Účetní fakturační saldo - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1649

V tomto přehledu je možné sledovat stav salda z fakturace. Umožňuje propojení účetního a fakturačního saldokonta a tím kontrolu účetního stavu a stavu faktur. Doklady ve fakturaci musí být zaúčtované, protože doklady z fakturace a z účetního deníku se propojují na základě ID faktury. ID (identifikační číslo) faktury se propisuje do účetního deníku.

V přehledu budou při vygenerování nové databáze automaticky založeny dvě systémové fakturační saldokontní skupiny. Odběratelé pro účet 311 a Dodavatelé pro účet 321. Ty můžete dále modifikovat podle svých potřeb.

Uc fa saldo prehled.png

Editor saldokontní skupina

Záložka 1 Definice

  • Identifikace

Číslo - třímístné číslo saldokontní skupiny. V automaticky generované databázi to bude 311(odběratelé) a 321(dodavatelé). Nově vytvořené můžete očíslovat libovolně. Číslo skupiny nesmí být shodné s číslem skupiny, která již existuje v Účetním saldu Saldokonta - Účetnictví. Takový záznam program nepovolí uložit.

Název saldokontní skupiny - název saldokontní skupiny

Maska účtů - je možné zadat tzv. masku účtů. To znamená že např. zadáte 311 a budou navázány všechny analytiky 311.

  • Charakter salda
Opravné položky - označíte, pokud chcete umožnit generovat opravné položky
  • Účetní kódy - kontace
Opravné položky - zadáváte kontaci pro opravné položky
UCc fa saldo editor.png

Záložka 2 Účty

Na záložku Účty, přidáte požadované účty z účtového rozvrhu, které chcete zahrnout do saldokontní skupiny. Provedete pomocí tlačítka Přidat v pásu karet Přehled.

Tip Pokud chcete navázat účty dle masky zadané na první záložce, zavřete editor saldokontní skupiny a v pásu karet, karta Akce použijte tlačítko Další akce/Navázání účtů dle masek.

Záložka 3 - Řady faktur a dobropisů

Na uživatelské saldokontní skupině máte možnost přiřadit vybrané řady dokladů - nabízí se pouze řady pro Faktury přijaté/vydané a Dobropisy přijaté/vydané. Pokud nepřiřadíte žádnou, budou se zahrnovat všechny. Na systémových skupinách tato záložka není, jsou vždy zahrnuty všechny řady:

  • Ve 321 všechny faktury a dobropisy přijaté
  • Ve 311 všechny faktury a dobropisy vydané

Uc fa saldo rady.png


Tip Po založení nové saldokontní skupiny, případně po úpravě definice saldokontní skupiny nezapomeňte spustit akci Aktualizace saldokontní skupiny.

Pás karet - karta Akce

Stav účetního fakturačního saldokonta

Zobrazí stav dokladů dle nastavení skupiny.

Doporučené sloupce pro Nastav

Sloupce pro identifikace faktury podle vašich potřeb - např. Č.org, Název, Párovací znak, Řada, Pořadové číslo, Dodavatelská faktura
Úč FA saldo HM - účetní fakturační saldo v hlavní měně
Rozdíl F -UF saldo HM - rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v hlavní měně

Příklad: Faktura přijatá na částku 6 872,80 Stav před úhradou

Ruční úhrada provedená ve Fakturaci ve výši 6000,00 Pokud tuto úhradu neproúčtujete, je načtena pouze ve Fakturaci a ne v Účetnictví a vidíme ji ve sloupci Rozdíl F-UF saldo HM

Stav po ruční úhradě

Pro faktury v cizí měně jsou sloupce ÚČ FA saldo FM Rozdíl F-UF saldo FM

Priklad03.png

Stav účetního fakturačního salda k datu

Nejprve pomocí akce Nový zadáte datum, ke kterému chcete saldokonto zobrazit. Dále je nutné přehled aktualizovat. To provedete pomocí akce z Pásu karet Akce.

  • Aktualizace vybraných přehledů - pouze aktualizuje
  • Zobrazení přehledu s aktualizací - aktualizace a přehled zobrazí
  • Zobrazení přehledu - pokud jste již přehled aktualizovali a chcete jen zobrazit výsledek, použijete tuto funkci.

Tedy v prvním vstupu bude přehled prázdný. Zadáte datum, ke kterému chcete saldo zobrazit - zahrnou se faktury zadané nejvýše k tomuto datu a také úhrady provedené nejvýše k tomuto datu. Poté spustíte buď Aktualizaci a pak Zobrazení přehledu, nebo jen Zobrazení přehledu s aktualizací. Ve vstupním přehledu je vhodné mít zobrazený sloupec Datum aktualizace. Pokud do přehledu vstoupíte příště je nutné si uvědomit, že pokud zvolíte jen Zobrazení přehledu, zobrazí se tak, jak byl napočten v den Datumu aktualizace. Tedy změny provedené po tomto datu se neprojeví.

Pás karet - Akce

Účetní řádky - zobrazí účetní řádek z účetního deníku
Opravné položky - odpovídá funkcionalitě opravných položek v účetním saldokontu Opravné položky - Účetnictví
Účetní fakturační saldo za účty ke dni - zobrazí stav účtu z účetního fakturačního salda - z něho se opět přes Akci Účetní řádky můžete prokliknout až do účetního deníku

Stav účetního fakturačního salda k období stavu

Účetní fakturační saldo za účty

Pokud máte na skupině navázáno více účtů, touto akcí si zobrazíte hodnot salda i s jednotlivými účty.

Aktualizace salda všech skupin

Aktualizace saldokontní skupiny

Po zadání nové saldokontní skupiny, nebo změně nastavení je třeba spustit tuto akci.

Aktualizace saldokont ke dni pro vybrané skupiny

Aktualizace saldokont k období stavu pro vybrané skupiny

Údržba účetního fakturačního salda

Rozkopírování

Umožní rozkopírování nastavených saldokontních skupin do jiných databází v instalaci.

Další akce

Navázání účtů dle masek

Pokud máte na skupině nastavenu masku (na záložce 1 editoru saldokontní skupiny, použijete pro automatické navázání účtů (na záložku 2)