stav účtu - kurzový rozdíl:

 • Řádek účetního deníku
 • Kurzový zisk
 • Kurzová ztráta


Pro Druh pohybu - Saldokonto - kurz. rozdíl k fakturám, Saldokonto - kurz. rozdíl k bil. dni, Saldokonto - dorovnání setin měny:

 • Vyrovnání zisk
 • Vyrovnání ztráta
 • Saldokontní řádek


Pro Druh pohybu - Saldokonto - přeúčtování:

 • Saldokontní řádek
 • Přeúčtování


Pro Druh pohybu - Majetek - účetní pohyby:

 • Cena - změna - u tohoto druhu řádku účtujete částku účetního pohybu zadanou v poli Cena - Změna.
 • Zůstatek ceny - změna - u tohoto druhu řádku účtujete částku pohybu zadanou v poli Zůstatková cena - Změna.
 • Oprávky - změna - u tohoto druhu řádku účtujete částku pohybu zadanou v poli Oprávky - Změna.
 • Do limitu TZ


Pro Druh pohybu - Majetek - umístění:

 • Cena - stav
 • Zůstatek ceny - stav
 • Oprávky - stav


Pro Druh pohybu - Mzdy:

 • Mzda - účtování částky ze mzdové složky


Pro Druh pohybu - Pokladní prodej:

 • Částka celkem (hlavička)
 • Zaokrouhlení zisk (hlavička), Zaokrouhlení ztráta (hlavička)
 • Základ DPH, Částka DPH, Částka včetně daní, Ostatní částky
 • Základ daně - korekce (hlavička), Částka daně - korekce (hlavička), Částka vč.daně - korekce (hlavička), Ostatní částky - korekce (hlavička)
 • Částka bez daní, Částka SD
 • Zaokrouhlení zisk (úhrady), Zaokrouhlení ztráta (úhrady)
 • Způsob úhrady 1 - Hotovost
 • Způsob úhrady 2 - Platební karta
 • Způsob úhrady 3 - Poukázky
 • Způsob úhrady 4 - Záloha


Pro Druh pohybu - Penalizační faktury:

 • Částka celkem (hlavička)


Pro Druh pohybu - Timesheet, Expensheet:

 • Částka bez DPH


Pro Druh pohybu - Kartové centrum:

 • Zúčtování s terminálem
 • Zúčtování s bankou
 • Poplatek banky


Pro Druh pohybu - Období DPH:

 • Zaokrouhlení zisk (hlavička), Zaokrouhlení ztráta (hlavička)
 • Kurzový zisk, Kurzová ztráta
 • Daňový účet
 • Daňová povinnost (odpočet)
 • Odpočet daně (koef.)
 • Úprava odpočtu daně
 • Vyrovnání odpočtu daně
 • Vrácení daně
 • Vypořádání daně na výstupu


Pro Druh pohybu - Zádržné:

 • Zádržné


Pro Druh pohybu - Opravné položky:

 • Daňová opravná položka
 • Nedaňová opravná položka
 • Opravná položka celkem
 • Daňový odpis pohledávky
 • Nedaňový odpis pohledávky
 • Odpis pohledávky celkem


Pro Druh pohybu - Leasing:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Ostatní částky
 • Zaokrouhlení
 • Časové rozlišení
 • K úhradě
 • Odkupní hodnota - základ daně
 • Odkupní hodnota - částka daně
 • Odkupní hodnota - částka celkem
 • Odkupní hodnota - zaokrouhlení
 • Odkupní hodnota - ostatní částky
 • Úrok
 • Úmor
 • Částka celkem na předmětu - dle nastavení polí Kumulace a Záloha a jejich vzájemné kombinace je do deníkové částky dotažena hodnota z příslušného pole, totéž platí pro částku v cizí měně


DPH

Pole se seznamem, kde si vyberete pro druh řádku Základ daně příslušnou sazbu DPH (např. 21%, 15%, 10%, nebo 0%).


DSN

Pouze pro řádky týkající se souvisejících nákladů modulu Oběh zboží. Vybíráte z možností

 • Pohyby DSN - atributy nákladový okruh, zaměstnanec, vozidlo, zakázka, organizace se přenášejí z příjemek a výdejek, na které se DSN rozpouštějí. Jako párovací znak se použije vybraný atribut z příjemky/výdejky
 • Zdrojový doklad - atributy se přenášejí z dokladu, který je na dokladu dodatečných souvisejících nákladů zařazen na záložce 1-Zdrojové doklady.


Ve spodní části formuláře Řádku kontace se zadávají údaje, jak daný řádek účtovat. Jedná se o tyto položky:


Číslo účtu

Číslo účtu, na který se bude příslušná položka dokladu účtovat. Číslo účtu zadáte buď přímo nebo vyberete z účtového rozvrhu. Pokud nezadáte číslo účtu, doplní se po uložení symbolem "XXXXXX". Znamená to, že se bude hledat účet jinde (u pokladny, u skupiny zboží apod.). Jestliže se nepodaří dohledat, systém vypíše hlášení

Dotaz nebo informativní hláška Nenalezen účet pro řádek kontace (4)
Upozornění U typu řádku Částka daně musíte mít číslo účtu vyplněno vždy a to i v případě, že se na dokladu tato daň nenachází.

BID43


Cizí měna

Pole se seznamem, kde volíte, zda budete nebo nebudete účtovat i cizí měnu (hodnoty jsou Ano, Ne).
Jestliže je na řádku kontace nastaven parametr Cizí měna na hodnotu Ano, dojde k přenosu částky v cizí měně z dokladu do účetnictví (k příslušnému účetnímu účtu).


Zdroj dotažení účtu Pro zjednodušené účtování skladů, kdy nevyplňujete účet zde v kontaci, ale na jiném místě ve skladech. Viz. detailní popis níže.

Záporně

Nastavujete pole se seznamem, zda budete nebo nebudete účtovat daný řádek záporně (hodnoty jsou Ano, Ne).

Příklad Použijete např. v případě, kdy se účtovaná částka má projevit na opačné straně (Md/D), ale to z nějakého důvodu nechcete, čili účtujete stále po nastavené straně, ale mínusem.

Např. odečet přijaté úplaty z účtu 311 nebudete mít nastaven na straně Dal, ale na straně Má dáti a Záporně Ano.


Párovací znak

Pole se seznamem, kde lze vybrat, která položka z formuláře dokladu se bude přenášet jako párovací znak. Možnosti se liší podle prvotního dokladu, který volíte na hlavičce kontace pomocí pole Druh pohybu.

 • (není) – žádný párovací znak se nepřenáší
 • Číslo dokladu – jako párovací znak se přenáší číslo dokladu
 • Číslo zálohového dokladu – jako párovací znak se přenáší číslo zálohového dokladu
 • Číslo dodavatelské faktury – jako párovací znak se přenáší pole Dodavatelská faktura
 • Číslo původního dokladu - jako párovací znak se přenáší číslo původní faktury
 • Popis – jako párovací znak se přenáší popis – text na dokladu
 • Číslo organizace – jako párovací znak se přenáší číslo organizace
 • Číslo zakázky – jako párovací znak se přenáší číslo zakázky
 • Automaticky - systém má „přednastaveno“, jak bude vyplňovat párovací znak. Závisí na hodnotě pole Druh dokladu v hlavičce kontace.
 • Párovací znak na dokladu
 • Číslo zaměstnance
 • Nákladový okruh
 • Číslo vozidla
 • Číslo útvaru
 • Číslo karty (majetku)
 • Párovací znak na pohybu (majetku)
 • Číslo zál. dod. faktury - jako párovací znak se přenáší pole Dodavatelská faktura ze zálohové faktury
 • Číslo pův. dod. faktury - jako párovací znak se přenáší pole Dodavatelská faktura z původní faktury
 • Popis dodávky - pro doklady modulů Oběh zboží a Fakturace, jako párovací znak se přenáší hodnota pole Popis dodávky na záložce 1-Hlavička
 • Objednávka - pro doklady modulů Oběh zboží a Fakturace, jako párovací znak se přenáší hodnota pole Objednávka na záložce 1-Hlavička
 • Číslo zaměstnance (z mezd)
 • Rok + měsíc (z mezd)
 • Na mzdové složce (z mezd)
 • Definice platebního příkazu (z mezd)
 • Na mzdové složce + rok + měsíc (z mezd)
 • Rok + osobní číslo zaměstnance (z mezd)
 • Příjmení a jméno (z mezd)
 • Rok + měsíc + osobní číslo (z mezd)
 • Číslo karty (z kartového centra)
 • Číslo sumáře (z kartového centra)
 • Číslo transakce (z kartového centra)
 • (z období DPH - přiznání)
 • RRRRMM (rok a měsíc) (z období DPH)
 • DPH-RRRRMM (DPH-rok a měsíc) (z období DPH)
 • Ruční zadání (z období DPH)
 • Ze salda (z opravných položek)
 • Číslo smlouvy (leasing)
 • Číslo smlouvy/Pořadí (leasing)
 • Číslo předmětu (leasing)
 • Uživatelský sloupec - pro využití je nutno nadefinovat uživatelský sloupec nad příslušnou tabulkou dokladů (TabDokladyZbozi, TabPokladna, TabMaKar, TabUctenkaH, TabPohybyNV, TabPenFakHlavicka, TabPrjTimeSheet, TabPrjExpenseSheet, tabKartoveCnetrum, TabObdobiDPH, TabUvolneneZadrzne, TabSTDLeaPohyb) se systémovým názvem "_ParZnakUziv"
 • Uživ.sloupec-položka, Uživ.sloupec-položka TXT - pro využití je nutno nadefinovat uživatelský sloupec nad příslušnou tabulkou položek(TabPohybyZbozi, TabOZTxtPol, TabKartoveCentrumP) se systémovým názvem "_ParZnakUziv"


Datum salda

Pole se seznamem, kde lze vybrat, co se přenese do účetního dokladu do pole Datum salda.

 • Není datum
 • Datum splatnosti
 • Datum úhrady
 • Automaticky - bližší informace o automatickém dotahování data pro jednotlivé druhy pohybu si zobrazíte u položky Druh data přes tlačítko s otazníkem
 • Saldo bez datumu - pouze na řádcích kontace pro faktury, dobropisy, zádržné
 • Datum úhrady (datum zálohy) - pouze u Druhu řádku Záloha - částka celkem, Záloha - základ DPH a Záloha - ostatní částky na kontacích pro faktury a dobropisy - dotahuje se primárně datum splatnosti zálohové faktury, jestliže není, datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum úhrady.
 • Datum úhrady (splatnost faktury) - pouze u Druhu řádku Záloha - částka celkem, Záloha - základ DPH a Záloha - ostatní částky na kontacích pro faktury a dobropisy - jako datum párování pro deník bude dotaženo datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum úhrady.
 • Datum splatnosti faktury - pouze u Druhu řádku Záloha - částka celkem, Záloha - základ DPH a Záloha - ostatní částky na kontacích pro faktury a dobropisy - jako datum párování pro deník bude dotaženo datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum splatnosti.


Datum pro účtování

Na řádku účetní kontace pro příjemky a výdejky je možné v případě nastavení "Druhu data" na "Datum splatno" nebo "Datum úhrady" nebo "Automaticky" zadat, které datum se má použít při zaúčtování - do data pro salda. Tedy v předchozím parametru vyberete druh data pro saldo a v tomto parametru jaké datum se má použít. Zda "Datum účtování" - to je den, kdy příjemku účtujete nebo "Datum realizace". Pozor nejedná se o Datum případu v účetním deníku, to se vždy vyplňuje datumem realizace.


Text do účta

Pole se seznamem, kde lze vybrat, která položka z dokladu se bude přenášet jako text do účetního dokladu. Možnosti se liší podle prvotního dokladu, který volíte na hlavičce kontace pomocí pole Druh pohybu.

 • Nic
 • Párovací znak
 • Popis dodávky
 • Poznámka z hlavičky
 • Dodavatelské číslo
 • Datum účtování
 • Číslo karty (majetku)
 • Číslo a název karty (majetku)
 • Název druhu pohybu (majetku)
 • Název druhu pohybu a číslo karty (majetku)
 • Poznámka z položky
 • Číslo zboží
 • Název zboží
 • Vlastní text
 • Identifikátor příjemce (kartové centrum)
 • Číslo sumáře (kartové centrum)
 • Zadaný text
 • Název operace (výroba)
 • Číslo smlouvy a název (leasing)
 • Uživatelský sloupec - pro využití je nutno nadefinovat uživatelský sloupec nad příslušnou tabulkou dokladů (TabDokladyZbozi, TabPokladna, TabMaKar, TabUctenkaH, TabPohybyNV, TabPenFakHlavicka, TabPrjTimeSheet, TabPrjExpenseSheet, tabKartoveCnetrum, TabObdobiDPH, TabUvolneneZadrzne, TabSTDLeaPohyb) se systémovým názvem "_TextDoUctaUziv"
 • Uživ.sloupec-položka - přebírá se hodnota z uživatelského sloupce se systémovým názvem _TextDoUctaUziv v tabulce TabPohybyZbozi
 • Uživ.sloupec položka TXT - přebírá se hodnota z uživatelského sloupce se systémovým názvem _TextDoUctaUziv v tabulce TabOZTxtPol
 • (přiznání k DPH)
 • Popis zdroj.pol.DSN - popis z položky dokladu, který je na dokladu dodatečných souvisejících nákladů zařazen na záložce 1-Zdrojové doklady
 • Popis z hlavičky (pokladní doklady)
 • Mzdové období (mzdy)
 • Číslo/název mzdové složky (mzdy)
 • Číslo smlouvy a název (leasing)


Sklad

Pro druhy pohybu modulu Oběh zboží (Fakturace) volíte z pole se seznamem, co se zaúčtuje jako útvar k danému účtu řádku kontace.


Uplatnit DPH

Pokud jako Druh řádku vyberete hodnotu Základ daně, Částka daně nebo Částka včetně daní, volíte, zda se uplatní DPH.

Ano - při účtování se kontroluje existence řádku s účtem DPH pro příslušnou sazbu. Řádek základu bude označen příslušným účtem DPH, oba řádky (základ i DPH) budou obsahovat Datum DUZP i Období DPH.

Ne - nebude se kontrolovat při účtování, zda existuje pro daný základ v příslušné sazbě DPH také řádek s účtem pro DPH. Účetní řádek nebude mít po zaúčtování vyplněno ani Datum DUZP ani Období DPH. Nebude tudíž v seznamu daňových dokladů (Účetnictví, přehled Číselník období DPH, volba místní nabídky Daňové doklady).

Jestliže jste zadali potřebné údaje k řádku kontace, tlačítkem OK řádek zapíšete.


Přepočet

 • Účetní - kurz faktury - výchozí nastavení
 • Daňový - kurz pro účely DPH
 • Kurzový rozdíl

Platí: Kurzový rozdíl = Částka přepočtená účetním kurzem - Částka přepočtená kurzem pro účely DPH.

Tip Více k použití přepočtu v Poradně Daňové kurzy - Poradna (CZ)

Recyklační příspěvek

Pokud jako Druh řádku vyberete hodnotu Základ daně (faktury, dobropisy) nebo Evidenční cena (skladové pohybové doklady), určujete způsob zaúčtování recyklačního poplatku. Vybíráte z možností:

 • Ignorovat - recyklační příspěvek bude ignorován
 • Odečíst - od částky řádku bude odečten recyklační příspěvek a do účetního zápisu bude vložen řádek s částkou recyklačního poplatku a účtem zadaným do pole Účet pro recyklační příspěvek
 • Neodečíst - částka řádku se nezmění, do účetního zápisu budou vloženy dva řádky s částkou recyklačního poplatku a účtem zadaným do pole Účet pro recyklační příspěvek. Jednou záporně na účet řádku, podruhé kladně na účet zadaný v poli Účet pro recyklační příspěvek.


Účtovat náklady

Pokud jako Druh řádku vyberete hodnotu ŘV .. vybíráte, jak účtovat náklady. Volíte z možností:

 • Náklady celkové
 • Náklady přímé
 • Náklady z polotovarů


S rozpadem za útvary

Položka je viditelná jen u druhu pohybu Období DPH a u řádků Daňový účet a Vrácení daně.


Datum brát z

Položka je zobrazena pouze u druhu pohybu Zádržné u řádku Zádržné. Je možno zvolit:

 • Dokladu
 • Zádržného
 • Uvolnění


Dodržet stranu

Položka je zobrazena pouze pro druh pohybu Saldokonto pro druh řádku Saldokontní řádek.


Kumulace

Položka je zobrazena pouze pro druh pohybu Leasing pro druhy řádku Částka DPH, Základ DPH, Částka včetně daní, Ostatní částky, Zaokrouhlení, Časové rozlišení, K úhradě, Částka celkem na předmětu. Vybíráte z možností:

 • Bez kumulace
 • Kumulace
 • Stav


Záloha

Položka je zobrazena pouze pro druh pohybu Leasing pro druhy řádku Částka DPH, Základ DPH, Částka včetně daní, Ostatní částky, Zaokrouhlení, Časové rozlišení, Částka celkem na předmětu. Vybíráte z možností:

 • Bez zálohy
 • Celkem
 • Záloha


Druh organizace

Položka je zobrazena pouze pro druh pohybu Leasing pro druhy řádku Částka DPH, Základ DPH, Částka včetně daní, Ostatní částky, Zaokrouhlení, Časové rozlišení, K úhradě, Odkupní hodnota, Úrok, Úmor, Částka celkem na předmětu. Vybíráte z možností:

 • Dodavatel
 • Odběratel
 • Dealer


U kontací typu Účetní deník bude přístupná na řádku záložka 2-Návazné údaje, kde může v kontaci nastavit další údaje pro zaúčtování. Tato záložka je popsána v kapitole Předpisy pro rozúčtování.


U kontací typu Mzdy, pokud je instalovaný modul Pomocný analytický přehled, je na záložce 2 - Návazné údaje přístupná položka Organizace 2 (pro účely příspěvkových organizací).


Typ změny

Výběr z číselníku Typy změn - Výkazy pro příspěvkové organizace. Pole se zobrazí pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Přenášet organizaci 2

V případě zaškrtnutého pole bude z prvotního dokladu (ve kterém je může být vyplněno pole "Organizace 2") přenesena hodnota Organizace 2 do řádku účetního dokladu. Pole se zobrazí pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Po zadání všech řádků kontace, ve formuláři kontace, tlačítkem OK uložíte celou kontaci.


V přehledu řádků kontací máte možnost využít akcí místní nabídky - Přesun řádku dolů/Přesun řádku nahoru. Po potvrzení vybrané akce se bude řádek, na kterém byl nastaven kurzor přesunut nahoru (dolů) a řádky budou automaticky přečíslovány.

Dále lze využít Kopii řádku nebo Kopii řádku s výběrem daňových klíčů (jen je-li instalován modu daňových klíčů). Vytvoří se kopie řádku, nad kterým volbu použijete, a následně si upravíte potřebná nastavení na nově vzniklém řádku.

Režim daňových klíčů

Alternativně je možné pro práci s DPH využít režim daňových klíčů (pokud tento modul máte instalován). V tom případě se na řádcích, které mají vztah k DPH, vybírá daňový klíč


Daňový klíč


Více informací k režimu Daňových klíčů naleznete zde: Daňové klíče a daňové režimy - účetnictví

Zjednodušené účtování skladů

Pro účtování pohybů na skladu je možné využít zadání účtů přímo na Skladu, Stavu skladu, Kmenové kartě, Skupině karet. V tomto případě se účet nevyplňuje do kontace, ale na jedno z těchto míst. V účetních kontacích pak existuje jen jedna tzv. obecná kontace pro každý druh pohybu (např. Příjem na sklad) , kde není vyplněn účet.
Pokud účet není vyplněn můžete zaškrtnout v sekci 1 - Zdroj dotažení účtu odkud se má účet dotahovat.
Možnost označit zdroj dotažení účtu je také vázána na druh řádku kontace. Povoleno je pro:

 • kontace pro faktury a dobropisy - řádky kontace Základ DPH a Ostatní částky - zaškrtávátka pro Stav skladu, Kmenová karta a Skupina karet.
 • kontace pro příjem a výdej ze skladu - řádky kontace Evidenční cena na dokladu, Celkové související náklady za doklad - zaškrtávátko Sklad

Kontace sklad.png


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail